Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số quy định cụ thể thực hiện Điều 1 trong Quyết định số 92-TTg ngày 7-3-1994

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  467­T T G  N G µ Y  29­8­1994 V Ò   é T  S è  Q U Y  ® Þ N H  C ô  T H Ó  T H ù C  HI Ö N  §I Ò U  1  M T R O N G   U Y Õ T  ® Þ N H  S è  92­T T G  N G µ Y   Q 7­3­1994 THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; Theo    Þ  ña  é  ëng,Chñ  Ö m   û   ®Ò ngh c B tr   nhi U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Bé   K ho   n  tr ng  é  ©y  ùng,Bé  ëng  é  µichÝnh, ë BX d   tr BT  QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u 1 C¸c  c«ng  ×nh ®∙  µn  µnh  tr   ho th n¨m 1993,n¨m    1994,kh«ng    ph¶iduyÖt  ¹   l  i tæng  ù  d to¸n nhng    chØ   îc ghi vèn    ®   ®Ó thanh to¸n nî khèi l ng  ∙  µm, ® îc     î ® l     cÊp  èn    v ®Ó thanh  to¸n theo  ù    d to¸n h¹ng  ôc  ∙  îc duyÖt,theo  èil ng   m ®®    kh  î   phïhîp víi ÕtkÕ,  ã    Ën  Õu    ña  ©n  µng  ¬  ë.      thi   c x¸cnh phi gi¸c Ng h cs C¸c  c«ng  ×nh chuyÓn  Õp vµ  Ïhoµn  µnh  tr   ti   s   th n¨m 1994,n¨m    1995,n Õu     ®∙    thic«ng  Ðo  µi nhiÒu  k d  n¨m,  ∙  ëic«ng  õ tr c n¨m  ® kh   t  í  1992  ng  a    nh ch ®ñ ®iÒu  Ön  Ëp  ki l tæng  ù    ×  d to¸nth chØ  îcduyÖt  ¹ dù    èil ng x©y  ùng  ®  l   to¸nkh  î   i d tõ n¨m    1994  n     µn  µnh  ®Õ khiho th nh»m  qu¶n  ýviÖc  Êp      l  c ph¸t®Ó thanh   to¸n vµ  ph¶i ® îc duyÖt  ¹  Ën     l ilu chøng  kinh  Õ  ü  Ët (nÕu  îtvèn  t k thu   v  theo    quy ®Þnh). §i Ò u 2 §èi víic«ng  ×nh  Æc   ïquy    ín(cã     tr ® th   m« l   tæng  èn  u    tõ  v ®Ç t 100  û t  ®ång, ¬ng  ¬ng  tr Öu USD   ë lªn)cña  ét  è  µnh   thuû  î   t ® 10  i   tr     m s ng nh l igiao ,   th«ng..  ang  ©y  ùng  µ  ∙    .® x d v ® thic«ng  Òu  nhi n¨m,  Ën  lu chøng  kinh  Õ  ü  tk thuËt®∙  Öt chiagiai®o¹n    duy      theo    ôc    u    ®∙® îcquy  nh  c¸cm tiªu®Ç t(     ®Þ trong  luËn chøng  kinh tÕ  ü  Ët)lµm    ®Ó   Öt  ÕtkÕ   µ  ù    ôc    k thu   c¨n cø  duy thi   v d to¸nph vô cho  Öc  ©y  ùng,ghikÕ   ¹ch vµ  Êp  èn  vi x d     ho   c v thanh  to¸n. C¸c c«ng  ×nh nhá  ã tæng  èn  u    á  ¬n  ét  û ®ång),tuy chØ   tr   (c   v ®Ç tnh h m t      cÇn  µm  c¸o kinh tÕ  ü  Ët,thuyÕt minh  ¾n  än  Ò   l b¸o      k thu     ng g v quy    cÇu  m« yªu  ®Ó   Ðt duyÖt chñ  ¬ng,vÒ   ÕtkÕ     ông  ÕtkÕ   É u   ng  Én  x    tr   thi   ¸p d thi   m nh v ph¶i® ­   îcduyÖt  ù    ©y  ¾p  ×  ã  ù    d to¸nx l v c s kh¸cnhau  Ò   Òn  ãng  µ    vËt liÖu   vn m v gi¸c¶      x©y  ùng  ÷a c¸c®Þa  iÓ m. d gi     ® §i Ò u 3 Nh÷ng  c«ng  ×nh khëic«ng  íin¨m  tr     m  1994  Êt thiÕtph¶icã    å  ¬  nh       ®ñ h s luËn chøng kinh tÕ  ü  Ët,hå  ¬  ÕtkÕ   µ    k thu   s thi   v tæng  ù    îcduyÖt.N Õ u   d to¸n®     c¸c c«ng  ×nh    ∙  îc bè  Ý vèn  Õ   ¹ch    tr ®ã ® ®   tr   k ho 1994, ®Õ n     nay  a  ã    ch c ®ñ ®iÒu  Ön  ki trªn,nhng  ã    c yªu  Çu  u    Êp  c ®Ç t c b¸ch,c¸c Bé   µ  a   ¬ng  ã      v ®Þ ph c
  2. 2 thÓ  ¨ng  ý  ét  è  èn    µm  ® k m s v ®Ó l c«ng    t¸ckh¶o    ÕtkÕ   Ëp  s¸tthi   l tæng  ù    d to¸n chuÈn  Þ  ©y  ùng    ëic«ng  bx d ®Ó kh   1995. C¸c c«ng  ×nh chuyÓn  Õp quan  äng cña    é  µ  a  ¬ng  ∙  ­ tr   ti   tr   c¸cB v ®Þ ph ®® îc giao  Õ   ¹ch    k ho theo Quy Õt  nh  è  TTg  µy  2­ ®Þ s 62­ ng 8­ 1994, vÉn    ph¶ib¶o    ®¶m   ñ  ôc  th t theo  ng  ®ó quy  nh.  ®Þ Trong  êng  îp  n   tr h ®Õ nay  a  Þp    ch k bæ sung  y     ñ  ôc nhng  yªu  Çu  Êp  ®Ç ®ñ th t   do  c c b¸ch  Çn  îc tiÕp  ôc thic«ng  c ®  t   trong  n¨m  1994  ×  th ph¶i xin phÐp  ñ   íng  Ýnh  ñ  i  íitõng     Th t Ch ph ®è v   c«ng  tr×nh,®ång  êivÉn    th   ph¶itiÕp tôc hoµn  Êtthñ tôc vµ  Ë m   Êt ®Õ n   µy       t       ch nh   ng 30  th¸ng9    n¨m 1994 ph¶ilµm    xong. §i Ò u 4 §èivíinh÷ng     c«ng  ×nh kh¸c ®∙  îcghikÕ   ¹ch  tr     ®     ho n¨m  1994  ña    é  c c¸c B vµ  a   ¬ng  n   µy  th¸ng 7  ®Þ ph ®Õ ng 30    n¨m  1994  ∙  îc bæ   ®®  sung  y     ñ ®Ç ®ñ th   tôc,hoÆc   å  ¬  µiliÖu ®∙  öi®Õ n   ¬    h s t    g   c quan  Èm  nh  µ   íc,th× Uû     th ®Þ Nh n     ban K Õ   ¹ch  µ   ícth«ng  tho¶  Ën  Õ   ¹ch ®îtcuèicïng ontrgth¸ng 8  ho Nh n   b¸o  thu k ho             n¨m  1994. Nh÷ng    c«ng  ×nh  a  tr ch xong  ñ  ôc,xem    kh«ng  îc bè   Ý th t   nh ®   tr   trong kÕ   ¹ch      ho thic«ng  n¨m  1994, c¸c Bé   µ  a   ¬ng      v ®Þ ph ph¶itiÕp  ôc hoµn    t  thµnh  äi  ñ tôc ®Ó   µm  cø    Õ   ¹ch  m th     l c¨n  ghik ho 1995. Nh÷ng    c«ng  ×nh nµy  tr   n Õu  ã    Çu  ã  Ó  îcghim ét  è  èn    c yªu c c th ®     s v ®Ó kh¶o    ÕtkÕ   Ëp  s¸tthi   l tæng  ù  d to¸n,  Èn  Þ  ©y  ùng. chu b x d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản