Quyết định 383/1998/TCHQ-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
6
download

Quyết định 383/1998/TCHQ-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 383/1998/TCHQ-QĐ về việc ban hành quy trình hành thu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 383/1998/TCHQ-QĐ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 383/1998/TCHQ-QĐ Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 1998 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 383 /1998/TCHQ-QĐ NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH HÀNH THU Đ I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 05 năm 1998; Lu t Thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 05 năm1997 và Lu t Thu tiêu th đ c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 05 năm 1998; Căn c Pháp l nh H i quan ngày 24 tháng 2 năm 1990. Th c hi n Ngh quy t 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 c a Chính ph v c i cách th t c hành chính và ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph v vi c ch hàng t khai báo, t tính thu nêu t i Công văn s 6430/KTTH ngày 15/12/1997. Xét đ ngh c a C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành theo quy t đ nh này Quy trình hành thu đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3: Các ông C c trư ng, V trư ng, Th trư ng các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph và t ch c, cá nhân có hàng hóa xu t kh u, nh p kh u ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Dĩnh (Đã ký) T NG C C H I QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QUY TRÌNH HÀNH THU Đ I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 383/1998/TCHQ-QĐ ngày 17 tháng 11 năm 1998). I/ NGUYÊN T C CHUNG: 1- K t ngày 01 tháng 01 năm 1999 hàng hoá đư c phép xu t kh u, nh p kh u c a cá nhân, t ch c khi làm th t c H i quan ph i th c hi n theo đúng các bư c và trình t như t i ph n II quy trình này t t c các đ a đi m làm th t c H i quan. 2- Ngư i khai báo H i quan khi làm th t c H i quan ph i t kê khai, t tính thu , t n p thu và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c khai báo c a mình. 3- Cơ quan H i quan căn c vào k t qu tính thu c a ngư i khai báo H i quan đ ra thông báo thu đ i v i trư ng h p đư c ân h n v th i gian, đư c s b o lãnh c a ngân hàng ho c ti p nh n ch ng t đã n p thu đ i v i hàng n p thu trư c khi gi i phóng hàng. 4- Cơ quan H i quan có trách nhi m ki m tra trư c, ki m tra trong khi làm th t c h i quan và ki m tra sau thông quan, x lý k p th i các trư ng h p vi ph m Lu t thu , pháp l nh thu liên quan đ n hàng hoá xu t kh u, nh p kh u và vi ph m các văn b n pháp quy, quy đ nh c a ngành H i quan. 5- Cơ ch hành thu đư c xây d ng và th c hi n theo các nguyên t c: - Ch t ch , đúng chính sách, pháp lu t. - Thông thoáng, nhanh chóng, thu n ti n. - Dân ch , bình đ ng. - Không phi n hà, tiêu c c. - Phát huy vai trò t ch , t ch u trách nhi m c a ngư i khai báo h i quan; vai trò trách nhi m giám sát, ki m tra c a h i quan. II. N I DUNG Quy trình hành thu bao g m 4 bư c và trình t như sau: Bư c1: Ngư i khai báo h i quan t kê khai, tính thu , n p thu : - B h sơ khai báo v i H i quan g m các lo i gi y t ph i n p ho c xu t trình khi làm th t c H i quan theo quy đ nh. - Ngư i khai báo h i quan t kê khai đ y đ chính xác n i dung nh ng tiêu th c ghi trên t khai hàng hoá xu t nh p kh u theo như b n hư ng d n đính kèm t khai.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - D a vào căn c tính thu đã kê khai và xác đ nh mã s , thu xu t, giá tính thu theo quy đ nh đ t tính toán s thu ph i n p c a t ng lo i thu . Bư c 2: Ti p nh n đăng ký t khai hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. - Ti p nh n h sơ. - Ki m tra b h sơ và t khai H i quan đã đ y đ chính xác đ m b o h p pháp, h p l cho m t b ch ng t làm th t c H i quan theo quy đ nh c a t ng lo i hình XNK. - N u b h sơ đ y đ đi u ki n thì cho đăng ký t khai. - Phân lo i h sơ hàng hoá theo lu ng (lu ng xanh, lu ng vàng, lu ng đ ). - Chuy n b h sơ cho b ph n thu . - Chuy n nh ng nghi v n, l p biên b n vi ph m đ n các b ph n có liên quan x lý. Bư c 3: Thu thu - Ki m hoá - Gi i phóng hàng: - Căn c các quy đ nh c a pháp lu t v th i gian n p thu , trên cơ s s thu ph i n p do ngư i khai báo h i quan t tính, cơ quan H i quan ra thông báo thu và yêu c u đ i tư ng n p thu th c hi n theo đúng quy đ nh. - B h sơ đư c chuy n đ n b ph n ki m hoá và ti n hành ki m hoá theo đúng nguyên t c đư c quy đ nh. - Chuy n các nghi v n, biên b n vi ph m đ n các b ph n liên quan đ x lý. - Gi i phóng hàng sau khi đã: + N p thu ho c b o lãnh đư c ch p nh n đ i v i hàng ph i n p thu ngay. + Có thông báo thu đ i v i hàng đư c ân h n v th i gian n p thu . - Giám sát vi c gi i phóng hàng. - Chuy n h sơ t i b ph n thu . Bư c 4: Ki m tra - X lý vi ph m - Ki m tra k t qu t kê khai, t tính thu c a ngư i khai báo h i quan. - Căn c k t qu ki m hoá, các nguyên t c xác đ nh mã s , thu xu t, giá tính thu và khai báo c a ngư i khai báo h i quan xác đ nh đúng s thu ph i n p. - X lý các vi ph m v thu . - Ra quy t đ nh đi u ch nh s thu ph i n p.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - K toán thu n p thu . - Phúc t p, xác đ nh h sơ ph i ki m tra ti p các khâu liên quan sau khi thông quan. - S p x p lưu tr h sơ. TÓM T T QUY TRÌNH HÀNH THU M I Kê khai Đăng ký Ki m hoá - thu thu - Ki m tra - x lý t khai Gi i phóng hàng Vi ph m - L p b h sơ - Ti p nh n - Ra thông báo thu - Ki m tra khai báo khai báo HQ h sơ c a ngư i khai báo - Thu thu HQ và căn c k t qu - T kê khai - Ki m tra h ki m hoá tính toán đ i sơ B ph n thu chi u s thu ph i - T tính thu n p, trên cơ s đó ra theo Lu t thu - Phân lo i - N p thu quy t đ nh đi u ch nh hi n hành. h sơ hàng s thu ph i n p. hoá theo Ngư i khai báo HQ lu ng (xanh, - X lý vi ph m v vàng, đ ) - Ki m hoá theo phân lu ng thu hàng - K toán thu n p thu - Ghi k t qu ki m hoá - Xác đ nh h sơ ph i - Giám sát gi i phóng hàng ki m tra sau thông quan - Phúc t p, lưu tr . Ngư i khai B ph n B ph n ki m hoá B ph n Ki m tra báo h i quan GSQL giám sát thu thu
Đồng bộ tài khoản