Quyết định 4287/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
5
download

Quyết định 4287/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4287/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn huyện lỵ, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4287/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4287/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T NHI M V I U CH NH QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2000 KHU DÂN CƯ THN TR N HUY N L , HUY N C CHI Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c quy chu n, Tiêu chu n Xây d ng; Căn c Quy t nh s 93/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c án quy ho ch chung huy n C Chi ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 6994/Q -UB-QL T ngày 24 tháng 12 năm 1998; Căn c nhi m v i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi n năm 2020 ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 2675/Q -UB ngày 21 tháng 6 năm 2007; Theo ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 2205/SQHKT-QHKV2 ngày 05 tháng 8 năm 2009 v trình duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 Khu dân cư th tr n huy n l , huy n C Chi, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 Khu dân cư th tr n huy n l , huy n C Chi v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch: - Quy mô khu v c quy ho ch: 121ha. - V trí và gi i h n ph m vi quy ho ch: + Phía ông Nam : giáp khu dân cư hi n h u. + Phía Tây B c : giáp T nh l 8.
  2. + Phía Tây Nam : giáp Qu c l 22. + Phía ông B c : giáp khu dân cư hi n h u và m t ph n t nông nghi p. 2. Lý do và s c n thi t ph i l p nhi m v i u ch nh quy ho ch: - án quy ho ch chi ti t khu dân cư th tr n huy n l ã ư c Ki n trúc sư Trư ng thành ph phê duy t t i Quy t nh s 15592/KTST-QH ngày 28 tháng 12 năm 1999 ư c nghiên c u và thi t l p vào tháng 11 năm 1998 cách ây g n 10 năm trên n n hi n tr ng cũ t l 1/5000 (tài li u năm 1986), do ó tính chính xác c a hi n tr ng không ư c m b o và c n ư c rà soát, c p nh t l i. - Ranh gi i khu quy ho ch ư c xác nh không theo ranh gi i a hình t nhiên ( a hình, a v t...), nên c n xem xét và i u ch nh l i ranh gi i khu quy ho ch cho phù h p. - Giao thông có s thay i l n v hư ng tuy n và l gi i c a m t s tuy n ư ng chính cho phù h p v i nh hư ng i u ch nh quy ho ch chung c a huy n ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t nhi m v . - V s d ng t: m t s khu v c theo quy ho ch cũ ã ư c phê duy t là t công viên cây xanh và t công trình công c ng, nhưng do tình tr ng phát tri n dân cư t phát hình thành nên m t s khu dày c, nên c n ph i xem xét l i v trí và quy mô c a các khu ch c năng này nh m m b o tính kh thi và k t n i h t ng v i các khu v c lân c n. Vi c i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 khu dân cư th tr n huy n l nh m phù h p v i tình hình phát tri n kinh t xã h i trong giai o n hi n nay, ng th i nh hư ng phát tri n trong tương lai phù h p v i nh hư ng i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t nhi m v t i Quy t nh s 2675/Q -UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007. 3. M c tiêu c a nhi m v i u ch nh quy ho ch: - m b o phát tri n khu v c theo úng quy ho ch chung c a huy n, h n ch phát tri n t phát. - Khai thác có hi u qu giá tr s d ng t phát tri n kinh t xã h i khu v c phù h p xu hư ng phát tri n chung trên a bàn huy n. - Phát tri n ng b v h t ng xã h i và h t ng k thu t. - T o cơ s pháp lý qu n lý t ai, qu n lý u tư xây d ng theo quy ho ch. - Xác nh ư c tính ch t, ch c năng, các ch tiêu kinh t k thu t, quy mô dân s và qu t phát tri n ô th . 4. Cơ c u s d ng t và ch tiêu quy ho ch-ki n trúc: 4.1. Cơ c u s d ng t:
  3. STT Lo i t Di n tích (ha) T l (%) T l (%) A t ơn v 105,5 87,2 - t nhóm 70,8 58,5 + t nhóm hi n h u c i t o 47,4 + t nhóm xây d ng m i 23,4 - t công trình d ch v c p ơn v 6,0 5,0 - t cây xanh s d ng công c ng 8 6,6 - t giao thông c p phân khu v c 20,7 17,1 B t ngoài ơn v 15,5 12,8 + t giao thông c p ô th 8 6,6 + t công trình công c ng c p ô th 1,9 1,5 + t công nghi p hi n h u 4,6 3,8 + t tôn giáo 1,0 0,8 T ng c ng 121 100 4.2. Các ch tiêu kinh t k thu t: Ch tiêu quy STT Lo i ch tiêu ơn v tính ho ch ki n Ghi chú trúc A Các ch tiêu s d ng t t ơn v m2/ng 84 - 89 + t nhóm nhà m2/ng 55 - 56 + t công trình d ch v m2/ng 4-6 Trong ó t công công c ng c p ơn v trình giáo d c m m non và ph thông cơ s t i thi u 2,7m2/ ngư i/1 ơn v + t cây xanh s d ng công m2/ng 5-8 c ng Tính n ư ng c p phân khu v c + t giao thông m2/ng 15 - 20 (l gi i ≥ 13m) km/km2 13,3 - 10 B Ch tiêu ki n trúc Dân s d ki n 12.000
  4. Kho ng 25- M t xây d ng Tính trên toàn khu 35% T i a (tính trên H s s d ng t ≤ 1,5 t ng nhóm ) Th p nh t và cao T ng cao xây d ng 01 - 05 nh t C Các ch tiêu h t ng k thu t + Tiêu chuNn c p nư c lít/ngư i/ngày 150 - 180 + Tiêu chuNn thoát nư c lít/ngư i/ngày 150 - 180 + Tiêu chuNn c p i n kwh/ngư i/năm 1.000 + Tiêu chuNn rác th i và v kg/ngư i/ngày 01 sinh môi trư ng 5. Các i m lưu ý khi tri n khai giai o n án quy ho ch chi ti t t l 1/2000: - Các v trí hoán i ch c năng s d ng t c n cân nh c k tránh khi u ki n c a ngư i dân, ưu tiên phát tri n công viên cây xanh và công trình công c ng t i các khu t tr ng. - Vi c quy ho ch xây d ng các công viên cây xanh trong ph m vi khu quy ho ch c n phù h p v i Quy chuNn xây d ng và bám sát hi n tr ng s d ng t m b o tính kh thi. - Thành ph n h sơ án quy ho ch chi ti t xây d ng c n th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. - Vi c tri n khai án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 này c n phù h p nh hư ng c a án quy ho ch chung huy n C Chi t l 1/10.000. i u 2. S Quy ho ch - Ki n trúc và y ban nhân dân huy n C Chi ch u trách nhi m hư ng d n ơn v tư v n tri n khai l p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 căn c trên n i dung nhi m v quy ho ch ã phê duy t. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy h ach - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Công Thương, Giám c S K ho ch u tư, Giám c S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi và Th trư ng các S ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
  5. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản