Quyết định 3947/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định 3947/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3947/2004/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3947/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3947/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 3947/2004/Q -BYT NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2004 V VI C S A I, B SUNG “QUY CH ĂNG KÝ V C XIN, SINH PH M Y T ” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 4012/2003/Q -BYT ngày 30/7/2003 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành "Qui ch ăng ký v c xin, sinh ph m y t "; Theo ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS - B Y t , QUY T NNH: i u 1. B sung kho n 3 vào i u 5 c a Qui ch ăng ký v c xin, sinh phNm y t ban hành kèm theo Quy t nh s 4012/2003/Q -BYT ngày 30/7/2003 như sau: 3. Các v c xin, sinh phNm y t ã ư c c p s ăng ký, trong th i gian s ăng ký còn hi u l c, n u thay i giá bán v c xin, sinh phNm y t khác v i h sơ ã ăng ký thì cơ s ăng ký ph i có văn b n báo cáo B Y t (C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS). i u 2. Ban hành m u 3, m u 4, m u 9 s a i thay th m u 3, m u 4, m u 9 trong Qui ch ăng ký v c xin, sinh phNm y t ban hành kèm theo Quy t nh s 4012/2003/Q -BYT ngày 30/7/2003 (theo ph l c ính kèm) i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS; C c trư ng, V trư ng các C c, V thu c B Y t ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân kinh s n xu t, kinh doanh v c xin, sinh phNm y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
  2. PH L C M U3 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3947/2004/Q -BYT ngày 08 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) ƠN XIN ĂNG KÝ V C XIN, SINH PH M PHÒNG B NH, CH A B NH Kính g i: B Y T - C C Y T D PHÒNG VÀ PHÒNG CH NG HIV/AIDS 138A Gi ng Võ - Hà N i 1. Tên thương m i:Tên chung: 2. Tên cơ s s n xu t: - Giám c cơ s s n xu t: - a ch : - i n tho i:Fax: 3. Giá: - Giá CIF: - Giá FOB: - Giá bán t i Vi t Nam: 4. D ng v c xin, sinh phNm: 5. ơn v tính: 6. Công d ng: 7. Ch nh, li u dùng: 8. ư ng dùng: 9. Tính n nh và cách b o qu n: 10. H n dùng:
  3. 11. Ch ng ch nh, tác d ng ph : 12. Ch ng g c dùng s n xu t v c xin, sinh phNm: 13. Ki u óng gói: Giám c cơ s s n xu t Hà N i, ngày tháng năm 200 (ký tên và óng d u) Giám c cơ s ăng ký (ký tên và óng d u) PH L C M U4 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3947/2004/Q -BYT ngày 08 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) ƠN XIN ĂNG KÝ SINH PH M CH N OÁN Kính g i: B Y T - C C Y T D PHÒNG VÀ PHÒNG CH NG HIV/AIDS 138A Gi ng Võ - Hà N i 1. Tên thương m i:Tên chung: 2. Tên cơ s s n xu t: - Giám c cơ s s n xu t: - a ch : - i n tho i:Fax: 3. Giá: - Giá CIF: - Giá FOB: - Giá bán t i Vi t Nam: 4. D ng sinh phNm: 5. ơn v tính: 6. Công d ng:
  4. 7. Ch nh, li u dùng: 8. Cách dùng: 9. Tính n nh và i u ki n b o qu n: 10. H n dùng: 11. Ki u óng gói: Giám c cơ s s n xu t Hà N i, ngày tháng năm 200 (ký tên và óng d u) Giám c cơ s ăng ký (ký tên và óng d u) PH L C M U9 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3947/2004/Q -BYT ngày 08tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) ƠN XIN C P L I S ĂNG KÝ VĂC XIN, SINH PH M Kính g i: B Y T - C C Y T D PHÒNG VÀ PHÒNG CH NG HIV/AIDS 138A Gi ng Võ - Hà N i 1. Tên thương m i:Tên chung: 2. Tên cơ s s n xu t: - Giám c cơ s s n xu t: - a ch : - i n tho i:Fax: 3. Giá: - Giá CIF: - Giá FOB: - Giá bán t i Vi t Nam: 4. D ng v c xin, sinh phNm:
  5. 5. S lư ng, ơn v : 6. Công d ng: 7. Ch nh, li u dùng: 8. ư ng dùng: 9. Tính n nh và i u ki n b o qu n: 10. H n dùng: 11. Ch ng ch nh, tác d ng ph : 12. Ch ng g c v c xin, sinh phNm: 13. Ki u óng gói: 14. S ăng ký ã c p và ngày c p: Giám c cơ s s n xu t Hà N i, ngày tháng năm 200 (ký tên và óng d u) Giám c cơ s ăng ký (ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản