Quyết định 45/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 45/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45/2004/QĐ-BNN về việc ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/2004/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 45/2004/Q -BNN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH “QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR C A NƯ C NGOÀI TRONG NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng viên tr phi Chính ph nư c ngoài; Quy t nh s 112/2001/Q -TTg ngày 21 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o Qu c t t i Vi t Nam; Xét ngh c a Chánh văn phòng, V trư ng V H p tác Qu c t và V trư ng V T ch c Cán b ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài trong ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn” g m 7 chương, 29 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo Nư c Công hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và thay th Quy t nh s 132/1999/Q -BNN- HTQT ngày 22 tháng 9 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy ch Qu n lý các chương trình và d án có s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài thu c trách nhi m c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V h p tác Qu c t và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Cao c Phát
 2. ( ã ký) QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR C A NƯ C NGOÀI TRONG NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành theo Quy t nh s : 45/2004/Q -BNN ngày 30 tháng 9 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này i u ch nh ho t ng thu hút, qu n lý và s d ng các ngu n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA), vi n tr phi chính ph (g i t t là NGO) và các hình th c vi n tr phi d án (không mang tính thương m i) c a nư c ngoài do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý. Các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài (g i t t là FDI) không thu c i tư ng i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. i tư ng áp d ng T t c các ơn v tr c thu c cơ quan B (V , Thanh tra B , Văn phòng B ) và các ơn v thu c B (C c, Vi n, Trư ng, Vư n, Trung tâm), sau ây g i chung là ơn v , và các a phương có qu n lý và s d ng ngu n ODA, NGO và các hình th c vi n tr phi d án c a nư c ngoài do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, m t s t ng ư c hi u như sau: 1. "Chương trình" là m t t p h p các ho t ng, các d án có liên quan n nhau m t cách h u cơ và có th liên quan n nhi u ngành kinh t , k thu t, nhi u vùng lãnh th , nhi u ch th khác nhau, ư c th c hi n thông qua phương pháp ti p c n liên ngành, có th i h n th c hi n tương i dài ho c theo nhi u giai o n, và ngu n l c th c hi n có th ư c huy ng t nhi u ngu n khác nhau, theo nhi u phương th c khác nhau. 2. "D án" là m t t p h p các ho t ng có liên quan n nhau nh m t ư c m t ho c m t s m c tiêu xác nh, ư c th c hi n trong m t th i h n nh t nh, d a trên nh ng ngu n l c xác nh. D án bao g m d án u tư, d án h tr k thu t và các d án h p tác nghiên c u khoa h c k thu t song phương.
 3. 3. "D án u tư" là d án t o m i, m r ng (nâng c p) ho c c i t o nh ng cơ s v t ch t nh t nh nh m t ư c s tăng trư ng v s lư ng ho c duy trì, c i ti n, nâng cao ch t lư ng c a s n phNm ho c d ch v trong kho ng th i gian xác nh. 4. "D án h tr k thu t" là d án t p trung ch y u vào vi c cung c p các y u t k thu t ph n m m, bao g m các d án phát tri n năng l c th ch , phát tri n ngu n nhân l c, chuy n giao công ngh ho c chuy n giao ki n th c, kinh nghi m, cung c p các y ut u vào v k thu t chuNn b và th c hi n chương trình, d án u tư. 5. “Chương trình, d án ODA” là chương trình, d án có s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA). 6. " i u ư c qu c t v ODA" là tho thu n b ng văn b n ư c ký k t gi a i di n ư c u nhi m c a Nhà nư c ho c cơ quan có thNm quy n c a Chính ph Vi t Nam v i i di n c a Nhà tài tr v các v n liên quan n ODA, bao g m các Hi p nh, Ngh nh thư, văn ki n chương trình, d án và các văn b n trao i gi a các bên có giá tr tương ương. 7. "Ch qu n u tư" (hay còn g i là cơ quan ch qu n chương trình, d án) là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i v i chương trình, d án do các ơn v tr c thu c cơ quan B ho c các ơn v thu c B tr c ti p tri n khai, th c hi n và nh ng d án thu c ngành do Chính ph giao cho B là cơ quan qu n lý, th c hi n. 8. "Ch d án" (hay còn g i Ch chương trình, d án) là các ơn v tr c thu c cơ quan B ho c các ơn v thu c B và các a phương ư c B trư ng giao trách nhi m tr c ti p qu n lý, s d ng ngu n v n c a các Nhà tài tr và ngu n v n i ng th c hi n chương trinh, d án theo n i dung ã ư c phê duy t. 9. "Ban Qu n lý chương trình, d án" (g i t t "Ban Qu n lý d án") ho c "Văn phòng d án" là cơ quan i di n cho Ch d án, ư c toàn quy n thay m t Ch d án th c hi n các quy n h n và nhi m v ư c giao, k t khi b t u th c hi n cho n khi k t thúc d án, k c vi c quy t toán, nghi m thu, bàn giao ưa d án vào khai thác và s d ng. 10."Trư ng Ban Qu n lý d án" (g i t t "Giám c d án") là ngư i ng u Ban Qu n lý d án, thay m t cho ch d án (và ch qu n d án) qu n lý, i u hành các ho t ng c a chương trình, d án; ch u trách nhi m trư c Ch d án i vơi các ho t ng và k t qu th c hi n chương trình, d án; ch u trách nhi m v i Ch d án và trư c pháp lu t v các hành vi c a mình. 11. "Ban i u hành chương trình, d án” hay còn g i là "Ban Ch o chương trình, d án " (g i t t là Ban i u hành d án), g m i di n các cơ quan liên ngành, ư c thành l p h tr cơ quan ch qu n ch o các ho t ng th c hi n d án, xem xét và ki n ngh v i c p có thNm quy n phê duy t nh ng i u ch nh c a d án. 12. "V n i ng" là giá tr các ngu n l c (ti n m t, hi n v t, công lao ng) huy ng trong nư c chuNn b và th c hi n các chương trình, d án ODA theo yêu c u c a chương trình, d án.
 4. 13. “Tho thu n v vi n tr phi Chính ph nư c ngoài” là văn b n ghi nh n ý nh ban u (không ràng bu c v pháp lý) v các kho n vi n tr phi Chính ph nư c ngoài gi a i di n c a Bên Vi t Nam và Bên Tài tr . 14. “Văn ki n d án (chương trình, d án) vi n tr phi Chính ph nư c ngoài” là tài li u chính th c th hi n cam k t gi a i di n c a Bên Vi t Nam và Bên Tài tr v m t chương trình ho c m t d án c th , trong ó xác nh rõ: m c tiêu, các ho t ng, các k t qu c n t ư c, ngu n l c ư c s d ng, th i h n và k ho ch th c hi n, nghĩa v , quy n l i và trách nhi m c a các bên có liên quan. 15.“Vi n tr phi d án” là các kho n vi n tr không thu c chương trình, d án, ư c cung c p vi n tr qua các hình th c h tr tr c ti p ngân sách ngành, vi n tr theo gói, vi n tr qua các qu u thác, dư i d ng hi n v t (hàng hoá, v t tư, thi t b ), ti n m t ho c chuyên gia (k c chuyên gia tình nguy n); các kho n vi n tr ngoài d án cho nghiên c u, h i ngh , h i th o, t p hu n, h c t p kinh nghi m và cho các m c ích nhân o, t thi n (g i chung là viên tr nhân o). 16. “C u tr khNn c p” là kho n vi n tr thu c vi n tr phi d án ư c th c hi n khNn trương ngay sau khi xNy ra các trư ng h p khNn c p (thiên tai, ho c các tai ho khác) và kéo dài t i a là 2 tháng sau khi các trư ng h p khNn c p ch m d t. Sau th i h n trên, n u kho n c u tr này v n ư c ti p t c thì ư c coi là vi n tr kh c ph c h u qu sau trư ng h p khNn c p. 17. "Quy ch Qu n lý u tư" là Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph , ã ư c s a i, b sung m t s i u t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 1 năm 2003 c a Chính ph . 18. "Quy ch u th u" là Quy ch u th u ban hành theo Ngh nh s 88/1999/N - CP ngày 1 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph , ã ư c s a i, b sung m t s i u t i Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 ngày 2000 và Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . 19. "Quy ch Qu n lý ODA" là Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành theo Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph . 20. "Quy ch Qu n lý NGO" là Quy ch Qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài ban hành theo Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Ngu n h tr c a nư c ngoài 1. Ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) và các ngu n khác do các t ch c và cá nhân nư c ngoài h tr ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn dư i hình th c chương trình, d án g m: a) Vi n tr không hoàn l i;
 5. b) V n vay v i các i u ki n ưu ãi như cho vay không có lãi su t mà ch có phí d ch v , phí cam k t, có lãi su t th p ho c k t h p ngu n vay có lãi su t th p v i ngu n vay có lãi su t trung bình, có th i gian ân h n, th i gian hoàn tr v n vay dài h n. 2. Các ngu n h tr phi d án c a nư c ngoài th hi n dư i d ng h tr tài chính (ngo i t ho c Vi t Nam ng), cung c p thi t b , công ngh (máy móc, bí quy t v n hành), v t tư (hàng hoá, gi ng cây, gi ng con và sinh v t), nghiên c u phát tri n, h tr k thu t, chuyên gia và ào t o, c u tr khNn c p. i u 5. Nguyên t c thu hút, qu n lý và s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài 1. Các ngu n h tr c a nư c ngoài là ngu n v n quan tr ng c a ngân sách Nhà nư c, ư c s d ng h tr th c hi n các m c tiêu ưu tiên xây d ng và phát tri n ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2. Vi c v n ng, thu hút, s d ng các ngu n h tr c a nư c ngoài i v i ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th ng nh t qu n lý t Trung ương n các a phương trong ph m vi c nư c. 3. Quá trình v n ng, thu hút và s d ng các ngu n h tr c a nư c ngoài ph i có s tham gia c a các ơn v có liên quan, c a chính quy n a phương và ngư i dân ư c hư ng thành qu t d án; b o m tính rõ ràng, minh b ch v quy n h n và trách nhi m c a các bên có liên quan; b o m s hài hoà v nguyên t c và th t c h tr gi a bên Vi t Nam và các Nhà tài tr . 4. Vi c thu hút, qu n lý và s d ng các ngu n h tr c a nư c ngoài ph i tuân theo các quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (Quy ch Qu n lý ODA), Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n vi n tr phi chính ph (Quy ch Qu n lý NGO), Quy ch Qu n lý vay và tr n nư c ngoài, các ch qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng h p i u ư c qu c t ã ư c ký k t gi a Chính ph Vi t Nam v i các bên Tài tr có quy nh khác v i Quy ch này, thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. Chương 2: XÁC NNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ D ÁN C N ƯU TIÊN V N NG, THU HÚT NGU N H TR C A NƯ C NGOÀI i u 6. xu t chương trình, d án c n thu hút, v n ng ngu n h tr c a nư c ngoài Tu n th tư c a tháng 6 hàng năm, các ơn v và a phương căn c quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a ngành (hàng năm, 5 năm, 10 năm) và nhi m v c a ơn v và a phương, ch ng xu t danh m c chương trình, d án c n ưu tiên v n ng, thu hút ngu n h tr c a nư c ngoài và chuNn b Phi u ăng ký d án ( cương sơ b ) g i v V H p tác qu c t , ng g i V K ho ch, t ng h p trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 7. L a ch n chương trình, d án ưu tiên thu hút và v n ng ngu n h tr c a nư c ngoài
 6. 1. Lĩnh v c ưu tiên v n ng ngu n tài tr : Trên cơ s chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành, hàng năm V K ho ch trình B trư ng xác nh lĩnh v c c n ưu tiên c a ngành v n ng ngu n h tr c a nư c ngoài; thông báo công khai làm cơ s cho vi c xét ch n chương trình, d án. 2. Các bư c l a ch n chương trình, d án ưu tiên: a) Trư c ngày 10 tháng 8 hàng năm, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p H i ng xét ch n chương trình, d án ưu tiên v n ng ngu n h tr nư c ngoài i v i ngành. H i ng xét ch n g m i di n lãnh o các V ch c năng, C c qu n lý chuyên ngành do m t ng chí Th trư ng làm Ch t ch và V H p tác qu c t là cơ quan thư ng tr c. Nhi m v , quy n h n và th i gian ho t ng c a H i ng ư c ghi trong quy t nh thành l p. b) Tu n th ba tháng 9 hàng năm, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn h p t p th Lãnh o B th o lu n và phê duy t danh m c chương trình, d án ưu tiên c a ngành và g i văn b n ăng ký lên B K ho ch và u tư (kèm cương sơ b t ng chương trình, d án theo quy nh t i Ph l c 2 Thông tư 06/2001/TT-BKH ngày 20/09/2001 c a B trư ng B K ho ch và u tư). c) H i ngh i u ph i các Nhà tài tr nư c ngoài i v i các chương trình, d án c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn ư c t ch c hàng năm. 3. i v i các kho n vi n tr khNn c p kh c ph c thiên tai, lũ l t ho c các kho n vi n tr không n m trong danh m c ưu tiên ã ư c Chính ph phê duy t, các ơn v và a phương có văn b n trình B trư ng báo cáo Chính ph xem xét, quy t nh. 4. i v i ngu n vi n tr do ơn v t àm phán v i i tác nư c ngoài nh m ph c v cho nghiên c u, th nghi m khoa h c c a ơn v , Th trư ng các ơn v t l a ch n, t quy t nh và t ch u trách nhi m cá nhân. K t qu àm phán chương trình, d án ph i báo cáo b ng văn b n v B , theo quy nh t i Quy ch qu n lý ODA c a Chính ph , Quy ch qu n lý NGO c a Th tư ng, các văn b n hư ng d n c a B Tài chính và các b ngành có liên quan. i u 8. C p mã s chương trình, d án thu c ngành Các chương trình, d án sau khi ư c t ng h p vào Danh m c chương trình, d án ưu tiên c a ngành ph i ăng ký mã s d án v i B và mã s c p cho t ng chương trình, d án ư c lưu gi thông tin V H p tác qu c t theo quy nh t i Quy t nh s 95/2001/Q -BNN ngày 21/09/2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 9. Thông báo Danh m c các chương trình, d án ư c tài tr
 7. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m thông báo b ng văn b n v danh m c các chương trình, d án ưu tiên c a ngành ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và Nhà tài tr cam k t h tr n các ơn v và a phương ã ăng ký chương trình, d án. Chương 3: CHU N BN, XÂY D NG, TH M NNH N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN i u 10. Chu n b chương trình, d án 1. Thành l p Ban ChuNn b chương trình, d án ho c giao ơn v u m i chuNn b d án (sau ây g i t t là Ban ChuNn b d án): a) Khi có thông báo chính th c b ng văn b n v danh m c các chương trình, d án ưu tiên ã ư c Chính ph phê duy t và Nhà tài tr ng ý xem xét, thì B trư ng ra quy t nh thành l p Ban ChuNn b d án. Ban ChuNn b d án g m có Trư ng ban, m t s cán b chuyên môn, i di n c a ơn v liên quan và ơn v ư c B giao qu n lý th c hi n d án. b) Nhi m v c a Ban ChuNn b d án th c hi n theo Kho n 2 i u 13 Quy ch qu n lý ODA c a Chính ph và theo quy nh c a Quy ch này. c) Ban ChuNn b d án l p n i dung k ho ch chuNn b chương trình, d án theo quy nh t i i u 14 Quy ch qu n lý ODA c a Chính ph và theo quy nh c a Quy ch này. 2. Vi c xác nh v n nư c ngoài và v n i ng chuNn b chương trình, d án theo quy nh t i i u 12 Quy ch qu n lý ODA c a Chính ph và các quy nh trong Quy ch qu n lý NGO c a Th tư ng Chính ph . i u 11. N i dung chương trình, d án u tư 1. N i dung báo cáo nghiên c u ti n kh thi, kh thi theo quy nh t i i u 15 và i u 16 Quy ch Qu n lý ODA c a Chính ph và quy nh c a Nhà tài tr . 2. Báo cáo chương trình, d án u tư ph i ghi rõ ngu n v n trong nư c, ngu n h tr nư c ngoài, các i u ki n tho thu n v i Nhà tài tr và ngu n kinh phí cho ho t ng ki m tra, ánh giá chương trình, d án t ngu n tài tr hay t ngu n v n i ng theo úng Quy ch Qu n lý u tư c a Chính ph và quy nh c a Nhà tài tr . 3. Các chương trình, d án u tư và xây d ng ph i th c hi n vi c u th u ch n tư v n thi t k , nhà th u xây d ng công trình, mua s m thi t b , v t tư xây l p và d ch v cho d án theo Quy ch u th u c a Chính ph , các văn b n hư ng d n c a B K ho ch và u tư và quy nh c a Nhà tài tr . i u 12. N i dung văn ki n chương trình, d án h tr k thu t
 8. 1. Chương trình, d án h tr k thu t trong ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn g m có: a) th ch , chính sách, pháp lu t; b) ào t o ngu n nhân l c cho ngành; c) chuy n giao công ngh -k thu t, h p tác nghiên c u khoa h c; d) trao i và chuy n giao ki n th c, kinh nghi m th c hi n chương trình, d án. 2. N i dung văn ki n chương trình, d án h tr k thu t theo quy nh t i i u 17 Quy ch Qu n lý ODA c a Chính ph , Ph l c 3 c a Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 c a B trư ng B K ho ch và u tư và yêu c u c a Nhà tài tr . Văn ki n chương trình, d án c n quy nh rõ ngu n kinh phí b trí cho ho t ng ki m tra, ánh giá và nghi m thu t ngu n h tr phát tri n c a nư c ngoài hay t ngu n v n i ng c a Vi t Nam. i u 13. i v i vi n tr phi d án, vi n tr nhân o và h i ngh , h i th o qu c t 1. i v i vi n tr phi d án Các ơn v có ngu n h tr nư c ngoài phi d án, dư i hình th c h tr tr c ti p ngân sách ngành, vi n tr theo gói ho c qua các qu u thác, vi n tr ngoài d án cho nghiên c u, trao i thông tin, kinh nghi m, b i dư ng, t p hu n v ki n th c chuyên môn, nghi p v (tr quy nh t i i u 11 và i u 12) ph i làm báo cáo g i v B thông qua V H p tác qu c t , nêu rõ phương th c viên tr , n i dung, i tư ng vi n tr và ti p nh n vi n tr , th i gian th c hi n và t ng kinh phí. N u vi n tr dư i d ng hi n v t (hàng hoá, v t tư, thi t b ), ti n m t c n nêu rõ s lư ng, danh m c hàng vi n tr và ư c tính t ng giá tr hàng vi n tr b ng hi n v t ho c ti n m t. 2. i viên tr nhân o Các ơn v , a phương khi b thiên tai ho c tai ho , c n v n ng c u tr khNn c p c a c ng ng qu c t ph i căn c vào m c thi t h i c th v ngư i, tài s n, công trình thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn làm báo cáo g i v B , V H p tác qu c t t ng h p trình B trư ng báo cáo Chính ph cho ti n hành v n ng c ng ng qu c t c u tr . 3. i v i h i ngh , h i th o qu c t Vi c t ch c các h i ngh , h i th o qu c t có s h tr v kinh phí t các ngu n vi n tr c a nư c ngoài i v i các ơn v ph i th c hi n theo các i u quy nh t i Quy t nh 112/2001/Q -TTg ngày 21/08/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o Qu c t t i Vi t Nam. i u 14. Th m nh chương trình, d án 1. i u ki n thNm nh a) D án có trong danh m c ưu tiên ã ư c B trư ng duy t và ư c c p mã s theo i u 8 c a Quy ch này và ư c Nhà tài tr tho thu n tài tr . N u d án n m ngoài danh m c ch ư c thNm nh sau khi có ý ki n b ng văn b n c a Th tư ng Chính ph ng ý v ch trương.
 9. b) Có h sơ chương trình, d án h p l , g m: (i) T trình (công văn) ngh ư c ti p nh n d án c a ơn v và a phương xu t và ăng ký nh n d án. (ii) Văn ki n d án ho c báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi s lư ng 08 b (ít nh t 01 b g c) i v i các chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ; và 05 b (có ít nh t 01 b g c) i v i các chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a B trư ng. N i dung văn ki n th hi n b ng ti ng Vi t phù h p v i cương sơ b chương trình, d án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. (iii) D th o hi p nh ho c văn b n tho thu n v d án s ư c ký k t gi a i di n c a Vi t Nam và i di n c a Nhà tài tr . S lư ng văn b n ký k t ít nh t là 05 b b ng ti ng Vi t và m t ngôn ng khác do Nhà tài tr ngh . 2. N i dung thNm nh a) N i dung thNm nh các d án u tư xây d ng th c hi n theo quy nh t i i u 27 Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph và Thông tư s 04/2003/TT-BKH ngày 17/06/2003 c a B trư ng B K ho ch và u tư. b) Nh ng n i dung khác c a các d án, c n làm rõ s c n thi t ph i có d án, nêu rõ tính kh thi, các m c tiêu, cơ ch tài chính, t ch c th c hi n, hi u qu v kinh t - xã h i, an ninh, môi trư ng và n bù tái nh cư. 3. Th i gian thNm nh (k t ngày nh n h sơ h p l ) a) Các d án u tư thu c nhóm A, th i h n thNm nh không quá 60 ngày làm vi c. b) Các d án u tư thu c nhóm B, th i h n thNm nh không quá 30 ngày làm vi c. c) D án nhóm C và các d án còn l i, th i gian thNm nh không quá 15 ngày làm vi c. 4. T ch c thNm nh a) B trư ng thành l p H i ng thNm nh các chương trình, d án có ngu n h tr c a nư c ngoài. b) Các thành viên tham gia thNm nh ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c B trư ng v n i dung nh ng ý ki n óng góp c a mình i v i các chương trình, d án có ngu n h tr nư c ngoài. c) K t qu thNm nh ư c th hi n b ng văn b n Báo cáo thNm nh và kèm theo h sơ quy nh t i i m b, kho n 1, i u này trình B trư ng phê duy t. i u 15. Kinh phí chu n b , xây d ng và th m nh chương trình, d án
 10. 1. V n chuNn b chương trình, d án ODA th c hi n theo quy nh t i i u 12 Quy ch Qu n lý ODA c a Chính ph , c th như sau: a) V n chuNn b xây d ng chương trình, d án ODA thu c di n Nhà nư c c p phát t ngân sách do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn l p k ho ch và t ng h p vào k ho ch ngân sách chung hàng năm c a ngành; trư ng h p chương trình, d án không trùng kỳ l p k ho ch, B có văn b n g i B K ho ch và u tư, B Tài chính xin t m ng v n t ngu n d phòng ngân sách Trung ương. b) V n chuNn b chương trình, d án ODA thu c di n Nhà nư c cho vay l i t ngân sách ho c c p phát m t ph n , thì ch d án t cân i và b trí v n theo quy nh c a B Tài chính; các ơn v tr c thu c cơ quan B làm ch u tư thì V K ho ch b trí v n. c) V n chuNn b d án h tr k thu t (tài tr toàn b ho c m t ph n kinh phí chuNn b chương trình, d án ODA) ơn v hư ng d án t chuNn b , B có trách nhi m ưa vào k ho ch v n chuNn b hàng năm và g i báo cáo cho B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p và theo dõi. 2. Kinh phí thNm nh i v i d án u tư th c hi n theo i u 32 Quy ch Qu n lý u tư c a Chính ph và Quy t nh s 15/2001/Q -BXD ngày 20/07/2001 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành nh m c Tư v n u tư và xây d ng, Thông tư s 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và s d ng l phí thNm nh u tư. i v i các d án khác, kinh phí xây d ng và thNm nh l y t ngu n h tr c a nư c ngoài ho c v n ngân sách nhà nư c ã b trí cho d án ho c t kinh phí h p pháp c a ơn v chuNn b d án ho c ơn v ch d án. 3. Tùy theo t ng chương trình, d án, v n i ng có th bao g m toàn b ho c m t s thành ph n và chi phí theo quy nh dư i ây: a) V n chuNn b chương trình, d án có ngu n h tr phát tri n nư c ngoài theo quy nh t i i m a, kho n 12 c a i u 5 Quy ch Qu n lý ODA c a Chính ph . b) V n chuNn b th c hi n và th c hi n chương trình, d án có ngu n h tr phát tri n nư c ngoài theo quy nh t i i m b, kho n 12 c a i u 5 Quy ch Qu n lý ODA c a Chính ph . c) V n i ng các chương trình, d án phi Chính ph theo quy nh c a Lu t Ngân sách và ngh nh c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c. 4. Ban ChuNn b chương trình, d án qu n lý kinh phí thNm nh, nghiên c u kh thi các chương trình, d án, h p ph n l n; các ơn v có chương trình, d án t xây d ng n i dung d án, thì kinh phí thNm nh t i ơn v qu n lý. Chương 4: ÀM PHÁN, KÝ K T VÀ PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN
 11. i u 16. Trình t àm phán, ký k t và phê duy t các văn b n chương trình, d án 1. Ti p xúc ban u xác nh chương trình, d án và xác nh ngu n h tr xây d ng văn ki n và ký k t các văn b n d án. 2. Các ơn v và a phương xây d ng văn ki n chương trình, d án; hoàn thành th t c trình B trư ng B Nông nghi p và nông thôn, ngh Chính ph cho ti n hành àm phán v i Nhà tài tr . 3. V H p tác qu c t ph i h p v i các ơn v và a phương xu t d án trình B trư ng thành l p oàn àm phán và chuNn b các văn b n trình B trư ng ho c Th tư ng Chính ph phê duy t và ký k t v i Nhà tài tr . 4. H sơ c n thi t trình phê duy t và ký k t g m có m t trong nh ng văn b n sau: Hi p nh ho c Tho thu n, Ngh nh thư, Ghi nh , Biên b n, Thư cam k t c a Nhà tài tr , H p ng cùng v i báo cáo nghiên c u kh thi ho c h sơ d án, thư u nhi m (trư ng h p ngư i ký ư c c p trên u quy n). 5. Sau khi k t thúc àm phán, Trư ng oàn àm phán ph i báo cáo b ng văn b n g i cơ quan và ngư i có thNm quy n v k t qu àm phán, n i dung và các văn b n ã tho thu n, ký k t v i i tác bên nư c ngoài. 6. i v i các chương trình, d án oàn àm phán là cơ quan khác ch trì, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch là m t thành viên tham gia, Ban chuNn b chương trình, d án ph i h p v i V H p tác qu c t chuNn b n i dung văn ki n có liên quan n ngành, trình Lãnh o B phê duy t làm cơ s tham gia àm phán, và sau khi k t thúc àm phán sao văn ki n g i cho ơn v liên quan th c hi n. i u 17. Th m quy n và c p ký k t văn b n chương trình, d án 1. Vi c ti n hành àm phán và ký i u ư c qu c t v các ngu n h tr phát tri n c a nư c ngoài ph i ư c s u quy n b ng văn b n c a Ch t ch nư c ( i v i i u ư c qu c t ký k t v i danh nghĩa Nhà nư c), c a Chính ph ( i v i i u ư c qu c t ký k t v i danh nghĩa Chính ph ). 2. Vi c àm phán và ký i u ư c qu c t v i danh nghĩa B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v các ngu n h tr phát tri n c a nư c ngoài ph i ư c B trư ng u quy n b ng văn b n. 3. i v i các chương trình, d án h p tác có nhi u qu c gia tham gia th c hi n (ho c d án vùng có s tham gia c a nhi u ngành và a phương), trong ó, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là m t bên tham gia, B trư ng có th u quy n cho Th trư ng các ơn v tr c ti p tham gia tho thu n n i dung liên quan n ngành. i u 18. Qu n lý văn b n ký k t, trao i tài li u 1. Các văn b n ư c Chính ph u quy n cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ký k t, ư c lưu gi t i B Ngo i giao, b n g c lưu t i Văn phòng B .
 12. 2. Các văn b n ký k t khác ư c qu n lý như sau: a) B n g c lưu gi t i Văn phòng B . b) Các b n sao lưu gi t i V H p tác qu c t và các ơn v có liên quan. 3. Vi c lưu gi , ti p xúc, trao i, cung c p thông tin, h sơ, tài li u, m u v t v i bên nư c ngoài ư c th c hi n theo qui nh pháp lu t hi n hành c a nhà nư c và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. Sau khi chương trình, d án ư c ký k t và phê duy t, Ban ChuNn b d án ch u trách nhi m bàn giao t t c các văn b n, gi y t có liên quan n th c hi n chương trình, d án cho Giám c d án. Khi d án ã k t thúc, ưa vào s d ng, Giám c d án ph i n p vào lưu tr cơ quan B các văn b n ký k t và h sơ c a d án theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Th m quy n phê duy t chương trình, d án 1. Các chương trình, d án thu c nhóm A, chương trình và các d án h tr k thu t có m c v n t m t tri u USD tr lên do Th tư ng Chính ph phê duy t theo quy nh t i kho n 1 i u 20 Quy ch Qu n lý ODA c a Chính ph và t i kho n 1 i u 6 Quy ch Qu n lý NGO c a Th tư ng Chính ph . 2. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t các chương trình, d án thu c nhóm B, C và nhóm A ư c Th tư ng Chính ph u quy n và các d án h tr k thu t có m c v n dư i m t tri u USD theo quy nh t i kho n 2 i u 20 Quy ch Qu n lý ODA c a Chính ph và t i kho n 2 i u 6 Quy ch Qu n lý NGO c a Th tư ng Chính ph . 3. B trư ng u quy n cho Th trư ng ơn v phê duy t các d án có m c v n t 500 tri u Vi t Nam ng tr xu ng, sau khi ký phê duy t ph i báo cáo b ng văn b n v B . Chương 5: QU N LÝ CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN i u 20. Phân công trách nhi m 1.V H p tác qu c t a) V H p tác qu c t là cơ quan u m i giúp B trư ng v n ng, thu hút ngu n h tr c a nư c ngoài i v i các chương trình, d án c n ưu tiên. b) Ph i h p v i V T ch c cán b , xu t thành l p Ban ChuNn b d án, Ban i u hành d án, Ban Qu n lý d án (Văn phòng d án), Giám c d án, trình B trư ng quy t nh. c) Ch trì và t ng h p các chương trình, d án v h p tác qu c t , h i nh p kinh t qu c t và công tác i ngo i c a ngành trình B trư ng.
 13. d) Tham gia ho c ch trì xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ch qu n lý d án, i u ư c qu c t liên quan n h p tác và h i nh p kinh t qu c t c a ngành trình B trư ng. e) Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng các văn ki n d án có ngu n v n nư c ngoài theo s phân công c a Lãnh o B ; xây d ng các chương trình h i nh p kinh t qu c t và l a ch n i tác th c hi n. f) Tham gia các h i ng thNm nh, nghi m thu án, chương trình, d án i u tra cơ b n, d án quy ho ch, d án u tư phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, thu l i, phát tri n nông thôn và các lĩnh v c khác liên quan n ngành nông nghi p có v n u tư c a nư c ngoài. g) Qu n lý h sơ d án và c p mã s d án theo Quy t nh s 95/2001/BNN c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. h) Hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c chuNn b chương trình, d án h p tác qu c t và vi c th c hi n Quy ch này. 2. V K ho ch a) Ch trì xác nh chi n lư c, quy ho ch, k ho ch v các lĩnh v c, danh m c d án c n ưu tiên v n ng ngu n h tr c a nư c ngoài. b) Ch u trách nhi m giúp B thNm nh s phù h p các m c tiêu, n i dung c a d án v i chi n lư c và k ho ch phát tri n c a ngành; k ho ch v n liên quan n chuNn b và th c hi n các chương trình, d án. c) T ng h p k ho ch v n i ng và v n nư c ngoài theo ti n c a t t c các d án thu c B và c a ngành qu n lý và cân i k ho ch u tư hàng năm và hư ng d n ch d án th c hi n. 3.V Tài chính a) Hư ng d n ch d án xây d ng quy ch qu n lý tài chính, nh m c ch tiêu iv i các d án s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài do các ơn v th c hi n. b) Hư ng d n các Ban qu n lý d án (Văn phòng d án) v l p k ho ch tài chính, gi i ngân, ch k toán, báo cáo tài chính trình B và B Tài chính phù h p v i n i dung, ti n ã ư c phê duy t. c) Ch u trách nhi m giúp B thNm nh d toán và quy t toán các chi tiêu liên quan n chuNn b chương trình, d án. d) Trình B phê duy t d toán chi tiêu hàng năm cho các chương trình, d án. Phê duy t d toán chi ti t cho các ho t ng d án ư c B trư ng u quy n. e) Ki m tra k toán nh kỳ và b t thư ng i v i các Ban qu n lý d án ho c các Văn phòng d án theo ch o c a Lãnh o B ; thNm nh và trình B phê duy t quy t toán các d án hàng năm; quy t toán d án hoàn thành.
 14. f) Khi d án k t thúc, hư ng d n vi c bàn giao tài s n và thành qu d án cho các ơn v qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 4.V T ch c cán b a) Trình B trư ng thành l p Ban chuNn b d án, Ban i u hành d án ho c Ban ch o d án, Ban qu n lý d án (Văn phòng d án) và chuNn b nhân s tham gia Ban chuNn b d án, Ban i u hành d án, Ban qu n lý d án có s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài. b) Hư ng d n và h tr ti n hành các th t c liên quan n t ch c và nhân s c a Ban chuNn b chương trình, d án, Ban i u hành d án ho c Ban ch o d án, Ban qu n lý d án (Văn phòng d án). c) Hư ng d n các Ban qu n lý d án xây d ng quy ch t ch c và ho t ng, theo dõi ki m tra vi c th c hi n các quy ch ó. 5.V Khoa h c và Công ngh a) Hư ng d n xây d ng d án, t ch c thNm nh n i dung khoa h c, công ngh và môi trư ng trong các chương trình, d án có ngu n h tr c a nư c ngoài trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t. b) Tham gia giám sát, ki m tra vi c th c hi n các d án h p tác nghiên c u và phát tri n khoa h c, công ngh và môi trư ng nông thôn thu c trách nhi m qu n lý c a B . c) Xem xét và làm các th t c trao i v i nư c ngoài v m u v t (th c v t, ng v t, vi sinh v t...), công ngh và các tài li u khoa h c, môi trư ng nông thôn trong ho t ng nông nghi p và phát tri n nông thôn. 6. V Pháp ch a) Ph i h p v i V H p tác qu c t xây d ng các văn ki n h p tác và h i nh p qu c t , quy ch qu n lý các chương trình, d án c a ngành có ngu n h tr nư c ngoài. b) Ph i h p v i V H p tác qu c t xây d ng và thNm nh n i dung các văn b n pháp lý liên quan n chuNn b , àm phán và ký k t chương trình, d án. 7. Thanh tra B Ti n hành thanh tra vi c th c hi n chương trình, d án khi có d u hi u vi ph m pháp lu t theo yêu c u c a Lãnh o B 8. C c Qu n lý Xây d ng Công trình a) Th c hi n nhi m v quy n h n v qu n lý u tư xây d ng công trình có ngu n h tr c a nư c ngoài theo úng quy nh t i kho n 5 i u 2 trong Quy t nh s 95/2003/Q -BNN, ngày 4 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c Qu n lý Xây d ng Công trình.
 15. b) Phê duy t thi t k b n v thi công, d toán h ng m c công trình phù h p v i thi t k k thu t (ho c thi t k thi công) và t ng d toán ã ư c phê duy t trong ph m vi ư c B giao. 9. Các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành theo ch c năng, nhi m v và quy n h n, có trách nhi m ch trì ho c ph i h p v i V H p tác qu c t , các ơn v có liên quan ti n hành các công vi c sau: a) Hư ng d n các ch d án xây d ng và th c hi n các d án theo qui nh c a pháp lu t Vi t Nam và hi p nh, i u ư c, nh ng cam k t c a Vi t Nam v i các qu c gia, các t ch c qu c t thu c chuyên ngành do C c qu n lý. b) ThNm nh các n i dung k thu t c a d án có liên quan t i chuyên ngành do C c qu n lý. c) Theo dõi, ph i h p các ho t ng c a chương trình, d án nư c ngoài v i các ho t ng trong nư c th c hi n các nhi m v chuyên ngành do C c qu n lý. i u 21. T ch c b máy và nhân l c th c hi n chương trình, d án 1. Ch d án Sau khi chương trình, d án ư c ký k t, trư c khi văn ki n hi p nh có hi u l c, B trư ng quy t nh giao nhi m v cho m t ơn v tr c thu c cơ quan B ho c thu c B làm Ch d án qu n lý th c hi n. 2. Ban i u hành d án (hay còn g i là Ban Ch o d án) a) Căn c yêu c u, n i dung và quy mô c a t ng d án, có th thành l p Ban i u hành d án. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh thành l p Ban i u hành d án do m t Th trư ng ho c Th trư ng ơn v làm Trư ng Ban. b) Thành viên Ban i u hành d án là i di n c a các b , ngành, a phương và ơn v có liên quan n d án theo quy nh c a Chính ph ; có th , có s tham gia c a các Nhà tài tr . c) Ban i u hành d án có nhi m v h tr cơ quan ch qu n trong vi c: - nh hư ng v cơ ch , chính sách, k ho ch ph i h p ho t ng th c hi n chương trình, d án. - Phê duy t ngân sách nh kỳ c năm c a các d án. - Quy t nh nh ng bi n pháp cơ b n b o m th c hi n d án; ki m tra, giám sát, sơ k t và t ng k t d án. - Xem xét các i u ch nh c a d án khi c n thi t. 3. Ban Qu n lý d án (Văn phòng d án)
 16. a) Ban Qu n lý d án (d án ODA) ho c ơn v u m i (d án NGO) là cơ quan i di n cho Ch d án do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh thành l p. Ban Qu n lý d án có con d u riêng, tài kho n t i ngân hàng và kho b c nhà nư c theo quy nh c a Ch d án (tr trư ng h p có tho thu n khác v i Nhà tài tr trong Văn ki n d án). Tuỳ tình hình th c t và i u ki n c th , B trư ng có th giao trách nhi m qu n lý chương trình, d án m i ư c phê duy t cho Ban qu n lý Trung ương Các d án (CPO Nông nghi p, CPO Lâm nghi p, CPO Th y l i) th c hi n chương trình, d án. Trư ng h p này, giám c CPO thành l p b ph n qu n lý th c hi n chương trình, d án và ch u trách nhi m trư c B trư ng v m i v n liên quan n vi c th c hi n chương trình, d án m i ư c phê duy t. b) Ch c năng, nhi m v , t ch c, nhân s và quy ch ho t ng c a Ban Qu n lý d án theo quy nh t i Kho n 1 ph n V c a Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 20 tháng 9 năm 2001 c a B trư ng B K ho ch và u tư và i u 25 Quy ch qu n lý ODA c a Chính ph . c) Nhân s Ban Qu n lý d án g m Giám c (ho c g i Trư ng Ban Qu n lý d án), Phó Giám c (n u là d án ODA v n vay), i u ph i viên, k toán trư ng do B trư ng xem xét, quy t nh. Nh ng cán b , nhân viên trong Ban Qu n lý d án do Giám c d án tuy n ch n và quy t nh theo quy nh t i Quy ch Qu n lý ODA, Quy ch Qu n lý NGO và các văn b n hư ng d n c a B K ho ch và u tư. 4. Giám c d án là ngư i ng u Ban Qu n lý d án, ư c Ch d án (và Ch qu n d án) u quy n làm ch tài kho n c a chương trình, d án; thay m t Ch d án qu n lý, i u hành các ho t ng c a chương trình, d án; ch u trách nhi m qu n lý nhân viên trong Ban Qu n lý d án th c hi n n i dung chương trình, d án; ch u trách nhi m v i Ch d án và trư c pháp lu t v các hành vi c a mình. Nhi m v c a Giám c d án: a) Xây d ng k ho ch ho t ng và ngân sách (tháng, quý, n a năm và c năm) c a d án, trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. b) L p k ho ch và chuNn b các th t c rút v n i ng t ngân sách Nhà nư c, rút v n nư c ngoài theo ti n ã ghi trong văn b n d án. c) Ch p hành các quy ch tài chính, ch th ng kê, k toán và các ch ki m tra, thanh tra theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. d) Th c hi n ch báo cáo nh kỳ (theo qui nh c a văn b n d án ã ư c phê duy t) và b t thư ng (khi có yêu c u) v B (V K ho ch, C c Qu n lý Xây d ng công trình, V Tài chính, V H p tác Qu c t ) theo m u hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B có liên quan và các yêu c u c a bên nư c ngoài v báo cáo tài chính, ki m toán. e) Ch trì vi c tuy n ch n chuyên gia trong nư c và chuyên gia qu c t theo cương v ch c năng và nhi m v , cung c p các i u ki n v t ch t và nhân s c ng tác ti n hành công vi c theo l ch trình ã nh.
 17. f) T ch c u th u tuy n ch n tư v n thi t k , nhà th u xây d ng công trình, mua thi t b , v t tư xây l p và d ch v cho d án theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Nhà tài tr . g) T ch c l c lư ng, phương ti n, s sách theo dõi, ôn c th c hi n các ho t ng và h ng m c c a d án. h) Qu n lý ho t ng c a các chuyên gia c a d án. i) Ti n hành t ch c giám sát, ánh giá ti n th c hi n d án và sơ k t, t ng k t ti n tri n khai d án theo nh kỳ và khi k t thúc d án, báo cáo k t qu v B và Nhà tài tr . j) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 22. i u ch nh, s a i n i dung các chương trình, d án Các chương trình, d án ã ư c phê duy t, khi tri n khai, n u có yêu c u thay i, i u chính thì th c hi n như sau: 1. Ban Qu n lý d án có văn b n gi i trình v n i dung, k ho ch c n i u ch nh ã ư c Ban i u hành d án phê duy t (thông qua) g i B (V K ho ch, V H p tác Qu c t ) xem xét ho c t ch c thNm nh. 2. Hình th c thNm nh ư c ti n hành theo quy nh t i kho n 2 i u 31 Quy ch Qu n lý ODA c a Chính ph và kho n 3 Ph n V c a Thông tư hư ng d n s 06/2001/TT-BKH, ngày 20 tháng 9 năm 2001 c a B trư ng B K ho ch và u tư. 3. Vi c ra quy t nh i u ch nh chương trình, d án th c hi n theo quy nh t i i u 31 Quy ch Qu n lý ODA c a Chính ph và kho n 3 Ph n V c a Thông tư hư ng d n s 06/2001/TT-BKH, ngày 20 tháng 9 năm 2001 c a B trư ng B K ho ch và u tư. Trư ng h p ph i s a i, b sung i u ư c qu c t ã ký v ODA thì th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t . Chương 6: THEO DÕI, ÁNH GIÁ VI C TH C HI N VÀ K T QU CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN i u 23. Theo dõi và ánh giá vi c th c hi n chương trình, d án 1. Ban i u hành d án ch u trách nhi m ch o Ban Qu n lý D án th c hi n úng n i dung d án, chương trình ã ư c phê duy t; theo dõi, ki m tra ho t ng c a chương trình, d án có ngu n h tr c a nư c ngoài v ti n th c hi n, k t qu gi i ngân, v hi u qu d án, nh kỳ báo cáo B trư ng và các cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA, v vi n tr phi chính ph và xu t bi n pháp gi i quy t các trư ng h p c n thi t. 2. V H p tác qu c t là u m i theo dõi, hư ng d n các ch u tư ti n hành ki m tra, ánh giá, ho c khi c n thi t xu t v i Lãnh o B quy t nh thuê Tư v n ánh
 18. giá vi c th c hi n các chương trình, d án có s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài thu c ngành. 3. Ban Qu n lý D án ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý th c hi n d án, t ch c ánh giá hàng năm, gi a kỳ, cu i kỳ; theo dõi ti n th c hi n, k t qu gi i ngân, hi u qu và nh kỳ báo cáo B trư ng (V H p tác qu c t , V Tài chính và V K ho ch) và các cơ quan qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t và quy nh c a B . 4. Trư ng h p Ban Qu n lý Các d án (CPO) ư c B trư ng giao trách nhi m qu n lý các chương trình, d án có ngu n h tr c a nư c ngoài, Trư ng Ban Qu n lý Các d án ph i t ch c ánh giá hàng năm, gi a kỳ, cu i kỳ; theo dõi, ki m tra ti n th c hi n, k t qu gi i ngân theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Ch báo cáo th c hi n chương trình, d án 1. Hàng quý, 6 tháng, hàng năm và khi k t thúc d án, Ch d án ph i làm báo cáo theo m u quy nh t i Ph l c 4, Ph l c 5, Ph l c 7, Ph l c 8 và Ph l c 9 c a Thông tư s 06/2001/TT-BKH, ngày 20/9/2001 c a B trư ng B K ho ch và u tư, g i v B K ho ch và u tư, B Tài chính, B N i v ( i v i d án c i cách hành chính). Hàng tháng các chương trình, d án nhóm A, Ch d án ph i l p báo cáo theo m u quy nh t i Ph l c 6 g i Ban i u hành d án, V K ho ch và V H p tác qu c t c a B , ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư. 2. Ban Qu n lý d án có trách nhi m báo cáo b ng văn b n tình hình th c hi n chương trình, d án theo quy nh t i Quy ch qu n lý ODA, Quy ch Qu n lý NGO và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính, B K ho ch và u tư; g i các cơ quan t ng h p c a Chính ph và ng th i g i cho V K ho ch và V Tài chính c a B . 3. V K ho ch ch u trách nhi m l p báo cáo quý, 6 tháng, hàng năm và k t thúc chương trình, d án g i B K ho ch và u tư theo bi u m u quy nh t i Quy ch Qu n lý ODA, Quy ch Qu n lý NGO và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính, B K ho ch và u tư. i u 25. Nghi m thu, khai thác s d ng k t qu chương trình, d án 1. i v i các chương trình, d án v u tư xây d ng: Ch D án ph i th c hi n úng quy nh c a Nhà nư c v nghi m thu, bàn giao t ng ph n hay bàn giao toàn ph n, ăng ký tài s n và quy t toán các ngu n h tr theo quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng cơ b n. 2. i v i các chương trình, d án v h tr k thu t: Ch d án ph i t ch c nghi m thu, khai thác, s d ng công trình theo quy nh c a pháp lu t; ph i có bi n pháp duy trì, phát huy hi u qu c a chương trình, d án.
 19. 3. T t c các chương trình, d án trư c khi hoàn thi n ưa vào s d ng (d án u tư xây d ng) ho c sau khi k t thúc th c hi n (d án h tr k thu t) u ph i th c hi n vi c nghi m thu, ưa vào s d ng úng quy nh trong i u này và quy nh c a pháp lu t v s d ng các ngu n u tư c a nư c ngoài. 4. Kinh phí nghi m thu chương trình, d án ph i ư c ghi trong văn ki n d án theo quy nh chi t i kho n 12 c a i u 5 và i u 11 Quy ch Qu n lý ODA c a Chính ph , tr các ngu n viên tr NGO. i u 26. Ki m tra, thanh tra vi c ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n h tr nư c ngoài 1. Các Ch d án, Ban Qu n lý D án và các Ban qu n lý Các d án ( ư c giao qu n lý d án) ph i có trách nhi m thư ng xuyên và nh kỳ ki m tra, vi c ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n h tr nư c ngoài i v i các chương trình, d án ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn theo quy nh c a pháp lu t và quy nh c a B . 2. Khi c n thi t, B trư ng quy t nh thành l p oàn ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các chương trình, d án có ngu n h tr c a nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 3. ơn v và cá nhân ư c giao trách nhi m v n ng, thu hút và s d ng các ngu n h tr nư c ngoài xNy ra tiêu c c, vi ph m các quy nh v qu n lý ODA, qu n lý NGO và qu n lý các ho t ng phi d án, tuỳ theo m c sai ph m s b k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 27. Nh ng d án có trư c ngày Quy ch này có hi u l c Nh ng chương trình, d án có ngu n h tr c a nư c ngoài ang tri n khai th c hi n các t ch c, ơn v và a phương trư c ngày Quy ch này có hi u l c, n u chưa ăng ký mã s d án v i B , thì ti n hành làm th t c ăng ký mã s d án theo quy nh t i Quy t nh s 95/2001/Q -BNN ngày 21 tháng 9 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 28. Nh ng d án có sau ngày Quy ch này có hi u l c K t ngày Quy ch này có hi u l c, các cơ quan, ơn v và a phương xây d ng chương trình, d án thu c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn có ngu n h tr nư c ngoài ph i theo úng trình t và th t c c a Quy ch này và các quy nh t i Quy ch Qu n lý ODA, Quy ch Qu n lý NGO c a Chính ph . i u 29. S a i Quy ch Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các ơn v và a phương ph n nh k p th i v V h p tác Qu c t t ng h p trình B trư ng xem xét, quy t nh s a i, b sung Quy ch cho phù h p th c t .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản