Quyết định 427/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 427/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 427/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu huy động vốn cho công trình thủy điện Yaly

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 427/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  427/TT G  N G µ Y  25 T H¸ N G  6 N¨ M   T S 1996  Ò  VI Ö C  P H¸T H µ N H  T R¸I P HI Õ U  H U Y  ® é N G  V è N   H O   « N G   V C C T R × N H   H U û  ® I Ö N  Y A L Y T THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy  Õ   cø  ch ph¸thµnh  µiphiÕu  Ýnh  ñ    tr   Ch ph ban  µnh  Ìm  h k theo  nghÞ  nh  è  ®Þ s 72/CP  µy  th¸ng7  ng 26    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph § Ó   ¸p  ® øng  nhu  Çu  èn  u    c v ®Ç tc«ng  ×nh thuû ®iÖn  tr     Yaly; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh,Bé  ëng  é  ®Ò ngh c B tr BT    tr B C«ng  nghiÖp, QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u    1­ Cho  Ðp    µnh    Õu  ph ph¸th tr¸ phi c«ng  ×nh ®Ó   i tr   huy  ng  èn  ®é v ®Ç u   x©y  ùng  t d c«ng  ×nh  û  iÖn  tr thu ® Yaly trong    n¨m 1996  µ  ÷ng  v nh n¨m   tiÕp theo.Tæng      møc    µnh    Õu  ph¸th tr¸phi cho  µn  é  i to b c«ng  ×nh lµ1.100  û tr     t  ®ång. §i Ò u  2­ ViÖc    µnh  iphiÕu  ph¸t h tr¸  c«ng  ×nh  û  iÖn  tr thu ® Yaly  ùc th   hiÖn theo Quy  Õ     µnh    Õu  Ýnh  ñ  ch ph¸th tr¸phi Ch i ph ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 72/CP  µy  th¸ng 7  ng 26    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  µ    c Ch ph v bæ sung  ét  m sè  iÓ m     ® nh sau: 1. Møc  èn    v huy  ng  µ  ú  ¹n    Õu  ña  õng  tph¸thµnh,do  é   ®é v k h tr¸phi c t i ®î      B tr ng  é   µi chÝnh  èi hîp  íiTæng   ë BT  ph   v   c«ng    Ön  ùc ViÖt nam   ty §i l     quy  nh   ®Þ cô  Ó  ïhîp víi Õn ®é     th ph       ti   thic«ng  c«ng  ×nh vµ  ù    õng  ¹ng  ôc  tr   d to¸nt h m c«ng  tr×nh ® îcduyÖt,® îc®Ç u          tb»ng  èn  v huy  ng    Õu. ®é tr¸phi i 2. Nguån  èn    µnh    Õu    v ph¸th tr¸ phi c«ng  ×nh thuû  iÖn  i tr   ® Yaly ® îc qu¶n     lývµ  Êp    ùctiÕp    c ph¸ttr   cho c«ng  ×nh thuû  iÖn  tr   ® Yaly theo    quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   Êp    èn  u    ©y  ùng  ¬  v c ph¸tv ®Ç tx d c b¶n. 3. L∙isuÊt tr¸phiÕu  îch×nh  µnh        i ®  th theo  Õt  k qu¶  u   Çu  ®Ê th qua  ©n   Ng hµng  µ  íc,hoÆc   Bé   µi chÝnh  nh n   do  T   quy  nh  ï hîp víil∙suÊt thÞ  êng  ®Þ ph         i   tr n Õu  ùc hiÖn  ¬ng  th   ph thøc ph¸thµnh  ùctiÕp qua     tr     Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 4. Nguån  èn    v thanh      Õu  to¸ntr¸ phi c«ng  ×nh thuû  iÖn  i tr   ® Yaly do    Tæng   c«ng    Ön  ùc b¶o  ¶m,  îc trÝch  õ nguån  èn  Êu  ty §i l   ® ®  t  v kh hao  ¬  c b¶n  µ  î v l  i nhuËn sau  Õ  µng  thu h n¨m  ña  c Tæng  c«ng    Ön  ùcViÖtnam. ty§i l     5. TiÒn      l∙thanh      Õu  îch¹ch to¸nvµo    Þ c«ng  ×nh theo  i to¸ntr¸phi ®   i    gi¸tr   tr   quy  nh  ña  Õ     µichÝnh  Ön  µnh. ®Þ c ch ®é T   hi h 6. Trong  êigian    th   c«ng  ×nh  ang  ©y  ùng, Tæng   tr ® x d   c«ng    Ön  ùc ty §i l   ViÖt nam   îc phÐp  ö  ông  ét  Çn  ån  èn    ®  sd m ph ngu v ph¸thµnh    Õu      tr¸ phi ®Ó i thanh      Õu  n   ¹n  to¸ntr¸phi ®Õ h sau    ∙  i khi® b¶o  ¶m   èn  u    ® v ®Ç tcho  c«ng  ×nh tr   theo  Õ   ¹ch.Trêng  îp  èn    µnh    Õu  k ho   h v ph¸th tr¸ phi kh«ng  i cßn    ®Ó thanh    to¸n tr¸phiÕu  n   ¹n,Tæng    i ®Õ h   c«ng    Ön  ùcph¶isö  ông  ån  èn  Êu    ty§i l    d ngu v kh hao c¬ b¶n  µ  înhuËn  v l  i sau  Õ  µng  thu h n¨m  ña  c Tæng  c«ng      ty®Ó thanh      to¸ntr¸i phiÕu  n   ¹n. ®Õ h
  2. 2 §i Ò u 3­ Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc tõ  µy  ý. Bé   ëng  é   µi ®Þ n c hi l   ng k   tr BT  chÝnh,Bé  ëng  é     tr B C«ng nghiÖp,Thèng  c  ©n  µng  µ   íc,c¸c Bé  ­   ®è Ng h Nh n     tr ëng,Thñ  ëng  ¬    tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ  thu   ph   tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ  µnh  è  ùc thuéc  v th ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  ¬  t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    Ön  ùc ViÖt nam   Þu  ty §i l     ch tr¸ch nhiÖm       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản