Quyết định 393/TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tính dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
81
lượt xem
15
download

Quyết định 393/TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tính dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 393/TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tính dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 393/TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tính dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  393/TTg  n g µ y   T t p s 09 th¸ng 6 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  q u ¶ n  lý v µ   ö  d ô n g  v è n s t Ý n d ô n g  ® Ç u  t theo k Õ  h o ¹ ch N h µ  n íc c h o c¸c d ù  ¸n ® ã n g  m íi,  c¶i h o¸n t µ u ® ¸n h  b ¾ t v µ  t µ u d Þ c h  v ô  ® ¸n h  b ¾ t h ¶i s¶ n xa b ê Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  û  ®Ò ngh c B tr B Thu s¶n, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n b¶n  Quy  Õ   Ò   ch v qu¶n  lývµ  ö  ông  èn  Ýn  ông  u      sd vtd ®Ç ttheo  Õ   ¹ch Nhµ   íccho    ù    ng  k ho   n  c¸cd ¸n ®ã míi,     ho¸n tµu ®¸nh  ¾t  µ  Þch  ô  ¸nh  ¾t    c¶i    b vd v® b h¶is¶n  bê. xa  §i Ò u    2.­Quy  Õ   µy    ông  ch n ¸p d cho    ù    ng  íi,c¶iho¸n  µu  c¸c d ¸n ®ã m   t ®¸nh  ¾t,tµu dÞch  ô  ¸nh  ¾t    b   v® b h¶is¶n  bê  xa  b»ng  èn  Ýn  ông  u    vtd ®Ç ttheo  kÕ   ¹ch Nhµ   ícn¨m  ho   n  1997. §i Ò u 3.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy    ®Þ n c hi l   t   ban  µnh, Bé   ­ h   tr ëng    é:  c¸c B Thuû  s¶n, K Õ   ¹ch  µ  Çu  , Tµi chÝnh, Giao    ho v§ t      th«ng  Ën    v t¶i, N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt   ®è Ng h Nh n     Nam;  ñ  ëng    é,  µnh  ã  ªnquan  µ  ñ   Þch  û   Th tr c¸c B ng c li   v Ch t U ban  ©n  ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc      ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
  2. 2 Q uy   Õ ch q u ¶ n   ý v µ  s ö  d ô n g  v è n t Ý n d ô n g  ch o   l c¸c D ù   ® ã n g   íi, c¶i  o¸n t µ u  ¸n  m   h ® ¸n h   ¾ t v µ  t µ u d Þ c h  v ô b ® ¸n h   ¾ t h ¶i  n xa b ê b s¶ (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 393/TTg,ngµy  th¸ng6    09    n¨m  1997 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) Th t   ph C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1.­ Quy  Õ   µy  ch n quy  nh   ×nh  ù,®iÒu  Ön  µ  ¬  Õ   ®Þ tr t  ki v c ch qu¶n  ý,sö  ông  ån  èn  Ýn  ông  u    l  d ngu v t d ®Ç t theo  Õ   ¹ch Nhµ   íc®Ó   ùc k ho   n  th   hiÖn    ù    ng  íi,c¶iho¸n  µu ®¸nh  ¾t  µ  µu dÞch  ô  ¸nh  ¾t    c¸c d ¸n ®ã m   t  b vt  v® b h¶i s¶n  bê.(Sau  y  äichung  µdù    ng  µu ®¸nh    bê). xa    ®© g   l   ¸n ®ã t   c¸xa  §i Ò u    2.­§¸nh    bê  ¹m  êiquy  nh  µ®¸nh      ïng  Ón  îc c¸ xa  t th   ®Þ l  c¸ ë v bi ®   gií h¹n  ëi® êng  ng   ©u  m Ðt  õ bê  Ón  ëra ®èi víi ïng biÓn  Þnh     b  i ®¼ s 30  t   bi tr         v  V B ¾c   é,  B §«ng  µ  ©y  vT Nam   é,  Þnh    BV Th¸iLan, vµ  êng  ng   ©u  m Ðt   ® ®¼ s 50  tõbê  Ón  ëra dèivíi ïng biÓn  Òn    bi tr         v  mi Trung. Tµu  ¸nh    bê  µ tµu  ã  ¾p  ® c¸ xa  l   c l m¸y  Ýnh ch c«ng  Êt tõ 90    ëlªn; su     CV tr     Cã   ¨ng  ý  µnh  ® kh nghÒ   ¸nh  xa  ê  ¹  a   ¬ng  ¬i c tró hoÆc   Êy ® c¸  b t i®Þ ph n    gi   phÐp  µnh  Ò   ¸nh    bê  c¬  h ngh ® c¸xa  do  quan  b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n  Êp. v ngu l   i   c C h ¬ n g  II C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u 3.­C¸c  ù  ®ãng  µu  ¸nh    bê  ö  ông  ét  Çn  èn    d ¸n  t® c¸ xa  s d m ph v tÝn  ông  u    d ®Ç ttheo kÕ   ¹ch nhµ  íc® îcu  ∙ivÒ   ét  è  iÓ m     ho   n    ®  m s ® sau  y: ®© 1.LËp  µ  ×nh duyÖt dù      v tr     ¸n kh¶  , thi kh«ng    qua  nghiªncøu  Òn kh¶  .   ti   thi 2.Kh«ng  ¾t  éc  u   Çu  ùc hiÖn  ù    b bu ®Ç th th   d ¸n. 3.L∙i Êtvèn     su   vay  µ0,81%  l  th¸ng. 4. Doanh    nghiÖp  µ   íc kh«ng  Nh n   ph¶i thÕ  Êp      ch khivay  èn. Tæ   v  chøc  kinh tÕ    kh¸c vµ  é    ©n      h ng d khi vay  èn, ® îc dïng  µu  v   t hoÆc   µis¶n  Ï h×nh  t  s  thµnh b»ng  èn  v vay  µm  µis¶n  Õ  Êp. l t  th ch 5. Thêih¹n      cho  vay  èi®a  t   kh«ng    n¨m, thêih¹n  ¾t  u     î (c¶  qu¸ 7      b ®Ç tr¶n   gèc  µ  ilµsau  th¸ng,kÓ   õngµy  v l∙     ) 24    t  vay  èn. v 6. C¸c    doanh nghiÖp  µ   ícbÞ  çtõc¸cn¨m  íc,tuycha  îcxö  ý, ­ Nh n   l       tr     ®   l  nh ng  Õu   ã  ¬ng  kinh  n c ph ¸n  doanh  ã  Öu  c hi qu¶  µ  îc Bé   ñ  v ®   ch qu¶n, Uû       ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Êp  Ën  × vÉn  îccho    ph tr     ¬ ch thu th   ®  vay  Õp.C¸c  é    ©n  ∙  ti   h ng d ® vay  èn  ña  ©n   µng, n Õu  v c Ng h   gÆp   ã  kh kh¨n th×    ® îcgi∙nnîcò  µ  Õp tôc® îcvay  íi®Ó   ng  µu.       v ti       m   ®ã t
  3. 3 §i Ò u    ×nh  ùlËp,xÐt duyÖt    ù    ng  µu ®¸nh    bê: 4.­ Tr t      c¸cd ¸n ®ã t   c¸xa  1. C¨n  vµo  íng dÉn  ña  é   û    cø  h  c B Thu s¶n,c¸c ®èi îng ® îcvay  èn       t   v quy ®Þnh  ¹  ti Quy  Õ   µy  ñ  ù    Ëp  ù    ô  Ó, tr×nh Uû   ch n (ch d ¸n)l d ¸n c th     ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   é   ñ  B ch qu¶n  ®èivíichñ  ù    (    d ¸n thuéc Bé    qu¶n  ý)phª duyÖt vµ  öivÒ   é  û  l      g   B Thu s¶n. 2.Bé  û    Thu s¶n  Ëp  îp c¸cdù    îcduyÖt,kiÓm    µ  ùachän  è îng t h     ¸n ®     trav l   sl   dù    ïhîp víi   Çu  ña    a  ¬ng,®¬n  Þ, ®¶m   ¸n ph       c c c¸c®Þ ph yªu   v  b¶o  ©n  i theo c ®è     kÕ   ¹ch    iÓn cña  µnh  µ  ï hîp víitæng  è  èn  îc th«ng    å   ho ph¸ttr   ng v ph       sv ®  b¸o.H s¬    ù    îclùachän  öivÒ   é  Õ   ¹ch vµ  Çu . c¸cd ¸n ®     g   B K ho   § t 3. Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu     vµo    K ho   § tc¨n cø  tæng  møc  èn  u    Ýn  ông    v ®Ç tt d cho c¸c dù    ng  µu ®¸nh    bê  ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    nh  µng    ¸n ®ã t  c¸ xa  ® ®   t  ph x¸c ®Þ h n¨m  µ  è îng c¸cdù    îcduyÖt ®Ó   ©n    v s l     ¸n ®     ph bæ danh  ôc    ù    µ  m c¸cd ¸n v tæng  møc   èn  v cho  õng  t tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  é   ñ  ¬ v B ch qu¶n,   ®ång  êigöicho  é  µichÝnh,Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  é  û    th     BT    h Nh n     B Thu s¶n vµ    chøc  îcchØ  nh  c¸ctæ  ®  ®Þ cho vay. §i Ò u 5.­Vèn  u      ®Ç t cho    ù  ®ãng  µu  ¸nh    bê  îc huy  c¸c d ¸n  t® c¸ xa  ®   ®éng  õ nhiÒu  ån, trong    ã  ét  Çn  t  ngu   ®ã c m ph b»ng  ån  Ýn  ông  u    ngu t d ®Ç t theo  Õ   ¹ch  µ   íc hµng  k ho Nh n   n¨m. Riªng n¨m 1997 møc   èn  Ýn  ông  u    vtd ®Ç t theo  Õ   ¹ch  µ   íccho    ù    ng  µu ®¸nh    bê  µ400  û ®ång  k ho Nh n   c¸c d ¸n ®ã t  c¸ xa  l   t  ViÖt Nam.  êng  îp nguån  èn  è  Ý kÕ   ¹ch,sö  ông  èn  ¾n  ¹n  ña    Tr h  v b tr   ho  d v ng hc c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ®Ó   u    ×  Öc  ï chªnh  Öch    Êt cho      h th m  ®Ç t th vi b   l l∙ su   i c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹ithùc hiÖn  h th m    theo Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.   ®Þ c Th t   ph §i Ò u 6.­C¸c  i îng  íi®©y   îc vay  èn  Ýn  ông  u      ®è t d   ®  vtd ®Ç t theo  Õ   k ho¹ch Nhµ   íc®Ó   ng  µu ®¸nh    bê:   n   ®ã t   c¸xa  ­ C¸c  n  Þ    ®¬ v kinh tÕ  ã  ¨ng  ý  µnh  Ò   ¸nh    bê  µ  ùc hiÖn    c® kh ngh ® c¸ xa  v th   c¸c dÞch  ô  ¸nh    bê, bao  å m     v® c¸ xa    g doanh  nghiÖp  µ   íc,doanh  Nh n   nghiÖp  t nh©n, c«ng      Çn, c«ng      tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,hîp t¸cx∙,tæ  îp t¸cvµ    h h       h   hé    ©n. ng d §i Ò u    å   ¬  ñ  ù    ép  tæ  7.­H s ch d ¸n n cho  chøc  vay  å m: cho  g 1.§¬n      xinvay  èn. v 2.Hîp  ng  ng  µu.   ®å ®ã t 3. Quy Õt  nh    ®Þ hoÆc   Êy  Ðp  µnh  Ëp  gi ph th l doanh nghiÖp, giÊy    chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh;giÊy phÐp  µnh  Ò   c¬        h ngh do  quan b¶o  Ö   ån  î v ngu l   i thuû s¶n  Êp    c tØnh  hoÆc   é  û  B Thu s¶n  Êp. c Riªng  é   d©n  h ng yªu  Çu  ã  Êy  Ðp  µnh  c c gi ph h nghÒ   µ    Ën  ña  v x¸c nh c chÝnh  Òn  Êp    ¶m   quy c x∙ ® b¶o  Öc  é   d©n  vi h ng vay  èn  µ ®Ó   u    thùc v l  ®Ç t   hiÖn  ù    ng  µu ®¸nh    bê. d ¸n ®ã t   c¸xa  4.V¨n    b¶n  Õ  Êp.(§èivíi ñ  ù    th ch       ch d ¸n quy  nh  ®Þ ph¶icã  Õ  Êp).   th ch
  4. 4 §i Ò u    nî: 8.­Tr¶  ViÖc    î vèn  tr¶n   vay    ông  ¸p d theo Quy  Õ     î cña    ch tr¶n   Tæ chøc cho vay.  Tæ   chøc cho  vay  Çn  ã  íng dÉn  Öc  c ch   vi khuyÕn  Ých    ñ  ù      îtr kh c¸cch d ¸n tr¶n   ­ ícthêih¹n vµ  ö  ýc¸ctr ng  îp d©y  a      ¹n.       x l    ê h   d khiqu¸ h C h ¬ n g  III T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u 9.­ Ban ChØ   o  µ   íc vÒ   ¬ng  ×nh  ¸nh    bê  ã  ®¹ Nh n   Ch tr ® c¸ xa  c tr¸chnhiÖ m    chØ  o,kiÓm    «n  c  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh nµy. ®¹   tra,® ®è th   Ch tr   §i Ò u 10.­Bé  û  víichøc    Thu s¶n    n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícchuyªn ngµnh  l  n    cã  Ö m  ô: nhi v 1. Phª  Öt  ÕtkÕ   µ  ù    duy thi   v d to¸n m É u     ¹  µu    Ých  îp  íitõng    c¸c lo it c¸ th h v  vïng biÓn,tõng  ¹  Ò   µ  Ëp      lo i ngh v t qu¸n  ö  ông  ña    ©n;  sd c ng d danh  s¸ch c¸c c¬     së  ã  c kh¶  n¨ng  µ  iÒu  Ön  ng  µu,(sau    ∙  èng  Êt  íiBé   v® ki ®ã t  khi® th nh v   Giao  th«ng  Ën      v t¶i) ®Ó c«ng  è  , b cho    ñ  ù  lùa chän  µ  ý  Õt  îp  ng  c¸c ch d ¸n    v k k h ®å ®ãng  µu theo m É u   ÕtkÕ   îcduyÖt. t    thi   ®   2.Quy  nh  ì,lo¹ tµu cò  îcc¶iho¸n ®Ó   ¸nh    bê.   ®Þ c  i   ®        ® c¸xa  3. H íng  Én    ñ  ù  lùa chän  µ  ö  ông    ¹    d c¸c ch d ¸n    vsd c¸c lo im¸y  û,c¸c thu     thiÕtbÞ  c¸,m¸y    dß    th«ng    ªnl¹c, tinli     nghikhÝ  µng    Çn  Õttrang bÞ      h h¶ic thi     cho tµu ®¸nh    bê.   c¸xa  4. LËp  Õ   ¹ch  µ  µm  Öc  íiBé     k ho v l vi v   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸p  iÓn n«ng  tr   th«n,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ    é   µnh  ã  ªnquan  Ò     K ho v§ t v c¸c B ng c li   v cung  øng  ç  g cho    ù  ®ãng  µu  ¸nh    bê, ®µo  ¹o thuyÒn    µ  chøc  Ö   c¸c d ¸n  t® c¸ xa    t  viªn v tæ  h thèng th«ng    ªnl¹c. tinli   5. KiÓ m       ñ  ù  sö  ông  èn    trac¸c ch d ¸n  d v vay  ng  ôc  ch; ®ãng  µu ®ó m ®Ý   t  theo  ng  É u   do  é   ®ó m m∙  B quy  nh;  ®Þ trang bÞ     m¸y  µ    ÕtbÞ   µng    v c¸c thi   h h¶i phïhîp víi íng dÉn  ña  é.      h  cB §i Ò u 11.­Tr¸chnhiÖm  ña    é, ngµnh  ã  ªnquan:     c c¸cB   c li   1. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu : c©n  i  ån  èn      K ho v§ t  ®è ngu v ®Ó cho  vay; giao    danh  m ôc  ù  vµ  d ¸n  tæng  møc  èn  v vay  cho    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng, Bé   ñ    ch qu¶n  µ  chøc  v tæ  cho vay.C¨n  kÕ   ¹ch    cø  ho khaith¸cgç  ∙  îc     ®®  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph phª  Öt,giao cho    duy     c¸c tØnh  ã  õng  cr chØ    tiªukhaith¸c    gç cho  ng  µu ®¸nh    bê. ®ã t   c¸xa  2. Bé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  Ý vèn    T  v Ng h Nh n     b tr   theo  Õ   k ho¹ch  µ  v chØ   o    chøc  ®¹ c¸c tæ  cho vay  Õn  µnh    ñ  ôc cho  ti h c¸c th t   vay  n   ®Õ chñ  ù    d ¸n theo møc  èn  îcduyÖt.   v ®  3. Bé     N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n    vµo  c¨n cø  nhu  Çu  ç  ña  c gc Bé   û  Thu s¶n  ∙  îc duyÖt    chøc  ®®  ®Ó tæ  gi¸m    Öc  s¸tvi khaith¸c,cung      øng  ç  g cho  ng  µu ®¸nh    bê. ®ã t   c¸xa 
  5. 5 4.Bé    Giao  th«ng  Ën    èihîp víi é  û  v t¶i ph       Thu s¶n  B trong viÖc  ùachän  µ    l  v c«ng  è  É u   µu  µ  ¬  ë  ã    iÒu  Ön  ng  µu;chØ   o  Öc  ¨ng  bm t v c s c ®ñ ® ki ®ã t  ®¹ vi ® kiÓm  µu nhanh,gän  µ  ng  t    v ®ó quy  nh. ®Þ §i Ò u 12.­Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng,Bé  ñ    ch qu¶n  ã  Ö m  ô: c nhi v 1. ChØ   o  ñ  u    Ëp  ù      ®¹ ch ®Ç tl d ¸n;phª  Öt  ù    Öt  ù    ô  Ó  duy d ¸n,duy d to¸nc th cña  õng  µu trªnc¬  ë  ÕtkÕ   µ  ù    µu m É u   é  û  t t     s thi   v d to¸nt   B Thu s¶n  c«ng  è  µ  bv giao chØ    èn  Ýn  ông  n   õng  ù    ng  êigöic¸c hå  ¬  µy      tiªuv t d ®Õ t d ¸n,®å th       s n cho c¸c tæ    chøc  cho vay    a  ¬ng  µ  ë ®Þ ph v Trung  ng,®Ó   µm  ¬  ë  ¬  l c s cho  Öc    vi vay vèn. 2.Theo  âi,kiÓm    «n  c    ñ  ù    Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù    d  tra® ®è c¸cch d ¸n v t h th   d ¸n,tæ    chøc  s¶n  Êtvµ    îtheo ®óng  Õn ®é. xu   tr¶n     ti   3. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  ã  õng  cr chØ  o  Öc  ®¹ vi khaith¸c    gç  cho  ng  µu ®¸nh    bê  ®ã t   c¸xa  theo kÕ   ¹ch ® îcgiao.   ho     §i Ò u 13.­Tæ     chøc cho vay  èn  v ph¶i cÊp  Ýn  ông    td theo  ng  Õ   ®ó k ho¹ch vµ  ¶m    ® b¶o  ng  Õn ®é   ùc hiÖn  ù    ña  ñ  ù  ®ó ti   th   d ¸n c ch d ¸n. §i Ò u 14.­Tr¸ch nhiÖm   ña  ñ  ù    ñ   ù  lµ ngêi vay  µ  ö      c ch d ¸n:Ch d ¸n      vs dông  èn  v vay    ùc hiÖn  ù    ã  ®Ó th   d ¸n,c tr¸chnhiÖ m:   1.X ©y  ùng    ù      d c¸cd ¸n kh¶    µ  ×nh duyÖt theo quy  nh. thi tr   v     ®Þ 2. Sö   ông   d thªm  ån  èn  ù ®Ç u    µ  ngu v t   tv vay  õ c¸c nguån  Ýn  ông  t    td kh¸c  ngoµiphÇn  Ýn  ông  u      td ®Ç t theo  Õ   ¹ch  µ   íc,®Ó   u    ùc hiÖn  ù  k ho Nh n   ®Ç tth   d ¸n. 3. B ¾t  éc    bu mua   b¶o  Ó m   ©n  µu,hoÆc   hi th t   b¶o  Ó m     µis¶n  íi hi c¸c t   m  h×nh  µnh  th b»ng  èn  v vay. 4. TiÕn  µnh    ñ  ôc vay  èn  µ  ö  ông  èn    h c¸c th t   v vsd v vay  µo  ng  ôc   v ®ó m ®Ých  îcduyÖt;Ch Þu  ®    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p luËtvÒ   Öc  ö  ông  µu vµ  èn    tr       vi s d t v vay    ôc  ch. saim ®Ý 5.Thùc  Ön  Öc    î®èi víi   chøc    hi vi tr¶n       tæ  c¸c cho  vay  theo ®óng  Õ   ¹ch    k ho vµ  cam   Õt    k khivay  èn. v §i Ò u 15.­Trong  tr×nh  ùc  Ön    qu¸  th hi Quy  Õ   µy, c¸c Bé,  µnh  ch n     ng Trung  ng  µ  û   ¬ v U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c tr¸chnhiÖm     Õt    gi¶iquy theo  Èm  Òn    ¾ c   th quy c¸c m møu     ph¸tsinh,nh÷ng  Ên    v ®Ò   îtqu¸  Èm   Òn  Çn  v  th quy c b¸o c¸o Ban chØ   o  µ   íc vÒ   ¬ng  ×nh ®¹ Nh n   ch tr   ®¸nh    bê    c¸xa  ®Ó xem   Ðt vµ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. x   tr   t  ph quy  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản