Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
184
lượt xem
29
download

Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

  1. NGAN HANcNsA Nudc cQNc HoA xA HOrcHUNcHLqvrnr NAM vrtr NAM DOc - TU do - Hanhphric lAp 56: 4712007/QD-NHNN HdNOi,ngdy 25 thdng 12 ndm2007 QUYET DINH Vd mrtcthu dichvUthdngtin tfn dqng rg6Nc nOCNcANHANGNnANUOc Cdn crl Ludt Ngdn hdng Nhd nudc Vi€t Nam nitm 1997; LuAt srla ddi, bd sungmOtsd didu ctraLudt Ngan hhngNhi nudc Vi0t Nam nam 2003; Can crl Luit Ci{c td chrlc tin dung ndm 1997;Lu?t sr}addi, bd sung mdt sO didu ctraLuflt Cdctd chrlc tin dung ndm}Ao4; Cdn crl Nghi dinh sd 52|2O03|ND-CP ngay 19 th6ng 5 ndm 20A3cira Chinh pht quy dinh chrlc n6ng, nhi€m w, quydn han vi co cnu td chrlc cria Ngdn hdttg Nhd nudc Vi€t Nam; Theo dd nghi ctraVu tru6rng Kd toi{n - Tii chinh v} Gi6m ddc Trung tam Vu Th0ngtin tin drlng, QUYET DINH: Didu L. Mrlc thu dich vu cung cAp sin phdm th6ng tin tin dUng6p dung ddi vfir c6c td chfc tin dung, td chrlc kh6c c6 hoat dQng ng6n hing tai ViOt Nam nhusau:
  2. z TGnnh6m sin phdm, dich vU (Theomf,u b6o c6o chudn) lf don vi srl dung vi ngudi srldung: Pdn t dangky td da06 nguli sirdung Tt ngudi sfrdung thf 7 tr& len sir Ngudi I cr{othOngtin quan h0 tfn dung .6a' duns/narni "--";i I I c6o thOngtin tdi sin b6o dAm cdo thOng tin Ai chin nghi€p il ;4.-.iho"s-ti" iiCiin a+"e,"ia q;il vi tiri sin bAodAm tin thdng tin tin dung dinh kj, Don vi srl dungquy dinh tai Didu nhy ll tru s6 chinh, s&giao dich, chi nhdnh, dcrnvi truc thuOctd chrlc tin dung, td chrlc khr{cc6 hoat clOngngAnhhng du-o.cAp c md ngfln hang theo Quydt dinh s6 23/20A7IQD-NHNNngey 05 th{ng 6 nim 2A07 cira Thdng dOcNgAnhangNhd nudc ban hinh Quy dinh vd he thOngmd ngAnhlng dilng trong hoat d6ng,nghiOp ngAnhhng. vu Ngudi srl dung quy dinh tai Didu nby li ngudi dugc don vi sfr dung dang kf vdi Trung tAmTh6ng tin tfn dqng dd khai thiic sri dung sin phdmthong tin tfn dqng. Cdn crtr mrlc thu tOi da quy dinh tr€n diy, Gi6m ddc Trung tAm Thong tin tin dgng quy dinh mrlc thu cg thd cho ttng sin phdm,theo tung thdi ki. Diiu 2. Gi6m d6c Trung mm Thong tin tfn dqng duoc quyet dinh giim tidn srl dung sanphdm thOngtin tin dqng quy dinh t4i Didu I Quyet rlinh ndy ddi vdi c6c dcnrvi srl dung chdp hhnh tdt Quy chd hoat dQngthOngtin tin clqrng, khai th6c sir dqng nhidu sfrnphdm thOngtin tin drlng. Didu ki0h vh mrlc giirn tidn su tlung sAn phdm thOng tin tin dUng do Gii{m dOc Trung tam ThOngtin trn clUngciuy dinh nhtrngtOi da khOngqu{,ISVo tdng sd tidn khai th6c sri drlng sin phdrr thuc td theo thdng ciradon vi st dqng.
  3. 3 Diiu 3. Mrlc thu dich vg s6n phdm thOngtin tin dgng khdc do Gi6m d6c Trung tflm Th0ng tin tin dpng x0y d1mg,dim bio nguyOn bi d6p dir chi phf, c6 t6c tich lu! vd phi hgp vdi khi nang srl dung dich vu criakhrichhdng,gdm: 1. Bdoc6o tdng hgp th0ngtin vd kh6chhing (Slx) 2. B6oc6o dac biet vd doanhnghi€p(S2x) 3. Bi{oc6othOng dQtxudt (S3x) tin 4. Tracrlu thOngtin theo thdi gian (S4x) 5. Sanphdmphantich xdp heng tin dung (S5x) 6. Sanphdm chdmdidm tin dung (S5x). Gc sfunphdm tai Didu niy duo. cung cAptrOnco s&hgp ddng cho cdc td n€u c chrlc tin d\rng,td chtlc kh6c c6 hoat dQngngen hang vd cdc td chfc, cd nhAnkh6c c6 nhu cdu. Diiu 4. Quydt dinh nhy c6 hi€u h,rckd tt ngdy 01 thdng 02 nam 2008 vi thay thd Quydt dinh sd 1669/2005/QD-NHNNngey 18 thdng 11 nam 2005 ctra Thdng ddc NgAnhangNhl nudc ban hhnhmrlc thu dich vU th0ng tin tin dUng. Diiu 5. Ch6nh Van phbng, Vq trucrngVq Kd to6n - Tii chfnh, Gi6m ddc Trung tam Thong tin tfn dung, Thtr trucrn cdcdcrnvi thuOcNgXn hing Nhd nudc, g Girim ddc NgAn hlng Nhi nudc chi nh6nh tinh, thhnh phd truc thuQcTrung udng, Tdng girim d6c (Gi6m ddc) c6c td chrlc tin dung, td chrlc vd c6 nhfln c6 li€n quan chiu tn{ch nhigm thi hanh Quydt dlrl'hniry-l-*. Noi nhdn: KT. THdNGD6C - Nhu didu5; PHO THONG DOC - Banlinh daoNHNN; - Vanphdng Chfnhphir(02 bin); - BQTu phdp; - Luu VP, PC,KT-TC,CIC. Now6Nmexnrixc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản