Quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
111
lượt xem
4
download

Quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế Tổ chức lễ hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  V¨n h o¸ ­ T h « n g  tin S è  39/2001/Q§­B V H T T  n g µ y  B tr 23/8/2001 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ  T æ  ch øc  l Ô   éi Q h  B é  tr ng B é  V¨n ho¸  ë ­ th«ng tin C¨n  LuËt ban  µnh    cø    h v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtngµy  th¸ng11     12    n¨m   1996; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 81/CP  µy  ng 08/11/1993 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é  c B V¨n    ho¸ ­Th«ng  tin. X Ðt    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  ®Ò ngh c C tr C V¨n    ho¸ Th«ng    ¬  ë. tinc s Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ     ch Tæ chøc  Ô  l héi. §i Ò u 2. Quy  Õ     ch Tæ chøc  Ô  éi ban  µnh  Ìm  lh  h k theo Quy Õt  nh   ®Þ nµy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý  µ  c hi l   15    t  k v thay thÕ    Quy  Õ   Ô   éiban  ch L h   hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 636/Q§­   µy  th¸ng5  QC ng 21    n¨m  1994  ña  é   cB tr ng  é  ë B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng  é,  B Ch¸nh Thanh    é,  ôc  ëng  ôc  tra B C tr C V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ¬  ë,Thñ  ëng    n  Þ  éc Bé  tinc s   tr c¸c®¬ v thu   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin, Gi¸m  c    ë  ®è c¸cS V¨n     ho¸ ­Th«ng    tintØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    ph tr     ¬v c¸c c¬    quan, c¸c tæ      chøc,c¸ nh©n  ã  ªnquan  n   Öc  chøc  Ô  éicã     c li   ®Õ vi tæ  lh  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n
  2. 2 Q u y  c h Õ  T æ  c h ø c  l Ô h é i (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 39/2001/Q§­ BVHTT   ngµy  th¸ng8  23    n¨m 2001  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin)  C h ¬ n g  I  N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng ®iÒu  1. §  î   chØnh  ña  c Quy  Õ   µy  ch n bao  å m: g 1.L Ô   éid©n    h  gian. 2.L Ô   éilÞch sö    h    c¸ch m¹ng.   3.L Ô   éit«n gi¸o.   h    4.L Ô   éidu  Ëp  õnícngoµivµo  ÖtNam.   h   nh t       Vi   §i Ò u      2. Tæ chøc  Ô  éinh»m: lh  1. Tëng  íc«ng  øc      nh   ® c¸canh  ïng  ©n  éc,danh  ©n        Öt h d t  nh v¨n ho¸,c¸c li   sü,c¸cbËc  Òn bèi®∙  ã     ti     c c«ng  ©y  ùng  µ  xd v b¶o  Ö     èc. v Tæ qu 2. B¶o  ån  µ    t v ph¸thuy      Þ v¨n      Çn  ña  éng  ng      c¸c gi¸tr   ho¸ tinhth c c ®å c¸c d©n  écViÖtNam. t    3. §¸p    øng  nhu  Çu      Ýn  ìng,tham  c v¨n ho¸,t ng   quan      Ých  Þch  ö    c¸c dit l s­ v¨n    ho¸,danh lam  ¾ng  th c¶nh, c«ng  ×nh kiÕn  ócnghÖ   Ët,c¶nh    tr   tr   thu   quan  thiªnnhiªnvµ        c¸cnhu  Çu  Ýnh  ¸ng  c ch ® kh¸ccña  ©n  ©n.   nh d §i Ò u    3. Nghiªm  Ê m     µnh    ®©y  ¹i ¬itæ  c c¸ch visau  t     chøc  Ô  éi: n lh 1.Lîi ông  Ô  éi®Ó   chøc    ¹t®éng  èng  ¹Nhµ   ícCéng  µ     d l h   tæ  c¸cho   ch l i n  ho x∙ héi chñ  Üa  Öt Nam,  ©y  Êt  Ëttù,an     ngh Vi   g m tr     ninh,tuyªn truyÒn        tr¸ ph¸p  i luËt,  chiarÏ®oµn  Õt  ©n  éc.    kd t 2. Tæ     chøc    ¹t®éng  tÝn  Þ  oan, phôc  åihñ  ôctr¸víi Çn  c¸cho   mª  d ®   h  t    i thu phong  ü   ôccña  ©n  éc. m t  d t  3. Tæ     chøc    Þch  ô  c¸c d v sinh ho¹t¨n      nghØ   µ  Þch  ô  Ýn  ìng  vd v t ng trong  khu  ùc  éitù. v n  4.§¸nh  ¹c díi äi  ×nh    b   mh thøc. 5.§èt®å   (nhµ  Çu,xe,ngùa,®å   ïng sinh ho¹t. . .     m∙  l    d    .) 6.Nh÷ng  µnh      ¹m    h viviph ph¸p luËtkh¸c.   
  3. 3 C h ¬ n g  II Q u ¶ n  l ý v µ  t æ  c h ø c  l Ô h é i §i Ò u 4. 1. Nh÷ng  Ô  éi sau  y     chøc    lh  ®© khitæ  kh«ng  ph¶i xin cÊp  Ðp,  ng     ph nh ph¶ib¸o  b»ng  b¶n  íic¬    c¸o  v¨n  v   quan  µ  íc cã  Èm  Òn  Ò   hoa    nh n   th quy v v¨n  ­ th«ng    íc thêigian  chøc  Ô  éi Ýt  Êt  ngµy  Ò   êigian, dÞa   tin tr     tæ  l h   nh 20  v th     ®iÓ m,  éidung,kÞch  n    b¶n  Õu  ã)vµ  (n c   danh  s¸ch Ban      Tæ chøc  Ô  éi: lh a) L Ô   éid©n    h  gian ®∙  îctæ    ®   chøc  êng  th xuyªn,li   ôc,®Þnh  ú;   ªnt   k b) L Ô   éilÞch sö    h    c¸ch m¹ng    Óu  ã    Üa    ôc    tiªubi c ý ngh gi¸od truyÒn  èng. th 2. ViÖc  c¸o b»ng      b¸o    v¨n b¶n  Ò   chøc    Ô  éiquy  nh  ¹  v tæ  c¸c l h   ®Þ ti kho¶n  1  Òu  µy  îcquy  nh  ô  Ó    §i n ®   ®Þ c th nh sau: a) L Ô   éido  Êp    chøc    h   c x∙tæ  ph¶ib¸o c¸o víi        Phßng  V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin; b) L Ô   éido  Êp  Ön  chøc    h   c huy tæ  ph¶ib¸o c¸o víi ë          V¨n     S ho¸ ­Th«ng  tin; c)L Ô   éido  Êp    h   c tØnh  chøc  tæ  ph¶ib¸o c¸o víi é          V¨n     B ho¸ ­Th«ng  tin. 3. Sau    Ën  îcv¨n b¶n  c¸o quy  nh  ¹    khinh ®     b¸o    ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy,c¬  2  n  quan      v¨n ho¸ th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖm   c¸o víi û     b¸o      ban  ©n  ©n  ïng cÊp. U nh d c    Trêng  îp do  h   thiªntai  Þch  Önh   , d b hoÆc   ninh,trËttù m µ   Öc  chøc  Ô  an        vi tæ  l héiquy  nh  ¹    ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  ã  Ó  ©y  1  n c th g ¶nh  ëng  Êu  n   i sèng  h x ®Õ ®ê   x∙héië  a  ¬ng  × Uû       ®Þ ph th   ban  ©n  ©n  nh d xem  Ðt vµ  Õt ®Þnh. x   quy   4. L Ô   éido  µng,b¶n  chøc    h  l   tæ  kh«ng  ph¶ib¸o    íi ¬    c¸o v   quan        c v¨n ho¸ ­ th«ng    ng  tin,nh ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh  ã  ªnquan  ¹ Quy  Õ   µy.    ®Þ c li   t  i ch n §i Ò u 5. 1. Nh÷ng  Ô  éisau  y     chøc    lh  ®© khitæ  ph¶i® îcphÐp  ña  û      c U ban  ©n   nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   ph tr     ¬ a) L Ô   éi® îctæ    h     chøc  Çn  u; l ®Ç b) L Ô   éilÇn  u   îckh«iphôc  ¹sau  Òu    h   ®Ç ®     l  i nhi n¨m    o¹n; gi¸n® c)L Ô   éi®∙  îctæ    h   ®   chøc  nh  ú  ng  ã  ®Þ k nh c thay ® æi  éidung,thêigian,   n       ®Þa  iÓ m   víi ® so    truyÒn  èng; th d)  Ô   éi du  Ëp  õ níc ngoµivµo  Öt Nam   ngêi níc ngoµihoÆc   L h   nh t      Vi   do       ngêiViÖtNam   chøc;     tæ  ®)  ÷ng  Ô  éi kh«ng  éc  Nh lh  thu quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 12  Quy  Õ   µy  ch n m µ   Ðo  µiqu¸ 3  µy; k d     ng e)  Ô   éi t«n  L h  gi¸o vîtra  µi khu«n    ¬  ë  ê  ù hoÆc         ngo   viªn c s th t   ë trong  khu«n    ¬  ë  ê tù nhng  a  ¨ng  ý  chøc  µng  viªnc s th     ch ® k tæ  h n¨m theo quy  nh   ®Þ t¹ NghÞ   nh  è    i ®Þ s 26/1999/N§­   µy  CP ng 19/4/1999 cña  Ýnh  ñ  Ò     ¹t   Ch ph v c¸cho   ®éng    t«n gi¸o. 2. L Ô   éi quy  nh   ¹    iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu  µy  îc tæ    h  ®Þ t ic¸c ® a, b  c  1  n ®  chøc  õ  Çn  t l thø    ë ®i, hoÆc   êng  hai tr     th xuyªn, li   ôc  ùc  Ön    ªnt th hi theo   quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. t i 4  ch n
  4. 4 §i Ò u 6.  1. Hå   ¬    Ðp  chøc  Ô  éiph¶igöití Së     s xinph tæ  lh        V¨n      i ho¸ ­ Th«ng    íc tintr   khim ë   Ô  éiÝt nhÊt 30  µy.Hå   ¬    Ðp  chøc  Ô  éigå m:   lh     ng   s xinph tæ  lh  a) Tê  ×nh xinphÐp  ë   Ô  éicña  ¬    tr     m lh  c quan  chøc; tæ  b) V¨n    b¶n  nguån  èc,lÞch sö  Ô  éi; nªu  g    lh c)Thêigian,®Þa  iÓ m,  Õ   ¹ch,ch¬ng  ×nh,néidung  Ô  éi;       ® k ho   tr    lh d) Danh    s¸ch Ban      Tæ chøc  Ô  éi: lh ®) V¨n b¶n  ng    ña  ¬  ®å ý c c quan  ¹igiao  ¹i qu¸n,L∙nh  ù,Tæng   ngo   (§  sø    s  L∙nh  ù) ®èi  íilÔ  éi du  Ëp  õ níc ngoµi do  éng  ng  êi níc ngoµi s  v   h   nh t     c ®é ng       ®ang  äc  Ëp,c«ng    ht  t¸c,sinhsèng  îp ph¸p t¹ ViÖtNam   chøc.   h     i   tæ  2. Nh Ën  îc hå  ¬  îp  Ö,Së     ®   s h l   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m   Èm     th ®Þnh  µ  ×nh Chñ  Þch  û   v tr   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Ðp  c ph trong thêih¹n     10  µy. ng 3. Trêng  îp  îc Chñ   Þch  û     h®  t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  û  Òn,  ë   u quy S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ùc hiÖn  Öc  Êp  Ðp. N Õ u   tinth   vi c ph   kh«ng  Êp  Ðp  c ph ph¶icã    v¨n b¶n    êi   tr¶l . §i Ò u 7.  Ô   éi tæ  L h   chøc    a   ¬ng  µo, Uû   ë ®Þ ph n   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c ®ã   ã  c tr¸ch nhiÖ m     chØ   o  µ  ùc  Ön  Öc  ®¹ v th hi vi qu¶n  ý nhµ   íc theo    l  n  quy ®Þnh. §i Ò u 8. 1.L Ô   éit«n gi¸odo  chøc    h       tæ  Gi¸o héihoÆc      chøc  ¾c  ñ  ×ph¶ithùc  s ch tr     hiÖn theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 26/1999/N§­   µy  CP ng 19/4/1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò     ¹t®éng    ph v c¸cho   t«n gi¸o. 2. Nghi thøc  Ô  éi t«n    Çn  ã  ù  Õt  îp  íng  Én  ña  ¬      lh  gi¸o c csk h h d c c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¹t®éng      µ  ¬  l  n   ho   t«n gi¸ov c quan  qu¶n  ýv¨n ho¸ ë  a   ­ l       ®Þ ph ¬ng. 3. Ban      Tæ chøc  Ô  éit«n gi¸odo  l h       Gi¸o héiquyÕt  nh    ¬  ë  ã  ù     ®Þ trªnc s c s th«ng  Êt víi Ýnh  Òn  a  ¬ng. nh     ch quy ®Þ ph §i Ò u  .Nghi thøc  ña    Ô  éiph¶i® îctiÕn  µnh  9    c c¸c l h      h trang träng theo      truyÒn  èng  ã  ù  íng dÉn  ña  µnh  th csh   c ng V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. §i Ò u 10. Trong khu  ùc  Ô  éi,cê    v l h   Tæ chøc  ph¶i treo ë   ¬i trang    n    träng,cao  ¬n  ê  éivµ  ê      h c h   c t«n gi¸o. §i Ò u  11. Öc tæ chøc nh÷ng trß choi d©n  gian, ho¹t ®éng v¨n   Vi       nghÖ,  Ó  th thao  trong khu  ùc  Ô  éiph¶icã  éidung    ch,lµnh m¹nh,phï   v lh    n  bæ Ý        hîp víi    quy m«,  Ýnh  Êt,® Æc   iÓ m   ña  Ô  éi. t ch   ® c lh
  5. 5 §i Ò u 12. Thêi gian  chøc  Ô  éikh«ng  Ìo dµiqu¸  ngµy,trõlÔ      tæ  lh  k    3     héi§ Òn  ïng  ó  ä),lÔ  éiChïa  ¬ng  µ  ©y),lÔ  éiPhñ  Çy    H (Ph Th   h   H (H T   h  D (Nam   §Þnh),lÔ  éiXu ©n  óiBµ     h  n   §en  ©y  (T Ninh),lÔ  éiBµ   óa  nóiSam       h   Ch Xø    (An Giang). §i Ò u    Êt  c¸c lÔ  éikhitæ  13. T c¶    h     chøc  u     µnh  Ëp  ®Ò ph¶ith l Ban    Tæ chøc  Ô  éi. lh 1.  Ban tæ  chøc lÔ héi ® îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh   ña chÝnh    c quyÒn  Êp  chøc  Ô  éi,trõtr ng  îp lÔ  éidu  Ëp  õ nícngoµido  êi c tæ  l h     ê h   h   nh t       ng   níc ngoµi tæ      chøc  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. §¹i ®Þ t i® c  1  5  ch n     diÖn  Ýnh  Òn  µm  ëng  ch quy l Tr ban, thµnh    å m   i diÖn    µnh      viªn g ®¹   c¸c ng V¨n ho¸ ­ Th«ng       tin,C«ng    an,T«n  gi¸o, Æt   Ën Tæ   èc,Y  Õ,®¹idiÖn  µnh,  M tr   qu   t     ng   ®oµn  Ó  th hoÆc     ©n  c¸nh kh¸ccã  ªnquan  n   Öc  chøc  Ô  éi.   li   ®Õ vi tæ  lh 2.Ban      Tæ chøc  Ô  éichÞu  lh  tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ý, iÒu  µnh  Ô  éitheo  l  ® h lh  ®óng  ¬ng  ×nh  ∙  ch tr ® b¸o c¸o hoÆc     Ðp,  ¶m   xin ph ® b¶o  Ëttù,an  µn,an  tr     to   ninh,tæ    chøc  Þch  ô    d v ¨n nghØ,  Ö   v sinh chu  ¸o,b¶o  Ö   ètditÝch  Þch sö,   ®  v t   l   v¨n ho¸,danh     lam  ¾ng  th c¶nh,m«i  êng  µ    tr v qu¶n  ýviÖc      l  thu,chitrong lÔ  éi.  h  3. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õkhikÕt  óc lÔ  éi,Ban      th   20  k t    th   h   Tæ chøc  Ô  éi lh  ph¶i cã    v¨n  b¶n b¸o c¸o  Õt  k qu¶  íichÝnh  Òn  Êp  chøc  µ  ¬  v  quy c tæ  v c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ        l  n   v¨n ho¸ ­th«ng    Êp    ùctiÕp. tinc trªntr   §i Ò u    êi®Õ n   ù  Ô  éiph¶ithùc hiÖn  Õp  èng    14. Ng   dlh      n s v¨n minh  µ  v nh÷ng  quy  nh  ña  ®Þ c Ban    Tæ chøc  Ô  éi. lh §i Ò u 15. 1.Kh«ng    Р µo  Ô  éi.   b¸n v v l h 2. Trong khu  ùc  Ô  éi n Õu   ã  chøc      ¬i,trß diÔn, biÓu  v lh  c tæ  c¸c trß ch       diÔn nghÖ   Ët,tr bµy  ×  îc b¸n  Ð;    Ð   ùc hiÖn  thu   ng  th ®   v gi¸v th   theo quy  nh   ®Þ cña  ¬  c quan  µichÝnh  ã  Èm  Òn. t  c th quy 3. Tæ     chøc  Þch  ô  d v trong khu«n      Ých    viªndi t ph¶itheo    quy  nh  ña  ®Þ c Ban    Tæ chøc  Ô  éi. lh §i Ò u 16. Nguån thu  õ c«ng  øc,  õ thiÖn  t  ® t  ph¶i ® îc qu¶n  ý vµ  ö     l  s dông  theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.    C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 17. 1. Côc    V¨n ho¸    ­ Th«ng    ¬  ë  éc  é   tinc s thu B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn,theo dâi, Óm    Öc  ùc hiÖn  h       ki travi th   Quy  Õ   µy  ch n trong c¶  íc.  n
  6. 6 2. Thanh          trav¨n ho¸ th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖm     thanh      Ön  µ  ö  tra,ph¸thi v x lýviph¹m     theo thÈm  Òn.   quy 3. Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng      tinc¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬c tr¸chnhiÖm   íng dÉn, theo  âi,kiÓm    Öc  ùc hiÖn    h    d  travi th   Quy  Õ   µy    a   ch n ë ®Þ ph¬ng. §i Ò u      18. Tæ chøc hoÆc     ©n    ¹m    c¸ nh viph c¸c quy  nh  ¹ Quy  Õ   ®Þ ti   ch nµy,tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh     t ch   ®é viph s   x ph   ch hoÆc   Þ   b truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 19. Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ý  µ    ch n c hi l   15    t  kv thay  Õ  th Quy  Õ   Ô   éi ban  µnh  ch L h   h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 636/Q§­   µy  QC ng 21/5/1994 cña  é  ëng  é    B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản