Quyết định 40/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định 40/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 40/2005/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm tư vấn, dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 40/2005/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 40/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN, DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân; - Căn cứ pháp lệnh giá ngày 26 tháng 04 năm 2002; - Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý tài sản Nhà nước; - Căn cứ Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28/01/2003 của Liên bộ Bộ Tài Chính - Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc UBND các Tỉnh, thành phố; - Căn cứ công văn số 510/TC-TCCB ngày 14/01/2004 của Bộ Tài Chính về việc triển khai thành lập đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài Chính và công văn số 1550/TC/QLCS ngày 18/02/2004 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý tài sản Nhà nước; - Căn cứ công văn số 11062/TC - QLCS ngày 29/9/2004 của Bộ Tài chính về việc thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài Chính; - Xét tờ trình số 762 /TTr-STC ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Sở Tài Chính Hà Nội về việc thành lập Trung tâm tư vấn, dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội; - Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Trung tâm tư vấn, dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội. Trung tâm Trung tâm tư vấn, dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội trong lĩnh vực cung cấp thông tin; dịch vụ tư vấn về giá cả; thẩm định giá tài sản và bất động sản; đấu thầu, đấu giá các loại tài sản của các thành phần kinh tế; thẩm định, xác định giá trị tài sản của DNNN; tổ chức bán đấu giá tài sản, bất động sản của Nhà nước và các tổ chức cá nhân. Trung tâm có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các ngân hàng; được sử dông con dấu riêng theo quy định hiện hành của nhà nước. Trụ sở đặt tại: số 37 phố Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  2. Điều 2: Trung tâm có nhiệm vụ : 2.1- Tổ chức tiếp nhận tài sản Nhà nước, đất đai và bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền để thực hiện việc bán đấu giá theo quy định hiện hành của pháp luật. 2.2- Tổ chức dịch vụ thẩm định giá tài sản Nhà nước (bao gồm cả xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa) theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 2.3- Thực hiện dịch vụ về mua sắm tài sản Nhà nước theo đơn đặt hàng của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế . 2.4- Tổ chức dịch vụ bán đấu giá tài sản, bất động sản Nhà nước (kể cả Trung ương và địa phương trên địa bàn), bao gồm: + Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của Pháp luật, các loại tài sản tồn kho ứ đọng không cần dùng, tài sản cần thanh lý được cấp có thẩm quyền quyết định cho bán đấu giá. + Các loại tài sản khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định bán đấu giá. 2.5- Thực hiện dịch vụ tư vấn về giá cả các loại hàng hoá, tài sản, bất động sản phục vụ các thành phần kinh tế trong quan hệ mua bán, đấu thầu, đấu giá. 2.6- Cung cấp thông tin về giá các loại hàng hoá, dịch vụ, giá bất động sản; về chính sách chế độ quản lý của Nhà nước và Thành phố trong lĩnh vực giá cả. Thực hiện dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý về giá cả về đấu giá tài sản và bất động sản thuộc Nhà nước. 2.7- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ tài chính, quản lý tài sản Nhà nước; Tổ chức dịch vụ bán đấu giá tài sản của các cá nhân và các tổ chức đơn vị doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác trên địa bàn theo hợp đồng kinh tế. 2.8- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được UBND Thành phố và Giám đốc Sở Tài chính giao. Điều 3: Quyền hạn của trung tâm. 3.1- Được ký kết các hợp đồng kinh tế dịch vụ về tư vấn thẩm định, đấu giá, đấu thầu theo chức năng nhiệm vụ được UBND Thành phố quy đinh thẩm quyền. 3.2- Được thu phí và lệ phí các khoản thu hợp đồng dịch vụ theo quy định của Nhà nước và cấp có thẩm quyền. 3.3- Thực hiện các quyền hạn khác theo qui định của Pháp luật.
  3. Điều 4: Tổ chức của trung tâm. 1- Bộ máy quản lý, điều hành của Trung tâm. Ban Giám đốc Trung tâm gồm có: Giám đốc và 01 đến 02 Phó giám đốc. - Giám đốc Trung tâm do UBND Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính và Giám đốc Sở Nội vụ. - Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Tài Chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm. 2- Các phòng nghiệp vụ của Trung tâm, gồm: 2.1- Phòng Tư vấn, dịch vụ thẩm định giá. 2.2- Phòng Dịch vụ bán đấu giá tài sản. 2.3- Phòng Hành chính - Tài vụ - Tổng hợp. 2.4- Phòng Quản lý tài sản. 3- Biên chế của trung tâm. Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp được UBND Thành phố giao hàng năm cho Sở Tài chính. Trước mắt, biên chế của Trung tâm là: 30 viên chức. Ngoài ra trong quá trình hoạt động, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình cân đối thu chi tài chính, Trung tâm có thể sử dụng thêm một số hợp đồng lao động sau khi được sự thống nhất của Sở Nội vụ. Điều 5: Tài chính của Trung tâm : 5.1.Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, được ngân sách Thành phố cấp toàn bộ trong 3 năm đầu thành lập. 5.2. Nguån kinh phí hoạt động của Trung tâm, bao gồm: - Ngân sách Thành phố cấp cho hoạt động của Trung tâm - Thu từ các hoạt động của Trung Tâm - Nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. - Nguồn hợp pháp khác (nếu có).
  4. 5.3. Chế độ Tài chính: Trung tâm thực hiện chế độ tài chính theo Nghị định 10/2002/NĐ- CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ;Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/03/2002 của Bộ Tài Chính và các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố. Điều 6: Giao Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm trình UBND Thành phố phê duyệt. Điều 7: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài Chính, Nội Vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Tư Pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành Thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản