Quyết định 4186/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 4186/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4186/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4186/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 4186/QĐ-UBND TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S NGO I V THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - 2010; Căn c Quy t đ nh s 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - 2010; Th c hi n ch đ o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a các s , ban, ngành trên đ a bàn thành ph H Chí Minh t i Công văn s 1071/TTg- TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đ ngh c a Giám đ c S Ngo i v thành ph H Chí Minh t i T trình s 3521/NV-LS ngày 17 tháng 8 năm 2009 và T trư ng T công tác th c hi n Đ án 30 c a y ban nhân dân thành ph t i T trình s 16/TTr-ĐA30 ngày 19 tháng 8 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a S Ngo i v thành ph H Chí Minh. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t đ nh đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n s a đ i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t đ nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i đư c ban hành thì áp d ng đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành nhưng chưa đư c công b t i Quy t đ nh này ho c có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành và th t c hành chính đư c công b Quy t đ nh này thì đư c áp d ng theo đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . Đi u 2. S Ngo i v có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n Đ án 30 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh thư ng xuyên c p nh t đ trình y ban nhân dân thành ph công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 Đi u 1 Quy t đ nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày, k t ngày văn b n quy đ nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. Đ i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 Đi u 1 Quy t đ nh này, S Ngo i v có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n Đ án 30 trình y ban nhân dân thành ph H Chí Minh công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành và th t c hành chính đư c công b t i Quy t đ nh này ho c th t c hành chính chưa đư c công b . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Ngo i v thành ph H Chí Minh, Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C
  2. Nguy n Thành Tài FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Thu tuc hanh chinh
Đồng bộ tài khoản