Quyết định 4620/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 4620/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4620/QĐ-UBND về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4620/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 4620/Q -UBND Hà N i, ngày 08 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG HÀ N I CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a các S , ban, ngành trên a bàn t nh t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng và T trư ng T công tác th c hi n án 30 Thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này B th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph Hà N i. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này ho c có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và th t c hành chính ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n án 30 Thành ph thư ng xuyên c p nh t trình Ch t ch UBND Thành ph công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i gian c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
  2. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác án 30 trình Ch t ch UBND Thành ph Hà N i công b trong th i h n 10 ngày k t ngày phát hi n có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và th t c hành chính ư c công b t i Quy t nh này ho c th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i u 4. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S , Th trư ng các ban, ngành Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nơi nh n: - T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph ; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các PCT UBND TP; Nguy n Th Th o - Như i u 4; - C/PVP UBND TP; - Các phòng chuyên viên; HCTC; - Lưu VT, TCT30, Th.NC (2b) DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG THÀNH PH HÀ N I (Kèm theo Quy t nh s 4620/Q -UBND ngày 08/9/2009 c a Ch t ch UBND Thành ph Hà N i) S TT (S ) – Tên th t c hành chính TT TT (B ) I. Lĩnh v c t ai 1 25-70 C p i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 2 03-71 C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ơn v vũ trang nhân dân ang s d ng t vào m c ích qu c phòng, an ninh (g m 05 bư c). 3 00-72 C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c, cơ s tôn giáo ang s d ng t (g m 06 bư c). 4 00-73 C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c là pháp nhân m i ư c hình thành thông qua vi c chia tách ho c sáp nh p ư c nh n quy n s d ng t t các t ch c là pháp nhân b chia tách
  3. ho c sáp nh p 5 18-74 C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong trư ng h p th a t i v i t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 6 18-75 C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong trư ng h p tách th a i v i t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 7 26-76 C p l i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 8 01-77 Cho thuê t chưa ư c gi i phóng m t b ng i v i t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 9 01-78 Cho thuê t ã ư c gi i phóng m t b ng ho c không ph i gi i phóng m t b ng i v i t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 10 00-79 ăng ký b o lãnh b ng quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 11 21-80 ăng ký bi n ng v s d ng t do i tên cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 12 07-81 ăng ký bi n ng v s d ng t do thay i v nghĩa v tài chính cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài (g m 02 bư c) 13 07-82 ăng ký bi n ng v s d ng t do thay i v quy n cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài (g m 02 bư c). 14 29-83 ăng ký cho thuê l i quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 15 29-84 ăng ký cho thuê quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 16 24-85 ăng ký chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p khung ph i xin phép v i i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 17 00-86 ăng ký chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p ph i xin phép cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài (g m 2 bư c).
  4. 18 20-89 ăng ký nh n quy n s d ng t do kê biên bán u giá quy n s d ng t thi hành án cho i tư ng là t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 19 00-90 ăng ký quy n s d ng t do x lý h p ng góp v n cho i tư ng là t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 20 00-91 ăng ký nh n quy n s d ng t do x lý h p ng th ch p, b o lãnh cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 21 31-92 ăng ký nh n t ng, cho quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 22 00-93 ăng ký nh n th a k quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 23 00-94 ăng ký th ch p, b o lãnh, góp v n b ng tài s n g n li n v i t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 24 09-95 Gia h n s d ng t i v i t ch c kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài s d ng t (g m 02 bư c). 25 01-96 Giao t chưa ư c gi i phóng m t b ng i v i t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 26 01-97 Giao t ã ư c gi i phóng m t b ng ho c không ph i gi i phóng m t b ng i v i t ch c trong nư c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 27 01-98 Giao t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh. 28 01-99 Thu h i t i v i t ch c ư c giao t không thu ti n s d ng t, giao t có thu ti n s d ng t mà ti n s d ng t có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c ho c thuê t tr ti n thuê t hàng năm b gi i th , phá s n, chuy n i nơi khác gi m ho c không còn nhu c u s d ng t ho c ngư i s d ng t t nguy n tr l i t 29 00-100 Thu h i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t do t ch c, công dân phát hi n c p t nh ã c p trái pháp lu t. 30 00-101 Th a k , t ng cho tài s n g n li n v i t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 31 00-102 Xóa ăng ký cho thuê l i quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 32 00-103 Xóa ăng ký cho thuê quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 33 00-104 Xóa ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t cho i tư ng là t
  5. ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 34 00-105 Xóa ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 35 00-106 ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 36 22-107 ăng ký bi n ng v s d ng t do gi m di n tách th a t do s t l t nhiên cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 37 00-108 ăng ký th ch p b ng quy n s d ng t cho i tư ng là t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài. 38 08-109 Chuy n t hình th c thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t v i i tư ng là t ch c và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài (g m 02 bư c) 39 00-110 C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài trúng u giá quy n s d ng t, trúng u th u d án s d ng t (g m 06 bư c) 40 04-00 C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c, cơ s tôn giáo ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t trư c ngày Lu t t ai 2003 có hi u l c thi hành không có bi n ng v s d ng t. 41 05-00 C p Gi y ch ng nh n cho t ch c ư c Ban Qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t giao t, cho thuê t trong khu công ngh cao, khu kinh t . 42 06-00 C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c nh n chuy n như ng ho c thuê t ho c thuê l i t g n v i k t c u h t ng c a t ch c kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p, khu công ngh cao phù h p v i pháp lu t. 43 10-00 ăng ký bi n ng v s d ng t i v i trư ng h p chuy n như ng d án u tư có s d ng t ang trong quy trình u tư xây d ng (g m 02 bư c). 44 12-00 ăng ký bi n ng v s d ng t i v i trư ng h p i u ch nh th i h n s d ng t (g m 02 bư c). 45 13-00 ăng ký bi n ng v s d ng t i v i trư ng h p i u ch nh ch gi i m ư ng quy ho ch, ph m vi hành lang b o v an toàn công trình công c ng, ch gi i quy ho ch thoát lũ, ph m vi b o v di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh ó ư c x p h ng ho c quy t nh b o v và i u ch nh di n tích xây d ng, h s s
  6. d ng t (G m 02 bư c) 46 19-00 ăng ký bi n ng v s d ng t i v i trư ng h p tách th a khi th c hi n quy t nh thu h i m t ph n th a t 47 23-00 ăng ký bi n ng v s d ng t i v i trư ng h p tăng ho c gi m di n tích th a t do sai s khi o c. 48 11-87 ăng ký bi n ng v s d ng t i v i trư ng h p mua, bán tài s n thu c s h u c a t ch c g n li n v i t thuê phù h p v i pháp lu t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài (g m 02 bư c) 49 14, 28-88 ăng ký bi n ng v s d ng t i v i trư ng h p nh n chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t phù h p v i pháp lu t v i i tư ng là t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 50 16-00 ăng ký bi n ng v s d ng t i v i trư ng h p góp v n b ng quy n s d ng toàn b di n tích th a t và tài s n g n li n v i t hình thành pháp nhân m i phù h p v i pháp lu t. 51 17-00 ăng ký bi n ng v s d ng t i v i trư ng h p xóa ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t và tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t mà trư c ây khi góp v n ăng ký quy n s d ng t trên Gi y ch ng nh n cho pháp nhân m i. 52 27-00 ăng ký bi n ng v s d ng t i v i trư ng h p thay i thông tin v s hi u, tên ơn v hành chính nơi có t. 53 02-00 Chuy n m c ích s d ng t cho các t ch c kinh t trong nư c nh n chuy n như ng quy n s d ng t th c hi n D án s d ng t v i m c ích phát tri n kinh t không thu c i tư ng thu h i t 54 01 TP Yêu c u cung c p thông tin v th ch p b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t i v i trư ng h p là t ch c kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 55 02 TP ăng ký th ch p tài s n g n li n v i t hình thành trong tương lai 56 03 TP ăng ký thay i n i dung th ch p ã ăng ký b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t 57 04 TP ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n th ch p ã ăng ký b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t 58 05 TP S a ch a sai xót trong n i dung ăng ký th ch p b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t. II. Lĩnh v c tài nguyên nư c: 1 74-111 C p gi y phép thăm dò nư c dư i t i v i công trình có lưu lư ng dư i 3.000 m3/ngày êm 2 75-112 C p gi y phép khai thác nư c dư i t dư i 3.000 m3/ngày êm.
  7. 3 76-113 C p gi y phép khai thác, s d ng nư c m t dư i 2m3/giây ( i v i s n xu t nông nghi p), dư i 2.000kw ( i v i phát i n), dư i 50.000m3/ngày êm ( i v i m c ích khác) 4 77-114 C p gi y phép x nư c th i vào ngu n nư c dư i 5.000 m3/ngày êm 5 72-115 C p gi y phép hành ngh khoan nư c dư i t quy mô v a và nh 6 79-116 Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh n i dung gi y phép thăm dò nư c dư i t dư i 3.000 m3/ngày êm. 7 81-117 Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh n i dung gi y phép x nư c th i vào ngu n nư c dư i 5.000 m3/ngày êm. 8 78-118 Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh n i dung gi y phép hành ngh khoan nư c dư i t quy mô v a và nh . 9 80-119 Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh n i dung gi y phép khai thác, s d ng nư c dư i t dư i 3.000 m3/ngày êm. 10 82-120 Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh n i dung gi y phép khai thác, s d ng nư c m t dư i 2 m3/giây ( i v i s n xu t nông nghi p), dư i 2.000kw ( i v i phát i n), dư i 50.000 m3/ngày êm ( i v i m c ích khác) 11 73-00 Th a thu n v ngu n nư c cho d án III. Lĩnh v c môi trư ng: 1 92-121 C p m i Gi y phép hành ngh x lý, tiêu h y ch t th i nguy h i 2 93-122 Gia h n ho c i u ch nh gi y phép hành ngh x lý, tiêu h y ch t th i nguy h i 3 90-123 C p m i Gi y phép hành ngh v n chuy n ch t th i nguy h i. 4 91-124 Gia h n ho c i u ch nh gi y phép hành ngh v n chuy n ch t th i nguy h i 5 88-125 C pm iS ăng ký ch ngu n th i ch t th i nguy h i. 6 89-126 i u ch nh S ăng ký ch ngu n th i ch t th i nguy h i 7 84-127 ThNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) 8 85-128 ThNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng b sung ( TM b sung) 9 86-129 Xác nh n vi c th c hi n các n i dung c a báo cáo và yêu c u c a quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. 10 Ghép 3 C p gi y xác nh n i u ki n nh p khNu ph li u TTHC 94+95+96- 130 11 87 - 00 Phê duy t án b o v môi trư ng.
  8. IV. Lĩnh v c a ch t và khoáng s n 1 53-131 Gi y phép kh o sát khoáng s n 2 54-132 Gia h n gi y phép kh o sát khoáng s n 3 55-133 Tr l i gi y phép kh o sát khoáng s n 4 56-134 Gi y phép thăm dò khoáng s n 5 58-135 Gia h n gi y phép thăm dò khoáng s n 6 60-136 Chuy n như ng quy n thăm dò khoáng s n 7 57-137 C p l i gi y phép thăm dò khoáng s n 8 61-138 Ti p t c th c hi n quy n thăm dò khoáng s n 9 59-139 Tr l i gi y phép thăm dò khoáng s n ho c m t ph n di n tích thăm dò khoáng s n 10 62-140 Gi y phép khai thác khoáng s n 11 63-141 Gia h n gi y phép khai thác khoáng s n 12 65-142 Chuy n như ng quy n khai thác khoáng s n 13 66-143 Ti p t c th c hi n quy n khai thác khoáng s n 14 64-144 Tr l i gi y phép khai thác khoáng s n ho c tr l i m t ph n di n tích khai thác khoáng s n 15 67-145 Gi y phép ch bi n khoáng s n 16 68-146 Gia h n gi y phép ch bi n khoáng s n 17 71-147 Ti p t c th c hi n quy n ch bi n khoáng s n 18 70-148 Chuy n như ng quy n ch bi n khoáng s n 19 69-149 Tr l i gi y phép ch bi n khoáng s n 20 52-150 H sơ thNm nh xét và phê duy t tr lư ng khoáng s n trong báo cáo thăm dò khoáng s n V. Lĩnh v c o cb n : 1 51-161 C p Gi y phép ho t ng o c và b n 2 51-162 B sung n i dung gi y phép ho t ng o c và b n 3 51-163 ăng ký ho t ng o c và b n 4 51-164 B sung n i dung ăng ký ho t ng o c và b n 5 00-165 ThNm nh h sơ nghi m thu công trình, s n phNm o c và b n 6 00-166 ThNm nh h sơ quy t toán công trình, s n phNm o c và b n VI. Lĩnh v c thanh tra: 1 1 Ti p công dân
  9. (Thanh tra Chính ph công b ) 2 2 X lý ơn (Thanh tra Chính ph công b ) 3 3 Gi i quy t khi u n i l n u (Thanh tra Chính ph công b ) 4 4 Gi i quy t khi u n i l n hai (Thanh tra Chính ph công b ) 5 5 Th t c gi i quy t t cáo (Thanh tra Chính ph công b )
Đồng bộ tài khoản