Quyết định 44/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định 44/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 44/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cao cấp Diên đàn hợp tác Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 44/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 44/2003/Q -TTG NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P U BAN QU C GIA CHU N BN VÀ T CH C H I NGHN C P CAO DI N ÀN H P TÁC Á - ÂU L N TH 5 (ASEM 5) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; ph c v công tác chu n b và t ch c H i ngh C p cao Di n àn H p tác Á - Âu l n th 5 (ASEM 5) vào năm 2004; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p U ban Qu c gia chuNn b và t ch c H i ngh C p cao Di n àn H p tác Á - Âu l n th 5 t i Hà N i vào năm 2004, sau ây g i t t là U ban Qu c gia v ASEM 5. i u 2. U ban Qu c gia v ASEM 5 có nhi m v ch o và i u ph i các B , ngành và các a phương trong các lĩnh v c công tác có liên quan trong quá trình chuNn b và t ch c H i ngh C p cao ASEM 5 t i Hà N i vào năm 2004. i u 3. U ban Qu c gia v ASEM 5 do Phó Th tư ng Chính ph Vũ Khoan làm Ch t ch, B trư ng B Ngo i giao Nguy n Dy Niên làm Phó Ch t ch và có thành viên là các ông, bà có tên sau ây: 1. Lương Văn T , Th trư ng B Thương m i. 2. Lê Th Băng Tâm, Th trư ng B Tài chính. 3. Tr n ình Khi n, Th trư ng B K ho ch và u tư. 4. Tr n Chi n Th ng, Th trư ng B Văn hoá - Thông tin. 5. Mai Liêm Tr c, Th trư ng B Bưu chính, Vi n thông, 6. Nguy n Văn Hư ng, Th trư ng B Công an,
  2. 7. Ph m H ng L i, Phó T ng tham mưu trư ng Quân i nhân dân Vi t Nam, B Qu c phòng, 8. Nguy n Qu c Huy, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph , 9. Ph m T , Phó T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, 10. Nguy n Văn Dũng, Trư ng ban i ngo i T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam, 11. ào Ng c Dung, Bí thư thư ng tr c Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, 12. Tr n c L i, T ng Thư ký Liên hi p các T ch c H u ngh Vi t Nam. 13. Nguy n Qu c Tri u, Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i. i u 4. U ban Qu c gia v ASEM 5 g m 4 Ti u ban: 1. Ti u ban N i dung do B Ngo i giao ch trì. 2. Ti u ban V t ch t và H u c n do Văn phòng Chính ph ch trì. 3. Ti u ban An ninh do B Công an ch trì. 4. Ti u ban Tuyên truy n do B Văn hoá - Thông tin ch trì. B ph n thư ng tr c giúp vi c cho U ban Qu c gia v ASEM 5 là Ban Thư ký ASEM 5, t t i B Ngo i giao. Nhân s làm vi c t i Ban Thư ký ASEM 5 là cán b , chuyên viên c a B Ngo i giao và do B trư ng B Ngo i giao quy t nh. i u 5. U ban Qu c gia v ASEM 5 s t gi i tán sau khi hoàn thành nhi m v t ch c H i ngh C p cao ASEM 5. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ông, bà có tên t i i u 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản