Quyết định 370-QĐ/LĐ của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
328
lượt xem
4
download

Quyết định 370-QĐ/LĐ của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 370-QĐ/LĐ của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về lãi suất cho vay từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 370-QĐ/LĐ của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a Liªn B é  T µ i c h Ý n h  ­  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi ­ U û  ba n  K Õ   h o ¹ ch N h µ  n íc s è  370­Q §/L ®  n g µ y  31 th¸ng  n¨ m  1992 v Ò  L∙i 8   su Ê t ch o  vay t õ q u ü  q u è c gia v Ò   gi¶i u y Õ t  Ö c lµ m  q vi ­ C¨n  NghÞ   Õt sè    cø  quy   120­ H§BT  µy  4­ ng 11­ 1992  ña  éi ®ång  é  ­ c H  B tr ëng  Ò   ñ  ¬ng  ¬ng  íng vµ  Ön  v ch tr ph h   bi ph¸p gi¶i     Õt viÖc  µm  quy   l trong c¸cn¨m      tí ; i ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 259­   µy  7­ CT ng 13­ 1992  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  é   ëng  Ò   Öc  B tr v vi qu¶n  ývµ  ö  ông  ü  ¾p  Õp    ng  µ    l  s d qu s x lao ®é v gi¶i quyÕt viÖc  µm    l trong Ng ©n    s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  1992; ­ C¨n  Th«ng   è  TT/LB  µy  7­   cø  t s 10­ ng 24­ 1992  ña    é   c LiªnB Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh  µ  héi ­ Tµi chÝnh    û   v X∙        ­ U ban  Õ   ¹ch  µ   íc híng  Én  Ò   K ho Nh n   d v chÝnh s¸ch cho vay  i  íic¸c dù  nhá    Õt  Öc  µm  ®è v     ¸n  gi¶iquy vi l theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 120­ H§BT  µy  4­ ng 11­ 1992  ña  éi ®ång  é  ëng. c H  B tr Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.­ L∙isuÊt     cho vay  õ quü  èc    Ò     Õt  Öc  µm  t  Qu gia v gi¶iquy vi l theo c¸cdù    á  îcduyÖt quy  nh        ¸n nh ®     ®Þ nh sau: ­Møc    1,2%  th¸ng®èi víi èn       v vay  ã  ú  ¹n tõ12  c k h     th¸ngtrëxuèng.    ­ Møc  0,9%  th¸ng  i  íivèn  ®è v   vay  ã  ú  ¹n  õ    th¸ng  n     c k h t trªn 12  ®Õ 24 th¸ng. ­ Møc  0,6%  th¸ng  i  íivèn  ®è v   vay  ã  ú  ¹n  õ    th¸ng  n     c k h t trªn 24  ®Õ 36 th¸ng. ­L∙i Êtnîqu¸ h¹n ® îcquy  nh     su           ®Þ b»ng  150%   møc    Êtc¬  l∙su   b¶n  i trªn. Trong  õng  t møc    Êt trªncã  l∙su     0,6%  µnh  ï ®¾ p     Ý  i gi b  chiph qu¶n  ý,cho  l  vay,thu håivèn      vay  µ  v th«ng        ña  Ö   èng  tinb¸o c¸o c h th Kho  ¹c Nhµ   íc;phÇn  b  n  cßn  ¹® îcbæ   l     sung  i cho  ü  èc    Ò     Õt viÖc  µm. qu qu giav gi¶i quy   l L∙i  vay  îctÝnh    èn  µ   ®  trªnv m kh«ng  Ëp    µo  èn  nh l∙v v vay. i §i Ò u    møc    Êt quy  nh      ông  èng  Êt trong c¶  2.­C¸c  l∙su   i ®Þ trªn¸p d th nh     níc vµ  ùc tiÕp  n   i  îng    tr   ®Õ ®è t vay  èn. Nghiªm  Ê m   Öc  Ýnh  v  c vi t thªm  µo    v l∙ i suÊtbÊt cø      kho¶n    µo    thu n khicho  vay  µ    î. v thu n §i Ò u 3.­§Ó   Ö   èng    h th Kho  ¹c Nhµ   íc cã  b  n   kinh phÝ   ¹t®éng      ho   cho vay n¨m  u       a    iLiªnBé   Ït¹m  ®Ç tiªnkhich thu l∙    s   øng  , kinh phÝ  õ quü  èc      t  Qu gia vÒ     Õt viÖc  µm  gi¶iquy   l cho  Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n
  2. 2 §i Ò u 4.­Quy Õt  nh  µy    µnh  õ ngµy  ý.Côc  ëng  ôc      ®Þ n thih t  k  tr C Kho b¹c  µ   íc chÞu  Nh n   tr¸chnhiÖm   íng  Én  µ  chøc  ùc  Ön  Õt  nh     h d v tæ  th hi quy ®Þ nµy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản