Quyết định 4466/QĐ-BCT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định 4466/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4466/QĐ-BCT về thành lập Ban Công tác chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4466/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 4466/Q -BCT Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CÔNG TÁC CHU N BN VÀ TH C HI N VAI TRÒ CH TNCH ASEAN TRONG C NG NG KINH T ASEAN NĂM 2010 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Quy t nh s 2238/Q -BCT ngày 12 tháng 5 năm 2009 c a B trư ng B Công thương v vi c ban hành Quy ch làm vi c và ph i h p gi a các ơn v trong B Công thương trong quá trình tham gia h p tác ASEAN; Căn c Quy t nh s 824/Q -TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p y ban Qu c gia chu n b và th c hi n vai trò Ch t ch ASEAN năm 2010; th c hi n vai trò Ch t ch ASEAN trong C ng ng Kinh t ASEAN năm 2010 và t ch c các h i ngh kinh t ASEAN trong năm 2010 do B Công thương ch trì; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thương m i a biên, QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban Công tác chuNn b và th c hi n vai trò Ch t ch ASEAN trong C ng ng Kinh t ASEAN năm 2010 (sau ây g i t t là Ban Công tác ASEAN 2010) g m có: 1. B trư ng Vũ Huy Hoàng, Trư ng ban; 2. Ông Nguy n CNm Tú, Th trư ng, Phó Trư ng ban; 3. Ông Nguy n Ti n V , Chánh Văn phòng B , thành viên; 4. Ông Tr n Qu c Khánh, V trư ng V Chính sách thương m i a biên, thành viên; 5. Ông Cao Qu c Hưng, V trư ng V H p tác qu c t , thành viên; 6. Ông Nguy n Duy Khiên, V trư ng V Th trư ng châu M , thành viên; 7. Ông Lý Qu c Hùng, V trư ng V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á, thành viên; 8. Ông Phan Văn Chinh, V trư ng V Xu t nh p khNu, thành viên; 9. Ông Th ng H i, C c trư ng C c Xúc ti n thương m i, thành viên;
  2. 10. Ông Trương Quang Hoài Nam, V trư ng V Pháp ch , thành viên; 11. Ông Nguy n Thanh Hưng, C c trư ng C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin, thành viên; 12. Ông Vũ Qu c Anh, V trư ng V Tài chính, thành viên; 13. Ông Phan Th Hào, V trư ng, Trư ng Cơ quan i di n c a B Công thương t i thành ph H Chí Minh, thành viên; 14. Ông ào Tr n Nhân, V trư ng V Th trư ng châu Á – Thái Bình Dương, thành viên; 15. Ông Nguy n Văn Long, V trư ng, Chánh Văn phòng, Văn phòng y ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t , thành viên; 16. Ông inh Văn H i, Phó V trư ng V Th trư ng châu Âu, thành viên; 17. Ông Lê Quang Lân, Phó V trư ng V Chính sách thương m i a biên, thành viên; 18. Tham tán Thương m i Vi t Nam t i các nư c ASEAN (g m: Căm-pu-chia, In- ô- nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, và Thái Lan), thành viên. Căn c trên th c t , yêu c u và tính ch t công vi c, Trư ng ban và Phó Trư ng ban s xem xét, quy t nh vi c b sung thêm thành viên. i u 2. Ban Công tác ASEAN 2010 có nhi m v : 1. Ch trì các h i ngh kinh t ASEAN do Vi t Nam làm Ch t ch. 2. Xây d ng chương trình ho t ng c a B Công thương v ASEAN trong năm 2010. 3. xu t, tham gia ý ki n liên quan n kinh t trong quá trình so n th o chương trình ngh s , văn ki n. 4. T ch c ph c v l tân, h u c n và công tác báo chí, tuyên truy n trong vi c t ch c các h i ngh kinh t ASEAN do B Công thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c. i u 3. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Công tác ASEAN 2010. i u 4. Ban Công tác ASEAN 2010 s t gi i th sau khi các ho t ng c a năm ASEAN 2010 k t thúc. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành.
  3. i u 6. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng và các ông có tên i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 1; - Lãnh o B ; - Website B Công thương; - Lưu: VT, B. Vũ Huy Hoàng QUY CH HO T NG C A BAN CÔNG TÁC ASEAN 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4466/Q -BCT ngày 09 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng B Công thương) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Cơ c u t ch c 1. Ban Công tác ASEAN 2010 thu c B Công Thương do B trư ng B Công Thương làm Trư ng ban và tr c ti p ch o, i u hành. 2. Phó Trư ng ban là Th trư ng B Công Thương Nguy n CNm Tú. 3. Ban Công tác ASEAN 2010 bao g m: Ti u ban n i dung và Ti u ban l tân và h u c n v i thành ph n c th như sau: a. Ti u ban n i dung do V trư ng V Chính sách thương m i a biên làm Trư ng Ti u ban. Thành viên c a Ti u ban g m i di n lãnh o các ơn v (có tên theo Quy t nh s 4466/Q -BCT ngày 09 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương): V Chính sách thương m i a biên, V H p tác qu c t , V Xu t nh p khNu, V Th trư ng châu Á – Thái Bình Dương, V Th trư ng châu Âu, V Th trư ng châu M , V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á, V Pháp ch , C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin, C c Xúc ti n thương m i và các Tham tán Thương m i Vi t Nam t i các nư c ASEAN (g m: Căm-pu-chia, In- ô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan). b. Ti u ban l tân và h u c n do Chánh Văn phòng B làm Trư ng Ti u ban. Thành viên c a Ti u ban g m i di n lãnh o các ơn v (có tên theo Quy t nh s 4466/Q -BCT ngày 09 tháng 09 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương): Văn phòng B , V Tài chính, V Chính sách thương m i a biên, V H p tác qu c t , V Th trư ng châu Á – Thái Bình Dương, V Th trư ng - châu Âu, V Th trư ng châu
  4. M , V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á và C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin. i u 2. Ch c năng, nhi m v c a Ban Công tác ASEAN 2010 1. Xây d ng phương án ch trì và t ch c các h i ngh kinh t ASEAN do Vi t Nam làm Ch t ch do Ch t ch y ban Qu c gia ASEAN 2010 giao nhi m v cho B Công Thương. 2. Tham gia và xu t ý ki n liên quan n kinh t trong quá trình xây d ng chương trình ngh s và văn ki n c a các h i ngh ASEAN 2010 như: H i ngh C p cao ASEAN, H i ng C ng ng Kinh t ASEAN (AEC), H i ngh B trư ng Kinh t ASEAN (AEM), H i ng Khu v c m u d ch t do ASEAN (H i ng AFTA), Nhóm c trách c p cao v H i nh p Kinh t ASEAN (HLTF-EI) và các h i ngh kinh t ASEAN khác do B Công Thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c. 3. xu t và t ch c các ho t ng i ngo i, ti p xúc song phương trong khuôn kh các h i ngh kinh t ASEAN trong năm 2010. 4. m b o công tác l tân, h u c n, báo chí và tuyên truy n trong vi c t ch c H i ngh C ng ng Kinh t ASEAN (AEC), H i ngh B trư ng Kinh t ASEAN (AEM), H i ng Khu v c m u d ch t do ASEAN (H i ng AFTA), Nhóm c trách c p cao v H i nh p Kinh t ASEAN (HLTF-EI) và các h i ngh kinh t ASEAN khác do B Công Thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c. Chương 2. NHI M V , QUY N H N C A TRƯ NG BAN, PHÓ TRƯ NG BAN VÀ TRƯ NG TI U BAN i u 3. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng ban 1. Ch o và quy t nh nh ng ch trương, phương hư ng liên quan n quá trình chuNn b n i dung, tham gia và t ch c các h i ngh kinh t ASEAN do Vi t Nam làm Ch t ch. 2. Ch o và phân công nhi m v cho Phó Trư ng ban, các Trư ng Ti u ban và các thành viên trong Ban Công tác ASEAN 2010. 3. Phê duy t các chương trình, k ho ch công tác, kinh phí liên quan n vi c chuNn b và t ch c các h i ngh kinh t ASEAN do B Công Thương t ch c; tham gia ph i h p v i các B , ngành v các n i dung trên n u các h i ngh do các B , ngành t ch c. 4. Tri u t p, ch trì và k t lu n các phiên h p c a Ban Công tác ASEAN 2010. i u 4. Nhi m v và quy n h n c a Phó Trư ng ban
  5. Phó Trư ng ban th c hi n nhi m v do Trư ng ban phân công, c th như sau: 1. Thay m t Trư ng ban tr c ti p ch o toàn di n các ho t ng c a Ban Công tác ASEAN 2010 liên quan n công vi c t ch c, l tân, h u c n và n i dung tham d các h i ngh kinh t ASEAN theo quy nh t i i u 2 c a Quy ch này. 2. Ch trì các cu c h p c a Ban Công tác ASEAN 2010 theo yêu c u c a Trư ng ban. 3. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban giao. i u 5. Nhi m v và quy n h n c a các Trư ng Ti u ban 1. T ch c các phiên h p c a Ban Công tác (theo n i dung công vi c ư c Trư ng ban phân công cho Ti u ban); Truy n t các ý ki n ch o, các k t lu n c a Trư ng ban và Phó Trư ng ban t i các thành viên; Xây d ng l ch công tác, k ho ch ho t ng và t ng h p báo cáo ti n hoàn thành công vi c c a các thành viên. 2. i u ph i, ôn c các thành viên th c hi n úng các chương trình, nhi m v , k ho ch công tác, b o m úng ti n . 3. i u hành vi c chuNn b n i dung theo m ng vi c ư c phân công và t ch c các h i ngh kinh t ASEAN do B Công Thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c theo úng l nghi ASEAN. 4. ChuNn b các báo cáo nh kỳ ho c t xu t theo yêu c u c a Trư ng ban và Phó Trư ng ban. 5. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. Chương 3. NHI M V C A CÁC THÀNH VIÊN THU C CÁC ƠN VN i u 6. V Chính sách thương m i a biên 1. Ch trì, ph i h p v i các ơn v h u quan xây d ng chương trình ngh s , văn ki n, phương án và báo cáo c a H i ng C ng ng Kinh t ASEAN (AEC), H i ngh B trư ng Kinh t ASEAN (AEM), H i ng Khu v c thương m i t do ASEAN (H i ng AFTA), Nhóm c trách c p cao v H i nh p Kinh t ASEAN (HLTF-EI) ho c các h i ngh kinh t c a ASEAN do c p Lãnh o B tham d và do B Công Thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c. 2. ChuNn b n i dung tham gia và ch trì H i ngh quan ch c kinh t c p cao (SEOM) và H i ngh y ban nhân dân i u ph i th c hi n Hi p nh thương m i hàng hóa ASEAN (CCA). 3. Ph i h p v i Văn phòng B m b o công tác l tân, h u c n, báo chí, tuyên truy n trong vi c t ch c các h i ngh kinh t ASEAN do B Công Thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c theo úng l nghi c a ASEAN.
  6. 4. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 7. V H p tác qu c t 1. Ch trì, ph i h p v i các V , C c liên quan chuNn b các n i dung liên quan n h p tác công nghi p và năng lư ng ASEAN (s ư c quy nh c th trong m t Quy t nh riêng). 2. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 8. Văn phòng B 1. m b o công tác l tân, h u c n, báo chí và tuyên truy n trong vi c t ch c các h i ngh kinh t ASEAN do B Công Thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c. 2. Ph i h p v i các ơn v c a B Công an m b o an ninh trong quá trình t ch c các h i ngh kinh t ASEAN t i Vi t Nam. 3. Ph i h p v i V Chính sách thương m i a biên trong quá trình tri n khai t ch c các h i ngh kinh t ASEAN do B Công Thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c úng l nghi ASEAN. 4. Ph i h p v i V Tài chính d trù kinh phí t ch c và thanh quy t toán kinh phí t ch c các h i ngh kinh t ASEAN do B Công Thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c. 5. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 9. C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin 1. Ph i h p v i V Chính sách thương m i a biên chuNn b n i dung v h p tác thương m i i n t và ng d ng công ngh thông tin, i n t trong ho t ng kinh t , thương m i c a ASEAN. 2. Xây d ng Website c a H i ngh B trư ng Kinh t ASEAN do B Công Thương ch trì t ch c. 3. Qu n lý Website và ph i h p v i V Chính sách thương m i a biên ưa tin, gi i thi u, qu ng bá v các h i ngh kinh t ASEAN do B Công Thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c. 4. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 10. V Th trư ng châu Á – Thái Bình Dương 1. Ch trì theo dõi và c p nh t tình hình quan h thương m i, u tư và h p tác kinh t song phương gi a Vi t Nam v i các nư c ASEAN và các nư c i tho i trong khu v c châu Á – Thái Bình Dương (bao g m: Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c, Ôx-
  7. trây-lia và Niu-di-lân) và gi a các nư c ASEAN v i các nư c i tho i trong khu v c châu Á – Thái Bình Dương. 2. Ph i h p v i V Chính sách thương m i a biên t ch c các cu c ti p xúc song phương v i các nư c ASEAN và các nư c i tho i trong Khu v c Châu Á – Thái Bình Dương ph c v cho nhi m v Ch t ch ASEAN năm 2010. 3. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 11. V Th trư ng châu Âu 1. Ch trì theo dõi và c p nh t tình hình quan h thương m i, u tư và h p tác kinh t song phương gi a Vi t Nam v i Liên minh Châu Âu (EU) và t ng nư c thành viên c a EU và gi a EU v i các nư c ASEAN. 2. Ph i h p v i V Chính sách thương m i a biên t ch c các cu c ti p xúc song phương v i Cao y Thương m i, i di n EU và các nư c thành viên EU ph c v cho nhi m v Ch t ch ASEAN năm 2010. 3. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 12. V Th trư ng châu M 1. Ch trì theo dõi và c p nh t tình hình quan h thương m i, u tư và h p tác kinh t song phương gi a Vi t Nam v i các nư c i tác c a ASEAN trong khu v c Châu M bao g m Hoa Kỳ, Ca-na-da và các nư c thu c Th trư ng chung Nam M (MERCOSUR) và gi a Hoa Kỳ, Ca-na-da và T ch c MERCOSUR v i các nư c ASEAN. 2. Ph i h p v i V Chính sách thương m i a biên t ch c các cu c ti p xúc song phương v i Hoa Kỳ, Ca-na- a và các nư c thành viên MERCOSUR ph c v cho nhi m v Ch t ch ASEAN năm 2010. 3. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 13. V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á 1. Ch trì theo dõi và c p nh t tình hình quan h thương m i, u tư và h p tác kinh t song phương gi a Vi t Nam v i các nư c i tác c a ASEAN trong khu v c th trư ng Nam Á và vùng V nh như: n , Pakistan và H i ng h p tác vùng V nh (GCC) và gi a n , Pakistan và H i ng h p tác vùng V nh (GCC) v i các nư c ASEAN. 2. Ph i h p v i V Chính sách thương m i a biên t ch c các cu c ti p xúc song phương v i n , Pa-kis-tan và các nư c thành viên GCC ph c v cho nhi m v Ch t ch ASEAN năm 2010. 3. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 14. V Xu t nh p kh u
  8. 1. Ch trì theo dõi, c p nh t thông tin v tình hình xu t nh p khNu chung theo ngành hàng, a lý, tình hình s d ng gi y ch ng nh n xu t x ưu ãi c a ASEAN và ASEAN v i các i tác. 2. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 15. C c Xúc ti n thương m i 1. Ch trì và xu t t ch c các s ki n v xúc ti n thương m i và u tư trong khuôn kh h p tác kinh t ASEAN trong năm 2010. 2. Ph i h p v i Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (VCCI) t ch c và v n ng các doanh nghi p tham d các ho t ng c a Di n àn kinh doanh ASEAN, i tho i gi a các B trư ng Kinh t ASEAN v i doanh nghi p, i tho i gi a B trư ng Kinh t ASEAN v i H i ng Kinh doanh ASEAN – Hoa Kỳ bên l H i ngh B trư ng Kinh t ASEAN ph c v cho nhi m v Ch t ch ASEAN năm 2010. 3. V n ng các doanh nghi p Vi t Nam tài tr và qu ng bá thương hi u Vi t Nam t i các h i ngh kinh t ASEAN do B Công Thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c. 4. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 16. V Pháp ch 1. xu t, tham gia xây d ng, rà soát các văn ki n v kinh t ASEAN, ph c v công tác ch t ch ASEAN c a Vi t Nam trong năm 2010. 2. Ph i h p v i V Chính sách thương m i a biên chuNn b n i dung gi i quy t tranh ch p phát sinh theo cơ ch gi i quy t tranh ch p c a ASEAN. 3. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 17. V Tài chính 1. Ph i h p v i Văn phòng B và V Chính sách thương m i a biên l p k ho ch d trù và quy t toán kinh phí t ch c các h i ngh kinh t ASEAN do B Công Thương ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c. 2. Giám sát vi c thu chi tài chính i v i công vi c t ch c các h i ngh kinh t ASEAN trong năm 2010 do B Công Thương ch trì t ch c ho c ph i h p v i các B , ngành khác t ch c. 3. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. i u 18. Văn phòng y ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t H tr Ban Công tác ASEAN 2010 th c hi n các nhi m v theo yêu c u c a Trư ng ban ho c Phó Trư ng ban liên h thư ng xuyên v i các b ph n c a y ban Qu c gia ASEAN 2010 m b o s th ng nh t trong t ch c th c hi n.
  9. i u 19. Các Tham tán Thương m i Vi t Nam t i các nư c ASEAN (g m: Căm- pu-chia, In- ô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan) 1. Thu th p thông tin liên quan n chính sách kinh t c a các nư c ASEAN, phân tích, t ng h p và g i v V Chính sách thương m i a biên. 2. Ph i h p v i V Chính sách thương m i a biên ph i h p quan i m gi a Vi t Nam v i các nư c ASEAN. 3. H tr và tham d các h i ngh kinh t ASEAN ư c t ch c t i các nư c ASEAN. 4. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban và Phó Trư ng ban giao. Chương 4. CH LÀM VI C i u 20. Ch làm vi c c a Ban Công tác ASEAN 2010 1. Các thành viên c a Ban Công tác ASEAN 2010 làm vi c theo ch kiêm nhi m và th c hi n các công vi c theo phân công c a Trư ng ban và Phó Trư ng ban. 2. Ban Công tác th c hi n ch giao ban nh kỳ 3 tháng/l n ho c t xu t theo yêu c u b o m ti n và bàn th ng nh t các công vi c c n ư c gi i quy t. 3. Các thành viên c a Ban Công tác trong các Ti u ban báo cáo cho Trư ng Ban và Phó Trư ng ban v ti n và k t qu công vi c ư c giao. i u 21. Kinh phí ho t ng 1. Kinh phí ho t ng c a Ban Công tác ASEAN 2010 bao g m ph c p làm vi c ngoài gi , mua s m trang thi t b , in n tài li u, i kh o sát a i m, h c h i kinh nghi m t ch c h i ngh c a các nư c ASEAN … ư c trích t kinh phí ã c p cho B ph c v năm Vi t Nam ch trì ASEAN và t ch c các h i ngh kinh t ASEAN trong năm 2010. Ngoài ra, có th huy ng t các ngu n kinh phí khác phù h p v i các quy nh hi n hành. 2. V Tài chính và Văn phòng B ch u trách nhi m l p d trù kinh phí ho t ng cho Ban Công tác ASEAN 2010 và th c hi n vi c gi i ngân theo các n i dung ho t ng ư c Trư ng ban và Phó Trư ng ban phê duy t. B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG TRƯ NG BAN CÔNG TÁC ASEAN 2010
  10. Vũ Huy Hoàng
Đồng bộ tài khoản