Quyết định 436-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
86
lượt xem
2
download

Quyết định 436-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 436-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 436-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  436­T T G  N G µ Y  18­8­1994 V Ò  VI Ö C  B A N  H µ N H  Q U Y   H Õ   µ M  VI Ö C  C ñ A   A N  C H Ø  ®¹ O C L B T R U N G  ¬ N G  V Ò   H Ý N H   C H  N H µ     µ  ® Ê T  ë C S¸ ëV THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 346­ TTg  µy  7­ ng 5­ 1994  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   c Th t   ph v viÖc  chøc  ùc  Ön    tæ  th hi c¸c NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   Òn  ë  ÷u  ®Þ c Ch ph v quy sh nhµ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹ ®«  Þ  µ  ë v quy s d ®Ê ë t   th v mua    µ  i b¸n v kinhdoanh  µ  ;   nh ë C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 347­ TTg  µy  7­ ng 5­ 1994  ña  ñ   íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   Öc  µnh  Ëp Ban  v vi th l  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ    µ  t    ë v ®Ê ë; C¨n  kÕt  Ën  ¹  cø  lu t i biªn b¶n  éc  äp  µy  th¸ng 7    cu h ng 28    n¨m  1994  ña  c Ban ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ    µ  t  ,   ë v ®Ê ë QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1 Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   µm  Öc  ña  ch l vi c Ban  ChØ   ®¹o  Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ    µ  t  .   ë v ®Ê ë §i Ò u 2 Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  ý. ®Þ n c hi l     h t  k §i Ò u 3 C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  µ    µnh    v c¸cth viªnBan ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ    µ  t      ë v ®Ê ë chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Q U Y  C H Õ L µ M  VI Ö C  C ñ A  B A N  C H Ø  ®¹ O  T R U N G  ¬ N G V Ò   H Ý N H   C H  N H µ     µ  ® Ê T  ë C S¸ ëV (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 436­   µy  8­ Ttg ng 18­ 1994  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) Th t   ph
  2. 2 I­NhiÖ m   ô  µ    v v quy Ò n   ¹n  ña  h c Ban  chØ   o  ®¹ Trung  ng ¬ v Ò   Ýnh  ch s¸ch  µ    µ  t    nh ë v ®Ê ë (sau  y   äi t¾t lµ ®© g       Ban chØ   o  ®¹ Trung  ng) ¬ 1­ Ban    ChØ   ao  ® Trung  ng  ã  Öm  ô  óp ChÝnh  ñ  ¬ c nhi v gi   ph nghiªncøu  µ    v so¹n th¶o    ñ  ¬ng, chÝnh    c¸c ch tr   s¸ch vÒ   µ    µ  t  , ®ång  êichØ  o    nh ë v ®Ê ë   th   ®¹ thèng  Êt tr Ón khaic¸c chñ  ¬ng, chÝnh  nh   i      tr   s¸ch trªnph¹m    níc;®Þnh  ú     vic¶    k tæng  Õt  ¸nh    ótkinh nghiÖ m     Õt  k® gi¸r     c¸c k qu¶  t® îcvµ    Êt söa  æi, ®¹     ®Ò xu   ®   bæ   sung  Ýnh  ch s¸ch phï hîp víi ×nh ®é     iÓn kinh tÕ  ña  t  íctrong        tr   ph¸ttr     c ®Ê n     tõng thêikú.    2­ Ban    ChØ   o  ®¹ Trung  ng  ã  Òn: ¬ c quy a)  Öu  Ëp  éi nghÞ     a   ¬ng, c¸c Bé,  µnh  Tri t h   c¸c ®Þ ph    ng Trung  ng    ¬ ®Ó qu¸n tr Öt ñ  ¬ng  µ  Ýnh   i  ch tr v ch s¸ch vÒ   µ    µ  t    ña  µ   íc;   nh ë v ®Ê ë c Nh n b) Yªu  Çu    a  ¬ng,c¸c Bé, ngµnh    c c¸c ®Þ ph     cung  Êp    è  Öu,b¸o    c c¸c s li   c¸o vÒ     Ên    ã  ªnquan  ôc  ô  c¸c v ®Ò c li   ph v cho  Öc  ©y  ùng  µ  iÓn khaithùc vi x d v tr       hiÖn    Ýnh  c¸cch s¸ch vÒ   µ  ,®Êt    ña  µ   íc;   nh ë   ë c Nh n c)KiÓ m     Öc  ùc hiÖn    Õ   ,  Ýnh    travi th   c¸cch ®é ch s¸ch vÒ   µ  ,®Êt    ña    nh ë   ëc Nhµ   íct¹ c¸c®Þa  ¬ng,c¸cBé, ngµnh; n     i ph     d)  ×nh  § chØ   Öc    µnh    vi thih c¸c v¨n b¶n  c¸c ®Þa   ¬ng, Bé,  µnh  do    ph   ng ban  µnh    íi Õ   ,  Ýnh  h tr¸v   i ch ®é ch s¸ch cña  µ   íctrong lÜnh  ùc  µ  ,®Êt      Nh n     v nh ë   ë vµ  Õn  Þ  ñ íng ChÝnh  ñ  ã  Ön  ki ngh Th t   ph c bi ph¸p xö  ý.  l II­ Õ     µm  Öc   Ch ®é l vi 1­ Ban    ChØ   o  ®¹ Trung  ng  µ c¬  ¬ l   quan   Ên  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýnh  tv c Ch ph v ch s¸ch nhµ    µ  t  , chÞu    ë v ®Ê ë   tr¸chnhiÖ m   ícChÝnh  ñ  Ò   Õt    tr   ph v k qu¶  ùc hiÖn  th   c¸cnhiÖm  ô  îcCh Ýnh  ñ    v®  ph giao. 2­ Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  µm  Öc  ¬ l vi theo  nguyªn  ¾c  Ëp  t t trung  ©n   d chñ.C¸c  µnh      th viªnBan ChØ   o  µm  Öc  ®¹ l vi theo  Õ     ch ®é kiªm  Ö m   µ  Þu  nhi v ch tr¸chnhiÖ m    ©n  i víi Ünh  ùc    c¸nh ®è     l v c«ng    îcgiao. t¸c®   3­  ëng  Tr ban  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ® h ho   c Ban ChØ   o  ®¹ Trung  ng  µ  ã  ¬ vc quyÒn: ­TriÖu  Ëp  äp    t h Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng    µn  Ò     éidung  ã  ªn ¬ ®Ó b v c¸cn   c li   quan  n   Öc  iÓnkhaithùc hiÖn    Ö m  ô    ®Õ vi tr       c¸cnhi v ®Ò ra. ­ Th«ng    qua    Õ   ¹ch  µ  Õn    ña  c¸c k ho v ti ®é c Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   ¬v tr Ón khaithùc hiÖn    Ýnh  i      c¸c ch s¸ch vÒ   µ    µ  t      ¹m    nícvµ    nh ë v ®Ê ë trªnph vic¶    ®«n  c, kiÓm    Öc  ùc hiÖn    Õ   ¹ch vµ  Õn ®é   ;  íng dÉn    ®è   travi th   c¸c k ho   ti   ®ã h   c¸c ®Þa  ¬ng  chøc  iÓnkhaikÕ   ¹ch thµnh  Ëp vµ  ©y  ùng  ph tæ  tr     ho   l x d Quy  Õ   µm  ch l viÖc  ña  c Ban  ChØ   o  a  ¬ng. ®¹ ®Þ ph ­ Ph ©n    c«ng  Ö m   ô  nhi v cho  õng  µnh    t th viªnBan  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  µ  ¬v ®«n  c  Óm    Õt  ®è ki trak qu¶  ùc hiÖn  Ö m  ô  ∙  th   nhi v ® giao. ­ Thµnh  Ëp    êng  ùc®Ó   óp Ban    l Tæ th tr   gi   ChØ   o  ®¹ Trung  ng  ùc hiÖn  ¬ th   chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  ×nh.   vc m
  3. 3 ­ M êi      c¸c chuyªn    áitrong lÜnh  gia gi     qu¶n  ýnhµ, ®Êt  µm  è  Ên  óp l    l c v gi   viÖc  Ban  ChØ   o. ®¹ ­  ö   C c¸c  chuyªn  tæ  viªn c«ng    êng    t¸c th xuyªn  ¹  t ic¸c  a   µn  äng ®Þ b tr   ®iÓ m:  µnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   th ph H N   ph H Ch Minh, thµnh  è    ph H¶i Phßng,   tØnh Qu¶ng  Nam     µ  ½ ng     «n  c,  ¾ m   ×nh  ×nh, ph¸thiÖn    ­§ N ®Ó ® ®è n t h     c¸c vÊn    ®Ò n¶y  sinh ®Ó         b¸o c¸o Ban  ChØ   o    Õt. ®¹ gi¶iquy ­ Yªu  Çu    û     c c¸c U viªn Ban ChØ   o  ®¹ b¸o c¸o c«ng    µ  nh   ú    t¸cv ®Þ k tæ chøc  ¬  Õt,tæng  Õt  Õt  sk   k k qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  ChØ   o. ®¹ 4­ Phã  ëng    Tr ban  µ ngêigióp viÖc  ña  ëng  l      c Tr ban  ùctiÕp  iÒu  µnh  tr   ® h ch¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  ña  tr   ho c Ban,  ¹t®éng  ña  é  Ën  êng  ùc vµ    ho   c b ph th tr   tæ chuyªn viªn.Thay  Æt   ëng      m Tr ban  ñ  ×ho¹t®éng  ña  ch tr     c Ban  ChØ   o  ®¹ trong  tr ng  îp Trëng  ê h  ban  i  ¾ng. ®v 5­ C¸c  û     U viªnBan  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     chØ  o    ®¹ tæ chøc  ùc  Ön  Çn  th hi ph c«ng  Öc  Trëng  vi do  ban giao  µ  êng  v th xuyªn b¸o    c¸o kÕt qu¶  c«ng    íiTrëng  t¸cv   ban. §èi víinh÷ng  Ên    a       v ®Ò ch quy  nh  ®Þ trong  chÝnh  s¸ch cÇn  Þp  êib¸o    ëng    k th   c¸o Tr ban hoÆc   a  Héi nghÞ  ® ra    Ban  ChØ   ®¹o        Õn    Õt. ®Ó xiný ki gi¶i quy 6­ Tæ   êng  ùccña    th tr   Ban ChØ   o  ùctiÕp tr Ónkhaic¸cc«ng  Öc    ®¹ tr    i      vi do Trëng ban  µ  ã  v Ph ban  êng  ùcph©n  th tr   c«ng.KÞp  êitheo  âis¬  Õt,®óc    th   d  k   kÕt  ×nh  ×nh  µ  t h v kinh nghiÖ m  ùc hiÖn      a  ¬ng    óp Ban    th   ë c¸c®Þ ph ®Ó gi   ChØ   ®¹o  ã  ù  íng dÉn  csh   chØ  o  èng  Êt trong c¶  íc. ®¹ th nh    n 7­ Cè   Ên    v Ban  ChØ   o  ¹t®éng  ®¹ ho   theo  cÇu  µ  û  Ö m   ùctiÕp  yªu  v u nhi tr   cña  ëng  Tr ban. II   Õ     µichÝnh  µ  ICh ®é t   ­ v trang  ÕtbÞ thi   1­ K Õ   ¹ch chicña    ho     Ban ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ëp  ¬ l theo  ù    Trëng  d to¸ndo  ban  Öt trong tæng  è  duy     s kinhphÝ  îcBé  µichÝnh  Êp  å m:   ®  T  cg a)    µn  Ön  ôsë  µ  Chi ho thi tr   v trang thiÕtbÞ   µm  Öc      l vi cho  Ban ChØ   o  ®¹ vµ  chuyªn viªn; tæ    b) Chi nghiªncøu  µ  ¹n th¶o c¸cv¨n b¶n;      v so       c) Chi c¸c Héi nghÞ       qu¸n  iÖtvµ  íptËp  Ên  tr   l   hu nghiÖp  ô  v cho  é, ngµnh  B  vµ    a  ¬ng; c¸c®Þ ph d) Chi tæ      chøc chØ  o  iÓnkhait¹ c¸c®Þa  ¬ng; ®¹ tr        i ph e) Chi tæng  Õt,b¸o c¸o;    k   g) Chi v¨n phßng  È m,    n  µiliÖu;     ph inÊ t   h) Chi kh¸c.    2­ Trªn  ¬  ë  c s kinh  Ý   îc cÊp, hµng  ph ®     n¨m  é   µi chÝnh  Êp  µo  µi BT  c v t  kho¶n  ña  ôc  c C Qu¶n  ýnhµ  l  qua  é  ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  Õt    íi é   BX d v th   quy to¸nv  B TµichÝnh    theo dù    ∙  îcTrëng    to¸n® ®   ban    Öt. phª duy 3­ Toµn  é    b trangthiÕtbÞ  Êp      c cho  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  ChØ   o  îch¹ch ®¹ ®     to¸n lµ tµis¶n  ña  ôc       cC Qu¶n  ýnhµ    é   ©y  ùng  µ  l  ­B X d v ph¶i® îc qu¶n  ý,sö     l  dông  theo chÕ     µis¶n  Ön  µnh.   ®é t   hi h
  4. 4 IV­Ch Õ       ®é b¸o  thèng  vµ  c¸o  kª  tæng  Õt k 1­ Trªn c¬  ë      s c¸c b¸o  do    é,  µnh  µ    a   ¬ng  nh  ú  c¸o  c¸c B ng v c¸c ®Þ ph ®Þ k nép  Ò   v Ban  ChØ   o, Tæ   êng  ùcchÞu  ®¹   th tr   tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  µ  h v b¸o    c¸o kÕt qu¶  iÓn khaithùc hiÖn    Ýnh  tr       c¸c ch s¸ch vÒ   µ  , ®Êt      ¹m        nh ë   ë trªnph vic¶ níc ®Ó   ×nh    tr Ban  ChØ   o  ®¹ xem   Ðt  µ  x v th«ng  qua  íc khi tr×nh  tr     b¸o    c¸o ChÝnh  ñ. ph 2­  µng  H th¸ng Ban    ChØ   o  äp    Óm   iÓ m   ótkinh nghiÖm   Õt  ®¹ h ®Ó ki ® r    k qu¶ c«ng    µ  Ëp  Õ   ¹ch  t¸cv l k ho th¸ng tiÕp    theo,®Ò   c¸c biÖn    ra    ph¸p  ô  Ó  c th nh»m  chØ  o    µnh,®Þa  ¬ng  ùc hiÖn  ètc¸cchÝnh  ®¹ c¸cng   ph th   t    s¸ch vÒ   µ  ,   nh ë   ®Êt  . ë
Đồng bộ tài khoản