Quyết định 366/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định 366/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 366/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận trong việc hình thành dự án, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 366/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  ® Þ nh   c ñ a  é   ë n g  B é  K Õ  h o ¹ ch v µ   Ç u  t s è  366/2001/Q§­B K H  n g µ y  17  B tr ® th¸ng  n¨ m  2001 v Ò  vi Ö c u û  q u y Ò n  c h o  ba n  q u ¶ n  lý c¸c  h u  c« n g  7  k n g hi Ö p  B × n h  T h u Ë n  trong  Ö c h × n h  th µ nh  vi d ù    ti Õ p n h Ë n, th È m   Þ n h  h å  s ¬  d ù  ¸n; Ê p,  i Ò u  c h Ø n h, thu  åi ¸n; ®  c ® h  gi Ê y p h Ð p  ® Ç u  t v µ  q u ¶ n  lý h o ¹t  é n g   ® c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t n íc n g o µ i  trong  c¸c  k h u  c«n g  n g hi Ö p, k h u  c h Õ  xu Ê t B é  tr ng B é  K Õ  ho¹ch  µ § Ç u   ë v t ­ C¨n  LuËt §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   µy  th¸ng 11    cø    tn    i Vi   ng 12    n¨m  1996  vµ  Ët  öa  æi, bæ   Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  Çu   níc ngoµi t¹  Öt  m s® c Lu § t    i Vi Nam  n¨m  2000; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 24/CP  µy  th¸ng 7  ng 31    n¨m  2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu  ícngoµit¹ ViÖtNam; ®Þ chiti     h Lu   n    i   ­ C¨n  Quy  Õ     cø  ch Khu  c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö     ngh cao ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng  n¨m  ng 24  4  1997  ña  c ChÝnh  ñ; ph   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 233/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 12  ng 1    n¨m 1998   cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ©n  Êp, uû  Òn  Êp  Êy phÐp  u    Th t   ph v vi ph c   quy c gi   ®Ç t ®èi víi   ù    u    ùctiÕp nícngoµi;     d ¸n ®Ç ttr   c¸c    ­ Theo    Þ  ña  û     ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ×nh  Ën  ¹  B Thu ti C«ng    v¨n sè  1433/UBBT­PPLT  µy  ng 9/7/2001,   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1 1. Ban    qu¶n  ýc¸c khu  l    c«ng nghiÖp tØnh  ×nh  Ën  B Thu (sau  y   äilµ ®© g     Ban qu¶n  ý)lµ ®Ç u   èi  íng  Én    µ  u    u    µo    l   mh d c¸c nh ®Ç t ®Ç t v c¸c Khu  c«ng  nghiÖp;Khu  Õ   Êt ho¹t®éng    ch xu     theo Quy  Õ   ch Khu  c«ng nghiÖp,Khu  Õ     ch xuÊt,Khu    c«ng  Ö   ngh cao  ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 36/CP  µy    ng 24 th¸ng4    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ    a  µn  c Ch ph trªn®Þ b tØnh  ×nh  Ën. B Thu Hå   ¬  ù    u    îclËp theo híng dÉn  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . s d ¸n ®Ç t®         c b K ho   § t 2.Uû   Òn    quy Ban  qu¶n  ýtiÕp nhËn  å  ¬  ña    ù    u    ícngoµi l    h s c c¸cd ¸n ®Ç tn     ®Ç u    µo    tv c¸cKhu  c«ng nghiÖp  µ    ù    u    µo    v c¸c d ¸n ®Ç tv c¸cKhu  Õ   Êt nãi ch xu     trªnvµ  Èm   nh,  Êp  Êy  Ðp  u       th ®Þ c Gi ph ®Ç t cho    ù  ®¸p  c¸c d ¸n  øng    iÒu  c¸c ® kiÖn  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh nµy. ®Þ t i ®Þ   §i Ò u 2 C¸c  ù  ®Ç u    d ¸n  t Ban qu¶n  ý® îc uû  Òn  Êp  Êy  Ðp  Çu   l     quy c gi ph § t ph¶i   ®¸p  øng    iÒu  Ön  c¸c® ki sau  y:®©
  2. 2 1. Phï  îp  íiQuy  ¹ch  µ  Òu  Ö    h v  ho v §i l Khu c«ng nghiÖp hoÆc  Khu  Õ   ch xuÊt®∙  îcphª duyÖt.  ®   2.Lµ  ù    éc lÜnh  ùc    d ¸n thu   v c«ng  nghiÖp  µ  Þch  ô  vd v c«ng  nghiÖp  ã    c quy m«   n   tr Öu ®«    ü,  õnh÷ng  ù    éc Nhã m   theo  ®Õ 40  i   laM tr   d ¸n thu   A  quy  nh  ¹ ®Þ t  i §iÒu 114 NghÞ   nh   è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 31  7  2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam. ®Þ chiti     h Lu   tn     i   3.Cã   ûlÖ  ÊtkhÈu    t   xu   s¶n  È m   ¸p  ph ® øng quy  nh  ®Þ trong tõng thêikú.      4. Cã   ¬ng  b¶o  ¶m     ph ¸n  ® nhu  Çu  Ò   Òn  íc ngoµihoÆc   éc  Ünh  c v ti n     thu l vùc  îcNhµ   íc®¶m   ®  n  b¶o  ç  î ¹itÖ. h tr  ngo   5. ThiÕtbÞ, m¸y  ãc  µ       m v c«ng  Ö   ¸p  ngh ® øng    c¸c quy  nh  Ön  µnh; ®Þ hi h   tr ng  îp kh«ng  ¸p  ê h  ® øng   c¸cquy  nh    ®Þ ®ã ph¶i® îcc¬      quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn  qu¶n  ýngµnh  l  kinhtÕ   ü  ËtchÊp  Ën.   ­k thu   thu 6. §¸p øng c¸c yªu  Çu  Ò   c v b¶o  Ö   v m«i  êng, an  µn  tr   to lao  ng  µ  ®é v phßng,chèng    ch¸y,næ.   §i Ò u 3 ViÖc  Èm   nh  ù  do  th ®Þ d ¸n  Ban  qu¶n  ýthùc hiÖn  íisù  èi hîp  l    v   ph   chÆt  chÏvíiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ    ¬      K ho v§ tv c¸c c quan  chøc n¨ng cua  a   ¬ng  ®Þ ph theo  quy  nh  ¹    Òu    ®Þ lo i §i 95,104,108,109  µ  c¸c     v 118  NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­ CP   µy  th¸ng 7  ng 31    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õtthihµnh  ®Þ chi ti     LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.   tn     i   Ban qu¶n  ýcã  l   tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng    xd quy  Õ   èihîp lµm  Öc  íi   ch ph     vi v   c¸c c¬ quan chøc n¨ng  ña  a   ¬ng,  ×nh  û   c ®Þ ph tr U ban  ©n   ©n   nh d tØnh  ×nh  B ThuËn    Öt vµ  phª duy   th«ng    b¸o cho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . B K ho   § t §i Ò u 4 1. Ban    qu¶n  ý tæ  l   chøc  Èm   nh  µ  ù quyÕt  nh  Öc  Êp  Êy  th ®Þ v t  ®Þ vi c Gi phÐp  u    i víi   ¹ dù    ®Ç t®è     lo i ¸n sau: c¸c   ­ C¸c    doanh  nghiÖp  Õ   Êt cã  ch xu   quy    èn  u    n   tr Öu ®«    m« v ®Ç t®Õ 40  i   la M ü. ­ C¸c    doanh  nghiÖp s¶n  Êt c«ng  xu   nghiÖp  µ  v doanh nghiÖp  Þch  ô  d v c«ng  nghiÖp  ¸p  ® øng   c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy  µ  ã  ®Þ t  i 2  ®Þ n v c quy   m« ®Õ n   tr Öu®«    ü. 5  i   laM 2.Thêih¹n      Ban  qu¶n  ýthÈm  nh  µ  Êp  Êy  Ðp  u    µ15  µy  l  ®Þ v c Gi ph ®Ç tl   ng lµm  Öc  Ó   õ khitiÕp nhËn  å  ¬  ù    vi k t       h s d ¸n,kh«ng  Ó   êigian chñ  u    öa  k th     ®Ç t s ® æi,bæ     sung  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  u    h s xinc Gi ph ®Ç ttheo yªu cÇu  ña     c Ban  qu¶n  ý l. M äi yªu  Çu  ña  c c Ban qu¶n  ý®èi  íinhµ  u    Ò   Öc  öa  æi, bæ   l  v  ®Ç t v vi s ®   sung  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  u  ,GiÊy  Ðp  iÒu  h s xinc Gi ph ®Ç t  ph ® chØnh  îcthùc hiÖn  ®    trongthêih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  Õp nhËn  å  ¬  ù      7  l vi k t   ti   h s d ¸n. 3. §èivíi   ù    u          d ¸n ®Ç tn»m   µic¸cquy  nh  trªnth× tr ckhira c¸c ngo     ®Þ nªu      í       quyÕt  nh,  ®Þ Ban  qu¶n  ýcã  l   tr¸chnhiÖm   öiTã m   ¾t dù  tí Bé   Õ   ¹ch   g  t   ¸n    K ho   i vµ  Çu ;lÊy ý  Õn    é, ngµnh  Ò   ÷ng  Ên    éc thÈm  Òn  ña  § t    ki c¸cB   v nh v ®Ò thu   quy c c¸cBé, ngµnh.   
  3. 3 C¸c  é,  µnh  îc lÊy    Õn  Ò   ù    Ó   tr ng  îp  iÒu  B ng ®  ý ki v d ¸n,k c¶  ê h ® chØnh  GiÊy  Ðp  u  ,cã  Öm   ô    êi ph ®Ç t  nhi v tr¶l   b»ng    v¨n b¶n  trong thêih¹n  ngµy  µm      7  l viÖc  Ó   õkhinhËn  îchå  ¬  ù      êih¹n  ãitrªnm µ   k t    ®   s d ¸n;qu¸ th   n     kh«ng  ã    Õn c ý ki b»ng    v¨n b¶n  × coinh  Êp  Ën  ù  th     ch thu d ¸n. §i Ò u 5 GiÊy  Ðp  u    îcso¹n th¶o theo m É u   Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng ph ®Ç t®         do  K ho   § th   dÉn. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Êp  Êy  Ðp  u  ,GiÊy  th   7  l vi k t   c Gi ph ®Ç t  phÐp   iÒu  ® chØnh  Ban Qu¶n   ý göi GiÊy  Ðp   u   , GiÊy  Ðp   iÒu  l    ph ®Ç t   ph ® chØnh  Ò   é  Õ   ¹ch  µ  Çu ,Uû   v B K ho v§ t  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ×nh  Ën  B Thu (b¶n  chÝnh) vµ  é  µi chÝnh, Bé  ¬ng  ¹i,Bé    BT    Th m   qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ët   ­ k thu   vµ    ¬  c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  ªnquan  l  n   li   (b¶n  sao). §i Ò u 6 §èivíi   ù        d ¸n Ban  c¸c qu¶n  ýkh«ng  îcuû  Òn  Êp  Êy phÐp  u  , l  ®   quy c gi   ®Ç t  sau    Õp  Ën, Ban  khiti nh   qu¶n  ýgi÷ l¹ 1  é  å  ¬  l     i b h s (b¶n    sao) vµ    chuyÓn  µn  to bé  è  å  ¬  ù    s h s d ¸n cßn  ¹ kÌm  l i theo    Õn  ña  ý ki c Ban  qu¶n  ývÒ   ù    n   é  l   d ¸n ®Õ B K Õ   ¹ch  µ  Çu     chøc  Èm   nh  µ  Êp  Êy  Ðp  u     ho v§ t ®Ó tæ  th ®Þ v c Gi ph ®Ç t theo  quy  nh   ¹    Òu  ®Þ t ic¸c §i 109  µ v 114  NghÞ   nh   è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy    CP ng 31 th¸ng7    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u 7 1.Ban    qu¶n  ýhíng dÉn    ñ  u    iÓn khaithùc hiÖn  ù    ùc l    c¸c ch ®Ç t tr       d ¸n;th   hiÖn qu¶n  ýNhµ   íc ®èi  íic¸c ho¹t®éng  l  n  v      trong c¸c Khu     c«ng nghiÖp, Khu    chÕ   Êt theo    xu   c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch Khu  c«ng  nghiÖp, Khu  Õ   Êt,   ch xu   Khu c«ng  Ö   ngh cao  ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 36/CP  µy  th¸ng 4  ng 24    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2. Ban    qu¶n  ýthùc hiÖn  Öc  iÒu  l    vi ® chØnh  Êy  Ðp  u    i víi   Gi ph ®Ç t®è     c¸c dù    u    ∙  îcuû  Òn  Êp  Êy  Ðp  u    µ  c¸cGiÊy  Ðp  u   ¸n ®Ç t® ®   quy c Gi ph ®Ç tv c¶    ph ®Ç t  do  é K Õ   ¹ch  µ  Çu   cÊp  B ho v§ t trong  ¹m    ¹n  ph vi h møc   èn  u    ® îc uû  v ®Ç t   quyÒn. 3. Nh÷ng  êng  îp    tr h Ban qu¶n  ýquyÕt  nh  íisù  l  ®Þ v   tho¶  Ën  ña  é   thu c B K Õ   ¹ch vµ  Çu : ho   § t ­    iÒu  Do ® chØnh  Êy  Ðp  u    m µ   îtqu¸  ¹n  Gi ph ®Ç t v  h møc   èn  îc uû  v ®  quyÒn,  thay  æi  ôc     ® m tiªuhoÆc     bæ sung  ôc     ù  thuéc  m tiªud ¸n  Danh  ôc   m lÜnh  ùc  u    ã  iÒu  Ön,gi¶m  û lÖ  Êt khÈu  èng  íi v ®Ç tc ® ki   t   xu   xu d møc  quy  nh   ®Þ ®èi víi       s¶n  È m   ã  c¸c ph c quy  nh  ûlÖ  ÊtkhÈu. ®Þ t   xu   ­ Gi¶m  û lÖ  ãp  èn    t   g v ph¸p  nh  ña  ®Þ c Bªn  Öt Nam   Vi   trong c¸c tr ng  îp    ê h   li   ªndoanh hoÆc   chuyÓn  ×nh  h thøc  ªndoanh  li   sang  u    100%   èn  íc ®Ç t v n  ngoµi. ­ Gi¶ithÓ      doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi hoÆc   Ê m     îp  c v ®Ç t n     ch døt H ®ång  îp t¸ckinh doanh  ícthêih¹n. h     tr    
  4. 4 4. Ban    qu¶n  ýquyÕt  nh    Ó  l  ®Þ gi¶ith doanh nghiÖp  µ  håi c¸c GiÊy  v thu      phÐp  u    ®Ç ttheo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u 8 Hµng  ý, 6  qu   th¸ng vµ  µng   h n¨m, Ban qu¶n  ýtæng  îp  Öc  Êp  Êy  l  h vi c Gi phÐp  u   , ®iÒu  ®Ç t   chØnh  Êy  Ðp  u    t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña    Gi ph ®Ç t h ho   c c¸c doanh  nghiÖp  trong c¸c Khu     c«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt thuéc ph¹m      ch xu     viqu¶n  lý vµ  öi b¸o    g  c¸o  í  é K Õ   ¹ch  µ  Çu  , Uû   ti B ho v§ t   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ×nh  B ThuËn. §i Ò u 9 Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ¹om äi  iÒu  Ön  Ën  îvµ  Óm    K ho   § tt   ® ki thu l   ki i traBan  qu¶n  lýthùc hiÖn    Öc  îc uû  Òn      c¸c vi ®   quy theo  ng  ®ó quy  nh,  Þu  ®Þ ch tr¸chnhiÖ m     tr cph¸p luËtvµ  ícCh Ýnh  ñ  Ò   Öc  û  Òn  í      tr   ph v vi u quy quy  nh  ¹ Quy Õt  nh   ®Þ t  i ®Þ nµy. §i Ò u 10 Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  ®Þ n c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản