Quyết định 391/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định 391/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 391/QĐ-BXD về công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 391/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 391/Q -BXD Hà N i, ngày 07 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N NĂNG L C TH C HI N CÁC PHÉP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t ch t lư ng s n ph m hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 Căn c Pháp l nh o lư ng ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng; Căn c Quy t nh s 1468/Q -BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 v vi c u quy n cho V trư ng V Khoa h c công ngh và môi trư ng ký Quy t nh công nh n năng l c th c hi n các phép th c a phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. Xét h sơ ăng ký công nh n phòng thí nghi m c a Công ty c ph n xây d ng s 21 ngày 24 tháng 8 năm 2009; QUY T NNH: i u 1. Công nh n Phòng thí nghi m v t li u xây d ng và ki m nh ch t lư ng công trình thu c Công ty c ph n xây d ng s 21, mã s LAS-XD460, a ch : Ba La-Phú La-Hà ông-Hà N i, ư c th c hi n các phép th nêu trong b ng danh m c kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký n h t ngày 4 tháng 9 năm 2012. i u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng cơ s qu n lý phòng thí nghi m nêu t i i u 1 và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V KHCN VÀ MT Nơi nh n - Như i u 1 - Lưu : VP, V KHCN-MT-BXD
  2. TS. Nguy n Trung Hoà DANH M C CÁC PHÉP TH VÀ PHƯƠNG PHÁP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD 460 (Kèm theo Quy t nh s : 391 /Q -BXD, ngày 7 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng.) TT Tên phép th Cơ s pháp lý ti n hành th 1 TH NGHI M CƠ LÝ XI MĂNG - m n, kh i lư ng riêng c a xi măng TCVN 4030: 03 - Xác nh gi i h n b n u n và nén TCVN 6016:95 -X d o tiêu chuNn, th i gian ông k t và tính n TCVN 6017:95 nh th tích 2 H N H P BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG N NG - Xác nh s t c a h n h p bê tông TCVN 3106:93 -Xác nh kh i lư ng th tích h n h p bê tông TCVN 3108:93 - Xác nh tách nư c, tách v a TCVN 3109:93 - Xác nh kh i lư ng riêng TCVN 3112:93 - Xác nh hút nư c TCVN 3113:93 - Xác nh mài mòn TCVN 3114:93 - Xác nh kh i lư ng th tích TCVN 3115:93 - Xác nh gi i h n b n khi nén TCVN 3118:93 - Xác nh gi i h n b n kéo khi u n TCVN 3119:93 3 TH C T LI U BÊ TÔNG VÀ V A - Thành ph n c h t TCVN 7572-2 :06 - Xác nh kh i lư ng riêng; kh i lư ng th tích và TCVN 7572-4 :06 hút nư c - X KLR; KL th tích và hút nư c c a á g c và c t TCVN 7572-5 :06 li u l n - Xác nh kh i lư ng th tích và x p và h ng TCVN 7572-6 :06 - Xác nh Nm TCVN 7572-7 :06 - X HL bùn, b i, sét trong c t li u và HL sét c c trong TCVN 7572-8: 06 c t li u nh
  3. - Xác nh t p ch t h u cơ TCVN 7572- 9:06 - Xác nh cư ng và h s hoá m m c a á g c TCVN 7572-10 :06 -X nén d p và h s hoá m m c a c t li u l n TCVN 7572- 11:06 -X hao mài mòn khi va p c a c t li u l n (Los TCVN 7572- 12:06 Angeles) - X hàm lư ng h t thoi d t trong c t li u l n TCVN 7572-13 :06 - Xác nh hàm lư ng h t m m y u, phong hoá TCVN 7572- 17:06 - Xác nh hàm lư ng mica TCVN 7572-20 :06 4 TH NGHI M CƠ LÝ T TRONG PHÒNG - Xác nh kh i lư ng riêng( t tr ng ) TCVN 4195:95 - Xác nh Nm và hút Nm TCVN 4196:95 - Xác inh gi i h n d o, gi i h n ch y TCVN 4197:95 - Xác nh thành ph n c h t TCVN 4198:95 - Xác nh s c ch ng c t trên máy c t ph ng. TCVN 4199:95 - Xác nh tính nén lún trong i u ki n không n hông TCVN 4200:95 - Xác nh ch t tiêu chuNn TCVN 4201:95 - Xác nh kh i lư ng th tích (dung tr ng) TCVN 4202:95 - Thí nghi m s c ch u t i c a t (CBR)- Trong phòng 22TCN 332- 06 thí nghi m 5 KI M TRA THÉP XÂY D NG - Th kéo TCVN 197: 2002 - Th u n TCVN 198: 2008 - Th kéo m i hàn kim lo i TCVN 5403: 91 6 BÊ TÔNG NH A - Xác nh kh i lư ng th tích ( dung tr ng) 22 TCN 62:84 -Xác nh KL TT và KLR c a các ph i li u trong h n 22 TCN 62:84 h p BTN - X - KLR c a bê tông nh a b ng PP t tr ng k và 22 TCN 62:84 b ng PP T.toán - r ng c a c t li u và r ng dư tr ng thái m 22 TCN 62:84 ch t - bão hoà nư c c a bê tông nh a 22 TCN 62:84 - H s trương n c a BTN sau khi bão hoà nư c 22 TCN 62:84 - Cư ng ch u nén 22 TCN 62:84 -H s n nh nư c và n nh nhi t 22 TCN 62:84
  4. - b n ch u nư c sau khi bão hoà nư c lâu 22 TCN 62:84 -Thí nghi m Marshall( n nh,ch s d o, c ngquy 22 TCN 62:84 ư c) - Hàm lư ng bitum trong bê tông nh a b ng PP chi t 22 TCN 62:84 - Thành ph n h t c t li u c a h n h p BTN sau khi chi t 22 TCN 62:84 - HL bitum và các thành ph n h t trong h n h p BTN 22 TCN 62:84 theo PP nhanh 7 TH NGHI M T I HI N TRƯ NG - o dung tr ng, Nm c a t b ng PP dao ai 22TCN 02-71 - Nm; Kh i lư ng TT c a t trong l p k t c u b ng 22TCN 346:06 PP rót cát - b ng ph ng c a m t ư ng b ng thư c 3m 22TCN 16:79 - PP th nghi m X modul àn h i "E"n n ư ng b ng 22TCN 211:06 t m ép l n - X mô un àn h i "E"chung c a áo ư ng b ng c n 22TCN 251:98 Ben kelman -Ki m tra nhám m t ư ng b ng phương pháp r c cát 22TCN 278:01 - Tr c a công trình xây dung TCVN 3972:85 - C c-PP thí nghi m b ng t i tr ng tĩnh ép d c tr c TCXDVN 269: 02 8 TH NGHI M V A XÂY DUNG - Xác nh lưu ng c a v a tươi TCVN 3121-3: 03 - Xác nh Kh i lư ng th tích m u v a ông r n TCVN3121-10: 03 - Xác nh cư ng u n và nén c a v a ã óng r n TCVN3121-11: 03 - Xác nh hút nư c c a v a ã óng r n TCVN3121-18: 03 9 TH NGHI M CƠ LÝ G CH XÂY - Xác nh cư ng b n nén TCVN 6355-1:98 - Xác nh cư ng b nu n TCVN 6355-2:98 - Xác nh hút nư c TCVN 6355-3:98 - Xác nh kh i lư ng riêng TCVN 6355-4:98 - Xác nh kh i lư ng th tích TCVN 6355-5:98 10 TH NGHI M CƠ LÝ G CH BL C BÊ TÔNG - Ki m tra kích thư c và m c khuy t t t ngo i quan TCVN 6477:99 - Xác nh cư ng nén TCVN 6477:99 - Xác nh r ng TCVN 6477:99 - Xác nh hút nư c TCVN 6477:99
  5. 11 TH NGHI M CƠ LÝ G CH BÊ TÔNG T CHÈN - Ki m tra kích thư c và khuy t t t ngo i quan TCVN 6476:99 - Xác nh cư ng nén TCVN 6476:99 - Xác nh hút nư c TCVN 6476:99 - Xác nh mài mòn TCVN 6476:99 Ghi chú: Phòng ư c phép th c hi n các phép th trên theo tiêu chu n nư c ngoài tương ương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)
Đồng bộ tài khoản