Quyết định 364-BKH/KCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 364-BKH/KCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 364-BKH/KCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ trong việc hình thành dự án, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các Khu CN, Khu CX

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 364-BKH/KCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  K Õ  h o ¹ ch  µ  § Ç u    s è  364 B K H/ K C N   ë v t n g µ y 9 th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  vi Ö c u û  q u y Ò n  c h o  B a n  Q u ¶ n  lý c¸c kh u  7  C « n g  n g hi Ö p   h ó  T h ä  trong vi Ö c h × n h  th µ nh P d ù  ¸n; Õ p n h Ë n, th È m  ® Þ n h  h å   ¬   ù  ¸n; c Ê p, ® i Ò u   h Ø n h,   ti sd   c thu h åi gi Ê y p h Ð p  ® Ç u  t v µ  q u ¶ n   ý h o ¹t ® é n g  c¸c d ù  ¸n  Ç u  t n íc l ®   n g o µ i trong c¸c  h u  c« n g  n g hi Ö p,  k k h u  c h Õ  xu Ê t B é  tr ng B é  K Õ  ho¹ch  µ § Ç u   ë v t ­C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   µy  th¸ng11    cø    tn      i   ng 12    n¨m  1996; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng 2  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam; ®Þ chiti     h Lu   tn      i   ­C¨n  Quy  Õ     cø  ch Khu  c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö     ngh cao ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng  n¨m  ng 24  4  1997  ña  c ChÝnh  ñ; ph ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 233/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 12  ng 1    n¨m 1998   cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ©n  Êp, uû  Òn  Êp  Êy phÐp  u    Th t   ph v vi ph c   quy c gi   ®Ç t ®èi víi   ù    u    ùctiÕp nícngoµi;     d ¸n ®Ç ttr   c¸c    ­C¨n  ®Ò   Þ  ña  û     cø  ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ó  ä, Ph Th Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. 1. Ban    Qu¶n  ýc¸ckhu  l    c«ng  nghiÖp  ó  ä  Ph Th (sau  y  äilµBan  ®© g     qu¶n  lý)lµ®Ç u   èi  íng dÉn    µ  u    u    µo       mh  c¸c nh ®Ç t®Ç tv c¸c Khu  c«ng nghiÖp,Khu    chÕ   Êt ho¹t®éng   xu     theo Quy  Õ   ch Khu  c«ng nghiÖp, Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  nghÖ  cao ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng 4  ng 24    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ    a  µn  c Ch ph trªn®Þ b tØnh  ó  ä. Ph Th Hå   ¬  ù    u    îclËp theo híng dÉn  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . s d ¸n ®Ç t®         c B K ho   § t 2.Uû   Òn    quy Ban  qu¶n  ýtiÕp nhËn  å  ¬  ña    ù    u    ícngoµi l    h s c c¸cd ¸n ®Ç tn     ®Ç u    µo    tv c¸cKhu  c«ng nghiÖp  µ    ù    u    µo    v c¸c d ¸n ®Ç tv c¸cKhu  Õ   Êt nãi ch xu     trªnvµ  Èm   nh,  Êp  Êy  Ðp  u       th ®Þ c Gi ph ®Ç t cho    ù  ®¸p  c¸c d ¸n  øng    iÒu  c¸c ® kiÖn  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. ®Þ t i ®Þ n §i Ò u 2. C¸c  ù  ®Ç u    d ¸n  t ban qu¶n  ý® îc uû  Òn  Êp  Êy  Ðp  u    l     quy c Gi ph ®Ç t ph¶i   ®¸p  øng    iÒu  Ön  c¸c® ki sau  y: ®© 1. Phï  îp  íiQuy  ¹ch  µ  Òu  Ö    h v  ho v §i l Khu c«ng nghiÖp hoÆc  Khu  Õ   ch xuÊt®∙  îcphª duyÖt.  ®  
  2. 2 2.Lµ  ù    éc lÜnh  ùc    d ¸n thu   v c«ng  nghiÖp  µ  Þch  ô  vd v c«ng nghiÖp  ã    c quy m«   n   tr Öu ®«la  ü,  õnh÷ng  ù    éc Nhã m   theo  ®Õ 40  i   M tr   d ¸n thu   A  quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  è  93  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng2  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. chiti    h Lu   tn      i   3.Cã   ûlÖ  ÊtkhÈu    t   xu   s¶n  È m   ¸p  ph ® øng quy  nh  ®Þ trong tõng thêikú.      4. Cã   ¬ng  b¶o  ¶m     ph ¸n  ® nhu  Çu  Ò   Òn  íc ngoµihoÆc   éc  Ünh  c v ti n     thu l vùc  îcNhµ   íc®¶m   ®  n  b¶o  ç  î ¹itÖ. h tr  ngo   5. ThiÕtbÞ, m¸y  ãc  µ       m v c«ng  Ö   ¸p  ngh ® øng    c¸c quy  nh  Ön  µnh; ®Þ hi h   tr ng  îp kh«ng  ¸p  ê h  ® øng   c¸cquy  nh    ®Þ ®ã ph¶i® îcc¬      quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn  qu¶n  ýngµnh  l  kinhtÕ   ü  ËtchÊp  Ën.   ­k thu   thu 6. §¸p øng c¸c yªu  Çu  Ò   c v b¶o  Ö   v m«i  êng, an  µn  tr   to lao  ng  µ  ®é v phßng,chèng    ch¸y,næ.   §i Ò u 3: ViÖc  Èm   nh  ù  do  th ®Þ d ¸n  Ban  qu¶n  ýthùc hiÖn  íisù  èi hîp  l    v   ph   chÆt  chÏvíiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ    ¬      K ho v§ tv c¸c c quan  chøc n¨ng  ña  a   ¬ng  c ®Þ ph theo  quy  nh  ¹    Òu        vµ  ®Þ t i §i 83, 92, 94, 96  100  c¸c NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy    ng 18 th¸ng 2    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   íc ®Þ chiti     Lu   tn   ngoµit¹ ViÖtNam.    i   Ban qu¶n  ýcã  l   tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng    xd quy  Õ   èihîp lµm  Öc  íi   ch ph     vi v   c¸c c¬ quan chøc  n¨ng  ña  a   ¬ng, tr×nh Uû   c ®Þ ph     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ó  ä  Ph Th phª duyÖt vµ      th«ng   b¸o cho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . B K ho   § t §i Ò u 4: 1. Ban    qu¶n  ý tæ  l   chøc  Èm   nh  µ  ù quyÕt  nh  Öc  Êp  Êy  th ®Þ v t  ®Þ vi c Gi phÐp  u    i víi   ¹ dù    ®Ç t®è     lo i ¸n sau: c¸c   ­ C¸c    doanh nghiÖp  Õ   Êt cã  ch xu   quy    èn  u    n   tr Öu ®«la m« v ®Ç t®Õ 40  i     M ü; ­ C¸c    doanh  nghiÖp s¶n  Êt c«ng  xu   nghiÖp  µ  v doanh nghiÖp  Þch  ô  d v c«ng  nghiÖp  ¸p  ® øng   c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy  µ  ã  ®Þ t  i 2  ®Þ n v c quy   m« ®Õ n   tr Öu®«la  ü. 5  i   M 2.Thêih¹n      Ban  qu¶n  ýthÈm  nh  µ  Êp  Êy  Ðp  u    µ15  µy  l  ®Þ v c Gi ph ®Ç tl   ng kÓ   õ khitiÕp nhËn  å  ¬  ù    t      h s d ¸n,kh«ng  Ó   êigian chñ  u    öa  æi, bæ   k th     ®Ç t s ®   sung  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  u    h s xinc Gi ph ®Ç ttheo yªu cÇu  ña     c Ban  qu¶n  ý. l M äi yªu  Çu  ña  c c Ban  qu¶n  ý®èi  íinhµ  u    Ò   Öc  öa  æi, bæ   l  v  ®Ç t v vi s ®   sung  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  u  ,GiÊy  Ðp  iÒu  h s xinc Gi ph ®Ç t  ph ® chØnh  îcthùc hiÖn  ®    trongthêih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Õp nhËn  å  ¬  ù      7  k t  ti   h s d ¸n. 3. §èivíi   ù    u          d ¸n ®Ç tn»m   µic¸cquy  nh  trªnth× tr ckhira c¸c ngo     ®Þ nªu      í       quyÕt  nh, Ban  ®Þ   qu¶n  ýcã  l   tr¸chnhiÖ m  öitãm  ¾tdù      g  t   ¸n theo  íng dÉn  Ìm  h  k theo  í Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ; lÊy ý  Õn    é, ngµnh  Ò   ÷ng  Ên    t   K ho i v§ t    ki c¸c b   v nh v ®Ò thuéc thÈm  Òn  ña    é,ngµnh.   quy c c¸cb   C¸c  é, ngµnh  îc lÊy    Õn  Ò   ù    Ó   tr ng  îp  iÒu  b  ®  ý ki v d ¸n,k c¶  ê h ® chØnh  GiÊy  Ðp  u  ,cã  Ö m   ô    êib»ng    ph ®Ç t  nhi v tr¶l   v¨n b¶n trong thêih¹n  ngµy  Ó       7  k
  3. 3 tõ khinhËn  îc hå  ¬  ù       ®   s d ¸n;qu¸  êih¹n  ãi trªnm µ   th   n    kh«ng  ã    Õn  c ý ki b»ng  v¨n b¶n  × coinh  Êp  Ën  ù    th     ch thu d ¸n. §i Ò u 5: GiÊy  Ðp  u    îcso¹n th¶o theo m É u   Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng ph ®Ç t®         do  K ho   § th   dÉn. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Êp  Êy  Ðp  u   , GiÊy  Ðp  th   7  k t ng c Gi ph ®Ç t   ph ®iÒu  chØnh, Ban    qu¶n  ýgöiGiÊy  Ðp  u  ,GiÊy  Ðp  iÒu  l    ph ®Ç t  ph ® chØnh  Ò   v Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Uû   K ho v§ t  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ó  ä  Ph Th (b¶n  Ýnh) vµ  é  ch  B Tµi chÝnh, Bé   ¬ng  ¹i,Bé       Th m   qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ët,Ban    ­ k thu   qu¶n  ý l  c¸c Khu    c«ng nghiÖp  Öt Nam   µ    ¬  Vi   v c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  ªnquan  l  n   li   (b¶n sao). §i Ò u 6:  §èi víic¸c dù        Ban  qu¶n  ýkh«ng  îc uû  Òn  Êp  Êy  Ðp  u  , l  ®   quy c gi ph ®Ç t  sau    Õp nhËn, Ban  khiti     qu¶n  ýgi÷l¹ m ét  é  å  ¬  l      i b h s (b¶n  sao)vµ    chuyÓn  µn  to bé  è  å  ¬  ù    s h s d ¸n cßn  ¹ kÌm  l i theo    Õn  ña  ý ki c Ban  qu¶n  ývÒ   ù    n   é  l   d ¸n ®Õ B K Õ   ¹ch  µ  Çu     chøc  Èm   nh  µ  Êp  Êy  Ðp  u     ho v§ t ®Ó tæ  th ®Þ v c Gi ph ®Ç t theo  quy  nh  ¹ c¸c§iÒu    NghÞ   nh  è  ®Þ t    i 93,94  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng2  ng 18    n¨m  1997  cña  Ýnh  ñ. Ch ph §i Ò u 7.  1. Ban    qu¶n  ýhíng dÉn    ñ  u    iÓn khaithùc hiÖn  ù    ùc l    c¸c ch ®Ç t tr       d ¸n;th   hiÖn qu¶n  ýNhµ   íc ®èi  íic¸c ho¹t®éng  l  n  v      trong c¸c Khu     c«ng nghiÖp, Khu    chÕ   Êt theo    xu   c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch Khu  c«ng  nghiÖp, Khu  Õ   Êt,   ch xu   Khu c«ng  Ö   ngh cao. 2. Ban    qu¶n  ýthùc hiÖn  Öc  iÒu  l    vi ® chØnh  Êy  Ðp  u    i víi   Gi ph ®Ç t®è     c¸c dù    u    ∙  îcuû  Òn  Êp  Êy  Ðp  u    µ  c¸cGiÊy  Ðp  u   ¸n ®Ç t® ®   quy c Gi ph ®Ç tv c¶    ph ®Ç t  do  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   cÊp  B K ho v§ t trong  ¹m    ¹n  ph vi h møc   èn  u    ® îc uû  v ®Ç t   quyÒn. 3. Nh÷ng  êng  îp    tr h Ban qu¶n  ýquyÕt  nh  íisù  l  ®Þ v   tho¶  Ën  ña  é   thu c B K Õ   ¹ch vµ  Çu : ho   § t ­    iÒu  Do ® chØnh  Êy  Ðp  u    m µ   îtqu¸  ¹n  Gi ph ®Ç t v  h møc   èn  îc uû  v ®  quyÒn,  thay  æi  ôc     ® m tiªuhoÆc     bæ sung  ôc     ù  thuéc  m tiªud ¸n  Danh  ôc   m lÜnh  ùc  u    ã  iÒu  Ön,gi¶m  û lÖ  Êt khÈu  èng  íi v ®Ç tc ® ki   t   xu   xu d møc  quy  nh   ®Þ ®èi víi       s¶n  È m   ã  c¸c ph c quy  nh  ûlÖ  ÊtkhÈu. ®Þ t   xu   ­ Gi¶m  û lÖ  ãp  èn    t   g v ph¸p  nh  ña  ®Þ c Bªn  Öt Nam   Vi   trong c¸c tr ng  îp    ê h   li   ªndoanh hoÆc   chuyÓn  ×nh  h thøc  ªndoanh  li   sang  u    100%   èn  íc ®Ç t v n  ngoµi ­ Gi¶ithÓ    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi hoÆc   Ê m   c v ®Ç t n     ch døt  îp h  ®ång  îp t¸ckinh doanh  ícthêih¹n. h     tr     4. Ban    qu¶n  ýquyÕt  nh    Ó  l  ®Þ gi¶ith doanh nghiÖp  µ  håi c¸c GiÊy  v thu      phÐp  u    ®Ç ttheo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h
  4. 4 §i Ò u 8. Hµng  ý, 6  qu   th¸ng vµ  µng   h n¨m, Ban qu¶n  ýtæng  îp  Öc  Êp  Êy  l  h vi c Gi phÐp  u   , ®iÒu  ®Ç t   chØnh  Êy  Ðp  u   , t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña    Gi ph ®Ç t   h ho   c c¸c doanh nghiÖp  trong c¸c Khu     c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt thuéc ph¹m      ch xu     viqu¶n  lývµ  öib¸o    í   é   Õ   ¹ch vµ  Çu ,Uû     g   c¸o t   B K ho   § i t  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ó  ä  Ph Th vµ Ban qu¶n  ýc¸cKhu  l    c«ng  nghiÖp  ÖtNam. Vi   §i Ò u 9:  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ¹om äi  iÒu  Ön  Ën  îvµ  Óm    K ho   § tt   ® ki thu l   ki i traBan  qu¶n  lýthùc hiÖn    Öc  îc uû  Òn      c¸c vi ®   quy theo  ng  ®ó quy  nh,  Þu  ®Þ ch tr¸chnhiÖ m     tr cph¸p luËtvµ  ícCh Ýnh  ñ  Ò   Öc  û  Òn  í      tr   ph v vi u quy quy  nh  ¹ Quy Õt  nh   ®Þ t  i ®Þ nµy. §i Ò u 10. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  ®Þ n c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k
  5. 5 B a n  q u ¶ n  lý C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m n .................... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph    è:      S    / .. . ., µy    . ..  ng   th¸ng       n¨m  199      KÝnh  öi: Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu         g   K ho   §   t   ô  (V qu¶n  ýKhu  l  c«ng  nghiÖp   ­Khu  Õ   Êt) ch xu                             Fax:84­ 8459271   4­  T ã m  t ¾ t d ù  ¸n ® Ç u  t n í c n g o µ i  v µ o  K h u  c « n g  n g hi Ö p   ......................................... I. h ñ  ® Ç u  t:   C 1.Tªn  ñ  u  :. . ..........................   ch ®Ç t . . .......................... 2.N¬i ®¨ng  ý  µnh  Ëp:. . ....................    k th l . . .................... ­Trô  ë      s v¨n phßng  Ýnh:.. . .................... ch . .................... 3.N¨ng  ùctµi Ýnh  µ    l   ch v kinhdoanh:   ­Vèn  ¨ng  ý:. . .............................   ® k . . ............................ ­Doanh  è    s kinh doanh    n¨m  Çn  y  Êt (19.. ) g ®© nh   . 4.Ng êi®¹idiÖn:. . .........  èc  Þch:. . ....       . . .........Qu t . . . . ....Chøc  ô:. . ... . . v . . .. (NÕu  ù    ã  Òu  ñ  u    × tãm  ¾ttõng  ñ  u    íi éidung  d ¸n c nhi ch ®Ç tth   t  ch ®Ç tv    n trªn) II. ù  ¸n xin th µ nh l Ë p:  D 1.Tªn  ù  . . .............................   d ¸n:. . .............................. 2.§Þa  iÓ m   ùc hiÖn:(c¸c)l«®Êt  è:. . ..........   ® th        s . . .......... 3.DiÖn  Ých  t  ö  ông:. . ...................    t ®Ê s d . . ...................m2 . . 4.M ôc    ¹t®éng  µ  Þ  êng    ô s¶n  È m:   tiªuho   v th tr tiªuth   ph Tªn    §¬n  s¶n     N¨m    1  thø    N¨m        thø 2 N¨m  s¶n xuÊt æn       phÈ m vÞ  ®Þnh tÝnh Sè  ­ Doanh  û  Ö Sè  ­ Doanh    û  Ö Sè  ­ Doanh    û  Ö  l Tl l Tl l Tl îng thu   XK îng thu  XK îng thu  XK (USD) (USD) (USD)
  6. 6 5.DiÖn  Ých  µ  ëng:.. . ..........    t nh x . . ..........m2 . . 6.Danh  ôc  ÕtbÞ:   m thi   STT Tªn  Õt thi   TÝnh  n¨ng  ¦íctÝnh    gi¸ Sè îng l Thµnh  Òn   ti   bÞ kü  Ët thu N Õ u   µ thiÕtbÞ   ∙  l    ® qua  ö  ông  ×    sd th bæ sung thªm    c¸c th«ng  è: n¨m  s  s¶n  Êt,c«ng  ÊthiÖn  ¹   s¸nh víi   ÕtbÞ  íicïng lo¹ . xu   su   t iso  ,     thi   m   gi¸  i 7.Vèn  u      ùc hiÖn  ù  . . ...........    ®Ç t®Ó th   d ¸n:. . ............chiara: .  , ­Vèn  è  nh:.. . ..............   c ®Þ . . .............. ­Vèn u  ng:.. . .............   l ®é . . ............. 8.Vèn    ph¸p ®Þnh:.. . ............   . . ........... (Chiara phÇn  ãp  èn  ña  õng Bªn)    gvct  9.TiÕn    ùc hiÖn  ù    Ó  õngµy  îccÊp  Êy  Ðp  Çu )   ®é th   d ¸n (k t   ®  Gi ph § t ­Khëic«ng  ©y  ùng:.. . ...................th¸ng.     xd . ................... . . ­Hoµn  µnh  ©y  ùng  µ    th xd v s¶n  Êtthö:. . ......th¸ng. xu   . . .....  .. ­S¶n  ÊtchÝnh    xu   thøc:. . ....................th¸ng. . . ...................  .. 10.Nhu  Çu    c nguyªn vËtliÖu chÝnh  µ  iÖn,níc:      v®     Nhu  Çu c §¬n  Þ  Ýnh vt  Nhu  Çu c           N¨m  1  N¨m  thø  thø  N¨m  s¶n  xuÊt æn   2 ®Þnh I. Nguyªn  vËt liÖu  chÝnh .. . ........ . . ....... II  Ön .§i ­C«ng  Êt   su         Kw ­§iÖn    n¨ng         Kwh II   íc IN   . m 3/ngµy  ®ªm § Ò   Þ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ngh B K ho   § txem   Ðt vµ  x   cho    Õn    ý ki ®Ó Ban  qu¶n  ý l  cã  ¬  ë  c s xem   Ðt cÊp  Êy phÐp  u      ñ   u    ã  ¬  ë  ùc hiÖn  ù  x  gi   ®Ç t®Ó Ch ®Ç tc c s th   d ¸n. Trëng  Ban  qu¶n  ý  l  Khu   c«ng  nghiÖp  .. . .................. . . .................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản