Quyết định 46/QĐ-BC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
140
lượt xem
1
download

Quyết định 46/QĐ-BC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/QĐ-BC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép, kiểm tra xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/QĐ-BC của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  B é  V¨n h o¸ T h « n g  tin  è  46/Q§­B C  n g µ y 10 th¸ng  n¨ m   B tr s 1  1997 ba n  h µ n h  q u y  c h Õ  c Ê p  gi Ê y p h Ð p; ki Ó m  tra x ö   ý vi p h ¹ m  vi Ö c  l thu  h ¬ n g  tr× nh  c truy Ò n   × n h   íc n g o µ i t õ v Ö c  tinh (TV R O) h n B é   ë ng B é   tr V¨n ho¸ ­  h«ng  T tin ­C¨n  LuËt b¸o  Ý  µy  12­   cø    ch ng 28­ 1989; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 81/CP  µy  11­ ng 8­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng   tin; ­C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 877/TTg  µy  11­ ng 22­ 1996  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   v qu¶n  ýviÖc    ¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  ícngoµi; l  thu ch tr   h n  Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­  Ban  µnh  h quy  Õ   Ò   Êp  Êy  Ðp;  Óm     ö  ý vi ch v c gi ph ki tra,x l     ph¹m  Öc    ¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  ícngoµitõvÖ     vi thu ch tr   h n      tinh(TVRO) §i Ò u 2.­  ¤ng  ô   ëng  ô   V tr V B¸o  Ý,  ch Ch¸nh Thanh    é   tra B V¨n ho¸    ­ Th«ng    tin,Gi¸m  c  ë  ®è S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tintØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  íng dÉn,kiÓm    Öc  ùc hiÖn  h    travi th   b¶n quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    3.­B¶n quy  Õ   µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý.Nh÷ng  ch n c hi l     k  quy  nh   ®Þ tr c®©y    íi í  tr¸v   i b¶n quy  Õ   µy  u     á. ch n ®Ò b∙i b Q uy   Õ ch v Ò  c Ê p  gi Ê y p h Ð p; ki Ó m  tra, ö  lý   x vi p h ¹ m  vi Ö c thu ch ¬ n g  tr× nh  truy Ò n   × n h   íc n g o µ i h n t õ v Ö  tinh (TV R O) (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 46/Q§­   µy  01­ BC ng 10­ 1997 cña  é  ëng  é  B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin) C h ¬ n g  I T h ñ  t ô c x Ð t c Ê p  gi Ê y p h Ð p
  2. 2 §i Ò u    ®èi t ng trong nícvµ  ícngoµi® îcquy  nh  ¹i Òu    1.­C¸c   î       n     ®Þ t  §i 1, Quy Õt  nh   è  ®Þ s 877/TTg  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ã  c Th t Ch ph c nhu  Çu  c thu  ¬ng  ch tr×nh truyÒn  ×nh  ícngoµitõ vÖ       h n      tinh(TVRO) ph¶ilµm  ñ tôc xinphÐp  é     th       B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. Nh÷ng  n  Þ  ö  ông  ÕtbÞ   ®¬ v s d thi   TVRO   ch¬ng  ×nh cña  µi THVN   thu  tr   §  ®Ó   ùc hiÖn  Ö m  ô  ñ  ãng  th   nhi v ph s truyÒn  ×nh  èc    h qu giakh«ng  éc ®èi t ng thu    î   cña quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    å   ¬    Êp    Ðp. 2.­H s xinc gi¸yph 1.Tê    khaixingiÊy phÐp       theo m É u   ña  é    c B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. 2.C¸c      v¨n b¶n  Ìm  k theo têkhai:    a. C¬     quan  ¹igiao,c¬  Ngo     quan    ù,c¬  l∙nhs   quan  idiÖn  chøc  èc  ®¹   tæ  qu tÕ, tæ    chøc  ªnchÝnh  ñ, phi chÝnh  ñ, c¸c h∙ng  li   ph     ph     th«ng  Ên  t b¸o  Ý  íc ch n   ngoµi,kÓ   nh÷ng  êi ® øng  u     ¬    c¶  ng   ®Ç c¸c c quan    èn  ¾p  Æt   ®ã mu l® TVRO   ph¶icã    Ën  ña  é  ¹igiao nícCéng  µ    éichñ  ÖtNam.   x¸cnh c B Ngo      ho x∙h   Vi   b. C¬     quan  idiÖn  chøc  ®¹   tæ  kinh tÕ,tæ      chøc   Ên  ícngoµi;c¸c c«ng  tv n      ty,xÝ    nghiÖp  ã  c 100%   èn  íc ngoµi;c¸c tæ  v n      chøc  kinh tÕ, v¨n    lÞch     ho¸,du    ViÖt Nam   ªndoanh  íinícngoµivµ  êi® øng  u     ¬    li   v      ng   ®Ç c¸c c quan    µ ngêi ®ã l     nícngoµiph¶icã  Êy  Ðp  ¹t®éng        gi ph ho   hoÆc   Êp  Ðp  u  ,b¶n  ¨ng  ý  gi ph ®Ç t  ® k sè chuyªn gia,nh©n    êinícngoµit¹ trôsë    ¾p  Æt  ÕtbÞ     viªnng           xinl ® i thi   TVRO. Trêng  îp l¾p  Æt  h  ® TVRO   ¹ nhµ    t  i thuªph¶icã  îp ®ång    µ.  h  thuªnh c.C¸c  i t ng trong nícph¶icã    Õn    Þ  ña  ¬    ®è  î        ý ki ®Ò ngh c c quan  ñ  ch qu¶n. ­ C¸c kh¸ch  ¹n, ngoµi giÊy  Ðp  s    ph kinh doanh ph¶i cã  Êy  Õp   ¹ng    gi x h "sao"cña    Tæng  ôc  lÞch. c Du  §i Ò u    Õp  Ën  å  ¬    Êp  Êy  Ðp. 3.­Ti nh h s xinc gi ph 1. Bé     V¨n  ho¸  Th«ng    ô  ­  tin(V B¸o  Ý)  ùc tiÕp  Ën  å  ¬    Êp  ch tr   nh h s xin c giÊy  Ðp  ph thu  ¬ng  ×nh  ch tr truyÒn  ×nh  íc ngoµi (TVRO)  ña    i  îng h n    c c¸c ®è t   quy  nh   ¹    ôc         iÓ m   vµ  ôc   b, c, ®   iÓ m   §iÒu    ®Þ t ic¸c m a, d, ® ® 1,  m a,      ® 2,  1 Quy Õt  nh  ®Þ 877/TTg  ña  ñ íng ChÝnh  ñ c Th t   ph 2.  ë   S V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tintØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Õp ¬ ti   nhËn  å  ¬,kiÓm      Ën  µ    Þ  é  hs  tra, nh v ®Ò ngh B V¨n      x¸c ho¸ ­ Th«ng    Êp  Êy  tinc gi phÐp cho    i îng quy  nh  ¹    ôc      ®iÓ m   vµ  ôc    iÓ m   c¸c ®è t   ®Þ ti m c¸c b, c,e  1  m d, ® 2,§iÒu  Quy Õt  nh    1  ®Þ 877/TTg  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph §i Ò u    Êp  Êy phÐp. 4.­C gi   Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îchå  ¬,Bé  th   30    t  nh ®   s   V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tincã    tr¸chnhiÖ m   Ðt  Êp  Êy  Ðp  ö  ông    x c gi ph sd TVRO.  êng  îp  Tr h kh«ng  Êp  c giÊy phÐp, Bé      V¨n     ho¸ ­Th«ng    ã    tinc v¨n b¶n    êi nãirâ lýdo.Tæ   tr¶l           chøc,c¬  ,   quan  Þ   õ chèicÊp  Êy  Ðp  ã  Òn  Õu  ¹itheo  b t    gi ph c quy khi n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u    Öu  ùccña  Êy  Ðp. 5.­Hi l   gi ph
  3. 3 1. Khi cã  Êy  Ðp  ña  é       gi ph c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    i t ng ® îccÊp  Ðp  tin,  î     ®è ph ph¶i ®¨ng  ý  ¹t®éng  ¹  ë     k ho   t i V¨n  S ho¸    ­ Th«ng    µ  ép  Ö  Ý   tinv n l ph theo    quy ®Þnh  ña  µ   íc;sau    íi® îcl¾p  Æt  µ  ö  ông  c Nh n   ®ã m     ® vsd TVRO. 2. TÊt  c¸c ®èi îng  îc sö  ông    c¶    t ® d TVRO     ®Ó thu  ¬ng  ×nh  ch tr truyÒn  h×nh  ícngoµiph¶ithùc hiÖn  ng  ÷ng  iÒu    n        ®ó nh ® ghitrong giÊy phÐp.     3.  èn   Mu thay  æi, bæ   ®   sung  ét  m trong  ÷ng  iÒu  ∙    nh ® ® ghi trong  Êy gi   phÐp ph¶i® îcsù  ng    ña  é      ®å ý c B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. 4.GiÊy  Ðp  ã    Þsö  ông    ph c gi¸tr   d trong 5    n¨m  Ó   õngµy  îccÊp. k t  ®  ­ Khi h Õt  êih¹n  ö  ông  Êy phÐp, n Õu  ã     th   s d gi     c nhu  Çu  ö  ông  Õp th× c sd ti     lµm  n    Êp  ¹giÊy phÐp. ®¬ xinc l   i   5. N Õ u     kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  c sd TVRO   ÷a  ×  i t ng ph¶itù dì bá  n th ®è  î       thiÕtbÞ    TVRO;  th«ng    b¸o cho  ë  S V¨n     ho¸ ­Th«ng    Õtvµ    ¹ giÊy phÐp   tinbi   tr¶l  i   cho  é  B V¨n    ho¸ ­Th«ng tin. C h ¬ n g  II X ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    6.­Nghiªm  Ê m     µnh      ¹m  ®©y: c c¸ch viviph sau  ­ L ¾p   Æt  µ  ö  ông  ÕtbÞ     ¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  ícngoµi   ® vsd thi   thu ch tr   h n    TVRO  kh«ng  ã  Êy phÐp. c gi   ­ Sö   ông  Êy  Ðp   d gi ph kh«ng  ng  ôc  ch, kh«ng  ng  a   iÓ m,  ®ó m ®Ý   ®ó ®Þ ® kh«ng  ng  è îng vµ  ñng  ¹ thiÕtbÞ  ∙    ®ó s l   ch lo   i   ® kª khai. ­ChuyÓn  îng giÊy phÐp  ö  ông,hoÆc     nh     sd   cho  êikh¸ccïng sö  ông. ng      d ­In,sao,phæ   Õn  éidung    µidíi äi  ×nh       bi n   ra ngo     mh thøc. §i Ò u    ×nh  7.­H thøc vµ    møc  ¹t. ph ­ C¸c  i îng trong níc vµ  íc ngoµin Õu    ¹m  Òu    ¬ng        ®è t       n    viph §i 6, Ch IIb¶n quy  Õ   µy  Ï bÞ   ö  ¹ttheo  ch n s   x ph   quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹thµnh  ®Þ c Ch ph v x ph   chÝnh  trong lÜnh  ùc    v V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n  ki Ó m  tra, ö  p h ¹t  x  vi p h ¹ m v µ  k h e n  thë n g §i Ò u    È m   Òn  ña  é  ho¸ ­Th«ng  8.­Th quy c B V¨n     tin. Bé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  Òn  quyÕt  nh    åigiÊy  Ðp    tinc quy ra  ®Þ thu h   ph thu ch¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  ícngoµitrong tr ng  îp viph¹m  ¹ §iÒu  Ch ¬ng    tr   h n     ê h     t i 6  II b¶n quy  Õ   µy. ch n
  4. 4 §i Ò u    È m   Òn  ña  9.­Th quy c UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng. UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, cã  Òn  ö  ¹thµnh  ¬   quy x ph   chÝnh  i víi   µnh      ¹m  ¹ §iÒu    ¬ng    ®è     h c¸c viviph t   i 6,Ch IIb¶n quy  Õ   µy. ch n Trêng  îp khÈn  Êp  × UBND   h  c th   tØnh,thµnh  è  ã  Òn  ¹m  êi®×nh    ph c quy t th   chØ  ö  ông  ÕtbÞ  sd thi   TVRO   µ  v ph¶ib¸o c¸o ngay      cho  é  B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. §i Ò u  10.­ È m  quyÒn  cña Thanh tra  Th  chuyªn ngµnh V¨n ho¸ ­  Th«ng  tin. ­ Thanh      trachuyªn ngµnh    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    éc Bé   tinthu   V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinhoÆc   ë     S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  Òn  tinc quy thanh    Óm     ö  ýviph¹m  tra,ki tra,x l     viÖc  ùc hiÖn  th   quy  Õ   µy  ch n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 11.­Së  ho¸ ­ Th«ng      V¨n      tintØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖm   chøc    µnh  Õt  nh  ö  ¹tcña  é    tæ  thih quy ®Þ x ph   B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ña  tin,c UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ §i Ò u  12.­ ¬    C quan, tæ    chøc, ngêi vi ph¹m  Þ   ö  ¹t cã       b x ph   quyÒn  khiÕu  ¹ivíicÊp  quyÕt  nh  ö  ¹ttrong thêih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  n    ra  ®Þ x ph      10    t  nhËn  Õt ®Þnh  ö  ¹t. quy   x ph Ng êi ra  Õt  nh  ö  ¹tsai,g©y  Öth¹ivÒ   Ët chÊt ph¶ibåi th   quy ®Þ x ph     thi     v        ­ êng. §i Ò u 13.­Bé   ho¸ ­ Th«ng    nh  ú  chøc  oµn    V¨n      tin®Þ k tæ  ® thanh    tra, kiÓm     Öc  ù  ông  ÕtbÞ   travi s d thi   TVRO     ch¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  íc ®Ó thu  tr   h n  ngoµitrªnph¹m    µn  èc.    vito qu Së  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tintØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸ch  nhiÖ m  thanh    Óm     Öc  ùc  Ön  tra,ki tra vi th hi b¶n  quy  Õ   µy  ch n trong  ¹m    ph vi ®Þa  µn  b qu¶n  ý. l §i Ò u 14.­C¸c  ¬    c quan,tæ    chøc  µ    ©n  ã  v c¸nh c c«ng    Ön    ­ ph¸thi c¸ctr êng  îp viph¹m  Ï® îckhen  ëng  h    s    th theo quy  nh  ña  Ët B¸o  Ý.   ®Þ c Lu   ch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản