Quyết định 4196/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
47
lượt xem
7
download

Quyết định 4196/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4196/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4196/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4196/Q -UBND TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S K HO CH VÀ U TƯ THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a các s , ban, ngành trên a bàn thành ph H Chí Minh t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4790/TTr- SKH T ngày 13 tháng 8 năm 2009 và T công tác th c hi n án 30 c a y ban nhân dân thành ph t i T trình s 36/TTr- A30 ngày 03 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a S K ho ch và u tư thành ph H Chí Minh. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này, có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này ho c có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và th t c hành chính ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. S K ho ch và u tư có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n án 30 c a y ban nhân dân thành ph thư ng xuyên c p nh t trình y ban nhân dân thành ph công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t
 2. nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày, k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính, có hi u l c thi hành. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, S K ho ch và u tư có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n án 30 trình y ban nhân dân thành ph công b trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày phát hi n có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và th t c hành chính ư c công b t i Quy t nh này ho c th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này, có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S K HO CH VÀ U TƯ THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4196/Q -UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Ph n I DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S K HO CH VÀ U TƯ THÀNH PH H CHÍ MINH STT Tên th t c hành chính I. LĨNH V C THÀNH L P VÀ PHÁT TRI N DOANH NGHI P 1 Th t c ăng ký thành l p doanh nghi p i v i công ty trách nhi m h u h n 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (037491) 2 Th t c ăng ký ho t ng chi nhánh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (039556) 3 Th t c ăng ký ho t ng văn phòng i di n i v i công ty trách nhi m h u
 3. h n 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (039566) 4 Th t c ăng ký ho t ng a i m kinh doanh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (039574) 5 Th t c ăng ký thay i tên doanh nghi p i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (039583) 6 Th t c ăng ký thay i ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (038233) 7 Th t c ăng ký tăng v n i u l i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (039542) 8 Th t c ăng ký thay i ch s h u i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (039549) 9 Th t c ăng ký thay i tr s chính v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (040397) 10 Th t c ăng ký thay i ngành, ngh kinh doanh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (040655) 11 Th t c thông báo t m ng ng kinh doanh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (049083) 12 Th t c ngh c p phó b n Gi y Ch ng nh n ăng ký kinh doanh iv i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (049092) 13 Th t c ăng ký gi i th công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (049096) 14 Th t c ăng ký gi i th chi nhánh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (049101) 15 Th t c ăng ký gi i th văn phòng i di n i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (050197) 16 Th t c ăng ký gi i th a i m kinh doanh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) (050200) 17 Th t c ăng ký thành l p doanh nghi p i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (050202) 18 Th t c ăng ký ho t ng Chi nhánh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (040674) 19 Th t c ăng ký ho t ng văn phòng i di n i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (040686) 20 Th t c ăng ký ho t ng a i m kinh doanh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (040694) 21 Th t c ăng ký thay i tên doanh nghi p i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (040712) 22 Th t c ăng ký thay i ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (040730)
 4. 23 Th t c ăng ký tăng v n i u l i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (040744) 24 Th t c ăng ký thay i ch s h u i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (050210) 25 Th t c ăng ký thay i tr s chính i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (042318) 26 Th t c ăng ký thay i ngành, ngh kinh doanh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (042328) 27 Th t c thông báo t m ng ng kinh doanh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (050216) 28 Th t c ngh c p phó b n Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh iv i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (050229) 29 Th t c ăng ký Gi i th công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (050239) 30 Th t c ăng ký gi i th Chi nhánh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (050248) 31 Th t c ăng ký gi i th văn phòng i di n i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (050252) 32 Th t c ăng ký gi i th a i m kinh doanh i v i công ty TNHH 1 thành viên (ch s h u là t ch c) (050256) 33 Th t c ăng ký thành l p doanh nghi p i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (042333) 34 Th t c ăng ký ho t ng Chi nhánh i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (042347) 35 Th t c ăng ký ho t ng văn phòng i di n i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (041054) 36 Th t c ăng ký ho t ng a i m kinh doanh i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (041135) 37 Th t c ăng ký thay i tên doanh nghi p i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (041325) 38 Th t c ăng ký thay ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p iv i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (041379) 39 Th t c ăng ký tăng v n i u l i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (041417) 40 Th t c ăng ký gi m v n i u l i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (041618) 41 Th t c ăng ký thay i thành viên i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (050261) 42 Th t c ăng ký thay i ngành, ngh kinh doanh i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (042115)
 5. 43 Th t c ăng ký thay i tr s chính i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (042168) 44 Th t c thông báo t m ng ng kinh doanh i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (050264) 45 Th t c ngh c p phó b n Gi y Ch ng nh n ăng ký kinh doanh iv i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (042369) 46 Th t c ăng ký Gi i th chi nhánh i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (050269) 47 Th t c ăng ký Gi i th văn phòng i di n i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên (051463) 48 Th t c ăng ký gi i th a i m kinh doanh i v i công ty TNHH hai thành viên tr lên (042381) 49 Th t c ăng ký gi i th công ty TNHH 2 thành viên tr lên (051472) 50 Th t c ăng ký thành l p doanh nghi p i v i công ty c ph n (043683) 51 Th t c ăng ký ho t ng Chi nhánh i v i công ty c ph n (043695) 52 Th t c ăng ký ho t ng Văn phòng i di n i v i công ty c ph n (043708) 53 Th t c ăng ký ho t ng a i m kinh doanh i v i công ty c ph n (043731) 54 Th t c ăng ký thay i tên doanh nghi p i v i công ty c ph n (043735) 55 Th t c ăng ký thay i ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p i v i công ty c ph n (043738) 56 Th t c ăng ký tăng v n i u l i v i công ty c ph n (043741) 57 Th t c ăng ký gi m v n i u l i v i công ty c ph n (043827) 58 Th t c ăng ký thay ic ông sáng l p i v i công ty c ph n (043828) 59 Th t c ăng ký thay i tr s chính i v i công ty c ph n (043829) 60 Th t c ăng ký thay i ngành, ngh kinh doanh i v i công ty c ph n (044050) 61 Th t c thông báo t m ng ng kinh doanh i v i công ty c ph n (051491) 62 Th t c ngh c p phó b n gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh iv i công ty C ph n (044145) 63 Th t c ăng ký gi i th doanh nghi p i v i công ty c ph n (051514) 64 Th t c ăng ký gi i th Chi nhánh i v i công ty c ph n (051534) 65 Th t c ăng ký gi i th Văn phòng i di n i v i công ty c ph n (051589) 66 Th t c ch m d t ho t ng a i m kinh doanh i v i công ty c ph n (044158) 67 Th t c ăng ký thành l p doanh nghi p i v i công ty h p danh (044165)
 6. 68 Th t c ăng ký ho t ng Chi nhánh i v i công ty h p danh (044202) 69 Th t c ăng ký ho t ng a i m kinh doanh i v i công ty h p danh (044233) 70 Th t c ăng ký ho t ng văn phòng i di n i v i công ty h p danh (044398) 71 Th t c ăng ký thay i tên doanh nghi p i v i công ty h p danh (044410) 72 Th t c ăng ký tăng, gi m v n i u l i v i công ty h p danh (044421) 73 Th t c ăng ký thay i thành viên h p danh i v i công ty h p danh (051610) 74 Th t c ăng ký thay i tr s chính i v i công ty h p danh (044441) 75 Th t c ăng ký thay i ngành, ngh kinh doanh i v i công ty h p danh (044449) 76 Th t c ăng ký thay i ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p i v i Công ty h p danh (044452) 77 Th t c thông báo t m ng ng kinh doanh i v i công ty h p danh (051645) 78 Th t c ngh c p phó b n gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh iv i công ty h p danh (044453) 79 Th t c ăng ký gi i th doanh nghi p i v i công ty h p danh (049032) 80 Th t c ăng ký gi i th chi nhánh i v i công ty h p danh (049044) 81 Th t c ăng ký gi i th văn phòng i di n i v i công ty h p danh (049047) 82 Th t c ăng ký gi i th a i m kinh doanh i v i công ty h p danh (044454) 83 Th t c ăng ký thành l p doanh nghi p i v i Doanh nghi p tư nhân (049086) 84 Th t c ăng ký ho t ng Chi nhánh i v i Doanh nghi p tư nhân (044457) 85 Th t c ăng ký ho t ng Văn phòng i di n i v i Doanh nghi p tư nhân (044458) 86 Th t c ăng ký ho t ng a i m kinh doanh i v i Doanh nghi p tư nhân (044460) 87 Th t c ăng ký thay i tên doanh nghi p i v i Doanh nghi p tư nhân (044461) 88 Th t c ăng ký tăng, gi m v n u tư i v i Doanh nghi p tư nhân (044462) 89 Th t c bán doanh nghi p tư nhân i v i Doanh nghi p tư nhân (049102) 90 Th t c ăng ký thay i tr s chính i v i Doanh nghi p tư nhân (044464) 91 Th t c ăng ký thay i ngành, ngh kinh doanh i v i Doanh nghi p tư nhân (052422) 92 Th t c thông báo t m ng ng kinh doanh i v i Doanh nghi p tư nhân
 7. (050223) 93 Th t c ngh c p phó b n Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh iv i Doanh nghi p tư nhân (050230) 94 Th t c ăng ký gi i th doanh nghi p i v i Doanh nghi p tư nhân (050236) 95 Th t c ăng ký gi i th chi nhánh i v i Doanh nghi p tư nhân (050242) 96 Th t c ăng ký gi i th văn phòng i di n i v i Doanh nghi p tư nhân (050255) 97 Th t c ăng ký gi i th a i m kinh doanh i v i Doanh nghi p tư nhân (052438) 98 Th t c chia Công ty TNHH 1 thành viên (052531) 99 Th t c tách Công ty TNHH 1 thành viên (050259) 100 Th t c h p nh t các công ty TNHH 1 thành viên (050268) 101 Th t c chia công ty TNHH 2 thành viên tr lên (052865) 102 Th t c tách công ty TNHH 2 thành viên tr lên (052901) 103 Th t c sáp nh p các công ty TNHH 2 thành viên tr lên (050752) 104 Th t c h p nh t các công ty TNHH 2 thành viên tr lên (051304) 105 Th t c chia công ty c ph n (055376) 106 Th t c tách công ty c ph n (055746) 107 Th t c sáp nh p các công ty c ph n (051311) 108 Th t c h p nh t các công ty c ph n (051313) 109 Th t c chuy n i công ty TNHH m t thành viên thành công ty TNHH hai thành viên tr lên (055750) 110 Th t c chuy n i công ty TNHH m t thành viên thành công ty c ph n (055751) 111 Th t c chuy n i công ty TNHH hai thành viên tr lên thành công ty TNHH m t thành viên (055753) 112 Th t c chuy n i công ty TNHH hai thành viên tr lên thành công ty c ph n (055752) 113 Th t c chuy n i công ty c ph n thành công ty TNHH 1 thành viên (055755) 114 Th t c chuy n i công ty c ph n thành công ty TNHH hai thành viên tr lên (051316) 115 Th t c chuy n i DNTN thành công ty TNHH hai thành viên tr lên (056108) 116 Th t c chuy n i DNTN thành công ty TNHH m t thành viên (056126) 117 Th t c ăng ký thay i ngành, ngh kinh doanh i v i chi nhánh doanh nghi p (056190)
 8. 118 Th t c ăng ký thay i ngư i ng u chi nhánh doanh nghi p (056256) 119 Th t c ăng ký thay i tên chi nhánh doanh nghi p (056522) 120 Th t c ăng ký thay i tr s chi nhánh doanh nghi p (056539) 121 Th t c ăng ký thay i tr s văn phòng i di n doanh nghi p (056566) 122 Th t c ăng ký thay i ngư i ng u văn phòng i di n doanh nghi p (056579) 123 Th t c ăng ký thay i tên văn phòng i di n doanh nghi p (056599) 124 Th t c ăng ký ho t ng a i m kinh doanh i v i chi nhánh doanh nghi p (056356) 125 Th t c ăng ký thay i a ch ho t ng a i m kinh doanh tr c thu c doanh nghi p (037705) 126 Th t c ăng ký thay i a ch ho t ng a i m kinh doanh tr c thu c chi nhánh doanh nghi p (037811) 127 Th t c ăng ký thay i tên a i m kinh doanh tr c thu c chi nhánh doanh nghi p (037932) 128 Th t c ăng ký thay i tên a i m kinh doanh tr c thu c doanh nghi p (037991) 129 Th t c ăng ký thành l p doanh nghi p công ty nhà nư c (038450) 130 Th t c gi i th doanh nghi p i v i công ty nhà nư c (056468) 131 Th t c thay i tên chi nhánh công ty nhà nư c (038507) 132 Th t c ăng ký thay i tr s chi nhánh i v i công ty nhà nư c (056508) 133 Th t c ăng ký thay i ngành, ngh chi nhánh i v i công ty nhà nư c (056774) 134 Th t c ăng ký thay i ngư i d ng u chi nhánh i v i công ty nhà nư c (056787) 135 Th t c gi i th chi nhánh i v i công ty nhà nư c (056806) 136 Th t c thay i tên văn phòng i di n i v i công ty nhà nư c (038576) 137 Th t c ăng ký thay i tr s văn phòng i di n i v i công ty nhà nư c (056791) 138 Th t c ăng ký thay i ng ơi ng u văn phòng i di n i v i công ty nhà nư c (056793) 139 Th t c gi i th văn phòng i di n i v i công ty nhà nư c (056794) 140 Th t c chuy n i công ty nhà nư c thành công ty TNHH m t thành viên (056173) 141 Th t c ăng ký ho t ng chi nhánh công ty nhà nư c (051318) 142 Th t c ăng ký ho t ng văn phòng i di n công ty nhà nư c (051319) 143 Th t c ăng ký thay i tên doanh nghi p i v i công ty nhà nư c (051320)
 9. 144 Th t c ăng ký thay i i di n pháp lu t c a doanh nghi p i v i công ty nhà nư c (051321) 145 Th t c ăng ký tăng v n i u l i v i công ty nhà nư c (051322) 146 Th t c ăng ký gi m v n i u l c a doanh nghi p i v i công ty nhà nư c (051323) 147 Th t c ăng ký thay i tr s chính công ty nhà nư c (051392) 148 Th t c ăng ký thay i ngành, ngh kinh doanh công ty nhà nư c (043881) 149 Th t c ăng ký thay i tên i v i t ch c khoa h c và công ngh t trang tr i kinh phí (038606) 150 Th t c ăng ký thay i ngành i v i t ch c khoa h c và công ngh t trang tr i kinh phí (038719) 151 Th t c ăng ký thay i a ch i v i t ch c khoa h c và công ngh t trang tr i kinh phí (056795) 152 Th t c ăng ký thay i ngư i th trư ng i v i t ch c khoa h c và công ngh t trang tr i kinh phí (038787) 153 Th t c ăng ký kinh doanh i v i t ch c khoa h c công ngh t trang tr i kinh phí (051394) 154 Th t c ăng ký thành l p chi nhánh i v i t ch c khoa h c công ngh t trang tr i kinh phí (058505) 155 Th t c ăng ký thành l p văn phòng i di n i v i t ch c khoa h c công ngh t trang tr i kinh phí (058506) 156 Th t c ăng ký thành l p a i m kinh doanh i v i t ch c khoa h c công ngh t trang tr i kinh phí (058507) II. LĨNH V C KHU V C KINH T T P TH , H P TÁC XÃ 1 Th t c ăng ký kinh doanh h p tác xã (058508) 2 Th t c ăng ký kinh doanh Liên hi p H p tác xã (058510) 3 Th t c ăng ký ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n tr c thu c h p tác xã (058512) 4 Th t c ăng ký ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n tr c thu c h p tác xã (Trư ng h p h p tác xã thành l p chi nhánh, văn phòng i di n t i huy n ho c t nh, thành ph khác v i nơi h p tác xã t tr s chính) (058515) 5 Th t c ăng ký thay i b sung ngành, ngh kinh doanh h p tác xã (043929) 6 Th t c ăng ký thay i nơi ăng ký kinh doanh c a h p tác xã (058516) 7 Th t c ăng ký thay i tr s chính c a h p tác xã khi chuy n a ch tr s chính n nơi khác trong ph m vi t nh (058517) 8 Th t c ăng ký thay i tr s chính c a h p tác xã khi chuy n i ch tr s chính c a h p tác xã sang t nh khác (058645) 9 Th t c ăng ký thay i tên h p tác xã (050804)
 10. 10 Th t c ăng ký thay i s lư ng xã viên h p tác xã (050824) 11 Th t c ăng ký thay i ngư i i di n pháp lu t c a h p tác xã, danh sách Ban Qu n tr , Ban Ki m soát h p tác xã (050850) 12 Th t c ăng ký thay i ngư i i di n pháp lu t c a h p tác xã, danh sách Ban Qu n tr , Ban Ki m soát h p tác xã (Trư ng h p là ngư i duy nh t có ch ng ch hành ngh i v i h p tác xã kinh doanh ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh ) (050874) 13 Th t c ăng ký thay i v n i u l h p tác xã (050952) 14 Th t c ăng ký thay i v n i u l h p tác xã (Trư ng h p gi m v n i u l i v i h p tác xã kinh doanh ngành, ngh yêu c u ph i có v n pháp nh) (051055) 15 Th t c ăng ký i u l h p tác xã s a i (058839) 16 Th t c ăng ký kinh doanh khi h p tác xã chia (058842) 17 Th t c ăng ký kinh doanh khi h p tác xã tách (058844) 18 Th t c ăng ký kinh doanh khi h p tác xã h p nh t (074490) 19 Th t c ăng ký kinh doanh khi h p tác xã sáp nh p (058847) 20 Th t c thông báo t m ng ng h p tác xã (058853) 21 Th t c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh h p tác ( i v i trư ng h p h p tác xã gi i th t nguy n) (058859) 22 Th t c c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh h p tác xã (Khi m t) (058863) 23 Th t c c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh h p tác xã (Khi hư h ng) (058865) 24 Th t c c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n c a h p tác xã (khi m t) 25 Th t c c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n c a h p tác xã (Khi hư h ng) (058867) 26 Th t c gi i th h p tác xã (058868) III. LĨNH V C U TƯ TRONG NƯ C, U TƯ C A NƯ C NGOÀI VÀ U TƯ C A VI T NAM RA NƯ C NGOÀI 1 Th t c ngh ư c t m ng ng th c hi n d án (055309) 2 Th t c ngh ư c giãn ti n th c hi n d án (055482) 3 Th t c ch m d t d án u tư (055503) 4 Th t c thanh lý d án u tư (055566) 5 Th t c ch p thu n xu t d án BOT, BTO, BT c a nhà u tư (055585) 6 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành như ng quy n thương m i) (038825)
 11. 7 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành Kinh doanh b t ng s n; kinh doanh d ch v b t ng s n) (056797) 8 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành d ch v giám nh thương m i) (038858) 9 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành d ch v qu ng cáo, tr qu ng cáo thu c lá) (038868) 10 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành xây d ng) (056798) 11 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành D ch v logistic) (056799) 12 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành kinh doanh trò chơi i n t ) (040270) 13 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành d ch v báo chí) (041174) 14 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành kinh doanh ho t ng th d c th thao) (078254) 15 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành d ch v pháp lý) (037876) 16 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành d ch v y t ) (038050) 17 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành i lý thương m i) (056802) 18 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành d ch v òi n ) (056803) 19 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành kinh doanh vàng) (056804) 20 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành u giá hàng hoá) (056805) 21 Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án thNm tra (thNm tra ngành d ch v b o v ) (049380) 22 Th t c ngh ( ăng ký) i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư (Gi y phép u tư) (thay i thành viên) (038318) 23 Th t c ngh ( ăng ký) i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư (Gi y phép u tư) (thay i tr s chính c a doanh nghi p ho c a i m th c hi n d án) (049559) 24 Th t c ngh ( ăng ký) i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư (thay i ngành ngh kinh doanh c a doanh nghi p và m c tiêu ho t ng c a d án) (038368) 25 Th t c ngh ( ăng ký) i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư (Gi y phép u tư) (thay i lo i hình doanh nghi p) (038474) 26 Th t c ngh ( ăng ký) thay i n i dung ho t ng chi nhánh, VP D (thay
 12. i tên, a ch ho c ngư i ng u) (049722) 27 Th t c ngh ( ăng ký) i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư (Gi y phép u tư) (trư ng h p chuy n như ng d án u tư) (038893) 28 Th t c ngh ( ăng ký) i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư (Gi y phép u tư) (thay i tên doanh nghi p) (038907) 29 Th t c ngh ( ăng ký) i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư (Gi y phép u tư) (thay i v n i u l c a doanh nghi p) (038977) 30 Th t c ngh ( ăng ký) i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư (Gi y phép u tư) (thay i ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p) (039156) 31 Th t c ngh ( ăng ký) i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư cho chi nhánh c a doanh nghi p (mang tính s n xu t) (039240) 32 Th t c ăng ký c p Gi y ch ng nh n u tư i v i doanh nghi p ư c thành l p trên cơ s sáp nh p, mua l i doanh nghi p (049789) 33 Th t c ngh ăng ký c p Gi y ch ng nh n u tư i v i doanh nghi p ư c thành l p trên cơ s chia, tách, h p nh t (049913) 34 Th t c gi i th doanh nghi p (050537 35 Th t c ăng ký ho t ng văn phòng i di n, chi nhánh (không mang tính s n xu t) c a doanh nghi p (050687) 36 Th t c gi i th chi nhánh, văn phòng i di n (050768) 37 Th t c ăng ký c p Gi y ch ng nh n u tư (trư ng h p g n ho c không g n v i thành l p doanh nghi p) (050785) 38 Th t c ăng ký ho t ng c a hàng, a i m kinh doanh c a doanh nghi p (050869) 39 Th t c ngh ( ăng ký) i u ch nh Gi y ch ng nh n (Gi y phép u tư) (thay i tên, a ch , v n, ngành ngh kinh doanh, ngư i ng u chi nhánh có d án u tư) (050919) IV. LĨNH V C U TH U 1 Th t c thNm nh và phê duy t k ho ch u th u d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c (054309) 2 Th t c gi i quy t ki n ngh v k t qu l a ch n nhà th u (056242) 3 Th t c gi i quy t ki n ngh v các v n liên quan trong quá trình u th u (056197) V. LĨNH V C H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C VÀ VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI 1 Th t c thNm nh chương trình, d án u tư s d ng v n ODA (056272) 2 Th t c thNm nh k ho ch u th u c a d án ODA (051273) 3 Th t c thNm nh d án h tr k thu t s d ng v n ODA (do các s qu n lý chuyên ngành làm ch d án) (051058)
 13. 4 Th t c thNm nh d án s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài (051010) VI. LĨNH V C U TƯ PHÁT TRI N VÀ PHÂN B NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1 Th t c báo cáo giám sát ánh giá u tư (051290) 2 Th t c th c hi n bù lãi vay cho các d án u tư trong nư c thu c Chương trình kích c u trên a bàn thành ph H Chí Minh (054227) 3 Th t c thNm nh d án u tư nhóm A s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c (054245) 4 Th t c thNm nh quy t nh u tư d án u tư ngu n v n ngân sách nhà nư c (không có xây l p) nhóm B, C (054265) VII. LĨNH V C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO 1 Th t c gi i quy t khi u n i l n u (thu c thNm quy n gi i quy t c a th trư ng ơn v thu c S ) (041019) 2 Th t c gi i quy t khi u n i l n u thu c thNm quy n gi i quy t c a Giám c S (041095) 3 Th t c gi i quy t khi u n i l n 2 c a Giám c S (041128) 4 Th t c gi i quy t t cáo (041190) Ph n II N I DUNG C TH C A T NG TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S K HO CH VÀ U TƯ THÀNH PH H CHÍ MINH I. LĨNH V C THÀNH L P VÀ PHÁT TRI N DOANH NGHI P 1. Th t c ăng ký thành l p doanh nghi p i v i công ty trách nhi m h u h n 1 thành viên (ch s h u là cá nhân) - Trình t th c hi n: * Bư c 1: Doanh nghi p chuNn b h sơ y th t c theo quy nh. * Bư c 2: Doanh nghi p n n p h sơ t i Phòng ăng ký kinh doanh - S K ho ch và u tư thành ph H Chí Minh, s 32 Lê Thánh Tôn, qu n 1: + i v i ngư i n p h sơ: n u không ph i là ch s h u c a công ty ho c ngư i i di n theo pháp lu t thì ph i xu t trình gi y Ch ng minh nhân dân (ho c h chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác theo quy nh) và văn b n y quy n có xác nh n c a chính quy n a phương ho c công ch ng nhà nư c; + Th i gian nh n h sơ c a Phòng ăng ký kinh doanh: t 7 gi 30 phút n 11 gi 30 phút (các bu i sáng t th 2 n th 7 hàng tu n);
 14. + Cách th c n p h sơ: Doanh nghi p n Phòng ăng ký kinh doanh l y s th t t i máy l y s t ng và ch g i theo s th t . + i v i chuyên viên nh n h sơ c a Phòng ăng ký kinh doanh: Ki m tra h sơ ăng ký kinh doanh: N u h sơ h p l (h sơ có gi y t theo th t c và ư c kê khai y theo quy nh), chuyên viên nh n h sơ s nh n vào và c p gi y Biên nh n cho doanh nghi p. Sau khi có Biên nh n, doanh nghi p n p l phí c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh t i Phòng ăng ký kinh doanh theo quy nh. N u h sơ chưa h p l thì chuyên viên nh n h sơ s hư ng d n và ghi vào phi u hư ng d n ch nh s a h sơ, phát cho doanh nghi p doanh nghi p có căn c ch nh s a theo quy nh. * Bư c 3: Căn c theo ngày h n trên gi y Biên nh n, ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p n Phòng ăng ký kinh doanh nh n k t qu gi i quy t ăng ký kinh doanh (t 13 gi n 17 gi các bu i chi u t th 2 n th 6 hàng tu n). - Cách th c th c hi n: Tr c ti p t i tr s cơ quan hành chính nhà nư c. - Thành ph n, s lư ng h sơ: * Thành ph n h sơ: + Gi y ngh ăng ký kinh doanh (2 b n); + D th o i u l Công ty; + Gi y t ch ng th c cá nhân còn hi u l c c a ch s h u và ngư i i di n theo pháp lu t: B n sao h p l ch ng minh nhân dân (ho c h chi u) còn hi u l c); + B n kê khai thông tin ăng ký thu ; + B n sao h p l ch ng ch hành ngh và CMND (n u DN kinh doanh ngành, ngh yêu c u ph i có ch ng ch hành ngh ) c a ngư i có ch ng ch hành ngh theo quy nh t i kho n 3 i u 6 Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph ; + Văn b n xác nh n v n pháp nh (n u doanh nghi p kinh doanh ngành, ngh yêu c u ph i có v n pháp nh). * S lư ng: 01 b . - Th i h n gi i quy t: 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l . - i tư ng th c hi n th t c hành chính: T ch c - Cơ quan th c hi n th t c hành chính:
 15. * Cơ quan có thNm quy n quy t nh: S K ho ch và u tư thành ph H Chí Minh. * Cơ quan ho c ngư i có thNm quy n ư c y quy n ho c phân c p th c hi n (n u có): không có. * Cơ quan tr c ti p th c hi n TTHC: Phòng ăng ký kinh doanh - S K ho ch và u tư thành ph H Chí Minh. * Cơ quan ph i h p (n u có): không có. - K t qu th t c hành chính: Gi y ch ng nh n. - L phí: L phí c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: 200.000 ng/l n c p. - Tên m u ơn, m u t khai: + Gi y ngh ăng ký kinh doanh công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; + B n kê khai thông tin ăng ký thu . - Yêu c u, i u ki n th c hi n th t c hành chính: * Tên doanh nghi p: + Tên doanh nghi p ph i vi t ư c b ng ti ng Vi t, có th kèm theo ch s và ký hi u, ph i phát âm ư c và có ít nh t hai thành t sau ây: Lo i hình doanh nghi p; tên riêng. + Căn c vào quy nh t i i u này và các i u 32, 33 và 34 c a Lu t Doanh nghi p, cơ quan ăng ký kinh doanh có quy n t ch i ch p thu n tên d ki n ăng ký c a doanh nghi p. Quy t nh c a cơ quan ăng ký kinh doanh là quy t nh cu i cùng. + Nh ng i u c m trong t tên doanh nghi p: i) t tên trùng ho c tên gây nh m l n v i tên c a doanh nghi p ã ăng ký. ii) S d ng tên cơ quan nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân, tên c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p làm toàn b ho c m t ph n tên riêng c a doanh nghi p, tr trư ng h p có s ch p thu n c a cơ quan, ơn v ho c t ch c ó. iii) S d ng t ng , ký hi u vi ph m truy n th ng l ch s , văn hóa, o c và thu n phong m t c c a dân t c. + Tên doanh nghi p vi t b ng ti ng nư c ngoài và tên vi t t t c a doanh nghi p:
 16. i) Tên doanh nghi p vi t b ng ti ng nư c ngoài là tên ư c d ch t tên b ng ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài tương ng. Khi d ch sang ti ng nư c ngoài, tên riêng c a doanh nghi p có th gi nguyên ho c d ch theo nghĩa tương ng sang ti ng nư c ngoài. ii) Tên vi t t t c a doanh nghi p ư c vi t t t t tên b ng ti ng Vi t ho c tên vi t b ng ti ng nư c ngoài. + Tên trùng và tên gây nh m l n: i) Tên trùng là tên c a doanh nghi p yêu c u ăng ký ư c vi t và c b ng ti ng Vi t hoàn toàn gi ng v i tên c a doanh nghi p ã ăng ký. ii) Các trư ng h p sau ây ư c coi là tên gây nh m l n v i tên c a doanh nghi p ã ăng ký: Tên b ng ti ng Vi t c a doanh nghi p yêu c u ăng ký ư c c gi ng như tên doanh nghi p ã ăng ký; Tên b ng ti ng Vi t c a doanh nghi p yêu c u ăng ký ch  khác tên doanh nghi p ã ăng ký b i ký hi u “&”; Tên vi t t t c a doanh nghi p yêu c u ăng ký trùng v i tên vi t t t c a doanh nghi p ã ăng ký; Tên b ng ti ng nư c ngoài c a doanh nghi p yêu c u ăng ký trùng v i tên b ng ti ng nư c ngoài c a doanh nghi p ã ăng ký; Tên riêng c a doanh nghi p yêu c u ăng ký khác v i tên riêng c a doanh nghi p ã ăng ký b i s t nhiên, s th t ho c các ch cái ti ng Vi t ngay sau tên riêng c a doanh nghi p ó, tr trư ng h p doanh nghi p yêu c u ăng ký là công ty con c a doanh nghi p ã ăng ký; Tên riêng c a doanh nghi p yêu c u ăng ký khác v i tên riêng c a doanh nghi p ã ăng ký b i t “tân” ngay trư c ho c “m i” ngay sau tên riêng c a doanh nghi p ã ăng ký; Tên riêng c a doanh nghi p yêu c u ăng ký ch khác tên riêng c a doanh nghi p ã ăng ký b ng các t “mi n B c”, “mi n Nam”, “mi n Trung”, “mi n Tây”, “mi n ông” ho c các t có ý nghĩa tương t , tr trư ng h p doanh nghi p yêu c u ăng ký là công ty con c a doanh nghi p ã ăng ký. * Tr s doanh nghi p: ph i trên lãnh th Vi t Nam, có a ch ư c xác nh g m s nhà, tên ph (ngõ ph ) ho c tên xã, phư ng, th tr n, huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; s i n tho i, s fax và thư i n t (n u có). * Ngành ngh kinh doanh:
 17. + Ngành, ngh kinh doanh trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ư c ghi theo H th ng ngành kinh t qu c dân, tr nh ng ngành, ngh c m kinh doanh. + i v i nh ng ngành, ngh kinh doanh không có trong H th ng ngành kinh t qu c dân nhưng ư c quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t khác thì ngành, ngh kinh doanh trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ư c ghi theo ngành, ngh quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t ó. + i v i nh ng ngành, ngh kinh doanh không có trong H th ng ngành kinh t qu c dân và chưa ư c quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t khác thì cơ quan ăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, ngh kinh doanh ó vào Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ng th i thông báo cho B K ho ch và u tư và T ng c c Th ng kê b sung mã m i. + i v i ngành, ngh kinh doanh quy nh ph i có ch ng ch hành ngh , m i cá nhân ch ư c s d ng ch ng ch hành ngh ăng ký kinh doanh m t doanh nghi p. + Ngành, ngh kinh doanh có i u ki n ư c quy nh t i các Lu t, Pháp l nh ho c Ngh nh c a Chính ph . + i v i doanh nghi p s n xu t phim, ngoài vi c ph i có các i u ki n thành l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p còn ph i có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh do B Văn hóa - Thông tin c p. + Doanh nghi p ho t ng d ch v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài ph i có v n pháp nh theo quy nh c a Chính ph và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p Gi y phép ho t ng d ch v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài. Doanh nghi p ư c c p Gi y phép ph i tr c ti p t ch c ho t ng d ch v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m: Quy nh v Gi y phép; quy t nh vi c c p, i, thu h i Gi y phép. + T ch c, cá nhân có i u ki n sau ây ư c thành lâp doanh nghi p thNm nh giá: i) Có i u ki n v thành l p các lo i hình doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t tương ng v i các lo i hình doanh nghi p; ii) Có t 3 thNm nh viên v giá tr lên. i v i công ty h p danh thì t t c thành viên h p danh ph i là thNm nh viên v giá. i v i các doanh nghi p khác thì ngư i i di n h p pháp c a doanh nghi p ph i là thNm nh viên v giá. i v i doanh nghi p tư nhân thì ch doanh nghi p ph i là thNm nh viên v giá. * Thành viên. + Quy n thành l p, góp v n, mua c ph n và qu n lý doanh nghi p: i) T ch c, cá nhân sau ây không ư c quy n thành l p và qu n lý doanh nghi p t i Vi t Nam:
 18. Cơ quan nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân Vi t Nam s d ng tài s n nhà nư c thành l p doanh nghi p kinh doanh thu l i riêng cho cơ quan, ơn v mình; Cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; Sĩ quan, h sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng trong các cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân Vi t Nam; sĩ quan, h sĩ quan chuyên nghi p trong các cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân Vi t Nam; Cán b lãnh o, qu n lý nghi p v trong các doanh nghi p 100% v n s h u nhà nư c, tr nh ng ngư i ư c c làm i di n theo y quy n qu n lý ph n v n góp c a Nhà nư c t i doanh nghi p khác; Ngư i chưa thành niên; ngư i b h n ch năng l c hành vi dân s ho c b m t năng l c hành vi dân s ; Ngư i ang ch p hành hình ph t tù ho c ang b Tòa án c m hành ngh kinh doanh; Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t v phá s n. ii) T ch c, cá nhân có quy n mua c ph n c a công ty c ph n, góp v n vào công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, tr trư ng h p sau ây: Cơ quan nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân Vi t Nam s d ng tài s n nhà nư c góp v n vào doanh nghi p thu l i riêng cho cơ quan, ơn v mình; Các i tư ng không ư c góp v n vào doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. - Căn c pháp lý c a th t c hành chính: + Lu t Doanh nghi p năm 2005; + Lu t i n nh; + Lu t Ngư i Lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng; + Các lu t chuyên ngành khác; + Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; + Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; + Ngh nh s 101/2005/N -CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph v thNm nh giá;
 19. + Ngh nh s 126/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng; + Quy t nh s 10/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 23 tháng 01 năm 2007 v ban hành h th ng ngành kinh t Vi t Nam; + Ch th s 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh các ho t ng tiêu c c trong quán bar, nhà hàng, karaoke, vũ trư ng; + Thông tư s 97/2006/TT-BTC c a B Tài chính ngày 16 tháng 10 năm 2006 hư ng d n v phí và l phí thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; + Thông tư s 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 c a B K ho ch và u tư hư ng d n m t s n i dung v h sơ, trình t , th t c ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; + Thông tư s 01/2009/TT-BKH ngày 13 tháng 01 năm 2009 v s a i, b sung Thông tư s 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 c a B K ho ch và u tư hư ng d n m t s n i dung v h sơ, trình t , th t c ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; + Thông tư s 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a liên B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Công an v hư ng d n cơ ch ph i h p gi a các cơ quan gi i quy t ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; + Quy t nh s 64/2009/Q -UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v phê duy t quy ho ch kinh doanh nông s n, th c phNm trên a bàn thành ph H Chí Minh, có hi u l c t ngày 10 tháng 8 năm 2009; + Quy t nh s 174/2004/Q -UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 c a UBND thành ph H Chí Minh v s p x p ngành ngh kinh doanh d c tuy n xa l Hà N i, có hi u l c t ngày 30 tháng 7 năm 2004; + Quy t nh s 200/2004/Q -UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 c a UBND thành ph H Chí Minh v vi c công b danh sách các ngành ngh s n xu t, kinh doanh không c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, không c p m i ho c i u ch nh gi y phép u tư trong khu dân cư t p trung, có hi u l c t ngày 18 tháng 8 năm 2004; + Quy t nh s 99/2008/Q -UBND ngày 21 tháng 12 năm 2008 c a UBND thành ph H Chí Minh v vi c ban hành m c thu l phí c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trên a bàn thành ph H Chí Minh, có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2009; + Quy t nh s 43/2009/Q -UBND ngày 23 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy ch ph i h p gi a các cơ quan gi i quy t
 20. ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u i v i doanh nghi p thành l p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p trên a bàn thành ph H Chí Minh, có hi u l c t ngày 03 tháng 7 năm 2009; + Ch th s 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 c a UBND thành ph H Chí Minh v vi c xây d ng quy ho ch các ngành ngh kinh doanh vũ trư ng, karaoke, quán bar, d ch v xoa bóp, cơ s lưu trú du l ch; c ng chính tr và qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn thành ph giai o n 2006 – 2010, có hi u l c t ngày 16 tháng 11 năm 2006; + Công văn s 8540/UBND-NC ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a UBND thành ph H Chí Minh v quy ho ch m ng lư i kinh doanh gas và quy ch chi t n p gas, có hi u l c t ngày 27 tháng 12 năm 2005; + Công văn s 8748/UBND- TMT ngày 15 tháng 12 năm 2007 c a UBND thành ph H Chí Minh v th c hi n ý ki n k t lu n c a B trư ng B K ho ch và u tư liên quan n d án xây d ng ư ng ô tô cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương, có hi u l c t ngày 15 tháng 12 năm 2007; + Công văn s 8933/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a UBND thành ph H Chí Minh v quy ho ch các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và các b nh vi n, có hi u l c t ngày 21 tháng 12 năm 2007; + Công văn s 9185/VP-CNN ngày 26 tháng 12 năm 2007 c a Văn phòng H ND và UBND thành ph H Chí Minh v không c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong d án khu ô th m i Th Thiêm, có hi u l c t ngày 26 tháng 12 năm 2007; + Công văn s 5737/UBND-THKH ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a UBND thành ph H Chí Minh v c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i cơ s y t không có b nh nhân lưu trú, có hi u l c t ngày 11 tháng 9 năm 2008.
Đồng bộ tài khoản