Quyết định 47/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 47/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiếtquận Tây Hồ-Hà Nội, tỷ lệ 1/2000(Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 47/2001/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T QU N TÂY H -HÀ N I, T L 1/2000 (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/06/1998 c a Th tư ng chính ph phê duy t i u ch nh Qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án QHXD ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 583/TTr-KTST ngày 26 tháng 10 năm 2000, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t qu n Tây H , t l 1/2000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông), do Vi n quy ho ch xây d ng Hà N i l p v i n i dung ch y u như sau: 1.Ph m vi, ranh gi i và quy mô l p quy ho ch chi ti t: 1.1.Ph m vi: ư c gi i h n b i a gi i hành chính c a qu n Tây H thành ph Hà N i. 1.2.Ranh gi i: - Phía Tây và Tây Nam giáp huy n T Liêm và qu n C u Gi y. - Phía ông Nam và Nam giáp qu n Ba ình. - Phía B c và ông là sông H ng, giáp huy n ông Anh và Gia Lâm. 1.3.Quy mô: Di n tích là:2400,81 ha (c m t t và m t nư c) Dân s d ki n theo quy ho ch:120.000 ngư i.
  2. 2.M c tiêu: -C th hoá nh hư ng i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2002 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - th c hi n chi n lư c phát tri n kinh t xã h i c a Th ô và c a qu n Tây H n năm 2020. -Xác nh ch c năng s d ng t và qu t xây d ng trên a bàn qu n. -Xác nh trung tâm hành chính ch y u c a qu n. - nh hư ng m ng lư i công trình văn hoá, y t , giáo d c và d ch v thương m i c p thành ph , c p qu n trên a bàn. - Xác nh các trung tâm công c ng, cây xanh, th d c th thao và vui chơi gi i trí. - Xác nh khu di tích l ch s văn hoá, danh th ng...c n b o t n, tôn t o. - Xác nh khu v c làng xóm ư c t n t i gi l i c i t o ch nh trang theo quy ho ch và xác nh các vùng t dân cư xây d ng m i, các khu v c tr ng ào, hoa, cây c nh. - Riêng khu v c t n m ngoài ê ch xu t nh hư ng s d ng, s khai thác, s d ng theo d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. - Xác nh m ng lư i giao thông trên a bàn qu n t ư ng thành ph , liên khu v c n c p ư ng nhánh. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1 Các ch tiêu quy ho ch t ư c: B NG T NG H P QUY HO CH S D NG T TT LO I T DI N T CH TIÊU GHI CHÚ TÍCH L (m2/ngư i) (HA) (%) A T DÂN D NG 1088,58 100,0 90,72 1 GIAO THÔNG 174,26 16,01 14,52 Có 7,34 ha t giao thông tĩnh t p trung 2 CÔNG C NG C P 133,69 12,28 11,14 Bao g m c b nh QU N + THÀNH vi n và trư ng PH PTTH 3 CÂY XANH – VUI 251,49 23,1 20,96 CHƠI GI I TRÍ 4 KHU 529,14 48,61 44,10
  3. - KHU V C D ÁN 160,21 53,40 KHU Ô THN NAM THĂNG LONG - KHU V C CÒN L I 368,93 41,0 Trong ó t xây d ng nhà: 309,94 ha g m: - t làng xóm:158,44ha (g m các làng c truy n và các làng ô th hoá) - t ô th c i ta : 44,09 ha - t xây m i: 107,41 ha B T DÂN D NG 50,84 100,0 KHÁC 5 H NH P 18,34 36,07 Bao g m các ch c năng văn phòng giao d ch, thương m i, khách s n, nhà cao c p và m t ch c năng khác (không có t công nghi p) 6 CƠ QUAN – 21,9 43,08 TRƯ NG ÀO T O 7 DI TÍCH -CÔNG 10,60 20,85 TRÌNH TÔN GIÁO C T NGOÀI DÂN 48,64 100,0 D NG 8 XÍ NGHI P KHO 3,67 7,55 TÀNG 9 AN NINH QU C 2,96 6,09 PHÒNG 10 HÀNH LANG I N, 36,97 76 HÀNH LANG Ê 11 KHU X LÝ K 5,04 10,6 THU T T NG C NG A+B+C 1188,06 99,01 12 H TÂY (M T 530,65 NƯ C) 13 SÔNG H NG VÀ 682,10 VÙNG T B I KHÔNG N NNH
  4. T NG C NG 2400,81 Ghi chú: - Ch tiêu bình quân t dân d ng:90,72m2/ngư i. - Ch tiêu bình quân t ô th : 99,01 m2/ngư i (không tính m t nư c H Tây, sông H ng và vùng t b i không n nh-tính bình quân cho dân s d ki n n năm 2020). 3.2. t khu : T ng di n tích: 529,14 ha. Quy mô dân s d ki n: 120.000 ngư i ( n năm 2020). B NG T NG H P S D NG T KHU TT LO I T DI N T L CH TIÊU GHI CHÚ TÍCH (%) (m2/ngư i) (ha) 1 T Ư NG 38,09 7,2 3,17 2 T GIAO 22,50 4,3 1,87 THÔNG TĨNH PHÂN TÁN 3 T CÂY XANH 19,52 3,7 1,63 KHU 4 T CÔNG TRÌNH 15,85 3,0 1,32 CÔNG C NG KHU 5 T ƠN VN 433,18 81,8 36,10 Ch tiêu tính toán bình quân trên toàn qu n T NG C NG 529,14 100,0 44,10 Ch tiêu áp d ng cho t ơn v : - t nhà tr – m u giáo, trư ng h c: theo quy ho ch chuyên ngành – quy ho ch m ng lư i giáo d c qu n Tây H n năm 2020. - t công c ng: 0,2 –0,6 m2/ngư i - t cây xanh - th d c th thao: 1,5m2/ngư i - t ư ng: 2,5 – 3m2/ngư i - t : 10,5 – 13,5 m2/ngư i (khu v c xây d ng m i cao t ng). Ch tiêu quy ho ch ki n trúc áp d ng cho t :
  5. - Nhà xây d ng m i: + T ng cao trung bình: 4,4 t ng +M t xây d ng: 40,8% + H s s d ng t: 1,8 l n - Khu dân cư ư c c i t o xây d ng theo quy ho ch: + T ng cao trung bình: 3 t ng +M t xây d ng: 53% + H s s d ng t: 1,59 l n - Khu v c làng xóm: + T ng cao trung bình: 2,3 t ng +M t xây d ng: 30% + H s s d ng t: 0,69 l n - Khu v c khu ô th m i Nam Thăng Long s th c hi n theo d án ư c c p thN m quy n phê duy t. - Khu v c tr c trung tâm Tây H Tây ư c th c hi n theo d án ư c c p có thN m quy n phê duy t. - Ch tiêu bình quân di n tích sàn nhà kho ng: 25 m2/ngư i 3.3. Quy ho ch giao thông: 3.3.1. M ng lư i ư ng: Trên cơ s m ng ư ng hi n có ư c c i t o m r ng, s xây d ng m i m t s tuy n ư ng theo quy ho ch hoàn thành m ng lư i ư ng hoàn ch nh. Các tuy n ư ng có b r ng m b o lòng ư ng và v a hè theo quy chuN n xây d ng, c th có các c p ư ng sau: - ư ng chính Thành ph có b r ng t 57,5 ¸ 64 m bao g m: ư ng vành ai 2 (Bư i – Nh t Tân), ư ng Xuân La – C Nhu . - ư ng liên khu v c có b r ng 50¸53,5 m bao g m: ư ng Nghĩa ô - Xuân nh, ư ng Hoàng Hoa Thám, ư ng i C n – Hoàng Hoa Thám –Th y Khuê. - ư ng khu v c có b r ng t 33 ¸ 40 m bao g m: ư ng Phú Thư ng; ư ng Xuân nh – Phú Thư ng, ư ng d c ê phân lũ, ư ng Trích Sài – C Nhu , ư ng Bái Ân – C Nhu , ư ng m i T Liên.
  6. - ư ng phân khu v c có b r ng 20,5 ¸ 30 m bao g m: ư ng L c Long Quân, ư ng Xuân La – Xuân nh; ư ng Thu Khuê, ư ng Nghi Tàm - Âu Cơ - Phú Thư ng, ư ng Thanh Niên, ư ng trong khu v c Bán o Qu ng An, ư ng khu v c ngoài ê sông H ng, ư ng trong khu v c d án khu ô th m i Nam Thăng Long, khu Xuân La, tr c trung tâm phía Tây Thành ph . - ư ng nhánh có b r ng t 13,5 ¸ 21,25 m. - ư ng d o quanh h Tây (sát mép kè) có b r ng t 8,5 ¸ 10,5 m. -Ch gi i ư ng và kè h Tây th c hi n theo ch gi i ư c duy t. B NG T NG H P KH I LƯ NG Ư NG TRONG NA BÀN QU N S H NG M C CÔNG B CHI U GHI CHÚ TT TRÌNH R NG DÀI (M) Ư NG (M) I ư ng chính thành ph 4279 1 ư ng vành ai 2 (Bư i – 57,5¸64 3987 Xây d ng m i, o n có Nh t Tân) tuy n ư ng s t ô th 2 64 292 r ng 64m ư ng Xuân La – C Xây d ng m i có tuy n Nhu ư ng s t ô th II ư ng liên khu v c 3832 1 ư ng Nghĩa ô - Xuân 50 781 Xây d ng m i có tuy n nh ư ng s t ô th 2 53,5 2971 C i t o m r ng, o n ư ng Hoàng Hoa Thám giáp Bách th o m tách 3 50 80 làm hai nhánh ư ng i C n – Hoàng Xây d ng m i n i ti p Hoa Thám – Thu Khuê v i ph Li u Giai III ư ng khu v c 11519 1 ư ng Phú Thư ng 40 2259 Xây d ng m i giáp phía B c khu T m i Nam 2 ư ng Xuân nh-Phú 40 1297 Thăng Long Thư ng Xây d ng m i c t qua 3 60¸65 957 khu T m i Nam Thăng ư ng d c ê phân lũ Long 4 40 1162 Xây d ng m i k cN ư ng Trích Sài – C mương thoát nư c r ng » 5 Nhu 40 850 20 m Xây d ng m i trong tr c 6 ư ng Bái Ân – C Nhu 33¸36 4994 trung tâm ư ng m i T Liên Xây d ng m i Xây d ng m i và c i t o
  7. trên cơ s ê b i T Liên IV ư ng phân khu v c 25027 1 ư ng L c Long Quân 25¸30 5448 C i t o và xây d ng m i theo ch gi i và c m m c ã ư c UBND T.P phê 2 ư ng Xuân La – Xuân 25 686 duy t 3 nh 19¸25 2760 C i t o m r ng ư ng Thu Khuê C i t o m r ng. B r ng 4 18 7510 ư ng áp d ng cho t ng ư ng Nghi Tàm - Âu Cơ o n c th . - Phú Thư ng C i ta ê m b o 4 làn 5 25 1100 xe cơ gi i (B r ng 6 ư ng Thanh Niên 20,5 2713 ư ng không tính ư ng ư ng trong khu v c bán gom hai bên) 7 o Qu ng An 21,25 1207 Gi nguyên như hi n ư ng trong khu v c n m tr ng 8 ngoài ê sông H ng 25¸30 3603 Xây d ng m i và c i t o ư ng trong khu ô th m i Nam Thăng Long, Xây d ng m i và c i t o khu v c Xuân La, tr c trung tâm Xây d ng m i V ư ng nhánh 13,5¸21,25 23255 Xây d ng m i, c i t o và s ư c b sung thêm trong các d án u tư. VI ư ng d o ven h 8,5¸10,5 18000 Th c hi n theo d án ư ng và kè ven h Tây T ng chi u dài m ng lư i c u ư ng (tính n ư ng phân khu v c): 44,66 km. T l t giao thông ( ư c tính t ư ng phân khu v c tr lên và t giao thông tĩnh): 19,41%. M t ư ng (tính t ư ng phân khu v c): 4,41 km/km2 T l t giao thông, m t ư ng ư c tính toán trên di n tích qu n (không k di n tích H Tây, sông H ng và vùng t b i không n nh, hành lang cách ly và 1/2 di n tích t cây xanh công viên). 3.3.2.V n t i hành khách công c ng: V n t i hành khách công c ng ch y u b ng xe buýt và tuy n ư ng s t ô th trên tuy n ư ng Nguy n Văn Huyên – Xuân La và o n ư ng vành ai 2 qua c u Nh t Tân (theo i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020) 3.3.3.T ch c giao thông và giao thông tĩnh: -Nút giao thông : m t s nút giao thông quan tr ng d tính t ch c giao khác m c g m nút c u Nh t Tân, nút ê Yên Ph – An Dương và nút c u T Liên (n u c u qua sông H ng d ch chuy n lên khu v c T Liên). Các nút giao c t gi a ư ng chính thành ph v i các ư ng t c p khu v c tr lên, b trí giao c t cùng m c có o t i u khi n. Còn l i các nút giao c t khác ư c t ch c giao b ng ơn gi n hơn có th
  8. b trí èn tín hi u i u khi n giao thông. Di n tích b trí các nút giao thông m t ph n ã ư c tính trong di n tích t ư ng, ph n còn l i có di n tích là 11,71 ha. -Bãi xe t p trung: trong ph m vi qu n b trí 7 i m xe v i t ng di n tích 6,93 ha. Trong bãi xe có th k t h p xây d ng i m bán xăng và d ch v nhưng ph i m b o úng Quy chuN n. Ngoài ra, còn có các i m xe phân tán ư c b trí trong các ơn v v i di n tích 22,5 ha. m b o tiêu chuN n t giao thông tĩnh t 2¸3 m2/ngư i. Các công trình d ch v công c ng, cơ quan, trư ng h c ...ph i b trí ch xe trong khuôn viên, áp ng yêu c u ho t ng, giao d ch c a công trình. Khuy n khích nhà gia ình c l p b trí ga-ra trong khuôn viên. i u 2: - Giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph ki m tra, ký xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c duy t; t ch c bàn giao h sơ quy ho ch chi ti t ư c duy t theo quy nh và công b các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; ch o Vi n quy ho ch xây d ng Hà N i t ch c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) i v i án quy ho ch này theo quy nh c a pháp lu t, trình c p có thN m quy n thN m nh và phê duy t. - UBND qu n Tây H ch u trách nhi m qu n lý, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ha ch theo thN m quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , giám c các S : K ho ch và u tư, Giao thông công chính, Xây d ng, a chính – Nhà t, Tài chính v t giá; Ch t ch UBND qu n Tây H ; Ch t ch UBND các phư ng Phú Thư ng, Nh t Tân , Qu ng An, T Liên, Yên Ph , Thu Khuê, Bư i và Xuân La; Giám c, th trư ng các s , ban, ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. - T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản