Quyết định 4616/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 4616/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4616/QĐ-UBND về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4616/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 4616/QĐ-UBND Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S XÂY D NG THÀNH PH HÀ N I CH T CH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 30/QĐ - TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Đơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - 2010; Căn c Quy t đ nh s 07/QĐ - TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Đ án Đơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - 2010; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a các s , ban, ngành trên đ a bàn t nh t i công văn s 1071/TTg - TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đ ngh c a Giám đ c S Xây d ng và T trư ng T công tác th c hi n đ án 30 c a U ban nhân dân Thành ph , QUY T Đ NH Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a S Xây d ng thành ph Hà N i. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t đ nh này đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n s a đ i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t đ nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i đư c ban hành thì áp d ng đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành nhưng chưa đư c công b t i Quy t đ nh này ho c có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành và th t c hành chính đư c công b t i Quy t đ nh này thì đư c áp d ng theo đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . Đi u 2. S Xây d ng Hà n i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n Đ án 30 c a U ban nhân dân Thành ph thư ng xuyên c p nh t đ trình U ban nhân dân Thành ph công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 Đi u 1 Quy t đ nh này. Th i gian c p nh t ho c bãi b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy đ nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. Đ i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 Đi u 1 Quy t đ nh này, S Xây d ng Hà N i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n Đ án 30 trình U ban nhân dân Thành ph công b trong th i gian không quá 10 ngày k t ngày phát hi n có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành và th t c hành chính đư c công b t i Quy t đ nh này ho c th t c hành chính chưa đư c công b . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. Chánh văn phòng U ban nhân dân thành ph Hà N i, Giám đ c các S , Th trư ng các Ban, Ngành c p t nh ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH T CH Nguy n Th Th o TH T C HÀNH CHÍNH
 2. THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S XÂY D NG THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s /QĐ - UBND ngày tháng 8 năm 2009 c a Ch t ch UBND thành ph Hà n i) Ph n I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH STT Tên th t c hành chính I. Lĩnh v c Xây d ng 1. Th t c: C p gi y phép xây d ng công trình c p đ c bi t, c p I; công trình tôn giáo; công trình di tích l ch s - văn hoá; công trình tư ng đài, tranh hoành tráng; công trình thu c d án có v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài và nh ng công trình ti p giáp v i các tuy n ph quy đ nh t i Ph l c I Quy đ nh kèm theo Quy t đ nh s 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 c a UBND Thành ph . 2 Th t c: Đi u ch nh gi y phép xây d ng 3 Th t c: Gia h n gi y phép xây d ng 4 Th t c: C p gi y phép xây d ng t m 5 Th t c: C p gi y phép xây d ng tr m BTS 6 Th t c: C p l i gi y phép xây d ng 7 Th t c: C p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng trong trư ng h p c p m i ho c ch ng ch b cơ quan có th m quy n thu h i đã h t th i h n thu h i 8 Th t c: C p l i ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng trong trư ng h p ch ng ch cũ h t h n s d ng 9 Th t c: C p b sung lĩnh v c hành ngh ho t đ ng xây d ng 10 Th t c: C p l i ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng trong trư ng h p ch ng ch cũ b rách, nát 11 Th t c: C p l i ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng trong trư ng h p ch ng ch cũ b m t 12 Th t c: Tham gia ý ki n v thi t k cơ s c a d án đ u tư xây d ng 13 Th t c: C p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng 14 Th t c: C p gi y phép th u cho nhà th u nư c ngoài ho t đ ng trong lĩnh v c xây d ng t i Vi t Nam. 15 Th t c: C p Gi y xác nh n đăng ký văn phòng đi u hành công trình cho nhà th u nư c ngoài. II. Lĩnh v c H t ng k thu t đô th 1 Th t c: Câp gi y phép Ch t cây - t a cành và d ch chuy n cây xanh đ i v i t ch c, cơ quan, cá nhân 2 Th t c: Câp gi y phép Ch t cây - t a cành và d ch chuy n cây xanh ph c v cho thi công d án, gi i phóng m t b ng công trình. 3 Th t c: Câp gi y phép Xây d ng công trình ng m h t ng k thu t đô th 4 Th t c: Câp gi y phép L p đ t các đư ng dây, cáp vào công trình ng m h t ng k thu t đô th 5 Th t c: C p gi y phép Xây d ng, c i t o đư ng dây, cáp đi n i 6 Th t c: C p gi y ch ng nh n đăng ký qu n lý: h th ng c t và h th ng đư ng dây cáp, thi t b treo trên c t; đư ng dây, cáp đi n i; cáp đ t trong công trình ng m h t ng k thu t đô th ; công trình ng m h t ng k thu t đô th ; công trình chuyên ngành; III. Lĩnh v c Nhà và công s 1 Th t c: H tr ngư i ho t đ ng cách m ng t trư c ngày 31/12/1944 c i thi n nhà (H tr 50 tri u đ ng) 2 Th t c: H tr ngư i ho t đ ng cách m ng t trư c CM Tháng 8/1945 c i thi n nhà (H tr
 3. 25 tri u đ ng) 3 Th t c: H tr ngư i ho t đ ng cách m ng t ngày 31/12/1944 v trư c khi mua nhà đang thuê thu c s h u Nhà nư c theo Ngh đ nh 61/CP. (H sơ mua nhà và h tr theo Quy t đ nh s 20/2000/ QĐ - TTg) 4 Th t c: Xác l p quy n s h u nhà cho h gia đình, cá nhân đ i v i nhà thu c ph m vi đi u ch nh c a Ngh quy t 23/2003/QH 11 c a Qu c H i; Ngh quy t 58/1998/NQ - UBNTV QH 10 và Ngh quy t s 755/NQ - UBTVQH 11 c a U ban thư ng v Qu c h i làm cơ s cho UBND qu n, huy n c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t 5 Th t c: Xác l p quy n s h u nhà cho h gia đình, cá nhân đ i v i nhà trên đ t qu n lý theo Thông tư 73/TTg; nhà xây trên đ t tr ng trong khuôn viên nhà do Nhà nư c qu n lý; di n tích t xây d ng trên di n tích nhà do Nhà nư c qu n lý, làm cơ s cho UBND các qu n, huy n c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t IV. Lĩnh v c Kinh doanh b t đ ng s n 1 Th t c: C p ch ng ch Đ nh giá b t đ ng s n 2 Th t c: C p đ i, c p l i ch ng ch Đ nh giá b t đ ng s n 3 Th t c: C p ch ng ch Môi gi i b t đ ng s n 4 Th t c: C p đ i, c p l i ch ng ch Môi gi i b t đ ng s n. Ph n II. N I DUNG C TH C A T NG TH T C HÀNH CHÍNH I. LĨNH V C XÂY D NG: 1. Th t c: C p gi y phép xây d ng công trình c p đ c bi t, c p I; công trình tôn giáo; công trình di tích l ch s - văn hoá; công trình tư ng đài, tranh hoành tráng; công trình thu c d án có v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài và nh ng công trình ti p giáp v i các tuy n ph quy đ nh t i Ph l c I Quy đ nh kèm theo Quy t đ nh s 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 c a UBND Thành ph . a. Trình t th c hi n: - T ch c, Cá nhân n p h sơ t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i, nh n phi u giao nh n có h n ngày tr k t qu . - Phòng Qu n lý - c p phép xây d ng ti p nh n th lý gi i quy t và tr k t cho B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính theo th i gian quy đ nh. - T ch c, cá nhân nh n k t qu gi i quy t theo gi y h n t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i. b. Cách th c th c hi n: Tr c ti p t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i. c. Thành ph n, s lư ng h sơ: * Thành ph n h sơ, bao g m: - Đơn xin c p gi y phép xây d ng (02 b n); ( Ph l c s 2, 2a) - Gi y t v quy n s d ng đ t h p l (01) b n; (b n công ch ng) - H sơ thi t k xây d ng công trình (02 b ); (b n chính) * Tu t ng trư ng h p c th Ch đ u tư c n b sung các tài li u sau: - Đ i v i công trình c a t ch c: Đăng ký kinh doanh ho c quy t đ nh thành l p c a ch đ u tư. - Đ i v i công trình thu c d án: Văn b n tham gia ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành và Quy t đ nh phê duy t d án c a ch đ u tư. - Đ i v i công trình có quy mô t 03 t ng tr lên ho c t ng di n tích sàn l n hơn 250m2: Đăng ký kinh doanh c a t ch c ho c ch ng ch hành ngh c a cá nhân th c hi n tư v n thi t k . - Đ i v i công trình s a ch a, c i t o, l p đ t thi t b bên trong làm thay đ i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình (công trình s a ch a, c i t o yêu c u ph i có gi y phép xây d ng): ph i có h sơ kh o sát hi n tr ng (bao g m nh ch p hi n tr ng, các b n v hi n tr ng ki n trúc, k t c u công trình), k t qu th m tra thi t k s a ch a, c i t o, l p đ t thi t b bên trong công trình do t ch c, cá nhân có đ năng l c ho t đ ng thi t k xây d ng ho c năng l c hành ngh thi t k xây d ng.
 4. - Đ i v i công trình xây xen: ph i có m t b ng, m t c t hi n tr ng công trình t l 1/100-1/200 v i các công trình li n k và gi i pháp gia c , ch ng đ công trình cũ và xây d ng công trình m i nh m đ m b o an toàn cho công trình li n k do t ch c, cá nhân thi t k có đ năng l c ho t đ ng thi t k xây d ng ho c năng l c hành ngh thi t k xây d ng th c hi n. Ch đ u tư ph i cam k t ch u trách nhi m đ i v i vi c hư h ng các công trình li n k , lân c n n u nguyên nhân hư h ng đư c xác đ nh do thi công công trình m i gây ra. - Đ i v i công trình trong khu v c có nh hư ng đ n đê đi u, thoát lũ: công trình xây d ng trong khu di tích l ch s , văn hóa đã x p h ng: công trình c a các cơ quan ngo i giao; t ch c qu c t ; công trình di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh; công trình h t ng k thu t chuyên ngành; công trình có nguy cơ cháy n ; công trình có tác đ ng đ n v sinh môi trư ng...: ph i có văn b n ch p thu n c a cơ quan qu n lý ngành liên quan theo quy đ nh c a Pháp lu t (n u ch đ u tư đã có). - Đ i v i nhà thuê: ph i có H p đ ng thuê nhà theo quy đ nh c a Pháp lu t và văn b n ch p thu n, u quy n c a ch s h u nhà cho ngư i thuê vi c xin phép xây d ng và đ u tư xây d ng công trình. - Đ i v i trư ng h p xây d ng trên đ t c a ngư i s d ng đ t đã đư c nhà nư c giao quy n s d ng: ph i có H p đ ng thuê đ t theo quy đ nh c a Pháp lu t. * S lư ng h sơ: 01 b d. Th i gian gi i quy t: - Nhà riêng l : 15 ngày làm vi c; - Công trình khác: 20 ngày làm vi c; (không bao g m th i gian ch đ u tư ch nh s a, b sung h sơ) đ. Đ i tư ng th c hi n th t c hành chính: T ch c, cá nhân e. Cơ quan th c hi n th t c hành chính: - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: S Xây d ng Hà N i - Cơ quan th c hi n TTHC: Phòng Qu n lý - C p phép xây d ng, S Xây d ng Hà N i. g. K t qu th c hi n th t c hành chính: Gi y phép h. L phí: - Nhà : 50.000đ/h sơ. - Công trình khác: 100.000đ/h sơ. i. Tên m u đơn, m u t khai: - Đơn xin c p gi y phép xây d ng (công trình, nhà riêng l đô th ) Ph l c s 2 - Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 c a UBND Thành ph Hà N i. - Đơn xin c p gi y phép xây d ng công trình thu c d án Ph l c s 2a - Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 c a UBND Thành ph Hà N i. k. Yêu c u, đi u ki n th c hi n th t c hành chính ( n u có): l. Căn c pháp lý c a th t c hành chính: - Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 v xây d ng đư c Qu c h i khoá 11 thông qua ngày 26/11/2003. - Pháp l nh Th đô Hà N i s 29/2000/PL – UBTVQH10 v th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. - Ngh đ nh s 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 c a chính ph v quy ho ch xây d ng. - Ngh đ nh s 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Đi u 121 c a Lu t Xây d ng. - Ngh đ nh s 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Thông tư s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng - B Thông tin và truy n thông hư ng d n v c p gi y phép xây d ng đ i v i các công trình tr m thu, phát sóng thông tin di đ ng các đô th .
 5. - Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B Xây d ng Quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh đ nh s 12/2009/NĐ - CP ngày 12/2/2009 c u Chính ph v qu n lý d án đ u tư xaayd ng công trình. - Quy t đ nh s 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 ban hành Quy đ nh c p gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ki n trúc trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v phân c p qu n lý nhà nư c m t s lĩnh v c KT – XH trên đ a bàn thành ph Hà N i giai đo n 2009 – 2010. - Quy t đ nh s 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu l phí c p Gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 73/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c đi u ch nh, b sung m t s quy đ nh t i quy t đ nh s 14/2009/QĐ - UBND ngày 09/01/2009 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. PH L C S 2 ĐƠN XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG (S d ng cho công trình, nhà riêng l đô th ) Kính g i: ……………………………….. 1. Ch đ u tư: - Ngư i đ i di n:………………………..Ch c v :………………………………... - Đ a ch :……đư ng (ph )............phư ng(xã):……..qu n (huy n)....... TP. Hà N i. - S đi n tho i:…………………………………………………..………................ 2. Đ a đi m xây d ng:……………………………..……………………..…............ - Lô đ t s :…………………..................………Di n tích:…………………m2. - T i:……………..đư ng (ph ) ......................................…………………..…… - Phư ng (xã):………………………... qu n (huy n)…..……..Thành ph Hà N i. - Ngu n g c đ t: ………………………………………......................…………… 3. N i dung xin phép xây d ng:………………...…………….................………… - Lo i công trình:…………………………C p công trình……………….....…….. - Di n tích xây d ng t ng 1:……..m2 ; T ng di n tích sàn:………….......……m2. - Chi u cao công trình:……...………m; S t ng: .....…………………………….. 4. Đơn v ho c ngư i thi t k (n u có):….............………..………………………. - Đ a ch :………………….……………………………………….......................... - Đi n tho i:……......…………….….........……………………………................... - Gi y phép hành ngh : .................................................C p ngày............................ 5. T ch c, cá nhân th m đ nh thi t k (n u có):…………...…………................. - Đ a ch :…………………………Đi n tho i:……………….….……………….... - Gi y phép hành ngh :….............………C p ngày:….........……………..………. 6. Phương án phá d , di d i (n u có):………...……………………...…..……… 7. D ki n th i gian hoàn thành công trình:……………tháng………………… 8. Cam k t: Tôi xin cam đoan làm theo đúng gi y phép xây d ng đư c c p và ch u trách nhi m b i thư ng n u gây ra thi t h i t i quy n l i, hư h ng nhà c a, các công trình li n k , lân c n c a t ch c và
 6. nhân dân. N u không th c hi n đúng cam k t này, tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và b x lý theo quy đ nh c a Pháp lu t. Hà N i, ngày… tháng… năm …. Ngư i làm đơn Ký tên- đóng d u (n u có) PH L C S 2A ĐƠN XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG Cho công trình thu c d án Kính g i: ............................................................................. 1. Tên ch đ u tư: .................................................................................................. - Ngư i đ i di n ......................................... Ch c v : ............................................. - Đ a ch liên h : ........................................................................................................ - S nhà: ............Đư ng...................... Phư ng (xã)................................................. - T nh, thành ph : ...................................................................................................... - S đi n tho i: .......................................................................................................... 2. Đ a đi m xây d ng: ............................................................................................. - Lô đ t s .......................................Di n tích ..................................m2 - T i: ...................................... Đư ng: ..................................................................... - Phư ng (xã) ............................... Qu n (huy n)...................................................... - T nh, thành ph ........................................................................................................ - Ngu n g c đ t ........................................................................................................ 3. N i dung xin phép:............................................................................................... - Tên d án:................................................................................................................ - G m: (n) công trình Trong đó: + Công trình s (1-n): (tên công trình) . Lo i công trình: .................................... C p công trình:....................................... . Di n tích xây d ng:.....................m2 ; T ng di n tích sàn:................................m2. . Chi u cao công trình: .................m; S t ng: ......................................................... . N i dung khác:........................................................................................................ 4. Nh ng công trình đã kh i công: + Công trình:.............................................................................................................. 5. T ch c tư v n thi t k :....................................................................................... + Công trình s (1-n): ............................................................................................... - Đ a ch .................................................................................................................... - Đi n tho i ............................................................................................................... 6. Cơ quan th m đ nh thi t k cơ s : ................................................................... - Đ a ch :..................................................Đi n tho i ................................................. 7. Phương án phá d , di d i (n u có): ................................................................... 8. D ki n th i gian hoàn thành d án:..............................................tháng.
 7. 9. Cam k t: tôi xin cam đoan làm theo đúng gi y phép đư c c p, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Hà n i, Ngày ..... tháng .... năm .... Ngư i làm đơn (Ký ghi rõ h tên) 2. Th t c: Đi u ch nh gi y phép xây d ng a. Trình t th c hi n: - T ch c, Cá nhân n p h sơ t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i, nh n phi u giao nh n có h n ngày tr k t qu . - Phòng Qu n lý & c p phép xây d ng ti p nh n th lý gi i quy t và tr k t cho B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính theo th i gian quy đ nh. - T ch c, cá nhân nh n k t qu gi i quy t theo gi y h n t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i. b. Cách th c th c hi n: Tr c ti p t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà n i. c. Thành ph n, s lư ng h sơ: * Thành ph n h sơ, bao g m: - Đơn xin đi u ch nh gi y phép xây d ng (01 b n); - B n chính gi y phép xây d ng (01) b n; - H sơ thi t k xây d ng công trình (02 b ); (b n chính) * Tuỳ t ng trư ng h p c th Ch đ u tư c n b sung các tài li u sau: - Đ i v i công trình c a t ch c: Đăng ký kinh doanh ho c quy t đ nh thành l p c a ch đ u tư. - Đ i v i công trình thu c d án: Văn b n tham gia ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành và Quy t đ nh phê duy t d án c a ch đ u tư. - Đ i v i công trình có quy mô 03 t ng ho c t ng di n tích sàn trên 250m2: Đăng ký kinh doanh c a t ch c ho c ch ng ch hành ngh c a cá nhân th c hi n tư v n thi t k . - Đ i v i công trình s a ch a, c i t o, l p đ t thi t b bên trong làm thay đ i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình (công trình s a ch a, c i t o yêu c u ph i có gi y phép xây d ng): ph i có h sơ kh o sát hi n tr ng (bao g m nh ch p hi n tr ng, các b n v hi n tr ng ki n trúc, k t c u công trình), k t qu th m tra thi t k s a ch a, c i t o, l p đ t thi t b bên trong công trình do t ch c, cá nhân có đ năng l c ho t đ ng thi t k xây d ng ho c năng l c hành ngh thi t k xây d ng. - Đ i v i công trình xây xen: ph i có m t b ng, m t c t hi n tr ng công trình t l 1/100-1/200 v i các công trình li n k và gi i pháp gia c , ch ng đ công trình cũ và xây d ng công trình m i nh m đ m b o an toàn cho công trình li n k do t ch c, cá nhân thi t k có đ năng l c ho t đ ng thi t k xây d ng ho c năng l c hành ngh thi t k xây d ng th c hi n. Ch đ u tư ph i cam k t ch u trách nhi m đ i v i vi c hư h ng các công trình li n k , lân c n n u nguyên nhân hư h ng đư c xác đ nh do thi công công trình m i gây ra. - Đ i v i công trình trong khu v c có nh hư ng đ n đê đi u, thoát lũ: công trình xây d ng trong khu di tích l ch s , văn hóa đã x p h ng: công trình c a các cơ quan ngo i giao; t ch c qu c t ; công trình di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh; công trình h t ng k thu t chuyên ngành; công trình có nguy cơ cháy n ; công trình có tác đ ng đ n v sinh môi trư ng...: ph i có văn b n ch p thu n c a cơ quan qu n lý ngành liên quan theo quy đ nh c a Pháp lu t. - Đ i v i nhà thuê: ph i có H p đ ng thuê nhà theo quy đ nh c a Pháp lu t và văn b n ch p thu n, u quy n c a ch s h u nhà cho ngư i thuê vi c xin phép xây d ng và đ u tư xây d ng công trình. - Đ i v i trư ng h p xây d ng trên đ t c a ngư i s d ng đ t đã đư c nhà nư c giao quy n s d ng: ph i có H p đ ng thuê đ t theo quy đ nh c a Pháp lu t. * S lư ng h sơ: 01 b d. Th i gian gi i quy t:
 8. - Nhà riêng l : 15 ngày làm vi c; - Công trình khác: 20 ngày làm vi c; (không bao g m th i gian ch đ u tư ch nh s a, b sung h sơ) đ. Đ i tư ng th c hi n th t c hành chính: T ch c, cá nhân e. Cơ quan th c hi n th t c hành chính: - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: S Xây d ng Hà N i - Cơ quan th c hi n TTHC: Phòng Qu n lý - c p phép xây d ng, S Xây d ng Hà n i. g. K t qu th c hi n th t c hành chính: Gi y phép h. L phí: - Nhà : 50.000đ/h sơ. - Công trình khác: 100.000đ/h sơ. i. Tên m u đơn, m u t khai( n u có và đ ngh đính kèm ngay sau th t c): k. Yêu c u, đi u ki n th c hi n th t c hành chính ( n u có): l. Căn c pháp lý c a th t c hành chính: - Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 v xây d ng đư c Qu c h i khoá 11 thông qua ngày 26/11/2003. - Pháp l nh Th đô Hà N i s 29/2000/PL – UBTVQH10 v th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. - Ngh đ nh s 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 c a chính ph v quy ho ch xây d ng. - Ngh đ nh s 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Đi u 121 c a Lu t Xây d ng. - Ngh đ nh s 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Thông tư s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng - B Thông tin và truy n thông hư ng d n v c p gi y phép xây d ng đ i v i các công trình tr m thu, phát sóng thông tin di đ ng các đô th . - Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B Xây d ng Quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh đ nh s 12/2009/NĐ - CP ngày 12/2/2009 c u Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Quy t đ nh s 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 ban hành Quy đ nh c p gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ki n trúc trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v phân c p qu n lý nhà nư c m t s lĩnh v c KT – XH trên đ a bàn thành ph Hà N i giai đo n 2009 – 2010. - Quy t đ nh s 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu l phí c p Gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 73/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c đi u ch nh, b sung m t s quy đ nh t i quy t đ nh s 14/2009/QĐ - UBND ngày 09/01/2009 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. 3. Th t c: Gia h n gi y phép xây d ng a. Trình t th c hi n: - T ch c, Cá nhân n p h sơ t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i, nh n phi u giao nh n có h n ngày tr k t qu .
 9. - Phòng Qu n lý & c p phép xây d ng ti p nh n th lý gi i quy t và tr k t cho B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính theo th i gian quy đ nh. - T ch c, cá nhân nh n k t qu gi i quy t theo gi y h n t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i. b. Cách th c th c hi n: Tr c ti p t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i. c. Thành ph n, s lư ng h sơ: * Thành ph n h sơ, bao g m: - Đơn xin gia h n gi y phép xây d ng (01 b n); - B n chính gi y phép xây d ng (01) b n; * S lư ng h sơ: 01 b d. Th i gian gi i quy t: 05 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l . đ. Đ i tư ng th c hi n th t c hành chính: T ch c, cá nhân. e. Cơ quan th c hi n th t c hành chính: - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: S Xây d ng. - Cơ quan tr c ti p th c hi n TTHC: Phòng Qu n lý - c p phép xây d ng, S Xây d ng Hà N i. g. K t qu th c hi n th t c hành chính: Gi y phép h. L phí( n u có): 10.000đ/h sơ. i. Tên m u đơn, m u t khai( n u có và đ ngh đính kèm ngay sau th t c): k. Yêu c u, đi u ki n th c hi n th t c hành chính ( n u có): l. Căn c pháp lý cc a th t c hành chính: - Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 v xây d ng đư c Qu c h i khoá 11 thông qua ngày 26/11/2003. - Pháp l nh Th đô Hà N i s 29/2000/PL – UBTVQH10 v th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. - Ngh đ nh s 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 c a chính ph v quy ho ch xây d ng. - Ngh đ nh s 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Đi u 121 c a Lu t Xây d ng. - Ngh đ nh s 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Thông tư s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng - B Thông tin và truy n thông hư ng d n v c p gi y phép xây d ng đ i v i các công trình tr m thu, phát sóng thông tin di đ ng các đô th . - Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B Xây d ng Quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh đ nh s 12/2009/NĐ - CP ngày 12/2/2009 c u Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Quy t đ nh s 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 ban hành Quy đ nh c p gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ki n trúc trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v phân c p qu n lý nhà nư c m t s lĩnh v c KT – XH trên đ a bàn thành ph Hà N i giai đo n 2009 – 2010. - Quy t đ nh s 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu l phí c p Gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i.
 10. - Quy t đ nh s 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 73/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c đi u ch nh, b sung m t s quy đ nh t i quy t đ nh s 14/2009/QĐ - UBND ngày 09/01/2009 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. 4. Th t c: C p gi y phép xây d ng t m a. Trình t th c hi n: - T ch c, Cá nhân n p h sơ t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i, nh n phi u giao nh n có h n ngày tr k t qu . - Phòng Qu n lý & c p phép xây d ng ti p nh n th lý gi i quy t và tr k t cho B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính theo th i gian quy đ nh. - T ch c, cá nhân nh n k t qu gi i quy t theo gi y h n t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i b. Cách th c th c hi n: Tr c ti p t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i. c. Thành ph n, s lư ng h sơ: * Thành ph n h sơ, bao g m: - Đơn xin c p gi y phép xây d ng t m có cam k t t phá d công trình khi Nhà nư c th c hi n gi i phóng m t b ng (02 b n); ( Ph l c s 3) - Gi y t v quy n s d ng đ t h p l (01) b n; ( b n công ch ng) - H sơ thi t k xây d ng công trình có quy mô t i đa 03 t ng, chi u cao không quá 12m (02 b ); ( b n chính) * Tu t ng trư ng h p c th Ch đ u tư c n b sung các tài li u sau: - Đ i v i công trình c a t ch c: Đăng ký kinh doanh ho c quy t đ nh thành l p c a ch đ u tư. - Đ i v i công trình thu c d án: Văn b n tham gia ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành và Quy t đ nh phê duy t d án c a ch đ u tư. - Đ i v i công trình có quy mô 03 t ng ho c t ng di n tích sàn trên 250m2: Đăng ký kinh doanh c a t ch c ho c ch ng ch hành ngh c a cá nhân th c hi n tư v n thi t k . - Đ i v i công trình s a ch a, c i t o, l p đ t thi t b bên trong làm thay đ i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình (công trình s a ch a, c i t o yêu c u ph i có gi y phép xây d ng): ph i có h sơ kh o sát hi n tr ng (bao g m nh ch p hi n tr ng, các b n v hi n tr ng ki n trúc, k t c u công trình), k t qu th m tra thi t k s a ch a, c i t o, l p đ t thi t b bên trong công trình do t ch c, cá nhân có đ năng l c ho t đ ng thi t k xây d ng ho c năng l c hành ngh thi t k xây d ng. - Đ i v i công trình xây xen: ph i có m t b ng, m t c t hi n tr ng công trình t l 1/100-1/200 v i các công trình li n k và gi i pháp gia c , ch ng đ công trình cũ và xây d ng công trình m i nh m đ m b o an toàn cho công trình li n k do t ch c, cá nhân thi t k có đ năng l c ho t đ ng thi t k xây d ng ho c năng l c hành ngh thi t k xây d ng th c hi n. Ch đ u tư ph i cam k t ch u trách nhi m đ i v i vi c hư h ng các công trình li n k , lân c n n u nguyên nhân hư h ng đư c xác đ nh do thi công công trình m i gây ra. - Đ i v i công trình trong khu v c có nh hư ng đ n đê đi u, thoát lũ: công trình xây d ng trong khu di tích l ch s , văn hóa đã x p h ng: công trình c a các cơ quan ngo i giao; t ch c qu c t ; công trình di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh; công trình h t ng k thu t chuyên ngành; công trình có nguy cơ cháy n ; công trình có tác đ ng đ n v sinh môi trư ng...: ph i có văn b n ch p thu n c a cơ quan qu n lý ngành liên quan theo quy đ nh c a Pháp lu t. - Đ i v i nhà thuê: ph i có H p đ ng thuê nhà theo quy đ nh c a Pháp lu t và văn b n ch p thu n, u quy n c a ch s h u nhà cho ngư i thuê vi c xin phép xây d ng và đ u tư xây d ng công trình. - Đ i v i trư ng h p xây d ng trên đ t c a ngư i s d ng đ t đã đư c nhà nư c giao quy n s d ng: ph i có H p đ ng thuê đ t theo quy đ nh c a Pháp lu t. * S lư ng h sơ: 01 b d. Th i gian gi i quy t: - Nhà riêng l : 15 ngày làm vi c;
 11. - Công trình khác: 20 ngày làm vi c; (không bao g m th i gian ch đ u tư ch nh s a, b sung h sơ) đ. Đ i tư ng th c hi n th t c hành chính: T ch c, cá nhân. e. Cơ quan th c hi n th t c hành chính: - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: S Xây d ng. - Cơ quan tr c ti p th c hi n : TTHCPhòng Qu n lý - c p phép xây d ng - S Xây d ng Hà N i. g. K t qu th c hi n th t c hành chính: Gi y phép h. L phí: - Nhà : 50.000đ/h sơ. - Công trình khác: 100.000đ/h sơ. i. Tên m u đơn, m u t khai: - Đơn xin c p gi y phép xây d ng t m Ph l c s 3 - Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 79/2007/QĐ- UBND ngày 11/7/2007 c a UBND Thành ph Hà N i. k. Yêu c u, đi u ki n th c hi n th t c hành chính ( n u có): l. Căn c pháp lý c a th t c hành chính: - Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 v xây d ng đư c Qu c h i khoá 11 thông qua ngày 26/11/2003. - Pháp l nh Th đô Hà N i s 29/2000/PL – UBTVQH10 v th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. - Ngh đ nh s 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 c a chính ph v quy ho ch xây d ng. - Ngh đ nh s 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Đi u 121 c a Lu t Xây d ng. - Ngh đ nh s 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Thông tư s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng - B Thông tin và truy n thông hư ng d n v c p gi y phép xây d ng đ i v i các công trình tr m thu, phát sóng thông tin di đ ng các đô th . - Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B Xây d ng Quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh đ nh s 12/2009/NĐ - CP ngày 12/2/2009 c u Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Quy t đ nh s 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 ban hành Quy đ nh c p gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ki n trúc trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v phân c p qu n lý nhà nư c m t s lĩnh v c KT – XH trên đ a bàn thành ph Hà N i giai đo n 2009 – 2010. - Quy t đ nh s 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu l phí c p Gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 73/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c đi u ch nh, b sung m t s quy đ nh t i quy t đ nh s 14/2009/QĐ - UBND ngày 09/01/2009 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. PH L C S 3
 12. ĐƠN XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG T M (S d ng cho công trình, nhà riêng l trong vùng đã có quy ho ch xây d ng đư c duy t và công b nhưng chưa th c hi n) Kính g i:……………………………………………………… Ch đ u tư: - Ngư i đ i di n: .....................................Ch c v ................................................... - Đ a ch :……đư ng (ph )..........phư ng (xã):…......qu n (huy n)……. TP. Hà N i. - S đi n tho i:…………………………………………………..………................ 2. Đ a đi m xây d ng:……………………………..………………........……….... - Lô đ t s :……………............................………………Di n tích:……..……m2. - T i:……………….. đư ng (ph ) ..................................…………………..…… - Phư ng (xã):……………….………qu n (huy n)……….......Thành ph Hà N i. - Ngu n g c đ t………………………………………...……………....................... 3. N i dung xin phép xây d ng t m:………………...…………….…………..... - Lo i công trình:…………………………C p công trình….............................… - Di n tích xây d ng t ng 1:…….….m2 ; T ng di n tích sàn:…………...……m2. - Chi u cao công trình:……...………m; S t ng: ……………………………… 4. Đơn v ho c ngư i thi t k (n u có):…………..………………………............ - Đ a ch :………………….………………………………………........................... - Đi n tho i:………………………….………………………………...................... - Gi y phép hành ngh ...................................................C p ngày: ......................... 5. T ch c, cá nhân th m đ nh thi t k (n u có):…..………................………… - Đ a ch :…………………………Đi n tho i:…………….....…….……………… - Gi y phép hành ngh :……...............……C p ngày:………………………….…. 6. Phương án phá d (n u có):………..…...………………......……...…..……… 7. D ki n th i gian hoàn thành công trình:……………tháng. 8. Cam k t: Tôi xin cam đoan làm theo đúng gi y phép đư c c p, t d b công trình khi Nhà nư c th c hi n xây d ng theo quy ho ch và ch u trách nhi m b i thư ng n u gây ra thi t h i t i quy n l i, hư h ng nhà c a, các công trình li n k , lân c n c a t ch c và nhân dân. N u không th c hi n đúng cam k t này, tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và b x lý theo quy đ nh c a Pháp lu t. Hà N i, ngày… tháng… năm…. Ngư i làm đơn Ký tên – đóng d u (n u có) 5. Th t c: C p gi y phép xây d ng tr m BTS a. Trình t th c hi n: - T ch c, Cá nhân n p h sơ t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i, nh n phi u giao nh n có h n ngày tr k t qu . - Phòng Qu n lý & c p phép xây d ng ti p nh n th lý gi i quy t và tr k t cho B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính theo th i gian quy đinh. - T ch c, cá nhân nh n k t qu gi i quy t theo gi y h n t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i. b. Cách th c th c hi n: Tr c ti p t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i.
 13. c. Thành ph n, s lư ng h sơ: * Thành ph n h sơ, bao g m: - Đơn xin c p gi y phép xây d ng: 02 b n;( Ph l c 1,2,3,4) - Gi y t v quy n s d ng đ t h p l (đ i v i tr m BTS lo i 1) ho c H p đ ng thuê đ t tr m v i ch công trình (đ i v i tr m BTS lo i 2): 01 b n ( b n công ch ng) - H sơ thi t k đã đư c th m đ nh (đ i v i tr m BTS lo i 1) ho c B n v sơ đ v trí công trình, b n v các m t đ ng đi n hình c a tr m và c t ăng ten l p đ t vào công trình (đ i v i tr m BTS lo i 2): 02 b ; ( b n chính) - Các văn b n ch p thu n c a B Qu c phòng, S Thông tin và Truy n thông và S Tài nguyên và Môi trư ng.( b n chính) * Tuỳ t ng trư ng h p c th Ch đ u tư c n b sung các tài li u sau: - Đ i v i công trình c a t ch c: Đăng ký kinh doanh ho c quy t đ nh thành l p c a ch đ u tư; - Đ i v i công trình thu c d án: Văn b n tham gia ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành và Quy t đ nh phê duy t d án c a ch đ u tư; - Đ i v i tr m BTS lo i 2: ph i có h sơ kh o sát hi n tr ng (bao g m nh ch p hi n tr ng, các b n v hi n tr ng ki n trúc, k t c u công trình), k t qu th m tra thi t k s a ch a, c i t o, l p đ t thi t b do t ch c, cá nhân có đ đi u ki n theo quy đ nh. * S lư ng h sơ: 01 b d. Th i gian gi i quy t: 20 ngày làm vi c (không bao g m th i gian ch đ u tư ch nh s a, b sung h sơ) đ. Đ i tư ng th c hi n th t c hành chính: T ch c, cá nhân. e. Cơ quan th c hi n th t c hành chính: - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: S Xây d ng. - Cơ quan tr c ti p th c hi n TTHC: Phòng Qu n lý - c p phép xây d ng - S Xây d ng Hà N i. g. K t qu th c hi n th t c hành chính: Gi y phép. h. L phí: 100.000đ/h sơ. i. Tên m u đơn, m u t khai: Đơn xin c p gi y phép xây d ng Ph l c 1,2,3,4 - Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 Liên B . k. Yêu c u, đi u ki n th c hi n th t c hành chính ( n u có): l. Căn c pháp lý c a th t c hành chính: - Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 v xây d ng đư c Qu c h i khoá 11 thông qua ngày 26/11/2003. - Pháp l nh Th đô Hà N i s 29/2000/PL – UBTVQH10 v th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. - Ngh đ nh s 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 c a chính ph v quy ho ch xây d ng. - Ngh đ nh s 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Đi u 121 c a Lu t Xây d ng. - Ngh đ nh s 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Thông tư s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng - B Thông tin và truy n thông hư ng d n v c p gi y phép xây d ng đ i v i các công trình tr m thu, phát sóng thông tin di đ ng các đô th . - Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B Xây d ng Quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh đ nh s 12/2009/NĐ - CP ngày 12/2/2009 c u Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình.
 14. - Quy t đ nh s 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 ban hành Quy đ nh c p gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ki n trúc trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v phân c p qu n lý nhà nư c m t s lĩnh v c KT – XH trên đ a bàn thành ph Hà N i giai đo n 2009 – 2010. - Quy t đ nh s 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu l phí c p Gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 73/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c đi u ch nh, b sung m t s quy đ nh t i quy t đ nh s 14/2009/QĐ - UBND ngày 09/01/2009 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i PH L C 1 ĐƠN XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG (S d ng cho công trình tr m và c t ăng ten xây d ng trên m t đ t – BTS lo i 1) Kính g i: .............................................................. 1. Tên ch đ u tư: ........................................................................... ........................ - Ngư i đ i di n ........................................ Ch c v : ............................ ................. - Đ a ch liên h : ....................................................................................................... - S nhà:.................Đư ng............................. Phư ng (xã)....................................... - T nh, thành ph : ...................................................................................................... - S đi n tho i:........................................................................................................... 2. Đ a đi m xây d ng: ............................................................................................... - Lô đ t s ..................................................Di n tích....................m2. - T i: ..........................................................Đư ng: .................................................. - Phư ng (xã) ............................................... Qu n (huy n)...................................... - T nh, thành ph . ...................................................................................................... - Ngu n g c đ t (thu c quy n s d ng c a ch đ u tư hay thuê)............................. 3. N i dung xin phép: ............................................................................................... - Lo i tr m BTS: ...................................................................................................... - Di n tích xây d ng:..................m2. - Chi u cao tr m: ................m.- - Lo i ăng ten:………………………………………………………........................ - Chi u cao c t ăng ten: ....................m. - Theo thi t k :…………………………………………………….. ........................ 4. Đơn v ho c ngư i thi t k :................................................................................... - Đ a ch .................................................................................................................... - Đi n tho i ............................................................................................................... 5. T ch c, cá nhân th m đ nh thi t k (n u có): ..................................................... - Đ a ch : ....................................................Đi n tho i ............................................. - Gi y phép hành ngh s (n u có) : ............................c p ngày ............................. 6. Phương án phá d , di d i (n u có): ......................................................................
 15. 7. D ki n th i gian hoàn thành công trình: ...............tháng..................................... 8. Cam k t: tôi xin cam đoan làm theo đúng gi y phép đư c c p, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. ........ Ngày ..... tháng .... năm ..….. Ngư i làm đơn (ký ghi rõ h tên) PH L C 2 ĐƠN XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG (S d ng cho tr m và c t ăng ten đư c l p đ t vào công trình đã xây d ng- BTS lo i 2) Kính g i: .......................................................... 1. Tên ch đ u tư: ................................................................................................... - Ngư i đ i di n ........................................ Ch c v : .............................................. - Đ a ch liên h : ........................................................................................................ - S nhà: ...............Đư ng..............................Phư ng (xã)...................................... - T nh, thành ph : ...................................................................................................... - S đi n tho i: .......................................................................................................... 2. Đ a đi m l p đ t: ................................................................................................... - Công trình đư c l p đ t: ......................................................................................... - Chi u cao công trình: ............m. - K t c u nhà (nhà khung hay nhà xây): .................................................................. - Thu c s h u c a:................................................................................................... - T i: ......................................................... Đư ng: .................................................. - Phư ng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qu n (huy n). . . . . . . . . - T nh, thành ph . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . - Gi y t quy n s h u ho c quy n s d ng công trình:. . . . . . . . . . . . . - H p đ ng thuê đ a đi m: . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 3. N i dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Lo i tr m BTS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………... . . . . . . . . . - Di n tích m t sàn:. . . . . . . ... m2. - Lo i c t ăng ten: . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi u cao c t ăng ten: . . . . . . . . . . m. - Theo thi t k :…………………………………………………………. 4. Đơn v ho c ngư i thi t k : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Đ a ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Đi n tho i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. T ch c, cá nhân th m đ nh thi t k (n u có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Đ a ch : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Đi n tho i . . . . .. . . . . . . . . . - Gi y phép hành ngh s (n u có) : . . . . . . . . . . . . . . c p ngày . . . . . . 6. Phương án phá d , di d i (n u có): ..................................................... 7. D ki n th i gian hoàn thành công trình: . . . . . . . tháng.
 16. 8. Cam k t: tôi xin cam đoan làm theo đúng gi y phép đư c c p, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. ...... Ngày ..... tháng .... năm ….….. Ngư i làm đơn (ký ghi rõ h tên) PH L C 3 UBND T NH, TP TR C THU C CƠ QUAN C P GPXD GI Y PHÉP XÂY D NG S : / GPXD (S d ng cho công trình tr m BTS lo i 1) 1. C p cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . - Đ a ch : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - S nhà: . . . .Đư ng . . . . . .Phư ng (xã): . . . . . .T nh, thành ph : . . 2. Đư c phép xây d ng công trình (lo i tr m BTS): . . . . . . . . . . . . . . . Theo thi t k có ký hi u: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l p . . . . . . . . . . . . . G m các n i dung sau đây: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Di n tích xây d ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2. - Lo i c t ăng ten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi u cao ăng ten: . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . . ………….. . . . . . . . . - Trên lô đ t: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Di n tích . . . . . . . . .m2 . . . - C t n n xây d ng: . . . . . . . . . . . . ch gi i xây d ng. . . . ……………. T i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đư ng .. .. . . . . . . . . . . . . . ……….. Phư ng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qu n (huy n). . . . . . . . . . . . T nh, thành ph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gi y t v quy n s d ng đ t: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Gi y phép này có hi u l c kh i công xây d ng trong th i h n 01 năm k t ngày c p; quá th i h n trên thì ph i xin gia h n gi y phép. Nơi nh n: ….......ngày …..tháng…. năm ...…….. - Như trên, CƠ QUAN C P GI Y PHÉP XÂY D NG - Lưu: PH L C 4 UBND T NH,TP TR C THU C TW, CƠ QUAN C P GPXD... GI Y PHÉP XÂY D NG S : / GPXD (S d ng cho công trình tr m BTS lo i 2) 1. C p cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . - Đ a ch : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - S nhà: . . . .Đư ng . . . . . .Phư ng (xã): . . . . . .T nh, thành ph : . . 2. Đư c phép l p đ t tr m thu phát sóng di đ ng - BTS lo i 2
 17. Theo thi t k có ký hi u: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l p . . . . . . . . . . . . . G m các n i dung sau đây: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Di n tích sàn l p đ t: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2. - Lo i c t ăng ten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi u cao công trình đư c l p đ t:………………..m - Chi u cao ăng ten: . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . . ………….. . . . . . . . . T i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đư ng .. .. . . . . . . . . . . . . . ……….. Phư ng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qu n (huy n). . . . . . . . . . . . T nh, thành ph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H p đ ng thuê đ a đi m: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Gi y phép này có hi u l c kh i công l p đ t trong th i h n 01 năm k t ngày c p; quá th i h n trên thì ph i xin gia h n gi y phép........ngày tháng năm ...…….. Nơi nh n: CƠ QUAN C P GI Y PHÉP XÂY D NG - Như trên, - Lưu: 6. Th t c: C p l i gi y phép xây d ng a. Trình t th c hi n: - T ch c, Cá nhân n p h sơ t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i, nh n phi u giao nh n có h n ngày tr k t qu . - Phòng Qu n lý & c p phép xây d ng ti p nh n th lý gi i quy t và tr k t cho B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính theo th i gian quy đ nh. - T ch c, cá nhân nh n k t qu gi i quy t theo gi y h n t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i. b. Cách th c th c hi n: Tr c ti p t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i. c. Thành ph n, s lư ng h sơ: * Thành ph n h sơ, bao g m: - Đơn xin c p l i b n chính gi y phép xây d ng đư c chính quy n đ a phương (ho c cơ quan công an) xác nh n lý do xin c p l i (01 b n); * S lư ng h sơ: 01b . d. Th i gian gi i quy t: 07 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l . đ. Đ i tư ng th c hi n th t c hành chính: T ch c, cá nhân. e. Cơ quan th c hi n th t c hành chính: - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: Giám đ c S Xây d ng. - Cơ quan tr c ti p th c hi n TTHC: Phòng Qu n lý - c p phép xây d ng - S Xây d ng Hà N i. g. K t qu th c hi n th t c hành chính: Gi y phép. h. L phí( n u có): i. Tên m u đơn, m u t khai( n u có và đ ngh đính kèm ngay sau th t c): k. Yêu c u, đi u ki n th c hi n th t c hành chính ( n u có): l. Căn c pháp lý c a th t c hành chính: - Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 v xây d ng đư c Qu c h i khoá 11 thông qua ngày 26/11/2003.
 18. - Pháp l nh Th đô Hà N i s 29/2000/PL – UBTVQH10 v th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. - Ngh đ nh s 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 c a chính ph v quy ho ch xây d ng. - Ngh đ nh s 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Đi u 121 c a Lu t Xây d ng. - Ngh đ nh s 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Th đô Hà N i. - Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Thông tư s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng - B Thông tin và truy n thông hư ng d n v c p gi y phép xây d ng đ i v i các công trình tr m thu, phát sóng thông tin di đ ng các đô th . - Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B Xây d ng Quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh đ nh s 12/2009/NĐ - CP ngày 12/2/2009 c u Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - Quy t đ nh s 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 ban hành Quy đ nh c p gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ki n trúc trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v phân c p qu n lý nhà nư c m t s lĩnh v c KT – XH trên đ a bàn thành ph Hà N i giai đo n 2009 – 2010. - Quy t đ nh s 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu l phí c p Gi y phép xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 c a UBND TP. Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Quy t đ nh s 73/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c đi u ch nh, b sung m t s quy đ nh t i quy t đ nh s 14/2009/QĐ - UBND ngày 09/01/2009 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thu phí xây d ng trên đ a bàn thành ph Hà N i. 7. Th t c: C p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng trong trư ng h p c p m i ho c ch ng ch b cơ quan có th m quy n thu h i đã h t th i h n thu h i a. Trình t th c hi n: - Cá nhân n p h sơ t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i, nh n phi u giao nh n có h n ngày tr k t qu . - Phòng Qu n lý k thu t và Giám đ nh ch t lư ng ti p nh n th lý gi i quy t và tr k t qu cho B ph n nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính theo th i gian quy đ nh. - Cá nhân nh n k t qu gi i quy t theo gi y h n t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i. b. Cách th c th c hi n: Tr c ti p t i B ph n ti p nh n và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a S Xây d ng Hà N i. c. Thành ph n, s lư ng h sơ: * Thành ph n h sơ, bao g m: - Đơn xin c p ch ng ch hành ngh theo m u. (Ph l c 1) - B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn v ho t đ ng xây d ng liên quan đ n lĩnh v c xin c p ch ng ch hành ngh theo m u (Ph l c 2). B n khai có xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p ho c H i ngh nghi p (n u là h i viên c a H i ngh nghi p). Ngư i ký xác nh n ph i ch u trách nhi m v s trung th c c a n i dung xác nh n. - B n sao văn b ng, ch ng ch liên quan đ n n i dung xin đăng ký c p ch ng ch hành ngh . B n sao ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình đ i v i trư ng h p xin c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình.
 19. - 02 nh 3x4 ch p trong năm xin đăng ký. * S lư ng h sơ: 02 b . d. Th i gian gi i quy t: 30 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l . đ. Đ i tư ng th c hi n th t c hành chính: Cá nhân e. Cơ quan th c hi n th t c hành chính: - Cơ quan có th m quy n quy t đ nh: S Xây d ng Hà N i. - Cơ quan th c hi n TTHC: Phòng Qu n lý k thu t và Giám đ nh ch t lư ng - S Xây d ng Hà N i. - Cơ quan ph i h p: S Công thương Hà N i; S Giao thông v n t i Hà N i; S Nông nghi p & phát tri n nông thôn Hà N i; H i Xây d ng Hà N i; Hi p h i tư v n xây d ng Vi t Nam; S Quy ho ch - ki n trúc Hà N i; H i Quy ho ch phát tri n đô th Hà N i; H i Ki n trúc sư Hà N i. g. K t qu th c hi n th t c hành chính: Ch ng ch hành ngh h. L phí: 200.000đ/ch ng ch i. Tên m u đơn, m u t khai: - Đơn xin c p ch ng ch hành ngh Ph l c s 1 - Ban hành kèm theo Hư ng d n s 5560/GĐCL-SXD ngày 23/7/2009 c a S Xây d ng Hà N i. - B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn v ho t đ ng xây d ng liên quan đ n lĩnh v c xin c p ch ng ch hành ngh Ph l c s 2 - Ban hành kèm theo Hư ng d n s 5560/GĐCL-SXD ngày 23/7/2009 c a S Xây d ng Hà N i. k. Yêu c u, đi u ki n th c hi n th t c hành chính: - Có quy n công dân và có đ năng l c hành vi dân s theo quy đ nh c a pháp lu t; đ i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài ph i có gi y phép cư trú t i Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t; - Có đ o đ c ngh nghi p; h sơ xin c p ch ng ch và n p l phí theo quy đ nh. - Đ i v i công dân Vi t Nam ph i có ch ng minh nhân dân, đ i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài ph i có h chi u và gi y phép cư trú t i Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t; - Có trình đ chuyên môn t t nghi p đ i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p; - Đ i v i ngành ngh Ki n trúc sư ho t đ ng xây d ng: có kinh nghi m trong công tác thi t k ít nh t 5 năm và đã tham gia th c hi n thi t k ki n trúc (ho c thi t k n i - ngo i th t) ít nh t 5 công trình ho c 5 đ án quy ho ch xây d ng đư c phê duy t; - Đ i v i ngành ngh K sư ho t đ ng xây d ng: có kinh nghi m v lĩnh v c xin đăng ký hành ngh ít nh t 5 năm và đã tham gia th c hi n thi t k ho c kh o sát ít nh t 5 công trình. - Đ i v i ngành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình: Đã tr c ti p tham gia th c hi n thi t k ho c thi công xây d ng t 3 năm tr lên ho c đã tham gia th c hi n thi t k , thi công xây d ng ít nh t 5 công trình đư c nghi m thu bàn giao; Đã th c hi n giám sát thi công xây d ng công trình t 3 năm tr lên (áp d ng đ i v i trư ng h p trư c khi Lu t Xây d ng có hi u l c thi hành); - Có ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng phù h p v i lo i công trình xin c p ch ng ch do cơ s Đào t o đư c B Xây d ng công nh n; - Cá nhân là công ch c đang làm công vi c qu n lý hành chính Nhà nư c thì không đư c c p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng. l. Căn c pháp lý c a th t c hành chính: - Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình . - Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 26/4/2009 c a B Xây d ng Hư ng d n chi ti t v c p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng. PH L C S 1 (Ban hành kèm theo văn b n s 5560/SXD-GĐCL ngày 23/7/2009 c a S Xây d ng hư ng d n trình t , th t c c p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng) Hà N i, ngày ………. tháng ……….năm 200...
 20. ĐƠN XIN C P CH NG CH HÀNH NGH ........ 1. H và tên (ch in hoa): .........................................................Nam/N :................. 2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm ........................................................... 3. Nơi sinh: ................................................................................................................ 4. Qu c t ch: .............................................................................................................. 5. S CMT/ H chi u: ................................., c p ngày ........tháng..........năm........... Nơi c p: .................................................................................................................... 6. Đ a ch thư ng trú: ................................................................................................ ................................................................................................................................... 7. Trình đ chuyên môn: - Văn b ng, ch ng ch đã đư c c p (ghi rõ chuyên ngành đào t o):….......... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 8. Kinh nghi m ngh nghi p : - Th i gian đã tham gia ho t đ ng xây d ng (N u xin c p ch ng ch hành ngh lĩnh v c nào thì khai kinh nghi m lĩnh v c đó): …………………………….. + Đã tham thi t k quy ho ch xây d ng: ........................................................ + Đã tham gia thi t k ki n trúc công trình: ................................................... + Đã tham gia thi t k n i - ngo i th t công trình: …………………………. + Đã tham gia kh o sát xây d ng: ………………………………………… + Đã thi t k công trình: ………………………………………………….. + Đã làm ch nhi m, ch trì bao nhiêu công trình: ………………………. + Đã tham gia thi t k ho c thi công xây d ng (bao lâu ho c bao nhiêu công trình): ……………………………………………………………………………… + …………………………………………………………………………… Đ ngh đư c c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư ho c k sư ho c giám sát thi công xây d ng v i các n i dung sau: - Thi t k quy ho ch xây d ng - Thi t k ki n trúc công trình; - Thi t k n i - ngo i th t công trình. - Kh o sát đ a hình (ho c đ a ch t công trình, …) - Thi t k k t c u công trình xây d ng dân d ng và công nghi p (giao thông, th y l i, …) - Thi t k c p, thoát nư c; thi t k thông gió, đi u hòa không khí; phòng cháy, ch a cháy; dây chuy n công ngh công trình xi măng, … - Giám sát công tác kh o sát kh o sát đ a ch t công trình ho c đ a ch t th y văn - Giám sát “xây d ng và hoàn thi n” công trình dân d ng, công nghi p - Giám sát l p đ t “thi t b công trình” ho c “thi t b công ngh ” Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung đơn này và cam k t hành ngh ho t đ ng xây d ng theo đúng n i dung ghi trong ch ng ch đư c c p và tuân th các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan. NGƯ I LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản