Quyết định 47/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 47/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2004/QĐ-BTC về việc tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí T1 quốc lộ 51 (Long Thành) đối với xe mô tô hai bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy và các loại xe tương tự do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH 47/2004/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2004 V VI C T M TH I KHÔNG THU PHÍ S D NG ĐƯ NG B T I TR M THU PHÍ T1 QU C L 51 (LONG THÀNH) Đ I V I XE MÔTÔ HAI BÁNH, XE MÔTÔ BA BÁNH, XE HAI BÁNH G N MÁY, XE BA BÁNH G N MÁY VÀ CÁC LO I XE TƯƠNG T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng ư ng b ; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i t i công văn s 1084/BGTVT-TC ngày 15/3/2004, công văn s 2224/GTVT-TC ngày 07/5/2004 và theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. T m th i không thu phí s d ng ư ng b t i tr m thu phí T1 qu c l 51 (Long Thành) i v i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh g n máy, xe ba bánh g n máy và các lo i xe tương t cho n khi có quy nh m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí t i tr m thu phí T1 qu c l 51 (Long Thành) và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản