Quyết định 3657/QĐ-BYT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định 3657/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3657/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bảng kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3657/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3657/QĐ-BYT Hà N i, ngày 0 1tháng 10 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH B NG KI M TRA B NH VI N Y H C C TRUY N NĂM 2009 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B trư ng B Y t v vi c hư ng d n x p h ng các đơn v s nghi p y t ; Theo đ ngh c a V trư ng V Y Dư c c truy n - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b ng ki m tra b nh vi n Y h c c truy n năm 2009. Đi u 2. B ng ki m tra b nh vi n Y h c c truy n năm 2009 áp d ng đ t ch c ki m tra các b nh vi n Y h c c truy n tuy n trung ương, các b nh vi n Y h c c truy n tuy n t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các b nh vi n Y h c c truy n tr c thu c B , ngành qu n lý. Đi u 3. Giao cho V trư ng V Y Dư c c truy n ch u trách nhi m hư ng d n công tác ki m tra b nh vi n Y h c c truy n năm 2009, theo dõi và t ng h p đánh giá k t qu ki m tra, báo cáo Lãnh đ o B Y t . Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Đi u 5. Các ông, bà: V trư ng V Y Dư c c truy n, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B ; V trư ng các V , C c trư ng các C c c a B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các đơn v có liên quan, Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bang kiem tra Phan A Phan B
Đồng bộ tài khoản