Quyết định 38/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
228
lượt xem
41
download

Quyết định 38/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 38/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 38/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   B é   t r ë n g   B é   G i a o   t h « n g   v Ë n   t ¶ i   s è   3 8 / 2 0 0 4 / Q § ­ B G T V T  n g µ y   2 4   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 4   b a n   h µ n h   Q u y   ® Þ n h   t r ¸ c h   n h i Ö m   v µ  h × n h   t h ø c   x ö   l ý   ® è i   v í i   t æ   c h ø c ,   c ¸   n h © n   k h i   v i   p h ¹ m   t r o n g  qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng bé Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i C¨n   cø  Bé  LuËt   Lao   ®éng  ngµy   23/6/1994   vµ  LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   12/4/2002; C¨n cø LuËt Giao th«ng ®êng bé ngµy 29/6/2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh C¸n bé, C«ng chøc ngµy 26/02/1998 vµ   Ph¸p lÖnh söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n   bé, C«ng chøc ngµy 28/4/2000; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  34/2003/N§­CP ngµy 04/4/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Côc trëng Côc §êng bé  ViÖt Nam, Vô   trëng Vô Tæ chøc c¸n bé vµ Vô trëng Vô Ph¸p chÕ, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy  ®Þnh   tr¸ch nhiÖm vµ  h×nh thøc xö  lý   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n  khi vi ph¹m trong qu¶n lý, b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng giao  th«ng ®êng bé. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  1510/2003/Q§­BGTVT   ngµy   27/5/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Giao  th«ng vËn t¶i.
 2. 2 § i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Ch¸nh   Thanh   tra   Bé,   Vô  trëng c¸c Vô, Côc trëng Côc §êng bé  ViÖt Nam, Côc trëng  Côc Gi¸m ®Þnh vµ Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng,  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng, Tæng gi¸m  ®èc Ban Qu¶n lý  dù  ¸n thuéc Bé, Gi¸m  ®èc  Së Giao th«ng vËn t¶i (Së Giao th«ng c«ng chÝnh), Thñ tr ­ ëng   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   vµ   c¸   nh©n   cã   liªn   quan   chÞu   tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.              
 3. 3 Q u y   ® Þ n h   t r ¸ c h   n h i Ö m   v µ   h × n h   t h ø c   x ö   l ý   ® è i   v í i   t æ   c h ø c ,  c¸ nh©n khi vi ph¹m trong qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu  h¹ tÇng giao th«ng ®êng bé (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 38/2004/Q§­BGTVT ngµy   24/12/2004  cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ¸p dông  1. Quy  ®Þnh nµy x¸c  ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ  h×nh thøc xö  lý   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   liªn   quan   ®Õn   c«ng   t¸c  qu¶n lý  b¶o tr×  kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng bé  thuéc  hÖ thèng quèc lé do Nhµ níc ®Çu t. 2. ViÖc x¸c  ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ  h×nh thøc xö  lý   ®èi  víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan  ®Õn c«ng t¸c qu¶n  lý  b¶o tr×  c¸c hÖ  thèng  ®êng  ®Þa ph¬ng (®êng tØnh,  ®êng  ®« thÞ,  ®êng huyÖn,  ®êng x∙), hÖ  thèng  ®êng chuyªn dïng,  ®êng x©y dùng theo ph¬ng thøc BOT (®êng BOT) th× Chñ tÞch  Uû ban nh©n d©n tØnh vµ Chñ ®Çu t c¨n cø vµo b¶n quy ®Þnh  nµy  ®Ó  quy  ®Þnh cô  thÓ  phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm qu¶n lý  cña  tõng   ®Þa   ph¬ng   hoÆc   tæ   chøc   cã   ®êng   chuyªn   dïng,   ®êng  BOT. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông  1. C¸c tæ chøc quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 1 cña Quy  ®Þnh nµy gåm: a. Côc §êng bé ViÖt Nam, Khu Qu¶n lý ®êng bé, Së Giao  th«ng   vËn   t¶i,   Së   Giao   th«ng   c«ng   chÝnh   (sau   ®©y   gäi   chung lµ  Së  Giao th«ng vËn t¶i), c¸c  ®¬n vÞ  qu¶n lý  vµ  söa ch÷a ®êng bé, Côm phµ, BÕn phµ, CÇu phao, H¹t Qu¶n lý  ®êng bé; b. Côc Gi¸m ®Þnh vµ Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh giao  th«ng, Ban Qu¶n lý dù ¸n, Nhµ thÇu x©y l¾p. 2. C¸ nh©n quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 1 cña Quy  ®Þnh  nµy gåm: a. Côc trëng Côc §êng bé  ViÖt Nam; Tæng Gi¸m  ®èc Khu   Qu¶n lý ®êng bé; Gi¸m ®èc Së giao th«ng vËn t¶i; Gi¸m ®èc  ®¬n vÞ qu¶n lý vµ söa ch÷a ®êng bé; Gi¸m ®èc Côm phµ, BÕn  trëng bÕn phµ  (cÇu phao); H¹t trëng H¹t Qu¶n lý   ®êng bé,  c«ng nh©n b¶o dìng ®êng bé, nh©n viªn tuÇn ®êng;
 4. 4 b. Côc trëng Côc Gi¸m  ®Þnh vµ Qu¶n lý chÊt lîng c«ng  tr×nh giao th«ng, Tæng gi¸m  ®èc Ban Qu¶n lý  dù  ¸n, ngêi  ®øng ®Çu c¸c nhµ thÇu. §i Ò u   3.   Ngoµi quy  ®Þnh nµy, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  nªu trong §iÒu 2 ph¶i chÞu sù   ®iÒu chØnh cña c¸c v¨n b¶n  ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan.
 5. 5 Ch¬ng II tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n A. Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc  §i Ò u  4.  Tr¸ch nhiÖm cña Bé Giao th«ng vËn t¶i  1. X©y dùng chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch vµ  chÝnh  s¸ch ®Çu t ph¸t triÓn giao th«ng ®êng bé; x©y dùng vµ chØ  ®¹o thùc hiÖn ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ  an toµn giao th«ng  vµ  c¸c biÖn ph¸p  ®¶m b¶o giao th«ng  ®êng bé  th«ng suèt,  an toµn. 2. Chñ  tr×  hoÆc phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh x©y dùng  c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ  giao th«ng  ®êng bé  tr×nh ChÝnh  phñ hoÆc ban hµnh theo thÈm  quyÒn. 3. Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng  tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ  giao th«ng  ®êng bé. 4. Híng dÉn viÖc qu¶n lý, b¶o tr×, b¶o vÖ  kÕt cÊu h¹  tÇng giao th«ng  ®êng bé  trong ph¹m vi toµn quèc vµ  trùc  tiÕp   tæ   chøc   qu¶n   lý,   b¶o   tr×,   b¶o   vÖ   kÕt   cÊu   h¹   tÇng  giao th«ng hÖ thèng quèc lé. 5. Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o  vµ xö lý vi ph¹m theo thÈm quyÒn. §i Ò u  5.  Tr¸ch nhiÖm cña Côc §êng bé ViÖt Nam  1. X©y dùng kÕ ho¹ch qu¶n lý, b¶o tr× ®êng bé dµi h¹n  vµ  hµng n¨m  ®èi víi hÖ  thèng quèc lé  tr×nh Bé  trëng Bé  Giao th«ng vËn t¶i duyÖt; tæ chøc thùc hiÖn kÕ  ho¹ch sau  khi ®îc phª duyÖt. 2. Nghiªn cøu x©y dùng quy chÕ qu¶n lý, b¶o tr×; ®Þnh   møc kinh tÕ  kü  thuËt b¶o tr×   ®êng bé  tr×nh Bé  Giao th«ng  vËn t¶i. Tæ chøc híng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt  vÒ giao th«ng vËn t¶i ®êng bé. 3. Thanh tra, kiÓm tra vµ  xö  lý  theo thÈm quyÒn  ®èi  víi viÖc thùc hiÖn qu¶n lý b¶o tr× cña c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý   vµ  söa ch÷a  ®êng bé, c«ng t¸c  ®¶m b¶o giao th«ng cña c¸c  nhµ thÇu thi c«ng trªn ®êng bé ®ang khai th¸c. 4. Theo dâi, tæng hîp t×nh tr¹ng kÕt cÊu h¹ tÇng giao   th«ng ®êng bé, ph©n lo¹i hµng n¨m, tæ chøc kiÓm tra, kiÓm   ®Þnh cÇu, cèng ®êng bé ®èi víi hÖ thèng quèc lé. 5.   Phèi   hîp   víi   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   ®Ó   thùc   hiÖn  viÖc b¶o vÖ c«ng tr×nh vµ hµnh lang hÖ thèng quèc lé.
 6. 6 6. Tæ chøc thùc hiÖn cÊp phÐp thi c«ng, giÊy lu hµnh  ®Æc biÖt. 7. X©y dùng kÕ  ho¹ch phßng chèng b∙o lôt vµ  tæ chøc  kh¾c phôc kÞp thêi c¸c sù cè cÇu ®êng. §i Ò u   6.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Khu   Qu¶n   lý   ®êng   bé,   Së  Giao th«ng vËn t¶i 1.  X©y dùng  kÕ  ho¹ch  qu¶n  lý, b¶o  tr×   ®êng  bé  hµng  n¨m   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   vµ   tæ   chøc   thùc  hiÖn viÖc qu¶n lý, b¶o tr× ®êng bé trong ph¹m vi ®îc giao  qu¶n lý. 2. Híng dÉn, kiÓm tra,  ®«n  ®èc c¸c  ®¬n vÞ  qu¶n lý   ®­ êng bé  trùc thuéc thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh trong c«ng t¸c  qu¶n lý, b¶o tr× ®êng bé . 3.   Phèi   hîp   víi   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   ®Ó   thùc   hiÖn  viÖc b¶o vÖ c«ng tr×nh vµ hµnh lang ®êng bé theo ph©n cÊp  qu¶n lý. 4. KiÓm tra, thanh tra vµ  xö  lý  theo thÈm quyÒn  ®èi  víi viÖc thùc hiÖn qu¶n lý, b¶o tr×   ë  c¸c  ®¬n vÞ  qu¶n lý   vµ  söa ch÷a  ®êng bé, c«ng t¸c  ®¶m b¶o giao th«ng cña c¸c  nhµ  thÇu thi c«ng trªn  ®êng bé   ®ang khai th¸c thuéc ph¹m  vi ®îc giao qu¶n lý. 5. Thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng vµ  kh¾c phôc thiÖt  h¹i   do   b∙o   lôt,   øng   cøu   ®¶m   b¶o   giao   th«ng   kÞp   thêi,  th«ng suèt, an toµn. 6. Lu tr÷  vµ  b¶o qu¶n hå  s¬  qu¶n lý  kÕt cÊu h¹  tÇng   giao th«ng ®êng bé theo ph©n cÊp. §i Ò u   7.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   qu¶n   lý,   söa  ch÷a   ®êng   bé   trùc   thuéc   Khu   Qu¶n   lý   ®êng   bé,   Së   Giao  th«ng vËn t¶i 1. LËp kÕ  ho¹ch qu¶n lý, b¶o tr×   ®êng bé, hµnh lang  an toµn ®êng bé do ®¬n vÞ qu¶n lý ®Ó Khu Qu¶n lý ®êng bé,  Së Giao th«ng vËn t¶i tæng hîp tr×nh Côc §êng bé ViÖt Nam  (®èi víi quèc lé); tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng  (®èi   víi   hÖ  thèng   ®êng   tØnh,   ®êng  ®Þa ph¬ng). 2.   ChØ   ®¹o,   ®iÒu   hµnh   c«ng   t¸c   tuÇn   ® êng;   söa   ch÷a  kÞp thêi c¸c h  háng cÇu, cèng,  ®êng; tæ chøc ph©n luång  ®¶m b¶o giao th«ng. Trêng hîp h háng nÆng qu¸ vît qu¸ kh¶  n¨ng th×  võa tæ chøc  ®¶m b¶o giao th«ng võa b¸o c¸o kÞp  thêi cÊp trªn trùc tiÕp qu¶n lý.
 7. 7 Phèi   hîp   chÆt   chÏ   víi   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng,   thanh  tra giao th«ng ®êng bé ®Ó b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng vµ  hµnh lang an toµn ®êng bé. 3.   LËp   kÕ   ho¹ch,   ph¬ng   ¸n   phßng   chèng   b∙o   lôt;   tæ  chøc øng cøu, kh¾c phôc kÞp thêi khi cã sù cè. 4. Tham gia kiÓm  tra an toµn giao th«ng  ®èi víi c¸c  c«ng tr×nh  ®ang hoµn thiÖn chuÈn bÞ  bµn giao  ®a vµo khai  th¸c sö dông. 5. Tæ chøc  ®Õm  xe, ph©n lo¹i cÇu  ®êng cËp nhËt t×nh  tr¹ng cÇu ®êng vµ b¸o c¸o theo quy ®Þnh. 6. LËp hå s¬ qu¶n lý, lu gi÷, b¶o qu¶n vµ thêng xuyªn  bæ sung  ®Çy  ®ñ  diÔn biÕn vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc hu háng  cÇu  ®êng. Qu¶n lý  hå  s¬  b»ng c¶ v¨n b¶n vµ  phÇn mÒm vi  tÝnh. 7. KiÕn nghÞ  vµ   ®Ò  xuÊt cÊp trªn gi¶i quyÕt nh÷ng v ­ íng m¾c trong nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o tr× ®êng bé. §i Ò u  8.  Tr¸ch nhiÖm cña H¹t Qu¶n lý ®êng bé  1. Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o tr× ®­ êng   bé.   KiÓm   tra,   ®«n   ®èc   vµ   gi¸m   s¸t   viÖc   thùc   hiÖn  nhiÖm vô ®∙ giao cho c¸c tæ, nh©n viªn cña H¹t. 2. Tæ chøc tuÇn ®êng, ®Õm  xe, cËp nhËt t×nh h×nh cÇu  ®êng vµ b¸o c¸o cÊp trªn theo quy ®Þnh. 3. KiÓm tra, xö  lý  vµ  b¸o c¸o kÞp thêi khi cã  th«ng  tin vÒ  sù  cè  cÇu  ®êng, tai n¹n giao th«ng. Trêng hîp vît  qu¸ kh¶ n¨ng xö  lý, ph¶i võa tæ chøc  ®¶m b¶o giao th«ng  võa ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi cho c¬ quan ®êng bé cÊp trªn. 4. Phèi hîp chÆt chÏ  víi chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng, c«ng  an,   thanh   tra   giao   th«ng   trong   viÖc   tuyªn   truyÒn,   vËn  ®éng chèng lÊn chiÕm vµ gi¶i to¶ c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh  lanh an toµn giao th«ng ®êng bé. 5. Lu gi÷  vµ  b¶o qu¶n hå  s¬  qu¶n lý  kÕt cÊu h¹  tÇng   giao th«ng ®êng bé theo ph©n cÊp. 6. Ph¶n ¸nh kÞp thêi víi cÊp trªn nh÷ng víng m¾c vÒ  chÕ ®é, chÝnh s¸ch trong c«ng t¸c b¶o tr× ®êng bé. §i Ò u   9.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Côm   phµ,   BÕn   phµ   (CÇu  phao) 1. Thùc hiÖn kÕ  ho¹ch b¶o dìng thêng xuyªn, söa ch÷a  ®Þnh kú   ®êng  ra vµo bÕn,  cÇu  dÉn,  Ponton,  bÕn hoÆc lìi  bÕn, b¸o hiÖu ®êng s«ng, b¸o hiÖu ®êng bé ®¶m b¶o an toµn  cho ngêi, ph¬ng tiÖn qua s«ng.
 8. 8 2. §¶m b¶o c¸c trang thiÕt bÞ cøu sinh cÇn thiÕt. C¸c   ph¬ng tiÖn næi phôc vô cho vît s«ng nh Ponton, phµ, phao,  ca n« ph¶i  ®îc  ®¨ng kiÓm theo  ®óng  ®Þnh kú  vµ  lu«n  ®¶m  b¶o ë tr¹ng th¸i ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt. 3.   Tæ   chøc,   híng   dÉn   BÕn   trëng,   thuyÒn   trëng,   thuû  thñ  vµ  nh©n viªn cña bÕn thùc  hiÖn   ®óng quy tr×nh  ch¹y  phµ vµ c¸c v¨n b¶n cña Bé Giao th«ng vËn t¶i, Côc § êng bé  ViÖt Nam vÒ   ®¶m b¶o an toµn giao th«ng  ë  c¸c bÕn phµ  vµ  trªn s«ng. Thêng xuyªn kiÓm tra, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c  h  háng  ®Ó  xö  lý  theo kh¶ n¨ng hoÆc b¸o c¸o cÊp trªn xö  lý. §i Ò u   10.  Tr¸ch nhiÖm cña Côc Gi¸m  ®Þnh vµ  Qu¶n lý  chÊt   lîng   c«ng   tr×nh   giao   th«ng   ®èi   víi   c¸c   dù   ¸n   x©y  dùng c¬ b¶n trªn ®êng bé ®ang khai th¸c 1.   Nghiªn   cøu,   x©y   dùng   c¬   chÕ   qu¶n   lý   ®¶m   b¶o   an  toµn giao th«ng,  ®¶m b¶o an toµn thi c«ng vµ  vÖ  sinh m«i  trêng. 2. Khi thÈm ®Þnh dù ¸n ph¶i thÈm ®Þnh vÒ an toµn giao  th«ng trong c¸c giai ®o¹n lËp dù ¸n, thiÕt kÕ, thi c«ng. 3. ChØ  ®¹o c¸c Ban Qu¶n lý  dù  ¸n lËp hå  s¬  tæ chøc  ®¶m b¶o giao th«ng vµ  tiÕn hµnh c¸c bíc tho¶ thuËn, xin  phÐp thi c«ng víi c¬ quan qu¶n lý ®êng bé cã thÈm quyÒn. 4.   Thanh   tra,   kiÓm   tra   ®Þnh   kú,   ®ét   xuÊt   viÖc   thùc  hiÖn c«ng t¸c  ®¶m  b¶o an toµn giao th«ng trong thi c«ng  ®èi   víi   c¸c   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n,   Nhµ   thÇu   thi   c«ng   theo  ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ quy ®Þnh trong dù ¸n. 5. Phèi hîp víi Côc §êng bé  ViÖt Nam xö  lý  vi ph¹m  quy  ®Þnh vÒ   ®¶m b¶o an toµn giao th«ng  ®èi víi Ban Qu¶n  lý  dù  ¸n, c¸c nhµ  thÇu, nÕu nhµ  thÇu vi ph¹m nhiÒu lÇn  th× b¸o c¸o Bé Giao th«ng vËn t¶i xö lý. §i Ò u   11.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n  (®¹i diÖn chñ   ®Çu t) trong qu¶n lý  c¸c dù  ¸n x©y dùng c¬   b¶n, söa ch÷a ®êng bé trªn ®êng bé ®ang khai th¸c 1.   Khi   lËp   hå   s¬   mêi   thÇu   ph¶i   cã   ®Çy   ®ñ   yªu   cÇu,  tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ph¬ng ¸n tæ chøc ®¶m b¶o an toµn giao  th«ng cho c¸c ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng. 2. Kh«ng xÐt thÇu  ®èi víi c¸c hå  s¬  dù  thÇu kh«ng cã  ph¬ng ¸n tæ chøc  ®¶m b¶o giao th«ng, an toµn giao th«ng  vµ b¶o vÖ m«i trêng. 3. KiÓm tra nhµ thÇu trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng vÒ   c«ng   t¸c   ®¶m   b¶o   giao  th«ng,   an   toµn   giao  th«ng,   tr êng 
 9. 9 hîp nhµ  thÇu thùc hiÖn kh«ng  ®¹t yªu cÇu th×  xem xÐt xö  ph¹t theo thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o cÊp trªn xö lý. 4. ChØ  ®¹o t vÊn gi¸m s¸t, t vÊn  ®iÒu hµnh thùc hiÖn  ®óng yªu cÇu  ®¶m b¶o an toµn giao th«ng vµ  vÖ  sinh m«i  trêng. §i Ò u   12.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   nhµ   thÇu   thi   c«ng  trªn ®êng bé khai th¸c 1. LËp hå  s¬   ®¶m b¶o an toµn giao th«ng vµ  tr×nh c¬  quan qu¶n lý   ®êng bé  cã  thÈm quyÒn  ®Ó  cÊp phÐp thi c«ng  sau khi cã sù thèng nhÊt víi Ban Qu¶n lý dù ¸n. Sau khi ®∙ ®îc cÊp phÐp thi c«ng ph¶i ®Õn ®¬n vÞ qu¶n  lý   ®êng bé   ®Ó  nhËn bµn giao mÆt b»ng thi c«ng vµ  triÓn  khai c¸c bíc tiÕp theo. KÓ tõ ngµy nhËn bµn giao mÆt b»ng  thi c«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm   qu¶n lý  vµ   ®¶m b¶o giao  th«ng th«ng suèt, an toµn. C¸n bé chØ huy thi c«ng cña nhµ thÇu ph¶i th êng xuyªn  cã mÆt trªn hiÖn trêng ®Ó gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn hoÆc  phèi hîp víi chÝnh quyÒ   ®Þa ph¬ng, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n, c¬  quan qu¶n lý   ®êng bé  vµ  c¬  quan liªn quan kh¸c  ®Ó  gi¶i  quyÕt kÞp thêi sù  cè  do nguyªn nh©n chñ  quan hoÆc kh¸ch  quan g©y ra lµm   gi¶m chÊt lîng c«ng tr×nh hoÆc mÊt an  toµn giao th«ng. 2.   TriÓn   khai   c«ng   t¸c   ®¶m   b¶o   giao   th«ng   tríc   khi  thi c«ng c«ng tr×nh chÝnh. Trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng  ph¶i   thùc  hiÖn   ®óng   ph¬ng   ¸n,   biÖn   ph¸p,   thêi   gian   thi  c«ng  ®∙  ®îc thèng nhÊt vµ  kh«ng  ®îc g©y h  h¹i c¸c c«ng  tr×nh  ®êng bé  hiÖn cã; ph¶i chÞu sù  thanh tra, kiÓm tra  cña c¸c c¬  quan qu¶n lý   ®êng bé  vµ  thanh tra giao th«ng  ®êng bé  trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh vÒ   ®¶m b¶o an  toµn giao th«ng trong khi thi c«ng theo quy ®Þnh cña giÊy   phÐp vµ cña ph¸p luËt. 3.   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   söa   ch÷a   cÇu   ®êng   ®¶m   b¶o   giao  th«ng trong khi thi c«ng. Khi thi c«ng xong ph¶i thu dän  vËt liÖu thõa, thiÕt bÞ  ra khái c«ng tr×nh vµ  lËp hå  s¬  hoµn c«ng kÞp thêi ®Ó bµn giao cho ®¬n vÞ qu¶n lý. B. Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n §i Ò u   13.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Côc   trëng   Côc   §êng   bé  ViÖt Nam 1. ChØ  ®¹o c¸c c¬  quan tham m u, nghiÖp vô  hoµn thµnh  tr¸ch nhiÖm cña Côc §êng bé ViÖt Nam ®∙ quy ®Þnh t¹i §iÒu  5 cña Quy ®Þnh nµy.
 10. 10 2. Tæ chøc thanh tra, kiÓm tra ®Þnh kú, ®ét xuÊt tõng   mÆt hoÆc toµn bé  ho¹t  ®éng qu¶n lý, b¶o tr×   ®êng bé  do  c¸c Khu Qu¶n lý ®êng bé, Së Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c ®¬n  vÞ qu¶n lý söa ch÷a ®êng bé thùc hiÖn; xö lý vi ph¹m theo   thÈm quyÒn. 3. ChÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vµ  liªn  ®íi chÞu tr¸ch  nhiÖm vÒ t×nh tr¹ng h háng cÇu ®êng. 4. Phã  Côc trëng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Côc trëng vÒ  nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. §i Ò u  14.   Tr¸ch nhiÖm cña Tæng gi¸m ®èc Khu Qu¶n lý  ®êng bé 1. ChØ  ®¹o c¬  quan tham mu, nghiÖp vô  hoµn thµnh tèt  nhiÖm vô  cña Khu Qu¶n lý   ®êng bé   ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6  cña Quy  ®Þnh nµy vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc Côc  trëng Côc §êng bé ViÖt Nam vÒ kÕt qu¶ qu¶n lý, b¶o tr× ® ­ êng bé. 2.   C¨n   cø   nguån   vèn   ®îc   giao   vµ   c¸c   tiªu   chuÈn   kü  thuËt,  ®Þnh møc b¶o dìng thêng xuyªn vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p  luËt liªn quan  ®Ó  híng dÉn, chØ  ®¹o c¸c  ®¬n vÞ  qu¶n lý,  söa ch÷a ®êng bé thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o tr×. 3. Tæ chøc thanh tra, kiÓm tra thêng xuyªn,  ®Þnh kú,  ®ét xuÊt viÖc thùc hiÖn qu¶n lý, b¶o tr×   ®êng bé  cña c¸c  ®¬n vÞ  qu¶n lý  söa ch÷a  ®êng bé  vµ  viÖc thùc hiÖn ph¬ng  ¸n   ®¶m   b¶o   giao   th«ng   cña   c¸c   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n,   nhµ   thÇu; xö  lý  c¸c vi ph¹m theo thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o cÊp  trªn xö lý. Phã   Tæng   gi¸m   ®èc   chÞu   tr¸ch   nhiÖm     tríc   Tæng   gi¸m  ®èc Khu Qu¶n lý ®êng bé vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. §i Ò u   15.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Gi¸m   ®èc   Së   Giao   th«ng   vËn t¶i 1. ChØ  ®¹o c¬  quan tham mu, nghiÖp vô  hoµn thµnh tèt  nhiÖm vô cña Së Giao th«ng vËn t¶i ®∙ quy ®Þnh t¹i §iÒu 6   cña Quy  ®Þnh nµy vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè vµ Côc trëng Côc  §êng bé  ViÖt Nam vÒ  kÕt qu¶ qu¶n lý, b¶o tr×   ® êng bé   ®îc  giao. 2.   C¨n   cø   nguån   vèn   ®îc   giao   vµ   c¸c   tiªu   chuÈn   kü  thuËt,  ®Þnh møc b¶o dìng thêng xuyªn vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p  luËt liªn quan  ®Ó  híng dÉn, chØ  ®¹o c¸c  ®¬n vÞ  qu¶n lý,  söa ch÷a ®êng bé thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o tr×. 3. Tæ chøc thanh tra, kiÓm tra thêng xuyªn,  ®Þnh kú,  ®ét xuÊt viÖc thùc hiÖn qu¶n lý  b¶o tr×   ®êng bé  cña c¸c 
 11. 11 ®¬n vÞ  qu¶n lý  söa ch÷a  ®êng bé; viÖc thùc hiÖn ph¬ng ¸n  ®¶m b¶o giao th«ng cña Ban Qu¶n lý dù ¸n, nhµ thÇu; xö lý   c¸c vi ph¹m theo thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o cÊp trªn xö lý. Phã  Gi¸m  ®èc Së  Giao th«ng vËn t¶i chÞu tr¸ch nhiÖm   tríc Gi¸m ®èc Së vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng.  §i Ò u   16.  Tr¸ch nhiÖm  cña Gi¸m ®èc ®¬n vÞ qu¶n lý,  söa ch÷a ®êng bé 1. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tr×   ®êng  bé   cña   c¸c   H¹t   qu¶n   lý   ®êng   bé   trùc   thuéc;   thùc   hiÖn  tr¸ch nhiÖm cña  ®¬n vÞ  qu¶n lý  söa ch÷a  ®êng bé   ®∙ quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy ®Þnh nµy. 2.   KiÓm   tra   thêng   xuyªn,   ®ét   xuÊt   c«ng   t¸c   ®¶m   b¶o  giao th«ng cña c¸c Ban Qu¶n lý  dù  ¸n, nhµ  thÇu trong qu¸  tr×nh thi c«ng trªn  ®êng  ®îc giao qu¶n lý; xö  lý  vi ph¹m  theo thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o cÊp trªn xö lý. 3. §¶m b¶o trang thiÕt bÞ  cho ho¹t  ®éng qu¶n lý, b¶o  dìng thêng xuyªn cña c¸c H¹t Qu¶n lý ®êng bé vµ thùc hiÖn  qu¶n lý tµi s¶n theo quy ®Þnh. ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   c¬   quan   qu¶n   lý   cÊp   trªn   vÒ  nhiÖm vô   ®îc giao hoÆc liªn  ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c  vi ph¹m x¶y ra mÊt an toµn giao th«ng trong ph¹m vi cÇu  ®êng do ®¬n vÞ phô tr¸ch.  Phã  Gi¸m  ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m  ®èc vÒ  nhiÖm  vô ®îc ph©n c«ng. §i Ò u   17.   Tr¸ch nhiÖm cña H¹t trëng H¹t qu¶n lý   ®­ êng bé 1. Tæ chøc ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t c¸n bé, c«ng nh©n viªn   cña H¹t thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm  cña H¹t qu¶n lý ® êng bé ®∙  quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy ®Þnh nµy. 2. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m  ®èc  ®¬n vÞ  qu¶n lý  söa  ch÷a  ®êng bé  vÒ  nhiÖm vô   ®îc giao; chÞu tr¸ch nhiÖm trùc  tiÕp hoÆc liªn  ®íi vÒ  viÖc  ®Ó  h háng c«ng tr×nh  ®êng bé,  lÊn   chiÕm   hµnh   lang   an   toµn   ®êng   bé   trong   ph¹m   vi   ®îc  giao qu¶n lý. 3. ChÞu tr¸ch nhiÖm khi x¶y ra mÊt an toµn giao th«ng   trong ho¹t ®éng qu¶n lý, b¶o dìng thêng xuyªn ®êng bé cña  H¹t qu¶n lý   ®êng bé  do thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong   viÖc ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t. 4. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc  ®Ó  x¶y ra tiªu cùc trong  qu¶n lý, b¶o dìng thêng xuyªn còng nh  thi c«ng söa ch÷a 
 12. 12 cÇu  ®êng  kh«ng   ®¹t yªu cÇu chÊt lîng trong  ph¹m  vi phô  tr¸ch. H¹t phã  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H¹t trëng vÒ  nhiÖm vô  ®îc ph©n c«ng. §i Ò u   18.  Tr¸ch nhiÖm cña Gi¸m ®èc Côm phµ, BÕn tr­ ëng BÕn phµ (CÇu phao) 1. Tæ chøc ®iÒu hµnh thùc hiÖn nhiÖm vô ®¶m  b¶o giao  th«ng qua s«ng ®∙ quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña Quy ®Þnh nµy. 2.   KiÓm   tra   thêng   xuyªn,   ®ét   xuÊt   c«ng   t¸c   ®¶m   b¶o  giao th«ng cña c¸c Ban Qu¶n lý  dù  ¸n, nhµ  thÇu thùc hiÖn  dù  ¸n söa ch÷a, n©ng cÊp c«ng tr×nh bÕn trong trêng hîp  võa thi c«ng võa  ®¶m b¶o giao th«ng; xö  lý  vi ph¹m theo  thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o cÊp trªn xö lý. 3. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬  quan qu¶n lý  cÊp trªn vÒ  nhiÖm vô   ®îc giao qu¶n lý  hoÆc liªn  ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ  mÊt an toµn  giao th«ng  do nguyªn  nh©n  ®êng  dÉn,  bÕn  phµ, phµ, phao kh«ng ®¶m b¶o an toµn. 4. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc  ®Ó  x¶y ra tiªu cùc trong  tæ chøc ®iÒu hµnh ngêi, ph¬ng tiÖn qua s«ng còng nh trong  qu¶n   lý,   söa   ch÷a   thêng   xuyªn   kh«ng   ®¶m   b¶o   chÊt   lîng  thuéc ph¹m vi phô tr¸ch. Phã Gi¸m ®èc, BÕn phã chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc,  BÕn trëng vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. §i Ò u  19.  Tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn tuÇn ®êng 1. Nghiªm chØnh thùc hiÖn Quy chÕ  tuÇn  ®êng vµ  theo  c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý, b¶o vÖ  c«ng tr×nh  giao th«ng ®êng bé. 2. TuÇn tra, kiÓm tra theo ®óng quy ®Þnh vµ ph©n c«ng   cña H¹t trëng, ph¸t hiÖn h  háng c«ng tr×nh  ®êng bé, lÊn  chiÕm  hµnh   lang;   t×nh  tr¹ng   g©y   mÊt   an   toµn   giao   th«ng   cña nhµ  thÇu khi thi c«ng vµ  ghi chÐp  ®Çy  ®ñ  vµo sæ tuÇn   ®êng, b¸o c¸o cÊp trªn theo quy ®Þnh. 3. Phèi hîp víi c¶nh s¸t giao th«ng, c¶nh s¸t qu¶n lý   hµnh chÝnh vµ trËt tù x∙ héi, thanh tra giao th«ng, chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   trong   ph¹m   vi   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña  m×nh trong viÖc chèng lÊn chiÕm, xö lý tai n¹n giao th«ng   vµ cËp nhËt thèng kª ®Çy ®ñ c¸c vô tai n¹n giao th«ng. 4. Khi ph¸t hiÖn sù  cè  c«ng tr×nh giao th«ng dÉn  ®Õn  ïn t¾c, mÊt an toµn giao th«ng ph¶i cã biÖn ph¸p t¹m thêi  b¸o hiÖu nguy  hiÓm,  ph©n luång  vµ  kÞp  thêi  b¸o c¸o cÊp 
 13. 13 trªn. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc mÊt an toµn giao th«ng do  kh«ng ph¸t hiÖn ®îc h háng cña c«ng tr×nh giao th«ng. §i Ò u   20.  Tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n b¶o dìng thêng  xuyªn 1. Thùc hiÖn nhiÖm vô  do H¹t trëng hoÆc H¹t phã  ph©n  c«ng 2. Söa ch÷a gän, nhanh c«ng viÖc  ®îc giao, kh«ng lµm  viÖc kh¸c khi cha hoµn thµnh nhiÖm vô. 3.   Ph¶i   ®Æt   biÓn   b¸o   c«ng   trêng,   rµo   ch¾n   b¸o   hiÖu  khu vùc thi c«ng trong suèt qu¸ tr×nh söa ch÷a vµ chØ ®îc  di chuyÓn ®i n¬i kh¸c khi ®∙ söa ch÷a xong. Khi ph¸t hiÖn  h  háng nhá  nh  san söa lÒ   ®êng, kh¬i níc r∙nh ngang, vÐt  r∙nh däc hoÆc c¸c c«ng viÖc t¬ng tù, ph¶i söa ch÷a ngay,  söa ch÷a  ®óng yªu cÇu kü  thuËt. Trêng hîp h háng lín h¬n  vît   kh¶   n¨ng   ph¶i   b¸o   c¸o   ngay   cho   H¹t   trëng   hoÆc   H¹t  phã. §i Ò u   21.   Tr¸ch nhiÖm cña Côc trëng Côc Gi¸m  ®Þnh  vµ Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng ChØ   ®¹o   c¸n   bé,   c«ng   nh©n   viªn   trong   Côc   thùc   hiÖn  c¸c néi dung ®∙ quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña Quy ®Þnh nµy. §i Ò u   22.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Tæng   gi¸m   ®èc   c¸c   Ban  Qu¶n lý dù ¸n  ChØ   ®¹o   c¸n   bé,   c«ng   nh©n   viªn   trong   thùc   hiÖn   c¸c  néi dung ®∙ quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña Quy ®Þnh nµy. §i Ò u  23.  Tr¸ch nhiÖm ngêi ®øng ®Çu nhµ thÇu ChØ   ®¹o tæ  chøc thùc  hiÖn  c¸c néi  dung  ®∙ quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 12 cña Quy ®Þnh nµy vµ néi dung b¶n quy ®Þnh thi   c«ng c«ng tr×nh trªn ®êng bé ®ang khai th¸c ban hµnh theo  QuyÕt ®Þnh sè 2525/2003/Q§­BGTVT ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2003  cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i.  Ch¬ng III Hµnh vi vi ph¹m vµ h×nh thøc xö lý M ô c   A .   H × n h   t h ø c   x ö   l ý   ® è i   v í i   l ∙ n h   ® ¹ o   c Ê p   t r ª n   d o   t r ¸ c h  nhiÖm liªn ®íi
 14. 14 § i Ò u   24.  H×nh thøc xö lý ®èi víi l∙nh ®¹o Côc §êng  bé ViÖt Nam 1.  L∙nh  ®¹o  Côc §êng bé   ViÖt Nam,  l∙nh   ®¹o c¬   quan  tham mu cña Côc ph¶i  ®ång chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸n tiÕp vµ  bÞ  xö  lý  tuú  theo tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n  ® îc giao vµ  møc  ®é  bÞ  xö  lý  cña cÊp díi trong c«ng t¸c qu¶n lý,  ®iÒu hµnh  c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®êng  bé. 2. Côc trëng, Phã Côc trëng bÞ phª b×nh, khiÓn tr¸ch,  c¶nh c¸o, h¹  bËc l¬ng, h¹  ng¹ch hoÆc c¸ch chøc tuú  theo  tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m. 3. L∙nh  ®¹o c¸c c¬  quan tham mu cña Côc §êng bé  ViÖt  Nam   ®îc   giao   nhiÖm   vô   theo   dâi,   chØ   ®¹o,   kiÓm   tra   bÞ  khiÓn  tr¸ch,   c¶nh  c¸o,   h¹  bËc  l¬ng,   h¹   ng¹ch  hoÆc   c¸ch  chøc tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m. §iÒu 25.  H×nh   thøc  xö   lý   ®èi  víi   Tæng   gi¸m   ®èc   Khu  Qu¶n lý ®êng bé  Kh«ng   hoµn   thµnh   nhiÖm   vô   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   14   cña  Quy ®Þnh nµy th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m bÞ xö   lý  kû  luËt vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm liªn  ®íi trong c¸c trêng  hîp sau: 1. BÞ khiÓn tr¸ch khi: a. §Ó  2 H¹t trëng, BÕn trëng thuéc quyÒn qu¶n lý  bÞ  buéc th«i viÖc; b. §Ó 1 Gi¸m ®èc ®¬n vÞ qu¶n lý söa ch÷a ®êng bé, côm  phµ  bÞ  c¶nh c¸o liªn quan  ®Õn b¶o tr×   ®êng bé, bÕn phµ  (cÇu phao). 2. BÞ c¶nh c¸o khi: a. §Ó  2 H¹t trëng, BÕn trëng thuéc quyÒn qu¶n lý  bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi liªn quan ®Õn qu¶n lý  b¶o tr× ®êng bé, bÕn phµ (cÇu phao); b. §Ó 1 Gi¸m ®èc ®¬n vÞ qu¶n lý söa ch÷a ®êng bé, côm  phµ bÞ  c¸ch chøc liªn quan ®Õn qu¶n lý, b¶o tr× ® êng bé,  bÕn phµ (cÇu phao). 3. BÞ h¹ bËc l¬ng khi: a. §Ó 3 H¹t trëng trë lªn thuéc quyÒn qu¶n lý bÞ truy  cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi liªn quan ®Õn qu¶n lý, b¶o  tr× ®êng bé, bÕn phµ (cÇu phao); b. §Ó  mét Gi¸m  ®èc  ®¬n vÞ  qu¶n lý  söa ch÷a  ®êng bé,  côm phµ  bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  vÒ  téi liªn quan  ®Õn qu¶n lý, b¶o tr× ®êng bé, bÕn phµ (cÇu phao). 4. BÞ c¸ch chøc khi:
 15. 15 a. §Ó  4 H¹t trëng hoÆc BÕn trëng trë  lªn thuéc quyÒn  qu¶n lý  bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  vÒ  téi liªn quan  ®Õn qu¶n lý, b¶o tr× ®êng bé, bÕn phµ (cÇu phao); b. §Ó 2 Gi¸m ®èc ®¬n vÞ qu¶n lý söa ch÷a ®êng bé, côm  phµ  bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  vÒ  téi liªn quan  ®Õn  qu¶n lý, b¶o tr× ®êng bé, bÕn phµ (cÇu phao). Phã   Tæng   gi¸m   ®èc   Khu   Qu¶n   lý   ®êng   bé   chÞu   tr¸ch  nhiÖm vµ  bÞ  xö  lý  nh  Tæng gi¸m  ®èc Khu Qu¶n lý   ®êng bé  trong lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng. §i Ò u   26.  H×nh thøc xö  lý   ®èi víi Gi¸m  ®èc Së  Giao  th«ng vËn t¶i Kh«ng   hoµn   thµnh   nhiÖm   vô   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   15   cña  Quy ®Þnh nµy th× tuú theo møc ®é vi ph¹m bÞ xö lý kû luËt  vµ chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi trong c¸c trêng hîp sau: 1. BÞ khiÓn tr¸ch khi: a.  §Ó  2 H¹t trëng  thuéc  quyÒn  qu¶n  lý  bÞ  buéc  th«i  viÖc; b. §Ó 1 Gi¸m ®èc ®¬n vÞ Qu¶n lý söa ch÷a ®êng bé, BÕn  trëng bÕn phµ  thuéc quyÒn qu¶n lý  bÞ  c¶nh c¸o liªn quan  ®Õn qu¶n lý, b¶o tr× ®êng bé, bÕn phµ (cÇu phao). 2. BÞ c¶nh c¸o khi: a.   §Ó   2   H¹t   trëng   thuéc   quyÒn   qu¶n   lý   bÞ   truy   cøu  tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi liªn quan ®Õn qu¶n lý, b¶o tr×  ®êng bé; b. §Ó 1 Gi¸m ®èc ®¬n vÞ qu¶n lý söa ch÷a ®êng bé, BÕn  trëng bÕn phµ  thuéc quyÒn qu¶n lý  bÞ  c¸ch chøc liªn quan  ®Õn qu¶n lý, b¶o tr× ®êng bé, bÕn phµ (cÇu phao). 3. BÞ h¹ bËc l¬ng khi: a. §Ó 3 H¹t trëng trë lªn thuéc quyÒn qu¶n lý bÞ truy  cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi liªn quan ®Õn qu¶n lý, b¶o  tr× ®êng bé, bÕn phµ (cÇu phao); b. §Ó 1 Gi¸m ®èc ®¬n vÞ qu¶n lý söa ch÷a ®êng bé, bÕn  phµ  bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  vÒ  téi liªn quan  ®Õn  qu¶n lý b¶o tr× ®êng bé, bÕn phµ (cÇu phao). 4. BÞ c¸ch chøc khi: a. §Ó  4 H¹t trëng hoÆc BÕn trëng trë  lªn thuéc quyÒn  qu¶n lý  bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  vÒ  téi liªn quan  ®Õn qu¶n lý, b¶o tr× ®êng bé, bÕn phµ (cÇu phao); b. §Ó 2 Gi¸m ®èc ®¬n vÞ qu¶n lý söa ch÷a ®êng bé, bÕn  phµ  bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  vÒ  téi liªn quan  ®Õn  qu¶n lý, b¶o tr× ®êng bé, bÕn phµ (cÇu phao).
 16. 16 Phã  Gi¸m  ®èc Së  Giao th«ng vËn t¶i chÞu tr¸ch nhiÖm   vµ  bÞ  xö  lý  nh Gi¸m  ®èc Së  Giao th«ng vËn t¶i trong lÜnh   vùc ®îc ph©n c«ng. §i Ò u   27.  H×nh thøc xö  lý   ®èi víi l∙nh  ®¹o c¬  quan  tham mu nghiÖp vô cña Khu Qu¶n lý ®êng bé L∙nh  ®¹o c¸c c¬  quan tham mu kh«ng hoµn thµnh nhiÖm  ®îc giao th×  tuú  theo møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö  lý  kû  luËt   vµ chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi ®èi víi c¸c vi ph¹m cña nh©n  viªn   vµ   gi¸m   ®èc   ®¬n   vÞ   qu¶n   lý   söa   ch÷a   ®êng   bé,   côm  phµ, bÕn phµ  (cÇu phao), bÞ  xö  lý  víi møc thÊp h¬n 1 bËc   so víi gi¸m ®èc ®¬n vÞ qu¶n lý söa ch÷a ®êng bé, côm phµ. §i Ò u   28.  H×nh thøc xö  lý   ®èi víi l∙nh  ®¹o c¬  quan  tham mu nghiÖp vô cña Së Giao th«ng vËn t¶i L∙nh  ®¹o c¸c c¬  quan tham mu kh«ng hoµn thµnh nhiÖm  vô   ®îc giao th×  tuú  theo møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö  lý  kû  luËt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi ®èi víi c¸c vi ph¹m cña  nh©n viªn vµ  gi¸m  ®èc  ®¬n vÞ  qu¶n lý  söa ch÷a  ®êng bé,  côm phµ, bÕn phµ  (cÇu phao), bÞ  xö  lý  víi møc thÊp h¬n 1   bËc so víi gi¸m  ®èc  ®¬n vÞ  qu¶n lý  söa ch÷a  ® êng bé, bÕn  trëng bÕn phµ (cÇu phao). §i Ò u   29.   H×nh thøc xö  lý   ®èi víi Gi¸m  ®èc  ®¬n vÞ  qu¶n lý söa ch÷a ®êng bé, Gi¸m ®èc côm phµ 1. BÞ khiÓn tr¸ch khi: a. Kh«ng hoµn thµnh 1 trong nh÷ng nhiÖm vô quy ®Þnh ë   §iÒu 16 cña Quy ®Þnh nµy (®èi víi ®¬n vÞ qu¶n lý söa ch÷a   ®êng bé) hoÆc §iÒu 18 cña Quy ®Þnh nµy (®èi víi côm phµ); b. H¹t trëng, BÕn trëng thuéc quyÒn qu¶n lý  bÞ  xö  lý   víi h×nh thøc buéc th«i viÖc. 2. BÞ c¶nh c¸o khi: a.   Kh«ng   hoµn   thµnh   2   trong   nh÷ng   nhiÖm   vô   ®∙   quy  ®Þnh  ë  §iÒu 16 cña Quy  ®Þnh nµy (®èi víi  ®¬n vÞ  qu¶n lý  söa ch÷a  ®êng bé) hoÆc §iÒu 18 cña Quy  ®Þnh nµy (®èi víi  côm phµ); b. H¹t trëng, bÕn trëng bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  sù   vÒ   téi   liªn   quan   ®Õn   b¶o   tr×   ®êng   bé,   bÕn   phµ   (cÇu  phao). 3. BÞ c¸ch chøc khi:
 17. 17 a. Kh«ng hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô ®∙ quy ®Þnh ë §iÒu   7 cña Quy  ®Þnh nµy (®èi víi  ®¬n vÞ  qu¶n lý  söa ch÷a  ® êng  bé) hoÆc §iÒu 9 cña Quy ®Þnh nµy (®èi víi côm phµ); b. §Ó  2 H¹t trëng, BÕn trëng bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm   h×nh sù  vÒ  téi liªn quan  ®Õn qu¶n lý, b¶o tr×   ®êng bé,  bÕn phµ (cÇu phao). 4. BÞ buéc th«i viÖc khi: a. §Ó  3 H¹t trëng, bÕn trëng bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm   h×nh sù vÒ téi liªn quan ®Õn qu¶n lý b¶o tr× ® êng bé, bÕn  phµ (cÇu phao); b. BÞ xö ph¹t theo quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n. §i Ò u   30.   Xö  lý   ®èi víi l∙nh  ®¹o Côc Gi¸m  ®Þnh vµ  Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng Víi chøc n¨ng qu¶n lý  Nhµ  níc  ®èi víi c¸c dù  ¸n x©y  dùng   c¬   b¶n   trªn   ®êng   bé   ®ang   khai   th¸c,   l∙nh   ®¹o   Côc  Gi¸m  ®Þnh vµ  Qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng vµ  l∙nh   ®¹o   c¬   quan   tham   mu   cña   Côc   ph¶i   ®ång   thêi   chÞu  tr¸ch nhiÖm gi¸n tiÕp vµ bÞ xö lý tuú theo tr¸ch nhiÖm c¸  nh©n vµ møc ®é bÞ xö lý cña cÊp díi vµ c¸c Ban Qu¶n lý dù  ¸n, nhµ  thÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý,  ®iÒu hµnh c¸c dù  ¸n  x©y dùng c¬ b¶n trªn ®êng bé ®ang khai th¸c. Møc ®é xö lý  nh sau: 1. Côc trëng (Phã  Côc trëng), Trëng phßng (Phã  Trëng  phßng)   bÞ  khiÓn   tr¸ch,   c¶nh   c¸o,   h¹   ng¹ch,   h¹  bËc  l ¬ng  hoÆc bÞ c¸ch chøc; 2. Chuyªn viªn phô tr¸ch, theo dâi trùc tiÕp bÞ khiÓn   tr¸ch, c¶nh c¸o h¹ ng¹ch hoÆc chuyÓn ®i lµm c«ng t¸c kh¸c   cã møc l¬ng thÊp h¬n. Trêng hîp thiÕu tr¸ch nhiÖm g©y hËu  qu¶ nghiªm träng bÞ buéc th«i viÖc. §i Ò u  31.  Xö lý ®èi víi l∙nh ®¹o Ban Qu¶n lý dù ¸n Víi chøc n¨ng ®îc giao ®¹i diÖn chñ ®Çu t qu¶n lý c¸c  dù ¸n x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a ®êng bé trªn ®êng bé ®ang  khai   th¸c,   l∙nh   ®¹o   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n   vµ   l∙nh   ®¹o   c¸c  phßng, ban tham mu cña Ban Qu¶n lý  dù  ¸n ph¶i  ®ång thêi  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   gi¸n   tiÕp   vµ   bÞ   xö   lý   tuú   theo   tr¸ch  nhiÖm c¸ nh©n vµ  møc  ®é  bÞ  xö  lý  cña c¸c nhµ  thÇu trong  thi c«ng c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a ® êng bé trªn  ®êng bé ®ang khai th¸c. Møc ®é xö lý nh sau: 1.   Tæng   gi¸m   ®èc   (Phã   Tæng   gi¸m   ®èc),   Trëng   phßng  (Phã  Trëng phßng) bÞ  khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, h¹  ng¹ch, h¹   bËc l¬ng hoÆc bÞ c¸ch chøc;
 18. 18 2.   Chuyªn   viªn   phô   tr¸ch   trùc   tiÕp   bÞ   khiÓn   tr¸ch,   c¶nh c¸o, h¹ ng¹ch, chuyÓn c«ng t¸c kh¸c cã bËc l ¬ng thÊp  h¬n hoÆc bÞ buéc th«i viÖc. §i Ò u   32.  H×nh thøc xö lý ®èi víi ngêi ®øng ®Çu nhµ  thÇu x©y l¾p. C¸c nhµ  thÇu chÝnh, nhµ  thÇu phô  khi thi c«ng c¸c dù  ¸n x©y dùng c¬  b¶n, söa ch÷a  ®êng bé  trªn  ®êng bé   ®ang  khai th¸c: 1. BÞ c¶nh c¸o khi kh«ng thùc hiÖn Kho¶n 1 vµ Kho¶n 3  §iÒu 12 cña Quy  ®Þnh nµy vµ  bÞ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn lËp   biªn b¶n lÇn  ®Çu, trong trêng hîp bÞ  lËp biªn b¶n lÇn 2  th×  kh«ng  ®îc tham gia  ®Êu thÇu, thi c«ng c¸c dù  ¸n tiÕp  theo trong thêi gian 1 n¨m;  ®ång thêi vÉn ph¶i thùc hiÖn  c¸c Kho¶n 1 vµ Kho¶n 3 §iÒu 12 cña Quy ®Þnh nµy; 2. BÞ   ®×nh chØ thi c«ng khi kh«ng thùc hiÖn Kho¶n 2  §iÒu 12 cña Quy  ®Þnh nµy vµ  kh«ng  ®îc tham gia  ®Êu thÇu,  thi c«ng c¸c dù  ¸n tiÕp theo trong thêi gian 1 n¨m,  ®ång  thêi vÉn ph¶i thùc hiÖn Kho¶n 2 §iÒu 12 cña Quy ®Þnh nµy; 3. Ph¶i båi thêng thiÖt h¹i vµ kh«ng ®îc tham gia ®Êu  thÇu,  thi  c«ng  c¸c dù  ¸n tiÕp  theo  khi kh«ng thùc  hiÖn  Kho¶n 2 §iÒu 12 cña Quy  ®Þnh nµy dÉn  ®Õn x¶y ra tai n¹n  giao th«ng nghiªm träng. Môc B. §èi víi h¹t trëng §i Ò u  33 . Hµnh vi vi ph¹m 1. Kh«ng thu thËp, cËp nhËt sè  liÖu, t×nh tr¹ng cÇu   ®êng theo quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  vµ  b¸o c¸o theo biÓu mÉu,  kh«ng kiÓm tra, ®«n ®èc tuÇn ®êng thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô  ph©n c«ng vµ ghi chÐp b¸o c¸o. 2.   ThiÕu   kiÓm   tra,   ®«n   ®èc   ®Ó   c«ng   nh©n   duy   tu   vi  ph¹m c¸c quy t¾c an toµn lao ®éng, an toµn giao th«ng khi  thi c«ng. 3. Kh«ng lµm tèt nhiÖm vô  qu¶n lý, lu tr÷  hå  s¬   ®∙  ph©n cÊp cho H¹t. 4. Kh«ng kiÓm tra, xö lý ngay c¸c h háng, c¸c vi ph¹m  mÊt an toµn giao th«ng theo quy  ®Þnh khi nhËn  ®îc th«ng  tin tõ tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc tõ b¸o c¸o cña tuÇn ®êng. 5. Kh«ng thùc hiÖn 1 (mét) trong 4 (bèn) tr¸ch nhiÖm  cña H¹t trëng H¹t qu¶n lý   ®êng bé  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 17  cña Quy ®Þnh nµy.
 19. 19 6.   §Ó   tõ   3   c«ng   nh©n   trë   lªn   bÞ   khiÓn   tr¸ch   v×   vi  ph¹m quy  ®Þnh bÞ  xö  lý  theo Kho¶n 1 §iÒu 40 cña Quy  ®Þnh   nµy. 7. §Ó tõ 3 c«ng nh©n trë lªn bÞ chuyÓn c«ng viÖc kh¸c  cã  bËc l¬ng thÊp h¬n v×  vi ph¹m quy  ®Þnh bÞ  xö  lý  theo  Kho¶n 2 §iÒu 40 cña Quy ®Þnh nµy. 8. §Ó  tõ  3 c«ng nh©n trë  lªn bÞ  buéc th«i viÖc  ®èi  víi c«ng chøc hoÆc bÞ  sa th¶i  ®èi víi nh©n viªn hîp  ®ång  v× vi ph¹m quy ®Þnh bÞ xö lý theo Kho¶n 3 §iÒu 40 cña Quy  ®Þnh nµy. 9. Kh«ng kiÓm tra, ®«n ®èc thùc hiÖn phßng vÖ khi söa   ch÷a c«ng tr×nh dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng nguy hiÓm. §i Ò u  34.  H×nh thøc xö lý  1. BÞ khiÓn tr¸ch khi: a. Vi ph¹m 2 lÇn mét trong c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ  5   §iÒu 33; b. Vi ph¹m lÇn 1 Kho¶n 6 §iÒu 33. 2. BÞ  c¸ch chøc chuyÓn  ®i lµm viÖc kh¸c cã  møc l¬ng  thÊp h¬n khi: a. Vi ph¹m 3 lÇn mét trong c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ  5   §iÒu 33; b. Vi ph¹m lÇn 2 Kho¶n 6 §iÒu 33; c. Vi ph¹m lÇn ®Çu c¸c kho¶n 7, 8 vµ 9 §iÒu 33. 3. BÞ buéc th«i viÖc khi: a. §Ó  3 c¸n bé  nh©n viªn díi quyÒn bÞ  truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh sù  vÒ  téi liªn quan  ®Õn qu¶n lý, b¶o tr×   ®êng  bé trong ph¹m vi phô tr¸ch; b. BÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. H¹t   phã   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vµ   bÞ   xö   lý   nh  H¹t   trëng  trong lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng. Môc C. §èi víi bÕn trëng bÕn phµ (cÇu phao) §i Ò u  35.  Hµnh vi vi ph¹m  1. Kh«ng thùc hiÖn mét trong c¸c tr¸ch nhiÖm cña BÕn  trëng   bÕn   phµ   (cÇu   phao)   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   18   cña   Quy  ®Þnh nµy. 2.   Kh«ng   ®«n   ®èc   nh©n   viªn,   thuû   thñ,   thuyÒn   trëng  thùc hiÖn ®óng néi quy, quy tr×nh ch¹y phµ, l¾p r¸p, th¸o   dì cÇu phao.
 20. 20 3.   Kh«ng   kiÓm   tra,   ®«n   ®èc   c¸c   nh©n   viªn   lµm   viÖc  trªn bê  thùc hiÖn  viÖc   ®iÒu hµnh giao  th«ng  dÉn  ®Õn  ïn  t¾c hai ®Çu ®êng xuèng bÕn. 4.   Kh«ng   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   c¬   së   h¹   tÇng  bÕn; cËp nhËt, ph©n lo¹i lu lîng xe; chÕ   ®é  thuû  triÒu;  t×nh tr¹ng ma b∙o; t×nh tr¹ng ®êng dÉn xuèng bÕn phµ, cÇu  phao vµ b¸o c¸o theo quy ®Þnh. 5.   ThiÕu   kiÓm   tra,   ®«n   ®èc   lùc   lîng   b¶o   dìng   thêng  xuyªn c«ng tr×nh bÕn hoÆc  ®Ó  thuyÒn trëng, thuû  thñ  vËn  hµnh   sai   quy   tr×nh   ch¹y   phµ   dÉn   ®Õn   h  háng   phµ,   c«ng  tr×nh bÕn, mÊt m¸t b¸o hiÖu ®êng s«ng, ®êng bé. §i Ò u  36.  H×nh thøc xö lý  1. BÞ c¶nh c¸o khi: a.   Vi   ph¹m   lÇn   2   mét   trong   c¸c   kho¶n   1,   2,   3  vµ   4  §iÒu 35; b. Vi ph¹m lÇn ®Çu Kho¶n 5 §iÒu 35. 2. BÞ  c¸ch chøc vµ  chuyÓn c«ng t¸c kh¸c cã  bËc l¬ng  thÊp h¬n khi: a.   Vi   ph¹m   lÇn   3   mét   trong   c¸c   kho¶n   1,   2,   3  vµ   4  §iÒu 35; b. Vi ph¹m lÇn 2 Kho¶n 5 §iÒu 35. 3. BÞ buéc th«i viÖc khi: a. §Ó 3 c¸n bé, nh©n viªn díi quyÒn bÞ truy cøu tr¸ch  nhiÖm   h×nh   sù   vÒ   téi   liªn   quan   ®Õn   qu¶n   lý   b¶o   ®¶m   an  toµn vît s«ng trong ph¹m vi phô tr¸ch; b. BÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. BÕn   phã   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vµ   bÞ   xö   lý   nh  BÕn   trëng  trong lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng. Môc D. §èi víi nh©n viªn tuÇn ®êng §iÒu 37. Hµnh vi vi ph¹m  1.   H¬i   thë   cã   mïi   rîu   bia   hoÆc   sö   dông   chÊt   kÝch  thÝch mµ ph¸p luËt cÊm khi ®ang lµm nhiÖm vô. 2.   Cã   th¸i   ®é   h¸ch   dÞch,   cöa   quyÒn   trong   giao   tiÕp  khi lµm viÖc. 3. Tù ý bá nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng hoÆc lµm tr¸i nhiÖm  vô ®îc giao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản