Quyết định 37/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định 37/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 37/2003/QĐ-TTg về việc nhập khẩu phân urê dự trữ lưu thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 37/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 37/2003/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC NHẬP KHẨU PHÂN URÊ DỰ TRỮ LƯU THÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thực hiện dự trữ lưu thông 100.000 tấn urê để góp phần ổn định giá bán phân urê trong nước. Thời gian dự trữ lưu thông là 6 tháng, tính từ ngày 20 tháng 3 năm 2003. Doanh nghiệp được giao nhiệm vụ dự trữ lưu thông tự vay vốn ngân hàng thương mại để nhập khẩu đủ số lượng phân urê được giao dự trữ lưu thông; ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay ngân hàng trong thời gian thực hiện dự trữ. Số phân urê nhập khẩu này chỉ phải nộp thuế VAT khi xuất bán khỏi kho dự trữ. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn với Bộ Thương mại chỉ định 2 đến 3 doanh nghiệp nhà nước, chuyên kinh doanh, nhập khẩu phân bón (doanh nghiệp nhập khẩu số lượng lớn phân bón; có tài chính lành mạnh và có kho bảo đảm dự trữ) nhập khẩu trong tháng 3 năm 2003. Điều 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm đủ và kịp thời vốn vay cho các doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ nhập khẩu; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cơ chế thực hiện dự trữ lưu thông nêu trên. Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính và các ngân hàng thương mại liên quan quy định cơ chế giám sát số phân urê dự trữ nói trên để thường xuyên bảo đảm đủ tại kho của các doanh nghiệp trong thời gian dự trữ lưu thông; theo dõi sát diễn biến cung, cầu phân bón các loại trên thị trường, kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý những vấn đề nảy sinh vượt thẩm quyền các Bộ, ngành.
  2. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thương mại, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản