Quyết định 4306/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định 4306/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4306/2003/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4306/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4306/2003/Q -BYT Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B B Y T S 4306/2003/Q -BYT NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH C P B NG T T NGHI P CHUYÊN KHOA C P I, B NG T T NGHI P CHUYÊN KHOA C P II, B NG T T NGHI P BÁC S N I TRÚ B NH VI N TRONG LĨNH V C Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30/8/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Thông tư liên t ch s 30/2003/TT/BGD& T-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a B Giáo d c và ào t o và B Y t hư ng d n vi c chuy n i gi a các văn b ng và trình ào t o sau i h c trong lĩnh v c y t ; Căn c Quy t nh s 4305/2003/Q -BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n trong lĩnh v c y t ; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch - B Y t QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch c p b ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n trong lĩnh v c y t . i u 2. V trư ng V Khoa h c và ào t o, ph i h p v i Thanh tra B Y t và các v , C c có liên quan hư ng d n chi ti t, t ch c tri n khai th c hi n và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi c nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh s 2206/BYT-Q ngày 20/11/1996 c a B trư ng B Y t . i u 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch và V trư ng, C c trư ng c a các V , C c thu c B Y t , Hi u trư ng và các Trư ng i h c Y - Dư c, Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký) QUY CH C P B NG T T NGHI P CHUYÊN KHOA C P I, B NG T T NGHI P CHUYÊN KHOA C P II, B NG T T NGHI P BÁC S N I TRÚ B NH VI N TRONG LĨNH V C Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4306/2003/Q -BYT ngày 14 tháng 8 năm 2003) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. B ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n là văn b ng pháp lý xác nh n trình sau i h c trong lĩnh v c y t cho nh ng ngư i ư c ào t o theo Quy ch ào t o ư c ban hành kèm theo Quy t nh 1635/2001/Q -BYT, 1636/2001/Q -BYT và 1637/2001/Q -BYT ngày 25/05/2001 c a B trư ng B Y t . i u 2. Các văn b ng chuyên khoa trong lĩnh v c y t g m: - B ng t t nghi p chuyên khoa c p I - B ng t t nghi p chuyên khoa c p II - B ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n Trong văn b ng có ghi rõ chuyên ngành ào t o, phương th c ào t o, x p lo i k t qu h c t p c a ngư i ư c c p b ng. i u 3. B ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n do B Y t qu n lý th ng nh t và phát hành theo quy t nh công nh n t t nghi p t ng khóa h c. B ng có s hi u riêng, có s vào s b ng c a ơn v c p b ng. Chương 2: DANH HI U T T NGHI P VÀ QUY N L I C A NGƯ I Ư C C P B NG i u 4. Danh hi u t t nghi p chuyên khoa sau i h c trong lĩnh v c y t là Bác s chuyên khoa c p I, Dư c sĩ chuyên khoa c p I, Bác s chuyên khoa c p II, Dư c s chuyên khoa c p II, Bác s n i trú b nh vi n.
  3. i u 5. Ngư i ư c c p b ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n có các quy n l i sau: - ư c dùng văn b ng làm cơ s thi tuy n vào ng ch và nâng ng ch công ch c phù h p và ư c xem xét khi công nh n các ch c v khoa h c và ào t o khác theo quy nh hi n hành. - ư c s d ng i h c nâng cao trình chuyên môn, trao i khoa h c v Y - Dư c trong và ngoài nư c: h c chuy n i l y văn b ng tương ương theo quy nh hi n hành. Chương 3: C P VÀ THU H I B NG i u 6. ThNm quy n c p b ng B ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n do Hi u trư ng các trư ng i h c Y - Dư c ư c phép ào t o c p cho ngư i ã hoàn thành chương trình ào t o chuyên khoa t yêu c u và có Quy t nh công nh n t t nghi p i u 7. Thu h i b ng 1. Ngư i ư c c p b ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n b thu h i b ng trong trư ng h p: C p không úng theo quy nh c a quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Ngư i có thNm quy n c p b ng thì có thNm quy n quy t nh thu h i b ng iv i nh ng trư ng h p vi ph m theo quy nh t i kho n 1 i u này. Chương 4: QU N LÝ B NG i u 8. Vào tháng 01 hàng năm, các Trư ng i h c Y - Dư c ư c phép ào t o chuyên khoa c p I, chuyên khoa c p II, bác s n i trú b nh vi n ph i ăng ký v i B Y t s lư ng b ng mà trư ng c n c p cho các h c viên t t nghi p trong năm và báo cáo v i B Y t tình hình c p b ng c a năm trư c ó, k c s lư ng ã c p, mã s t ng b ng h ng, s b ng còn l i. Danh sách h c viên ư c c p b ng và mã s b ng ư c lưu tr t i B Y t (V Khoa h c và ào t o). i u 9. B ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n ch ư c c p sau khi có Quy t nh công nh n t t nghi p và vi t hoàn ch nh y các n i dung ghi trong b ng có ch ký c a Hi u trư ng và óng d u n i. i u 10. Các b ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n ch c p m t l n, kèm theo b ng i m k t qu
  4. h c t p c a ngư i ư c c p b ng. Khi b m t b ng ho c b ng b nhàu nát b h ng không th s d ng ư c, n u có lý do chính áng thì Hi u trư ng c a trư ng c p b ng xem xét và có th c p gi y ch ng nh n thay th , vi c c p gi y ch ng nh n cũng ch th c hi n m t l n. i u 11. Trư ng i h c Y Dư c ư c phép c p các lo i b ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n ph i có s theo dõi c p phát b ng và qu n lý th ng nh t vi c c p b ng c a trư ng mình. H sơ c p b ng chuyên khoa sau i h c ư c lưu tr y , vĩnh vi n t i trư ng ã c p b ng. i u 12. B ng b l i trong khi in n ho c vi t b ng thì ph i l p biên b n có công văn xác nh n c a cơ s ào t o và giao tr l i y cho cơ quan phát hành. i u 13. Nghiêm c m các hành vi tNy xóa, s a ch a, gi m o, mua bán b ng. Chương 5: I U KHO N CU I CÙNG i u 14. Quy ch này ư c áp d ng k t ngày Quy t nh ban hành có hi u l c. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh c a quy ch này u b bãi b . i u 15. Ngư i vi ph m quy ch này, tùy theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản