Quyết định 40/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 40/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 40/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về bảo hộ lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 40/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 40/2005/Q§-TTG ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2005 VÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô, Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Thµnh lËp Héi ®ång Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng ®Ó t vÊn cho Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chñ tr¬ng, ph¬ng híng, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c Bé, ngµnh vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. §iÒu 2. Héi ®ång Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng cã nhiÖm vô t vÊn, gióp Thñ tíng ChÝnh phñ trong c¸c lÜnh vùc sau: 1. X¸c ®Þnh ph¬ng híng, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn lÜnh vùc b¶o hé lao ®éng. 2. Nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o, ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vµ Ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng. 3. Lµm ®Çu mèi phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c Bé, ngµnh, tæ chøc ®oµn thÓ vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, ®Ó b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng. § iÒu 3. 1. Héi ®ång Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng gåm c¸c thµnh viªn sau: - Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Chñ tÞch Héi ®ång; - Thø trëng Bé Y tÕ, Phã Chñ tÞch Héi ®ång; - Thø trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, ñy viªn; - Thø trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, ñy viªn; - Thø trëng Bé C«ng an, ñy viªn; - Thø trëng Bé Quèc phßng, ñy viªn;
  2. 2 - Thø trëng Bé C«ng nghiÖp, ñy viªn; - Thø trëng Bé X©y dùng, ñy viªn; - Thø trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, ñy viªn; - Thø trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i, ñy viªn; - Thø trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ñy viªn; - Thø trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, ñy viªn; - Thø trëng Bé Thñy s¶n, ñy viªn; - Thø trëng Bé Néi vô, ñy viªn; - Tæng Gi¸m ®èc B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam, ñy viªn. Mêi ®¹i diÖn §oµn Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam lµm Phã Chñ tÞch Héi ®ång; mêi ®¹i diÖn l·nh ®¹o Héi ®ång Liªn minh c¸c Hîp t¸c x·, Héi N«ng d©n ViÖt Nam, Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ Héi ®ång Khoa häc kü thuËt an toµn - VÖ sinh lao ®éng tham gia Héi ®ång. C¸c Bé, c¸c c¬ quan nªu trªn cö thµnh viªn cô thÓ tham gia Héi ®ång. 2. Ban Thêng trùc Héi ®ång bao gåm: Chñ tÞch, c¸c Phã Chñ tÞch vµ Trëng Ban th ký. 3. Gióp viÖc cho Héi ®ång cã Ban th ký gåm: Trëng Ban th ký lµ Côc tr- ëng Côc An toµn lao ®éng (Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi) vµ mét sè th ký kiªm nhiÖm lµ chuyªn viªn Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi do Chñ tÞch Héi ®ång quyÕt ®Þnh. §iÒu 4. C¸c thµnh viªn Héi ®ång lµm viÖc theo chÕ ®é kiªm nhiÖm. Héi ®ång lµm viÖc theo nguyªn t¾c d©n chñ, th¶o luËn c«ng khai vµ biÓu quyÕt theo ®a sè vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nhiÖm vô ®îc giao. Héi ®ång häp ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn; trêng hîp ®ét xuÊt Ban Thêng trùc Héi ®ång th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh triÖu tËp häp. Sau mçi kú häp, Héi ®ång ®Òu cã b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ b»ng v¨n b¶n vÒ néi dung, ch¬ng tr×nh vµ c¸c kiÕn nghÞ cña Héi ®ång vÒ lÜnh vùc b¶o hé lao ®éng. Trong c¸c kú häp cã thÓ mêi ®¹i diÖn mét sè c¬ quan liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o hé lao ®éng tham dù. §iÒu 5. Chñ tÞch Héi ®ång cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Héi ®ång; chØ ®¹o x©y dùng Quy chÕ lµm viÖc, mèi quan hÖ c«ng t¸c vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn trong Héi ®ång.
  3. 3 § iÒu 6. Héi ®ång Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng ®îc sö dông con dÊu cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; kinh phÝ ho¹t ®éng chung cña Héi ®ång (kh«ng bao gåm tiÒn l¬ng) do ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m vµ ®îc tæng hîp trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi. §Þa ®iÓm lµm viÖc cña Héi ®ång do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi bè trÝ. §iÒu 7. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 8. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¸c thµnh viªn nªu t¹i §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh nµy, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản