Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT về việc ban hành "Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp" do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT về việc ban hành "Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp" do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 47/2004/qđ-bvhtt về việc ban hành "quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp" do bộ văn hoá- thông tin ban hành', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT về việc ban hành "Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp" do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

 1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47/2004/Q -BVHTT Hà N i, ngày 02 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B VĂN HÓA-THÔNG TIN S 47/2004/Q -BVHTT NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH "QUY CH HO T NG BI U DI N VÀ T CH C BI U DI N NGH THU T CHUYÊN NGHI P" B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa - Thông tin; Nh m tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c i v i ho t ng bi u di n và t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. Theo ngh c a C c trư ng C c Ngh thu t bi u di n và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch ho t ng bi u di n và t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 32/1999/Q -BVHTT ngày 29/4/1999 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin ban hành Quy ch ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. Các quy nh v qu n lý ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p do B Văn hóa - Thông tin ban hành trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. C c trư ng C c Ngh thu t bi u di n, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Giám d c S Văn hoá - Thông tin, Th trư ng các C c, V , ơn v có liên quan thu c B Văn hóa - Thông tin, các t ch c, cá nhân ho t ng bi u di n và t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Ph m Quang Ngh ( ã ký)
 2. QUY CH HO T NG BI U DI N VÀ T CH C BI U DI N NGH THU T CHUYÊN NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 47/2004/Q -BVHTT ngày 02/7/2004 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin) Chương 1: NHŨNG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh 1. Ho t ng bi u di n và t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p c a t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài trên lãnh th Vi t Nam. 2. Ho t ng bi u di n và t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p c a t ch c, cá nhân Vi t Nam nư c ngoài. i u 2. Nguyên t c qu n lý 1. Nhà nư c th ng nh t qu n lý các ho t ng bi u di n và t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p b ng pháp lu t. 2. Nhà nư c t o i u ki n công dân ư c quy n ch ng sáng t o trong bi u di n ngh thu t; khuy n khích vi c sưu t m, nghiên c u, gi gìn, phát tri n ngh thu t dân t c, ti p thu có ch n l c nh ng tinh hoa ngh thu t th gi i và ưa ra nư c ngoài bi u di n nh ng chương trình ngh thu t mang m b n s c văn hóa dân t c Vi t Nam. i u 3. Các hành vi b nghiêm c m 1. Bi u di n và t ch c bi u di n chương trình, ti t m c, v di n có n i dung: 1.1. Ch ng l i Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 1.2. Kích ng b o l c, chi n tranh xâm lư c, gây h n thù gi a các dân t c; 1.3. Truy n bá tư tư ng ph n ng, văn hóa i tr y, hành vi tàn ác, t n n xã h i, mê tín d oan, phá ho i thu n phong m t c Vi t Nam; 1.4. Xuyên t c l ch s , ph nh n thành t u cách m ng; 1.5. Xúc ph m vĩ nhân, anh hùng dân t c; 1.6. Xúc ph m uy tín c a t ch c, danh d nhân phNm c a cá nhân. 2. Bi u di n và t ch c bi u di n chương trình ti t m c, v di n chưa ư c cơ quan có thNm quy n c p phép.
 3. 3. Qu ng cáo m o danh ơn v ngh thu t chuyên nghi p; qu ng cáo, gi i thi u không úng chương trình, ti t m c, v di n không úng ngư i, úng tên di n viên ho c thành tích ngh thu t, danh hi u ngh thu t ư c Nhà nư c phong t ng; ngư i không có trách nhi m lên sân kh u trong khi di n viên ang bi u di n. 4. Th c hi n trong khi bi u di n: 4.1. T ti n thay i ng tác di n xu t, phong cách bi u di n ngh thu t, thêm, b t l i ca, l i tho i khác v i n i dung và hình th c th hi n dã ư c cơ quan có thNm quy n c p phép công di n mà gây h u qu x u; 4.2. L i d ng giao lưu v i khán gi có nh ng hành vi ho c phát ngôn không úng v i chương trình, ti t m c, v di n ã ư c duy t, c p phép; 4.3. Dùng các phương ti n k thu t thay th gi ng hát th t c a mình; 4.4. i v i lo i hình ngh thu t sân kh u, ca múa nh c truy n th ng, dân gian, xi c, ngh thu t c i n châu Âu: ph c trang, hóa trang trái v i thu n phong, m t c, không phù h p v i c trưng lo i hình ngh thu t, không úng v i tính cách nhân v t và n i dung th hi n giai o n l ch s trong tác phNm ngh thu t; 4.5. i v i lo i hình ngh thu t ca, múa, nh c hi n i: hóa trang t o ra ki u u tóc kinh d , sơn, nhu m tóc lòe lo t, c o tr c ho c tóc quá dài bù xù; trang ph c h hang, l li u. 5. Qu n lý ho t ng bi u di n ngh thu t: 5.1. C p các lo i gi y phép không úng thNm quy n; 5.2. Thanh tra, ki m tra, x lý không úng ch c năng, quy n h n ư c pháp lu t quy nh Chương 2: BI U DI N VÀ T CH C BI U DI N NGH THU T CHUYÊN NGHI P i u 4. Bi u di n và t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p Là ho t ng ưa chương trình, ti t m c, v di n n v i công chúng qua s trình di n c a di n viên chuyên nghi p, th hi n hình tư ng ngh thu t, ph n ánh cu c s ng thông qua tác phNm sân kh u, ca, múa, nh c nh m giáo d c tư tư ng, tình c m, o c, l i s ng, nâng cao dân trí, thNm m áp ng nhu c u hư ng th văn hóa tinh th n c a nhân dân, góp ph n xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c. i u 5. Các lo i hình ngh thu t bi u di n Lo i hình ngh thu t bi u di n nêu t i Quy ch này bao g m: Tu ng, Chèo, C i lương, Xi c, Múa R i, K ch nói, K ch hát, K ch câm, Dân ca k ch, Nh c k ch, các lo i
 4. hình ngh thu t Ca - Múa - Nh c, Ngâm thơ, T u hài và các lo i hình ngh thu t khác ư c th hi n trên sân kh u thông qua di n xu t c a di n viên chuyên nghi p. i u 6. Di n viên chuyên nghi p Là ngư i ư c ào t o t i các trư ng ngh thu t ho c ư c truy n ngh v nh ng lo i hình ngh thu t quy nh t i i u 5 Quy ch này và ang ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. i u 7. ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p Là t ch c ho t ng v bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ư c cơ quan có thNm quy n ra quy t nh thành l p, thành l p theo quy . nh c a Lu t Doanh nghi p và Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph , bao g m: 1. ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p công l p g m: ơn v do B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh thành l p. 2. ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p ngoài công l p g m: 2.1. ơn v ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p; 2.2. ơn v ngh thu t thành l p và ho t ng theo Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao. 3. ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p thu c H i ngh nghi p, cơ s ào t o chuyên ngành ngh thu t bi u di n. i u 8. ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p Là ơn v ho t ng v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ư c cơ quan có thNm quy n ra quy t nh thành l p ho c thành l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p bao g m: 1. ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p công l p g m: ơn v do B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh thành l p. 2. ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ngoài công l p g m: 2.1. ơn v ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. i u 9. i tư ng ư c t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p 1. ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p công l p g m: 1.1. ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p ghi t i kho n 1 i u 7 Quy ch này;
 5. 1.2. ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ghi t i kho n 1 i u 8 Quy ch này. 2. ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ngoài công l p g m: 2.1. ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p ghi t i i m 2.1 kho n 2 i u 7 Quy ch này; 2.2. ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p ư c thành l p và ho t ng theo Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao quy nh t i i m 2.2 kho n 2 i u 7 Quy ch này; 2.3. ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p ghi t i kho n 2 i u 8 Quy ch này. 3. ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p thu c H i ngh nghi p, cơ s ào t o chuyên ngành ngh thu t bi u di n ư c quy nh t i kho n 3 i u 7 Quy ch này. 4. Các i tư ng khác t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p không nh m m c ích kinh doanh, ph c v n i b g m: 4.1. Ch a i m (khách s n, nhà hàng, nhà ngh , c a hàng ăn u ng, gi i khát, i m vui chơi gi i trí công c ng); 4.2. Cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c chính tr , văn hóa, xã h i. i u 10. i u ki n t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p c a các i tư ng quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 9 Quy ch này 1. Có gi y phép công di n chương trình, ti t m c, v di n do C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin c p, theo phân c p qu n lý t i i u 20, 21 Quy ch này. 2. Có gi y ti p nh n bi u di n c a S Văn hóa - Thông tin a phương nơi ơn v n t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. i u 11. i u ki n t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p c a i tư ng quy nh t i kho n 4 i u 9 Quy ch này. 1. Ch a i m (quy nh t i i m 4.1 kho n 4 i u 9 Quy ch này): 1.1. Ch ư c t ch c bi u di n t i a i m ăng ký kinh doanh nh ng chương trình, ti t m c, v di n ã ư c phép ph bi n; 1.2. Trong chương trình bi u di n t i a i m ăng ký kinh doanh có i tư ng quy nh t i i u 16 Quy ch này tham gia bi u di n các chương trình, ti t m c, v di n ã ư c C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin cho phép vào Vi t Nam bi u di n, theo phân c p qu n lý t i i u 20, 21 Quy ch này, ph i g i ăng ký n S Văn hóa - Thông tin s t i ít nh t 3 ngày làm vi c trư c khi bi u di n;
 6. 1.3. Không qu ng cáo v bi u di n ngh thu t; không bán vé, thu ti n dư i m i hình th c; 1.4. n khi bi u di n: - i v i a i m n m trong khu ô th (th tr n, th xã, thành ph ): n bên ngoài khu v c bi u di n không vư t quá tiêu chuNn "M c n t i a cho phép" theo Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN s 5949 - 1998); - i v i a i m còn l i ph i m b o: ti ng n không làm c n tr các ho t ng bình thư ng c a cơ quan, ơn v và nhân dân xung quanh nơi bi u di n; 2. Cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , chính tr , văn hóa, xã h i (quy nh t i i m 4.2 kho n 4 i u 9 Quy ch này): 2. 1. ư c t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ph c v n i b nhưng không ư c qu ng cáo; không ư c bán vé thu ti n dư i m i hình th c; trong chương trình có i tư ng quy nh t i i u 16 Quy ch này tham gia bi u di n các chương trình, ti t m c, v di n ã ư c C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin cho phép vào Vi t Nam bi u di n, theo phân c p qu n lý t i i u 20, 21 Quy ch này, ph i g i văn b n ăng ký n S Văn hóa - Thông tin s t i ít nh t 3 ngày làm vi c trư c khi bi u di n. 2.2. Trư ng h p t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p có doanh thu nh m m c ích ph c v xã h i, t thi n, ph i th c hi n quy nh t i i u 10 Quy ch này và các quy nh có liên quan n ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. Chương 3: QUY N L I, NGHĨA V C A ƠN VN NGH THU T, ƠN VN T CH C BI U DI N NGH THU T VÀ DI N VIÊN CHUYÊN NGHI P i u 12. Quy n l i và nghĩa v c a ơn v ngh thu t; ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p 1. Quy n l i: 1.1. ư c t ch c bi u di n ngh thu t và ư c Nhà nư c b o h quy n sáng t o ngh thu t c a mình trư c công chúng trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t; 1.2. ư c thu nh p tài chính b ng lao ng ngh thu t chuyên nghi p h p pháp; 1.3. ư c ch ng xây d ng chương trình bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 1.4. ư c s d ng tác phNm theo quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi ; 1.5. ư c huy ng các ngu n tài chính h p pháp cho ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 1.6. ư c tuy n ch n và dào t o di n viên.
 7. 2. Nghĩa v : 2.1. Tham gia bi u di n ngh thu t ph c v chính tr , xã h i, t thi n theo yêu c u c a C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin; 2.2. m b o ch t lư ng chương trình ngh thu t ã ư c c p phép công di n. Trư ng h p c bi t c n thay i, b sung ti t m c ph i ư c s ng ý c a cơ quan c p phép ho c S Văn hóa - Thông tin nơi ơn v n lưu di n; 2.3. m b o an ninh, tr t t trong khi t ch c bi u di n ngh thu t; 2.4. Trong quá trình bi u di n phát hi n có vi ph m gây nh hư ng x u n an ninh, kinh t , chính tr , văn hóa, xã h i Vi t Nam, ph i d ng bi u di n và báo cáo cơ quan c p phép (trư ng h p bi u di n nư c ngoài ph i báo cáo i s quán ho c cơ quan i di n ngo i giao Vi t Nam) gi i quy t; 2.5. Th c hi n nghĩa v v thu , các quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi , qu ng cáo, các quy nh t i Quy ch này và các quy nh pháp lu t có liên quan n ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. 2.6. T ch c bi u di n ngh thu t nư c ngoài ph i th c hi n Ngh nh s 72/2000/N -CP ngày 05/12/2000 c a Chính ph v công b , ph bi n tác phNm ra nư c ngoài, pháp lu t Vi t Nam, các quy nh pháp lu t nư c s t i v cư trú, i l i và các quy nh pháp lu t có liên quan n ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; trong th i h n 10 ngày k t ngày k t thúc t ch c bi u di n ngh thu t có y u t nư c ngoài, ph i g i văn b n báo cáo k t qu ho t ng v cơ quan c p phép. i u 13. Quy n l i và nghĩa v c a di n viên chuyên nghi p 1. Quy n l i: 1.1. ư c hư ng các quy n c a ngư i bi u di n, ư c s d ng tác phNm theo quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan n ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 1.2. ư c Nhà nư c b o h quy n sáng t o ngh thu t trư c công chúng trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t; 1.3. ư c thu nh p tài chính b ng nh ng lao ng ngh thu t chuyên nghi p h p pháp; 1.4. ư c huy ng các ngu n tài chính theo quy nh c a pháp lu t cho ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 1.5. ư c ra nư c ngoài bi u di n ngh thu t chuyên nghi p sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; 1.6. ư c nhà nư c t o i u ki n nâng cao trình chính tr , nghi p v , văn hóa;
 8. 1.7. ư c hư ng các quy n l i v v t ch t và tinh th n khác theo ch hi n hành c a Nhà nư c. 2. Nghĩa v : 2.1. Tham gia bi u di n ngh thu t ph c v chính tr , xã h i, t thi n theo yêu c u c a C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin; 2.2. Thư ng xuyên h c t p chính tr , văn hóa, chuyên môn nghi p v không ng ng nâng cao trình ph c v nhân dân; 2.3. Th c hi n nghĩa v thu , các quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi , qu ng cáo và các quy nh t i Quy ch này. Khi bi u di n ngh thu t nư c ngoài ph i th c hi n Ngh nh s 72/2000/N -CP ngày 05/12/2000 c a Chính ph v công b , ph bi n tác phNm ra nư c ngoài, pháp lu t Vi t Nam, các quy nh pháp lu t nư c s t i v cư trú, i l i và các quy nh pháp lu t có liên quan n ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 2.4. Trư ng h p i ra nư c ngoài v i m c ích khác sau ó tham gia ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ph i th c hi n theo quy nh t i kho n 5 i u 15 Quy ch này. Trong th i h n 10 ngày k t ngày v nư c, di n viên ph i báo cáo chương trình, ti t m c, v di n ã bi u di n nư c ngoài cho C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin nơi di n viên thư ng trú ho c ăng ký t m trú theo phân c p qu n lý t i i u 20, 21 Quy ch này. Chương 4: BI U DI N VÀ T CH C BI U DI N NGH THU T CHUYÊN NGHI P CÓ Y U T NƯ C NGOÀI i u 14. Ho t ng bi u di n và t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p có y u t nư c ngoài 1. Ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p: 1.1. ơn v ngh thu t, di n viên Vi t Nam ra nư c ngoài bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 1.2. ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài và di n viên là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài vào Vi t Nam bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. 2. Ho t ng t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p: 2.1. T ch c cho ơn v ngh thu t, di n viên Vi t Nam ra nư c ngoài bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 2.2. T ch c cho ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài vào Vi t Nam bi u di n ngh thu t chuyên nghi p;
 9. 2.3. T ch c cho di n viên là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 2.4. T ch c cho ngư i nư c ngoài ang sinh s ng t i Vi t Nam bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 2.5. T ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p Vi t Nam c a các t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t ho t ng h p pháp trên lãnh th Vi t Nam. i u 15. i u ki n t ch c cho ơn v ngh thu t, di n viên Vi t Nam ra nư c ngoài bi u di n ngh thu t chuyên nghi p 1. Có gi y m i c a i tác nư c ngoài ho c trong nư c. 2. Có ơn ngh , g i kèm theo danh sách thành viên tham gia (ghi rõ h tên, ch c v , ngh nghi p) và n i dung chương trình, ti t m c, v di n s bi u di n nư c ngoài. 3. Có văn b n h p ng ho c th a thu n v i i tác nư c ngoài. 4. Nơi n p h sơ: ơn v g i h sơ (g m các văn b n quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u này) v C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin theo phân c p qu n lý t i i u 20, 21 Quy ch này. 5. Trư ng h p di n viên i ra nư c ngoài dư i m c ích khác sau ó tham gia ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ph i th c hi n: 5.1. Làm th t c b sung ho c chuy n i m c ích nh p c nh t i cơ quan c p th th c nư c s t i; 5.2. Có văn b n báo cáo t i i s quán ho c cơ quan i di n ngo i giao Vi t Nam nư c s t i, n i dung nêu rõ: h tên, s i n tho i, a ch cá nhân khi c n liên h ; n i dung chương trình, ti t m c, v di n; a ch i tư ng t ch c bi u di n; th i gian, a i m bi u di n. i u 16. i u ki n t ch c cho ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài vào Vi t Nam bi u di n ngh thu t chuyên nghi p 1. ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài: 1.1. Có ơn ngh c a ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p Vi t Nam, g i kèm n i dung chương trình, ti t m c, v di n, danh sách thành viên tham gia (ghi rõ h tên, ch c v ; ngh nghi p); 1.2. Có h p ng ho c th a thu n b ng văn b n gi a ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p Vi t Nam v i i tác m i; 1.3. G i băng, ĩa (Video - VCD - DVD) ghi chương trình, ti t m c, v di n s bi u di n t i Vi t Nam (khi cơ quan c p phép yêu c u).
 10. 2. Di n viên là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài: 2.1. Có i u ki n quy nh t i i m 1.1, 1.2 kho n 1 i u này; 2.2. Có ý ki n b ng văn b n c a i s quán ho c cơ quan i di n ngo i giao Vi t Nam nư c s t i v vi c di n viên v nư c bi u di n. 3. Di n viên là ngư i nư c ngoài ang sinh s ng t i Vi t Nam: 3.1. Có ơn ngh c a ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p Vi t Nam; 3.2. Có h p ng ho c th a thu n b ng văn b n gi a ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p Vi t Nam v i i tác m i. 4. Nơi n p h sơ: 4.1. T ch c cho ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài, ngư i nư c ngoài ang sinh s ng Vi t Nam (quy nh t i kho n 1, kho n 3 i u này) g i h sơ v C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin theo phân c p qu n lý t i i u 20, 21 quy ch này, 4.2. T ch c cho di n viên là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài (quy nh t i kho n 2 i u này) g i h sơ v C c Ngh thu t bi u di n. i u 17. i u ki n t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p c a các t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t ho t ng h p pháp trên lãnh th Vi t Nam 1. T ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p t i a i m ăng ký ho t ng ph i th c hi n: 1.1. G i văn b n ăng ký th i gian và n i dung chương trình, ti t m c, v di n nS Văn hóa - Thông tin nơi t a i m ho t ng; 1.2. Th i gian g i ăng ký ít nh t 05 ngày làm vi c trư c khi t ch c bi u di n. 2. T ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ngoài a i m ăng ký ho t ng ph i th c hi n: 2.1. Thông qua m t ơn v có ch c năng t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p c a Vi t Nam; 2.2. Có gi y phép công di n chương trình, ti t m c, v di n do C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin c p, theo phân c p qu n lý t i i u 20, 21 Quy ch này; 2.3. Có gi y ti p nh n cho phép bi u di n c a S Văn hóa - Thông tin a phương nơi ơn v n t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. 3. Chương trình bi u di n có m i ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài, ngư i nư c ngoài ang sinh s ng Vi t Nam ho c di n viên là ngư i Vi t Nam nh cư
 11. nư c ngoài tham gia bi u di n ngh thu t chuyên nghi p, ph i th c hi n theo quy nh t i i u 16 Quy ch này. i u 18. Quy n l i và nghĩa v c a ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài, ngư i nư c ngoài ang sinh s ng Vi t Nam, di n viên là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài bi u di n ngh thu t chuyên nghi p t i Vi t Nam 1. Quy n l i: 1.1. ư c thu nh p tài chính b ng lao ng ngh thu t chuyên nghi p h p pháp; 1.2. ư c s d ng tác phNm theo quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi ; 1.3. ư c huy ng các ngu n tài chính h p pháp cho ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 1.4. ư c Nhà nư c Vi t Nam b o h , t o i u ki n thu n l i bi u di n ngh thu t chuyên nghi p trư c công chúng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia; 1.5. ư c cơ quan ch c năng b o v quy n l i h p pháp theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Nghĩa v : th c hi n úng h p ng ã ký k t, th c hi n quy nh t i Quy ch này và các quy nh pháp lu t có liên quan n ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p c a Vi t Nam. Chương 5: QU N LÝ HO T NG BI U DI N NGH THU T CHUYÊN NGHI P i u 19. Phân c p qu n lý 1. B Văn hóa - Thông tin là cơ quan ư c Chính ph giao th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p trên ph m vi toàn qu c, có trách nhi m và quy n h n: 1.1. Qu n lý m i ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p trên ph m vi toàn qu c; 1.2. Cho phép ơn v ngh thu t Trung ương, di n viên thu c các ơn v ngh thu t Trung ương ra nư c ngoài; ơn v ngh thu t, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t thu c Trung ương m i ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài vào Vi t Nam bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 1.3. Cho phép ơn v ngh thu t, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t Vi t Nam m i di n viên là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p;
 12. 1.4. ình ch ho t ng bi u di n nh ng chương trình, ti t m c, v di n, di n viên c tình làm trái quy nh t i Quy ch này và các văn b n pháp lu t có liên quan. 2. C c Ngh thu t bi u di n là cơ quan ch u trách nhi m trư c B Văn hóa - Thông tin th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p trên ph m vi toàn qu c. 3. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p t i a phương, có trách nhi m và quy n h n: 3.1. Qu n lý m i ho t ng bi u di n ngh thu t t i a phương; 3.2. Cho phép các ơn v ngh thu t, di n viên thu c a phương ra nư c ngoài; ơn v ngh thu t, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t m i ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài vào a phương bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. 4. S Văn hóa - Thông tin có ch c năng giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý nhà nư c v ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 5. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph và t ch c kinh t , chính tr , văn hóa, xã h i qu n lý ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p c a ơn v tr c thu c. i u 20. Trách nhi m và quy n h n c a C c Ngh thu t bi u di n 1. Duy t, c p gi y phép công di n chương trình, ti t m c, v di n trong nư c và có y u t nư c ngoài cho các i tư ng: 1.1. ơn v ngh thu t bi u di n, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p thu c B Văn hóa - Thông tin, các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph ; 1.2. ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p thu c H i ngh nghi p, cơ s ào t o chuyên ngành ngh thu t bi u di n và các t ch c chính tr , văn hóa, xã h i thu c Trung ương. 2. xu t nhân s , xây d ng chương trình ngh thu t l n trong nư c và t ch c ra nư c ngoài bi u di n do B Văn hóa Thông tin yêu c u. 3. ngh B Văn hóa - Thông tin ình ch ho t ng bi u di n, nh ng chương trình, ti t m c, v di n ngh thu t, di n viên c tình làm trái v i Quy ch này và các quy nh có liên quan. 4. Ti p nh n h sơ và xin ý ki n cơ quan ch c năng trư c khi trình B Văn hóa - Thông tin cho phép ơn v ngh thu t Trung ương, di n viên thu c Trung ương ra nư c ngoài bi u di n ngh thu t chuyên nghi p.
 13. 5. Ti p nh n h sơ và xin ý ki n cơ quan ch c năng trư c khi trình B Văn hóa - Thông tin cho phép: 5.1. ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p thu c Trung ương m i ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài vào Vi t Nam bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 5.2. ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p Vi t Nam m i di n viên là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c bi u di n ngh thu t trên ph m vi toàn qu c. 6. Ph i h p v i Thanh tra B Văn hoá - Thông tin thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Quy ch ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p và các quy nh pháp lu t có liên quan n ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p trên ph m vi toàn qu c. i u 21. Trách nhi m và quy n h n c a S Văn hóa - Thông tin 1. Duy t, c p gi y phép công di n chương trình, ti t m c, v di n trong nư c và có y u t nư c ngoài cho các i tư ng: 1.1. ơn v ngh thu t bi u di n, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p thu c a phương; 1.2. ơn v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p thu c H i ngh nghi p, cơ s ào t o chuyên ngành ngh thu t bi u di n thu c a phương; 1.3. Cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , chính tr , văn hóa, xã h i nơi t tr s chính t i a phương, không có ch c năng t ch c bi u di n ngh thu t mu n t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p có doanh thu nh m m c ích ph c v công tác xã h i, t thi n (tr trư ng h p thu c thNm quy n c p phép c a C c Ngh thu t bi u di n quy nh t i i m 1. 2 kho n 1 i u 20 Quy ch này); 1.4. Duy t, c p gi y phép công di n chương trình, ti t m c, v di n cho các ơn v ngh thu t, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t do C c Ngh thu t bi u di n y quy n. 2. Ti p nh n ăng ký t ch c bi u di n ngh thu t (trư ng h p không ng ý ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do) cho các i tư ng sau ây: 2.1. T ch c nư c ngoài; t ch c qu c t ho t ng h p pháp trên lãnh th Vi t Nam t tr s chính t i a phương t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p quy nh t i i m 2.5 kho n 2 i u 14 Quy ch này; 2.2. i tư ng quy nh t i kho n 4 i u 9 Quy ch này t ch c cho các i tư ng quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 16 Quy ch này bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. 3. C p gi y ti p nh n bi u di n, gi y phép qu ng cáo cho ơn v ngh thu t bi u di n, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ã ư c C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin t nh, thành ph khác c p gi y phép công di n n bi u di n t i a phương.
 14. 4. Ti p nh n h sơ và xin ý ki n các cơ quan ch c năng trư c khi trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho phép: 4.1. ơn v ngh thu t, di n viên thu c a phương ra nư c ngoài bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 4.2. ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài vào a phương bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; 5. Ti p nh n h sơ và cho phép ngư i nư c ngoài ang sinh s ng t i a phương bi u di n ngh thu t chuyên nghi p trên a bàn. 6. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Quy ch ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p và các quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p trên a bàn. 7. Báo cáo ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p có y u t nư c ngoài do a phương qu n lý v C c Ngh thu t bi u di n vào tháng 12 hàng năm theo dõi. i u 22. Th t c và th i gian c p gi y phép công di n 1. ơn v ngh thu t bi u di n, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p xin c p gi y phép công di n chương trình, ti t m c, v di n g i h sơ v C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin theo phân c p qu n lý t i i u 20, 21 Quy ch này. H sơ g m: 1.1. ơn xin phép công di n chương trình, ti t m c, v di n ghi rõ: tên chương trình, ti t m c, v di n, th i gian, a i m công di n; 1.2. B n tóm t t n i dung chương trình, ti t m c, v di n, danh sách tác gi , o di n, biên o, nh c sĩ, h a sĩ, di n viên tham gia; 1.3. Trong chương trình, ti t m c, v di n có ơn v ngh thu t, di n viên nư c ngoài tham gia ph i có quy t nh cho phép vào Vi t Nam bi u di n ngh thu t chuyên nghi p c a B Văn hóa - Thông tin ho c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo phân c p qu n lý t i i u 19 Quy ch này; 1.4. Trong chương trình, ti t m c, v di n có di n viên là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tham gia ph i có quy t nh cho phép vào Vi t Nam bi u di n ngh thu t chuyên nghi p c a B Văn hóa - Thông tin; 1.5. Các ơn v ngh thu t ư c thành l p và ho t ng theo Nghi nh s 73/1999/ N -CP c a Chính ph , các ơn v ngh thu t, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p n p b n sao có công ch ng quy t nh thành l p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin có trách nhi m xem xét c p gi y phép công di n chương trình, ti t m c, v di n. Trư ng h p không c p phép ph i tr l i cho ơn v xin phép b ng văn b n và nêu rõ lý do.
 15. i u 23. Hi u l c c a gi y phép Gi y phép công di n chương trình, ti t m c, v di n do C c Ngh thu t bi u di n ho c S Văn hóa - Thông tin c p theo quy nh t i i u 20, 21 Quy ch này, có hi u l c trong ph m vi toàn qu c, tr trư ng h p trong gi y phép có h n ch ph m vi bi u di n. Chương 6: THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 24. Trách nhi m và quy n h n c a Thanh tra 1. Thanh tra B Văn hóa - Thông tin ch u trách nhi m thanh tra, ki m tra vi c thi hành Quy ch ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p và các quy nh pháp lu t liên quan n ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p, x lý vi ph m theo thNm quy n trong ph m vi toàn qu c. 2. Thanh tra S Văn hóa - Thông tin ch u trách nhi m thanh tra, ki m tra vi c thi hành Quy ch ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p và các quy nh pháp lu t liên quan n ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p, x lý vi ph m theo thNm quy n trong ph m vi a phương. i u 25. X lý vi ph m 1. ơn v ngh thu t bi u di n, ơn v t ch c bi u di n ngh thu t và di n viên chuyên nghi p th c hi n các quy nh t i Quy ch này và các quy nh pháp lu t liên quan n ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p, n u có hành vi vi ph m tùy theo tính ch t, m c s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, thanh tra ph i làm úng ch c năng, quy n h n ư c giao. T ch c, cá nhân nào l i d ng ch c v quy n h n trong vi c c p phép, ki m tra, thanh tra, quy t nh x ph t sai, gây thi t h i v v t ch t, tinh th n cho ơn v , di n viên chuyên nghi p, tùy theo tính ch t, m c sai ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 26. Hi u l c c a Quy ch Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy ch ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 32/1999/Q -BVHTT ngày 29/4/1999 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản