Quyết định 4128/QĐ-BYT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
148
lượt xem
19
download

Quyết định 4128/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4128/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch cúm A(H1N1)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4128/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4128/QĐ-BYT Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CH NG D CH CÚM A(H1N1) B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo đ ngh c a Ông C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Hư ng d n giám sát và phòng ch ng d ch cúm A(H1N1)”. Đi u 2. “Hư ng d n giám sát và phòng ch ng d ch cúm A(H1N1)” là tài li u hư ng d n đư c áp d ng trong các cơ s y t d phòng và các cơ s khám, ch a b nh Nhà nư c, bán công và tư nhân trên toàn qu c. Đi u 3. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 1846/QĐ-BYT ngày 27/5/2009 và có hi u l c k t ngày ký ban hành. Đi u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, V trư ng các V , C c trư ng các C c, Vi n trư ng các Vi n thu c h y t d phòng, Giám đ c các Vi n tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương; Th trư ng y t các ngành và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n HƯ NG D N GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CH NG D CH CÚM A(H1N1) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4128/QĐ-BYT ngày 28/10/2009 c a B trư ng B Y t ) I. Đ C ĐI M CHUNG C A B NH B nh cúm H1N1 đ i d ch 2009 là b nh truy n nhi m do vi rút cúm H1N1 đ i d ch 2009 (sau đây g i chung là cúm A(H1N1)) đang gây đ i d ch trên toàn th gi i. Tri u ch ng c a ngư i m c b nh cúm A(H1N1) gi ng v i h i ch ng cúm mùa, b nh di n bi n c p tính t nh đ n n ng: t s t, ho, đau h ng, ch y nư c m t, nư c mũi, đau ngư i, đau đ u, rét run, m t m i; m t s trư ng h p có tiêu ch y, nôn, đ n viêm ph i n ng và t vong. Th i kỳ b nh t 1 đ n 7 ngày. Th i kỳ lây truy n c a b nh t 1 ngày trư c cho t i 7 ngày sau khi kh i phát.
  2. B nh cúm A(H1N1) là b nh có kh năng lây nhi m r t cao và lây truy n nhanh. B nh lây truy n t ngư i sang ngư i, qua đư ng hô h p, qua các gi t nh nư c b t hay d ch ti t mũi h ng qua ho, h t hơi c a ngư i b nh. Ngoài ra b nh có th lây qua ti p xúc v i m t s đ v t có ch a vi rút và t đó qua tay đưa lên m t, mũi, mi ng. T l lây lan càng m nh khi ti p xúc tr c ti p và g n, đ c bi t nơi t p trung đông ngư i như trư ng h c, nhà tr . Trong đi u ki n th i ti t l nh và m, t bào đư ng hô h p c a ngư i d b t n thương, làm tăng tính c m nhi m v i b nh. N u đư c đi u tr s m thì có th gi m bi n ch ng và t vong. Vi rút cúm có s c đ kháng y u, d b b t ho t b i b c x m t tr i, tia c c tím, d b tiêu di t 0 nhi t đ 70 C và các ch t t y r a thông thư ng. Tuy nhiên, vi rút cúm có th t n t i hàng gi ngo i c nh, đ c bi t khi th i ti t l nh. II. HƯ NG D N GIÁM SÁT B NH CÚM A(H1N1) 2.1. Đ nh nghĩa và phân lo i ca b nh trong giám sát 2.1.1. H i ch ng cúm: là trư ng h p b nh có các d u hi u sau: 0 - S t đ t ng t > 38 C - Ho và/ho c đau h ng - Chưa có ch n đoán nào khác 2.1.2. Trư ng h p nghi ng : Là ca b nh có bi u hi n s t (thư ng trên 38oC) vµ m t trong các tri u ch ng v hô h p như: viêm long đư ng hô h p, đau h ng, ho và có y u t d ch t liên quan: kh i b nh trong vòng 7 ngày có ti p xúc g n v i trư ng h p b nh xác đ nh, ho c đã đ n ho c s ng t i vùng có m t hay nhi u trư ng h p b nh đã đư c xác đ nh nhi m vi rút cúm A(H1N1). (Ti p xúc g n là s ng cùng ho c ti p xúc tr c ti p v i các trư ng h p có th nhi m ho c đã đư c xác đ nh cúm A(H1N1) trong th i kỳ lây truy n). 2.1.3. Ca b nh có th : Là ca b nh có h i ch ng cúm, có xét nghi m dương tính v i cúm A, nhưng không xác đ nh đư c phân típ b ng các xét nghi m phát hi n nhi m các vi rút cúm thư ng. 2.1.4. Ca b nh xác đ nh: Là ca b nh dương tính v i cúm A(H1N1) b ng xét nghi m Real-time RT-PCR ho c RT-PCR 2.1.5. d ch: m t nơi đư c g i là d ch khi ghi nh n 1 trư ng h p kh ng đ nh tr lên m t đ a đi m (thôn, xóm, đ i/t dân ph /đơn v …). M t d ch đư c g i là ch m d t khi trong vòng 14 ngày liên t c không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A(H1N1). 2.2 Các giai đo n c a d ch trong giám sát D ch có th di n bi n r t khác nhau các t nh/thành ph trong toàn qu c. M t s t nh/thành ph d ch đã lây lan m c c ng đ ng, m t s t nh/thành ph khác d ch chưa xu t hi n ho c m i ch gi i h n nh ng ca b nh xâm nh p. Di n bi n c a d ch t i t ng t nh/thành ph có th đư c chia ra thành 3 giai đo n như sau: a) Giai đo n 1: Chưa có trư ng h p b nh: chưa ghi nh n trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1). b) Giai đo n 2: Lây truy n h n ch t i c ng đ ng: ghi nh n m t s trư ng h p r i rác, xu t hi n dư i 5 chùm ca b nh lây truy n h n ch t i c ng đ ng, cơ quan, xí nghi p, trư ng h c, đơn v … . (M t chùm ca b nh đư c đ nh nghĩa là khi có ít nh t 2 trư ng h p xác đ nh là cúm A(H1N1) trong vòng 7 ngày và trong cùng m t đ a đi m (thôn xóm, t dân ph , đơn v …), có liên quan d ch t h c. ) d) Giai đo n 3: Lây truy n r ng rãi t i c ng đ ng: khi trong cùng m t th i đi m xu t hi n t 5 chùm ca b nh tr lên t i c ng đ ng, cơ quan, xí nghi p, trư ng h c, đơn v … .. trong đó s lây truy n không xác đ nh đư c ngu n lây. 2.3 Các phương cách giám sát
  3. Tuỳ theo tình hình d ch c th c a t ng t nh/thành ph , áp d ng các phương cách giám sát phù h p theo t ng giai đo n c a d ch, c th như sau: 2.3.1. Giai đo n 1: Chưa có trư ng h p b nh: M c đích giám sát c a giai đo n này là nh m phát hi n s m các trư ng h p b nh cúm A(H1N1) đ u tiên, x lý tri t đ d ch, tránh lây lan trong c ng đ ng. Phương cách giám sát trong giai đo n này là xét nghi m và đi u tra d ch t h c t t c các trư ng h p nghi ng . 2.3.2. Giai đo n 2: Lây truy n h n ch t i c ng đ ng: M c đích giám sát c a giai đo n này là nh m phát hi n s m các trư ng h p b nh, các chùm ca b nh cúm A(H1N1), x lý tri t đ d ch, tránh lây lan r ng trong c ng đ ng. Phương cách giám sát trong giai đo n này c th như sau: - Xét nghi m và đi u tra d ch t h c các trư ng h p nghi ng . - Đi u tra d ch t h c và xét nghi m 3-5 ca b nh đ u tiên các chùm ca b nh cúm trong c ng đ ng, trư ng h c, cơ quan, xí nghi p, đơn v ... . - Khi s ca b nh tăng lên, c n xem xét gi m d n vi c xét nghi m các ca nghi ng , chuy n d n sang vi c giám sát các nhóm ngư i có nguy cơ cao và b nh nhân nhi m trùng đư ng hô h p c p tính n ng nh p vi n. 2.3.3. Giai đo n 3: Lây truy n r ng rãi t i c ng đ ng: M c đích giám sát c a giai đo n này là phát hi n s m các chùm ca b nh đ x lý d ch và phát hi n s m b nh b nh nhân thu c nhóm ngư i có nguy cơ cao và b nh nhân nhi m trùng c p tính đư ng hô h p n ng nh p vi n nh m h n ch t vong; theo dõi s thay đ i đ c l c c a vi rút và s kháng thu c. Phương cách giám sát trong giai đo n này c th như sau: - Đi u tra d ch t h c và xét nghi m 3-5 ca b nh đ u tiên các chùm ca b nh cúm trong c ng đ ng, trư ng h c, cơ quan, xí nghi p, đơn v ... . - Xét nghi m nh ng b nh nhân thu c nhóm ngư i có nguy cơ cao (b nh hen ph qu n, nh ng ngư i m c các b nh ph i mãn tính, b nh tim, b nh ti u đư ng, b nh r i lo n chuy n hoá mãn tính, b nh th n mãn tính, b nh r i lo n huy t c u t , b nh suy gi m mi n d ch, b nh th n kinh mãn tính, ph n mang thai, b nh béo phì) và b nh nhân nhi m trùng đư ng hô h p c p tính n ng nh p vi n. Trong t t c các giai đo n c a d ch, vi c giám sát cúm tr ng đi m qu c gia là c n thi t và ph i duy trì liên t c nh m theo dõi s ti n tri n c a d ch, và s bi n đ i c a vi rút. 2.4. Thu th p, v n chuy n và b o qu n b nh ph m: các phòng xét nghi m đã đư c B Y t công b đ t tiêu chu n phòng xét nghi m ch n đoán cúm A(H1N1) (theo Quy t đ nh s 2895/QĐ-BYT ngày 12/8/2009 c a B trư ng B Y t ) có th xét nghi m ch n đoán xác đ nh cúm A(H1N1), vi c l y m u, b o qu n, v n chuy n m u b nh ph m cúm A(H1N1) th c hi n theo hư ng d n t i Quy t đ nh s 1847/QĐ-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2009 c a B trư ng B Y t . 2.5. Thông tin, báo cáo - Th c hi n vi c giám sát, thông tin, báo cáo theo quy đ nh c a Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m s 03/2007/QH12 ban hành ngày 26/11/2007; Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Y t và các văn b n khác v thông tin, báo cáo d ch. - Báo cáo ca b nh theo m u qui đ nh (kèm theo). III. CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG D CH 3.1. Phòng b nh cúm A(H1N1)
  4. 3.1.1. Giáo d c s c kh e v v sinh cá nhân và phòng lây truy n b nh qua đư ng hô h p - Gi v sinh cá nhân, r a tay thư ng xuyên b ng xà phòng tránh đưa tay lên m t, mũi, mi ng. - Che mi ng và mũi khi ho ho c h t hơi; t t nh t b ng khăn v i ho c khăn gi y khi ho ho c h t hơi đ làm gi m phát tán các d ch ti t đư ng hô h p, sau đó h y ho c gi t s ch khăn ngay. - Tránh ti p xúc v i ngư i b b nh đư ng hô h p c p tính. Khi c n thi t ph i ti p xúc v i ngư i b nh thì c n gi m t i đa th i gian ti p xúc; gi kho ng cách ít nh t 1 m; đeo kh u trang y t khi ti p xúc g n. - Tăng cư ng s c kh e b ng ăn u ng, ngh ngơi, sinh ho t h p lý, luy n t p th thao. Thư ng xuyên súc mi ng b ng nư c sát khu n mi ng. - Tăng cư ng thông khí trong cơ s y t ho c nhà b ng cách m các c a ra vào và c a s , h n ch s d ng đi u hòa; - N u th y có bi u hi n c a h i ch ng cúm, thông báo ngay cho cơ s y t g n nh t đ đư c tư v n, cách ly và đi u tr k p th i. 3.1.2. Bi n pháp d phòng đ c hi u Tiêm phòng v c xin (n u có) là bi n pháp quan tr ng đ phòng b nh cúm và gi m nh hư ng c a d ch cúm, đ c bi t cho nh ng đ i tư ng có nguy cơ cao. 3.2. Các bi n pháp x lý d ch 3.2.1. Giai đo n 1: Chưa có trư ng h p b nh: Khuy n khích ngư i dân áp d ng các bi n pháp phòng b nh sau: - Tránh ti p xúc v i ngư i b b nh đư ng hô h p c p tính. Khi c n thi t ph i ti p xúc v i ngư i b nh thì c n gi m t i đa th i gian ti p xúc; gi kho ng cách ít nh t 1 m; đeo kh u trang y t khi ti p xúc g n. - Tăng cư ng s c kh e b ng ăn u ng, ngh ngơi, sinh ho t h p lý, luy n t p th thao. Thư ng xuyên súc mi ng b ng nư c sát khu n mi ng. - Tăng cư ng thông khí trong cơ s y t ho c nhà b ng cách m các c a ra vào và c a s , h n ch s d ng đi u hòa; - N u th y có bi u hi n c a h i ch ng cúm, thông báo ngay cho cơ s y t g n nh t đ đư c tư v n, cách ly và đi u tr k p th i. 3.2.2. Giai đo n 2: Lây truy n h n ch t i c ng đ ng: Th c hi n các bi n pháp x lý như giai đo n 1 và thêm các bi n pháp sau: a) Đ i v i ngư i b nh: - Cách ly, đi u tr trư ng h p xác đ nh, nghi ng , trư ng h p kh ng đ nh t i cơ s y t . Th i gian cách ly ít nh t là 7 ngày sau khi kh i phát. N u sau 7 ngày v n còn tri u ch ng lâm sàng thì ti p t c ph i cách ly cho đ n 1 ngày sau khi h t h n các tri u ch ng. - S d ng kh u trang y t đúng cách khi ti p xúc v i ngư i khác đ h n ch lây truy n sang ngư i chưa m c b nh. - Đi u tr b nh nhân theo quy đ nh hi n hành c a B trư ng B Y t . - X lý t thi theo Thông tư s 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 c a B trư ng B Y t hư ng d n v sinh trong ho t đ ng mai táng và ho táng. b) Đ i v i ngư i ti p xúc - Tư v n cho ngư i ti p xúc v các d u hi u b nh và các bi n pháp phòng, ch ng. N u có xu t hi n các tri u ch ng c a h i ch ng cúm thì thông báo ngay cho cơ s y t g n nh t đ đư c ch n đoán, đi u tr k p th i.
  5. - Ngư i chăm sóc b nh nhân cúm A(H1N1) ph i đeo kh u trang y t trong quá trình ti p xúc g n v i ngư i b nh, r a tay ngay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khu n khác sau m i l n ti p xúc v i ngư i b nh. - Áp d ng các bi n pháp phòng b nh như trong m c 3.1.1. - H n ch ti p xúc v i ngư i khác trong vòng 7 ngày k t l n ti p xúc g n nh t v i ngư i b nh. c) Đ i v i môi trư ng Thư ng xuyên lau n n nhà, tay n m c a và b m t các đ v t trong nhà b ng các ch t t y r a thông thư ng, như xà phòng, và các dung d ch kh khu n khác. d) Đ i v i h gia đình, c ng đ ng, trư ng h c, xí nghi p, công s . - Th c hi n các bi n pháp phòng b nh như trong m c 3.1.1. - Bi n pháp đóng c a trư ng h c, công s , xí nghi p, … do Ban ch đ o phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) c a t nh quy t đ nh d a trên cơ s tình hình d ch c th c a t ng nơi có cân nh c tính hi u qu làm gi m lây truy n b nh t i c ng đ ng và các nh hư ng xã h i và kinh t khác. 3.2.3. Giai đo n 3: Lây truy n r ng rãi t i c ng đ ng: a) Đ i v i ngư i b nh: - Áp d ng các bi n pháp như đ i v i giai đo n 2. - Các b nh nhân sau ph i đư c đi u tr càng s m càng t t t i các cơ s y t không c n đ i k t q a xét nghi m: + B nh nhân có nguy cơ cao như: b nh hen ph qu n, nh ng ngư i m c các b nh ph i mãn tính, b nh tim, b nh ti u đư ng, b nh r i lo n chuy n hoá mãn tính, b nh th n mãn tính, b nh r i lo n huy t c u t , b nh suy gi m mi n d ch, b nh th n kinh mãn tính, ph n mang thai, b nh béo phì). + Ngư i b nh n u có ít nh t m t trong các tri u ch ng sau : . Khó th . Có bi u hi n tím tái. . Ho có đ m đ c ho c có máu. . Đau ng c . R i lo n ý th c (ch m đáp ng, li bì, lơ mơ, hôn mê, … ) o . S t cao (trên 38,5 C) liên t c t 3 ngày tr lên. . T t huy t áp b) Đ i v i ngư i ti p xúc, môi trư ng, h gia đình, c ng đ ng, trư ng h c, công s th c hi n như giai đo n 2 Tùy theo di n bi n c a d ch cúm do vi rút cúm A(H1N1), hư ng d n này s đi u ch nh cho phù h p./. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau
Đồng bộ tài khoản