Quyết định 4194/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định 4194/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4194/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4194/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4194/Q -UBND TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A Y BAN V NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a các s , ban, ngành trên a bàn thành ph H Chí Minh t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph H Chí Minh t i Công văn s 131/UBNV-HC ngày 14 tháng 8 năm 2009 và T trình s 20/TTr- A30 ngày 19 tháng 8 năm 2009 c a T phó T công tác th c hi n án 30 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph H Chí Minh. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này ho c có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và th t c hành chính ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b .
  2. i u 2. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph H Chí Minh có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n án 30 c a y ban nhân dân thành ph thư ng xuyên c p nh t trình y ban nhân dân thành ph công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày, k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph H Chí Minh có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n án 30 trình y ban nhân dân thành ph công b trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày phát hi n có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và th t c hành chính ư c công b t i Quy t nh này ho c th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph H Chí Minh, Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A Y BAN V NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4194/Q -UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Ph n I DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A Y BAN V NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI THÀNH PH H CHÍ MINH STT Tên th t c hành chính LĨNH V C NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI
  3. 1 C p gi y xác nh n có g c Vi t Nam Ph n II N I DUNG C TH C A T NG TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A Y BAN V NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI THÀNH PH H CHÍ MINH LĨNH V C NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI 1. Th t c C p gi y xác nh n có g c Vi t Nam - Trình t th c hi n: Bư c 1- Cá nhân chuNn b y h sơ theo quy nh c a pháp lu t. Bư c 2- N p h sơ t i Phòng ti p khách y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài TP.HCM (s 147 Nguy n ình Chi u, qu n 3, TP.HCM): * i v i ngư i n p h sơ: Cá nhân xin xác nh n ho c ngư i ơc y quy n xu t trình h chi u, th th c c a ngư i xin xác nh n, CMND và văn b n y quy n có xác nh n c a chính quy n a phương ho c công ch ng nhà nư c c a ngư i ư c y quy n; Th i gian nh n h sơ: t 7 gi 30 - 11 gi 30 và 13 gi 00 - 17 gi 00, th hai n th sáu hàng tu n, tr các ngày l . * i v i ngư i ti p nh n: ki m tra tính y và h p l c a các gi y t trong h sơ: + Trư ng h p h sơ ã y và h p l thì vi t biên nh n cho ngư i n p. + Trư ng h p h sơ chưa y ho c chưa h p l thì hư ng d n ngư i n p hoàn thi n h sơ. Bư c 3- Ngư i n p h sơ xu t trình biên nh n và nh n k t qu gi i quy t h sơ t i Phòng ti p khách y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài TP.HCM. - Cách th c th c hi n: Tr c ti p t i tr s cơ quan hành chính nhà nư c. - Thành ph n, s lư ng h sơ: a) Thành ph n h sơ: * i v i ngư i có các gi y t liên quan n g c Vi t Nam, c n có: 1. ơn ngh c p Gi y xác nh n có g c VN ( theo m u). 2. H chi u nư c ngoài h p l ho c gi y t h p l có giá tr thay th h chi u nư c ngoài.
  4. 3. Kèm theo m t trong các gi y t sau ây (k c gi y do chính quy n cũ c p trư c ngày 30 tháng 4 năm 1975): + Gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam (ho c ã m t qu c t ch VN) c a cha ,m , ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i c a ngư i xin c p gi y xác nh n. + Gi y t ch ng minh ngư i làm ơn là con , cháu n i ho c cháu ngo i nh ng ngư i trên. * i v i ngư i không còn gi gi y t liên quan n g c Vi t Nam, c n có: 1. ơn ngh c p Gi y xác nh n có g c VN ( theo m u). 2. H chi u nư c ngoài h p l ho c gi y t h p l có giá tr thay th h chi u nư c ngoài. 3. B n lý l ch t thu t c a ngư i ngh c p gi y xác nh n t th i gian trư c cho n th i i m xin xác nh n g c Vi t Nam. 4. Văn b n c a ít nh t 02 công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam có năng l c hành vi dân s y , xác nh n có quan h huy t th ng v i ngư i có qu c t ch Vi t Nam ho c ngư i ã t ng có qu c t ch Vi t Nam (Gi y xác nh n ghi rõ h tên, a ch c a ngư i ư c xác nh n và nh ng ngư i làm gi y xác nh n; vi c ký xác nh n ư c th c hi n t i cơ quan có thNm quy n c a VN và ư c cơ quan ó ký xác nh n ch ký c a ngư i làm ch ng). b) S lư ng h sơ: 01 b . - Th i h n gi i quy t: 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l (Theo quy nh là 10 ngày làm vi c). - i tư ng th c hi n th t c hành chính: Cá nhân. - Cơ quan th c hi n th t c hành chính: a) Cơ quan có thNm quy n quy t nh: y ban nhân dân thành ph H Chí Minh b) Cơ quan ho c ngư i có thNm quy n ư c y quy n ho c phân c p th c hi n (n u có): Không. c) Cơ quan tr c ti p th c hi n TTHC: y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài TP.HCM d) Cơ quan ph i h p (n u có): không - K t qu th t c hành chính: Gi y xác nh n. - L phí: không có. - Tên m u ơn, m u t khai: ơn ngh xác nh n có g c Vi t Nam.
  5. - Yêu c u, i u ki n th c hi n th t c hành chính: không có. - Căn c pháp lý c a th t c hành chính: + Lu t Doanh nghi p năm 2006; + Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh và cơ quan ăng ký kinh doanh; + Ngh nh s 51/1999/N -CP c a Chính ph ngày 08 tháng 7 năm 1999 quy nh chi ti t Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; + Thông tư liên t ch s 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25 tháng 5 năm 2005 c a Liên B K ho ch và u tư - B Tư pháp - B Ngo i giao - B Công an v hư ng d n ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP; + Quy t nh s 218/2005/Q -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân TP.HCM v y quy n cho Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài c p ho c t ch i c p Gi y xác nh n có g c Vi t Nam, có hi u l c t ngày 31 tháng 12 năm 2005. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------------------------- (nơi vi t ơn), ngày tháng năm ….. ƠN NGHN XÁC NH N CÓ G C VI T NAM Kính g i: (ghi tên cơ quan mà nhà u tư ngh c p gi y xác nh n) - Tôi là (tên Vi t Nam, vi t ch in hoa, d u): ……………………………………… - H và tên trong h chi u/gi y có giá tr thay th (vi t ch in hoa d u): …………………………………………………………………………………………. - Sinh ngày ……. tháng …… năm ………. Sinh t i: ………………………………… - a ch thư ng trú nư c ngoài:……………………………………………………. ……………………………………………………………….………………………… - a ch thư ng trú ho c t m trú t i Vi t Nam (n u có):………………………..
  6. …………………………………………………………..…………………..………… -S i n tho i t i Vi t Nam (n u có): …………………… fax: ……………………... - Qu c t ch hi n nay: ………………………………………………………………….. - S h chi u/gi y có giá tr thay th : …………….………Ngày c p: ………………… Có giá tr n ngày …….. tháng ……. năm …….. - Nư c c p h chi u/gi y có giá tr thay th : ……………..…………………………… - Ngh nghi p: ………………………………………………………………………… ngh (ghi tên cơ quan mà nhà u tư ngh c p gi y xác nh n) xác nh n cho tôi là ngư i có g c Vi t Nam hoàn thành h sơ ăng ký u tư t i Vi t Nam theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10. Tôi xin cam oan toàn b thông tin nh ng l i khai trong ơn này là úng s th t và tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v nh ng i u ã khai. Gi y t kèm theo: Ngư i vi t ơn 1. (ký và ghi rõ h , tên) 2. 3.
Đồng bộ tài khoản