Quyết định 370/2003/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định 370/2003/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 370/2003/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, từ chức miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường dạy nghề và Giám đốc trung tâm dạy nghề do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 370/2003/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 370/2003/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 03 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 370/2003/Q -BL TBXH NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH B NHI M, CÔNG NH N, B NHI M L I, T CH C, MI N NHI M HI U TRƯ NG, PHÓ HI U TRƯ NG TRƯ NG D Y NGH VÀ GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25/12/2001; Căn c Ngh nh s 96/CP ngày 7/12/1993 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 02/2001/N -CP ngày 09/01/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành B Lu t Lao ng và Lu t Giáo d c v d y ngh ; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c D y ngh , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch b nhi m, công nh n, b nhi m l i, t ch c, mi n nhi m Hi u trư ng, Phó hi u trư ng Trư ng d y ngh và Giám c Trung tâm d y ngh . i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3: Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b và ào t o, T ng c c trư ng T ng c c D y ngh , Hi u trư ng các Trư ng d y ngh , Giám c các Trung tâm d y ngh , Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Th H ng ( ã ký)
  2. QUY CH B NHI M, CÔNG NH N, B NHI M L I, T CH C, MI N NHI M HI U TRƯ NG, PHÓ HI U TRƯ NG TRƯ NG D Y NGH VÀ GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH (Ban hành kèm theo Quy t nh s ......./2003/Q -BL TBXH, ngày.... tháng... năm 2003 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh v tiêu chuNn, i u ki n, trình t và th t c b nhi m, công nh n, b nhi m l i, t ch c, mi n nhi m Hi u trư ng, Phó hi u trư ng Trư ng d y ngh , Giám c Trung tâm d y ngh . i u 2. Quy ch này ư c áp d ng th ng nh t i v i các Trư ng d y ngh , Trung tâm d y ngh công l p, bán công, dân l p và tư th c. Quy ch này không áp d ng i v i các Trư ng d y ngh có v n u tư nư c ngoài. i u 3. Vi c b nhi m, công nh n Hi u trư ng, Phó hi u trư ng Trư ng d y ngh và Giám c Trung tâm d y ngh ph i m b o yêu c u sau: 1- Ph i căn c vào ch c năng, nhi m v c a Trư ng d y ngh , Trung tâm d y ngh và phNm ch t, o c, năng l c chuyên môn c a cán b ; 2- T p th lãnh o cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh trên cơ s dân ch , trách nhi m và quy n h n c a t ng thành viên và ngư i ng u Trư ng, Trung tâm; 3- m b o s n nh, k th a và phát tri n i ngũ cán b , nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a cơ quan, ơn v . Chương 2: TIÊU CHU N VÀ I U KI N B NHI M i u 4. Hi u trư ng Trư ng d y ngh : 1- Là công dân Vi t Nam; có phNm ch t chính tr , o c t t; có tín nhi m v chuyên môn, nghi p v ; có năng l c qu n lý i u hành ho t ng nhà trư ng; có s c kho hoàn thành nhi m v ư c giao; 2- Có trình i h c tr lên thu c ít nh t m t ngành chuyên môn ào t o c a nhà trư ng; 3- Có thâm niên gi ng d y m t trư ng chuyên nghi p ít nh t là 5 năm; 4- Tu i b nhi m l n u không quá 55 tu i i v i nam, 50 tu i i v i n ; th i gian b nhi m là 5 năm.
  3. i v i Trư ng d y ngh ngoài công l p, tu i b nhi m l n u có th trên 55 tu i i v i nam, trên 50 tu i i v i n ; có th là thành viên c a H i ng qu n tr ; không ph i là công ch c nhà nư c. i u 5. Phó hi u trư ng Trư ng d y ngh : 1- Là công dân Vi t Nam; có phNm ch t chính tr , o c t t; có tín nhi m v chuyên môn, nghi p v ; có năng l c qu n lý lĩnh v c công tác ph trách; có s c kho hoàn thành nhi m v ư c giao. 2- Có trình i h c tr lên, chuyên ngành ào t o phù h p v i lĩnh v c công tác ph trách. 3- Có thâm niên gi ng d y m t trư ng chuyên nghi p ít nh t là 3 năm. 4- Tu i b nhi m l n u không quá 50 tu i i v i nam, 45 tu i i v i n ; th i gian b nhi m là 5 năm. i v i Trư ng d y ngh ngoài công l p, tu i b nhi m l n u có th trên 50 tu i i v i nam, trên 45 tu i i v i n ; có th là thành viên c a H i ng qu n tr ; không ph i là công ch c nhà nư c. i u 6. Giám c Trung tâm d y ngh : 1- Là công dân Vi t Nam; có phNm ch t chính tr , o c t t; có trình cao ng k thu t ho c nghi p v tr lên; có năng l c qu n lý và am hi u v d y ngh . 2- Tu i b nhi m l n u i v i Giám c Trung tâm d y ngh không quá 50 tu i i v i nam, 45 tu i i v i n ; i v i các Trung tâm d y ngh tr c thu c qu n, huy n và tương ương, tu i b nhi m l n u không quá 45 tu i (c nam và n ); th i gian b nhi m là 5 năm. Chương 3 TH T C, H SƠ, TH M QUY N B NHI M, CÔNG NH N, B NHI M L I, QUY T NNH T CH C VÀ MI N NHI M HI U TRƯ NG, PHÓ HI U TRƯ NG TRƯ NG D Y NGH , GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH M CI TH T C, H SƠ, TH M QUY N B NHI M HI U TRƯ NG, PHÓ HI U TRƯ NG TRƯ NG D Y NGH , GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH CÔNG L P i u 7. Ngư i ng u Trư ng d y ngh , Trung tâm d y ngh căn c tiêu chuNn c a ch c danh b nhi m, l a ch n gi i thi u nhân s là cán b , nhân viên c a Trư ng, Trung tâm ho c t ngoài Trư ng, Trung tâm v i H i ngh liên t ch.
  4. Thành ph n H i ngh liên t ch gi i thi u nhân s g m: Ngư i ng u Trư ng, Trung tâm, Bí thư ng u ho c Bí thư Chi b , Ch t ch công oàn cơ s , Bí thư oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và Trư ng Ban n công (n u có). Ngư i ng u Trư ng, Trung tâm nêu tiêu chuNn ch c danh b nhi m, tóm t t lý l ch, quá trình công tác, nh n xét ánh giá ưu, khuy t i m, m t m nh, m t y u, tri n v ng phát tri n c a ngư i ư c gi i thi u. T ch c th o lu n, t ng h p ý ki n c a H i ngh liên t ch ưa ra H i ngh l y phi u tín nhi m c a t p th công ch c Trư ng, Trung tâm. i u 8. Vi c t ch c H i ngh l y phi u tín nhi m ư c ti n hành như sau: 1- Ngư i ng u Trư ng, Trung tâm nêu ch trương b nhi m; Tiêu chuNn ch c danh b nhi m; tóm t t quá trình h c t p, công tác, nh n xét ánh giá m t m nh, m t y u c a ngư i ư c gi i thi u. Thành viên tham d H i ngh có th gi i thi u b sung nhân s ưa ra l y phi u tín nhi m. 2- Vi c l y phi u tín nhi m ph i b o m dân ch , công khai và khách quan. Phi u tín nhi m có giá tr tham kh o, không ph i là căn c duy nh t b nhi m. Phi u tín nhi m theo m u th ng nh t ư c qui nh kèm theo Quy ch này. Ban ki m phi u, g m: Ngư i ch trì H i ngh làm Trư ng ban và hai cán b thành viên (không ph i là ngư i ư c l y phi u tín nhi m) do H i ngh b u. Biên b n ki m phi u ph i có y ch ký c a Trư ng ban và các thành viên. i u 9. Sau khi l y phi u tín nhi m, ngư i ng u Trư ng, Trung tâm ch trì H i ngh liên t ch v i thành ph n theo quy nh t i i u 7, báo cáo k t qu l y phi u tín nhi m. H i ngh liên t ch trao i, nh n xét ánh giá m t m nh, m t y u c a ngư i ư c gi i thi u và bi u quy t ngh b nhi m. H i ngh liên t ch ph i l p biên b n có ch ký c a ngư i ng u Trư ng, Trung tâm; Bí thư ng u ho c Bí thư Chi b , Ch t ch công oàn cơ s , Bí thư oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và Trư ng ban n công (n u có). i u 10. i v i ngư i ư c gi i thi u không ph i là ngư i c a Trư ng d y ngh ho c Trung tâm d y ngh thì Th trư ng cơ quan có thNm quy n ho c ư c u quy n, có trách nhi m l a ch n v nhân s ; trao i và th ng nh t v i Th trư ng, Bí thư ng u ho c Bí thư Chi b cơ quan ơn v nơi cán b ó ang công tác và nơi có nhu c u v cán b lãnh o qu n lý xem xét và quy t nh b nhi m. i u 11. H sơ ngh b nhi m g m: 1- T trình ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh b nhi m; 2- Biên b n c a H i ngh liên t ch ngh b nhi m; 3- Biên b n h i ngh l y phi u tín nhi m ( i v i b nhi m nhân s t i ch );
  5. 4- Sơ y u lý l ch c a ngư i ngh b nhi m t khai theo m u 2C/TCTW (có nh n xét c a Th trư ng ơn v ) và b n kê khai tài s n c a ngư i ngh b nhi m; 5- Phi u ánh giá công ch c hàng năm (2 năm g n nh t) c a ngư i ư c ngh b nhi m. i u 12. Th m quy n quy t nh: Hi u trư ng, Phó hi u trư ng Trư ng d y ngh , Giám c Trung tâm d y ngh công l p do Th trư ng cơ quan quy t nh thành l p Trư ng, Trung tâm ký quy t nh b nhi m. M C II: TH T C, TH M QUY N VÀ H SƠ CÔNG NH N HI U TRƯ NG, PHÓ HI U TRƯ NG TRƯ NG D Y NGH , GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH BÁN CÔNG, DÂN L P, TƯ TH C i u 13. Th t c và th m quy n công nh n: i v i Trư ng d y ngh bán công, dân l p, H i ng qu n tr v n d ng tiêu chuNn ch c danh Hi u trư ng, Phó hi u trư ng Trư ng d y ngh công l p, l a ch n Hi u trư ng, Phó hi u trư ng ngh Th trư ng cơ quan quy t nh thành l p Trư ng công nh n. i v i Trư ng d y ngh tư th c, t p th nh ng ngư i góp v n thành l p Trư ng v n d ng tiêu chuNn Hi u trư ng, Phó hi u trư ng Trư ng d y ngh công l p, l a ch n Hi u trư ng, Phó hi u trư ng báo cáo S Lao ng - Thương binh và Xã h i trình U ban nhân dân t nh (thành ph tr c thu c Trung ương công nh n). i v i Trung tâm d y ngh ngoài công l p, t p th nh ng ngư i góp v n thành l p Trung tâm v n d ng tiêu chuNn Giám c Trung tâm d y ngh công l p, xem xét và c Giám c Trung tâm (sau khi ã tho thu n v i Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i). i u 14. H sơ ngh công nh n g m: 1- Công văn ngh c a H i ng qu n tr ( i v i Trư ng bán công, dân l p), công văn c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i ( i v i Trư ng tư th c); 2- Biên b n h p c a H i ng qu n tr ( i v i Trư ng bán công, dân l p), biên b n c a t p th nh ng ngư i góp v n thành l p Trư ng ( i v i Trư ng tư th c); 3- Sơ y u lý l ch c a ngư i ư c ngh t khai theo m u 2C/TCTW (có xác nh n c a cơ quan chính quy n a phương nơi thư ng trú). M C III: YÊU C U, TH T C, H SƠ, TH M QUY N B NHI M L I, QUY T NNH T CH C VÀ MI N NHI M HI U TRƯ NG, PHÓ HI U TRƯ NG
  6. TRƯ NG D Y NGH , GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH CÔNG L P i u 15. B nhi m l i: 1- Trư c khi cán b h t nhi m kỳ gi ch c v b nhi m (5 năm) ph i ư c xem xét b nhi m l i ho c không b nhi m l i. Ngư i còn 2 năm n dư i 5 năm công tác trư c khi n tu i ngh hưu, n u ư c b nhi m l i thì th i h n b nhi m tính n th i i m tu i ngh hưu theo quy nh. Ngư i còn dư i 2 năm công tác trư c khi n tu i ngh hưu, do c p có thNm quy n xem xét quy t nh kéo dài th i gian gi ch c v lãnh o n th i i m tu i ngh hưu theo quy nh. B nhi m l i ph i b o m n nh v t ch c, cán b và hi u qu công vi c; Ngư i ư c xét b nhi m l i ph i hoàn thành nhi m v trong nhi m kỳ trư c; có năng l c, s c kho th c hi n nhi m v nhi m kỳ t i và ư c ơn v Trư ng, Trung tâm yêu c u; i v i cán b không ư c b nhi m l i s ư c b trí công tác khác. 2- Th t c b nhi m l i: Cán b ư c b nhi m l i t ki m i m trách nhi m trong th i gian gi ch c v , theo quy nh t i i u 7 và i u 8 trong Quy ch ánh giá công ch c hàng năm ban hành t i Quy t nh s 11/1998/Q -TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 c a Ban T ch c cán b Chính ph (Nay là B N i v ). T p th lãnh o chuyên môn, ng, oàn th ánh giá và l y phi u tín nhi m c a công ch c, xu t ý ki n b nhi m l i hay không b nhi m l i. 3- H sơ b nhi m l i: - B n ki m i m trách nhi m cá nhân trong th i gian gi ch c v ; - Biên b n ánh giá góp ý ki n c a H i ngh t p th lãnh o chuyên môn, ng, oàn th ; - Biên b n l y phi u tín nhi m c a công ch c; - Công văn (t trình) ngh c a Trư ng d y ngh , Trung tâm d y ngh lên cơ quan quy t nh b nhi m l i cán b . 4- ThNm quy n quy t nh b nhi m l i: C p nào ra quy t nh b nhi m cán b thì c p ó quy t nh b nhi m l i. i u 16. T ch c, mi n nhi m: 1- Hi u trư ng, Phó hi u trư ng Trư ng d y ngh , Giám c Trung tâm d y ngh n u t nguy n xin thôi gi ch c v thì làm ơn t ch c g i cơ quan có thNm quy n. Trong
  7. th i h n 1 tháng k t khi nh n ư c ơn t ch c, cơ quan có thNm quy n ph i xem xét, quy t nh. 2- Hi u trư ng, Phó hi u trư ng Trư ng d y ngh , Giám c Trung tâm d y ngh do nhu c u công tác ho c trong các trư ng h p như: s c kho không m b o; không hoàn thành nhi m v ; vi ph m k lu t c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c nhưng chưa n m c b thi hành k lu t b ng hình th c cách ch c thì cơ quan có thNm quy n có th xem xét mi n nhi m và b trí công tác khác. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 17. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n, ch o các S Lao ng - Thương binh và Xã h i, các cơ quan có liên quan, các Trư ng d y ngh , Trung tâm d y ngh th c hi n Quy ch này. ơn v :.................. PHI U TÍN NHI M TT H và tên cán b d Ch c v d ki n Ý ki n c a CBNV trong ơn v ki n b t b t i v i cán b d ki n b t ng ý Không ng ý Chú ý: ng ý hay không ng ý ngh g ch chéo vào c t tương ng (x)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản