Quyết định 39/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định 39/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 39/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt bản Điều lệ của Quỹ hoà bình và phát triển Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 39/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé néi vô sè 39/2003/Q§-BNV ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ viÖc phª duyÖt b¶n ®iÒu lÖ cña quü hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam Bé trëng bé bé néi vô C¨n cø S¾c lÖnh sè 102/SL-L004 ngµy 20/5/1957 quy ®Þnh vÒ quyÒn lËp Héi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 45/2003/N§-CP ngµy 09/5/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Néi vô; XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Liªn hiÖp c¸c tæ chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam, Chñ tÞch Quü hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam vµ cña Vô tr ëng Vô Tæ chøc phi ChÝnh phñ, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Phª duyÖt b¶n §iÒu lÖ cña Quü hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· ®îc Héi nghÞ lÇn thø I ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003 th«ng qua. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Chñ tÞch Liªn hiÖp c¸c tæ chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam, Chñ tÞch Quü hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam, Vô tr ëng Vô Tæ chøc phi ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 § iÒu lÖ quü hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn viÖt nam ch¬ng I T«n chØ, môc ®Ých §iÒu 1. Quü hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam (sau ®©y gäi t¾t lµ Quü). Tªn tiÕng Anh lµ Vietnam Peace and Development Foundation (viÕt t¾t lµ VPDF) ®îc thµnh lËp nh»m huy ®éng sù tham gia vµ ®ãng gãp cña x· héi cho ho¹t ®éng ®èi ngo¹i nh©n d©n v× hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn, gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §iÒu 2. Quü lµ tæ chøc phi lîi nhuËn, lµ tæ chøc thµnh viªn cña Liªn hiÖp c¸c tæ chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam, ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tù nguyÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña m×nh tríc ph¸p luËt níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu, tµi s¶n vµ tµi kho¶n riªng, trô së ®Æt t¹i Hµ Néi. Ch¬ng II Chøc n¨ng, nhiÖm vô §iÒu 3. Quü hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam cã chøc n¨ng tham gia c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i nh©n d©n, tæ chøc nghiªn cøu, th«ng tin ®èi ngo¹i vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c liªn quan tíi vÊn ®Ò hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn. §iÒu 4. NhiÖm vô cña Quü 1. Tham gia nghiªn cøu, trao ®æi th«ng tin vÒ c¸c vÊn ®Ò hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn; kiÕn nghÞ víi c¸c tæ chøc cã liªn quan cña ViÖt Nam vÒ chñ tr ¬ng vµ gi¶i ph¸p ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc nµy; 2. Hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n íc ®Ó tæ chøc hoÆc tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn; 3. VËn ®éng tµi trî cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m g©y quü cho c¸c ho¹t ®éng cña Quü vµ hç trî cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n lµm c«ng t¸c ®èi ngo¹i nh©n d©n v× môc ®Ých hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn.
  3. 3 Ch¬ng III Tæ chøc vµ ®iÒu hµnh quü §iÒu 5. C¬ cÊu tæ chøc cña Quü gåm: - Héi ®ång Quü vµ Chñ tÞch Quü. - Ban thêng vô Héi ®ång Quü. - Ban Th ký thêng trùc. - Ban kiÓm tra. - C¸c bé phËn chuyªn m«n. §iÒu 6. Héi ®ång Quü gåm Chñ tÞch, c¸c Phã chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn Héi ®ång Quü. 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô: - QuyÕt ®Þnh ph¬ng híng vµ néi dung ho¹t ®éng cña Quü; - Cö Ban thêng vô Héi ®ång Quü; quyÕt ®Þnh tæ chøc, bé m¸y cña Quü. 2. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: tù nguyÖn, hiÖp th ¬ng, d©n chñ vµ chÕ ®é lµm viÖc tËp thÓ ®Ó quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. 3. Héi nghÞ Héi ®ång Quü ®îc tæ chøc mçi n¨m mét lÇn ®Ó: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ quyÕt ®Þnh ph¬ng híng ho¹t ®éng cña Quü; - Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh cña Quü; - KiÖn toµn Ban thêng vô Héi ®ång Quü khi cã yªu cÇu cña Ban Th êng vô Héi ®ång Quü hoÆc cña trªn 1/3 thµnh viªn Héi ®ång Quü. 4. Chñ tÞch Quü Chñ tÞch Quü lµ ngêi ®¹i diÖn cao nhÊt cña Héi ®ång Quü vµ chÞu tr¸ch nhiÖm mäi ho¹t ®éng cña Quü tríc Liªn hiÖp c¸c tæ chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam vµ tríc ph¸p luËt. C¸c Phã chñ tÞch lµ ngêi gióp Chñ tÞch phô tr¸ch lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Quü do Chñ tÞch ph©n c«ng. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Phã chñ tÞch thêng trùc ®îc uû quyÒn thay mÆt Chñ tÞch Quü. 5. Thµnh viªn Héi ®ång Quü - Thµnh viªn Héi ®ång Quü lµ c«ng d©n ViÖt Nam cã kinh nghiÖm chuyªn s©u vÒ c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ x· héi, vµ ®èi ngo¹i, t¸n thµnh t«n chØ, môc ®Ých cña Quü, cã ®iÒu kiÖn vµ tù nguyÖn tham gia ho¹t ®éng cho Quü vµ ®îc hai thµnh viªn cña Héi ®ång Quü giíi thiÖu; - Thµnh viªn Héi ®ång Quü cã tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh §iÒu lÖ Quü, ®ãng héi phÝ, tham gia c¸c ho¹t ®éng cña Quü hoÆc ®ãng gãp trÝ tuÖ, tµi chÝnh cho Quü; - Thµnh viªn Héi ®ång Quü cã quyÒn tham gia c¸c ho¹t ®éng cña Quü, ®îc th«ng tin vµ sö dông c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Quü.
  4. 4 § iÒu 7. Ban Thêng vô Héi ®ång Quü Ban Thêng vô Héi ®ång Quü lµ c¬ quan l·nh ®¹o Quü gi÷a hai kú Héi nghÞ Héi ®ång Quü, Ban Th êng vô häp ®Þnh kú 6 th¸ng 1 lÇn, cã c¸c quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô nh sau: 1. Chøc n¨ng, quyÒn h¹n, nhiÖm vô: - QuyÕt ®Þnh ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn ph ¬ng h- íng ho¹t ®éng do Héi ®ång Quü ®Ò ra; - QuyÕt ®Þnh cö Tæng th ký, thµnh lËp c¸c bé phËn chuyªn m«n cña Quü, thµnh lËp hoÆc gi¶i quyÕt c¸c nhãm lµm viÖc phôc vô cho ho¹t ®éng cña Quü; - Ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông nguån thu cña Quü, xem xÐt chuÈn y kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña Quü, th«ng qua B¸o c¸o tµi chÝnh vµ quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn tµi chÝnh; - Gi¸m s¸t kiÓm tra ho¹t ®éng cña Ban Th ký thêng trùc; - ChuÈn bÞ néi dung cho Héi nghÞ Héi ®ång Quü. 2. Thµnh phÇn Ban Thêng vô Héi ®ång Quü Ban Thêng vô Héi ®ång Quü gåm Chñ tÞch, Phã chñ tÞch thêng trùc, c¸c Phã chñ tÞch, Tæng Th ký vµ c¸c uû viªn. Sè lîng vµ thµnh phÇn Ban th- êng vô do Héi nghÞ Héi ®ång Quü quyÕt ®Þnh. Chñ tÞch vµ c¸c Phã chñ tÞch Quü ®îc bæ nhiÖm theo quy tr×nh bæ nhiÖm Chñ tÞch, Phã chñ tÞch, c¸c tæ chøc thµnh viªn cña Liªn hiÖp c¸c tæ chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam. §iÒu 8. Ban Th ký thêng trùc vµ Tæng Th ký - Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Ban th ký Thêng trùc: Thay mÆt Héi ®ång Quü vµ Ban Thêng vô Quü chØ ®¹o, tæ chøc, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cña Quü gi÷a hai kú häp Ban Thêng vô Héi ®ång Quü. Ban Th ký thêng trùc gåm Chñ tÞch, Phã chñ tÞch thêng trùc, Tæng th ký vµ mét sè thµnh viªn kh¸c do Ban Thêng vô Héi ®ång Quü quyÕt ®Þnh cö theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Quü. - Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Tæng Th ký: Tæng th ký trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban Thêng vô Héi ®ång Quü ®iÒu hµnh c«ng viÖc hµng ngµy cña Quü nh»m thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch do Ban Thêng vô Héi ®ång Quü th«ng qua, qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cña Quü, b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Quü víi Ban Th- êng vô Héi ®ång Quü.
  5. 5 § iÒu 9. Ban kiÓm tra Ban kiÓm tra gåm Trëng ban, Phã trëng ban vµ mét uû viªn do Ban Thêng vô giíi thiÖu vµ do Chñ tÞch Quü quyÕt ®Þnh. Ban KiÓm tra ho¹t ®éng ®éc lËp, cã nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña Quü theo ®óng §iÒu lÖ vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, b¸o c¸o, kiÕn nghÞ víi Ban Thêng vô Héi ®ång Quü vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña Quü. §iÒu 10. C¸c bé phËn chuyªn m«n C¸c bé phËn chuyªn m«n cña Quü ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Quü ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ ®îc giao vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ do Ban Thêng vô Héi ®ång Quü quy ®Þnh. Khi cÇn thiÕt Quü cã thÓ ®Æt chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë n¬i kh¸c víi n¬i ®Æt trô së cña Quü vµ ph¶i cã sù chÊp thuËn cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. Ban Thêng vô quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp vµ quy ®Þnh quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn theo ®Ò nghÞ cña Tæng Th ký vµ b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp Quü Ch¬ng IV Tµi chÝnh cña quü §iÒu 11. Nguån thu cña Quü gåm: - Héi phÝ; - §ãng gãp tù nguyÖn cña c¸c thµnh viªn, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - Tµi trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cho c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu, dù ¸n hoÆc c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Quü; - Thu l·i tõ tµi kho¶n tiÒn göi vµ c¸c kho¶n thu kh¸c phï hîp víi ph¸p luËt. §iÒu 12. Tµi chÝnh cña Quü ®îc sö dông ®Ó: - Chi cho c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo ®iÒu lÖ Quü. - Hç trî cho c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i nh©n d©n. - Chi cho ho¹t ®éng qu¶n lý Quü theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.
  6. 6 § iÒu 13. Qu¶n lý tµi chÝnh cña Quü Tµi chÝnh cña Quü ®îc qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª vµ qu¶n lý sö dông Quü. Tæng Th ký Quü chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi chÝnh cña Quü, b¸o c¸o vÒ tµi chÝnh cña Quü víi Ban Th ký thêng trùc, Ban Thêng vô Héi ®ång Quü, c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp Quü vµ c¸c c¬ quan nhµ níc cã liªn quan. Ch¬ng V ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 14. §iÒu lÖ cña Quü hßa b×nh vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam do Héi nghÞ Héi ®ång Quü th«ng qua. ChØ cã Héi nghÞ Héi ®ång Quü cã quyÒn söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ Quü. §iÒu lÖ Quü cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam phª quyÖt
Đồng bộ tài khoản