Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
116
lượt xem
48
download

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 48/2009/Q -UBND Phan Thi t, ngày 05 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY NNH V PHÂN C P TH C HI N CÁC NGHN NNH C A CHÍNH PH HƯ NG D N THI HÀNH LU T XÂY D NG I V I CÔNG TRÌNH S D NG V N NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH BÌNH THU N BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 04/2009/Q -UBND NGÀY 15/01/2009 C A UBND T NH BÌNH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t S a i, b sung m t s i u c a các Lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n ã ư c Qu c h i khóa XII kỳ h p th 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình (g i t c là Ngh nh s 12/2009/N -CP); Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 1596/TTr-SXD-QLKT ngày 04 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Quy t nh này quy nh vi c s a i, b sung m t s i u t i quy nh v phân c p th c hi n các ngh nh c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng i v i công trình s d ng v n Nhà nư c trên a bàn t nh Bình Thu n ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2009/Q -UBND ngày 15/01/2009 c a UBND t nh như sau: 1. S a i, b sung i u 6 như sau: " i u 6. ThNm quy n thNm nh d án u tư xây d ng Các d án u tư xây d ng, báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình (g i chung là d án) ư c phân c p thNm nh như sau: 1. Các d án do Ch t ch UBND t nh ho c y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư thì S K ho ch và u tư là cơ quan u m i t ch c thNm nh, ch u trách nhi m l y ý ki n các s qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành t ng h p, thNm nh d án; các s qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành có trách nhi m tham gia ý ki n v thi t k cơ s công trình theo chuyên ngành ư c phân công. Các ch u tư n p h sơ d án t i S K ho ch và u tư thNm nh, ng
  2. th i n p h sơ d án cho s qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành tham gia ý ki n v thi t k cơ s công trình theo chuyên ngành ư c phân công. 2. D án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Ch t ch UBND c p huy n thì Phòng Tài chính - K ho ch; thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Ch t ch UBND c p xã thì b ph n chuyên môn do Ch t ch UBND xã ch nh là u m i t ch c thNm nh d án u tư, có trách nhi m l y ý ki n c a các s qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành và các cơ quan có liên quan thNm nh d án. Các ch u tư n p h sơ d án t i Phòng Tài chính - K ho ch huy n ho c UBND xã thNm nh d án, ng th i n p h sơ d án cho s qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành tham gia ý ki n v thi t k cơ s công trình theo chuyên ngành ư c phân công. 3. i v i công trình xây d ng cho m c ích tôn giáo, công trình xây d ng m i, c i t o, s a ch a, có t ng m c u tư dư i 15 t ng (không bao g m ti n s d ng t), phù h p quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng thì ư c l p báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình, tr trư ng h p ngư i quy t nh u tư th y c n thi t và yêu c u ph i l p d án u tư. Ch u tư có trách nhi m t ch c thNm nh thi t k b n v thi công và d toán trình c p có thNm quy n phê duy t báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình. Trư c khi kh i công xây d ng công trình, ch u tư ph i xin gi y phép xây d ng theo quy nh t i M c 2, Chương III Ngh nh s 12/2009/N -CP. 4. i v i công tác s a ch a nh kỳ (s a ch a v a và s a ch a l n), các công trình giao thông, th y l i, thoát nư c có t ng v n u tư dư i 1 t ng; các công trình khác có t ng v n u tư dư i 200 tri u ng: sau khi có ch trương u tư c a c p có thNm quy n thì không ph i l p báo cáo kinh t k thu t xây d ng; ngư i qu n lý, s d ng công trình (ch u tư) xác nh n i dung c n s a ch a, t ch c l p, thNm nh và phê duy t thi t k b n v thi công - d toán công trình; quy t nh phê duy t ph i ư c g i cho S K h ach và u tư ho c Phòng Tài chính - K ho ch huy n (theo phân c p) theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. 5. D án u tư ã ư c phê duy t ch ư c i u ch nh theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 12/2009/N -CP và i u 7 Ngh nh s 99/2007/N -CP." 2. S a i, b sung i u 8 như sau: “ i u 8. Phân công, phân c p qu n lý và th c hi n công tác u th u trong xây d ng 1. Ch t ch UBND t nh: a) Phê duy t k ho ch u th u i v i các gói th u thu c d án do Th tư ng Chính ph y quy n và các d án do Ch t ch UBND t nh quy t nh u tư; b) Có ý ki n b ng văn b n v k ho ch u th u i v i các gói th u thu c d án do Th tư ng Chính ph tr c ti p phê duy t; c) Gi i quy t ki n ngh trong u th u i v i các gói th u thu c d án do Ch t ch UBND t nh quy t nh u tư;
  3. d) H y, ình ch cu c th u ho c không công nh n k t qu l a ch n nhà th u khi phát hi n có hành vi vi ph m pháp lu t v u th u ho c các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan i v i các gói th u thu c d án do Ch t ch UBND t nh quy t nh u tư. 2. S K ho ch và u tư: a) ThNm nh k ho ch u th u i v i gói th u thu c d án do Th tư ng Chính ph y quy n cho Ch t ch UBND t nh phê duy t và các d án do Ch t ch UBND t nh quy t nh u tư; b) ThNm nh, phê duy t k ho ch u th u i v i gói th u thu c d án do Ch t ch UBND t nh y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư; c) Gi i quy t ki n ngh trong u th u i v i các gói th u thu c d án do Ch t ch UBND t nh y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư; d) H y, ình ch cu c th u ho c không công nh n k t qu l a ch n nhà th u khi phát hi n có hành vi vi ph m pháp lu t v u th u ho c các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan i v i các gói th u thu c d án do Ch t ch UBND t nh y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư. 3. Ch t ch UBND c p huy n, c p xã: a) Phê duy t k ho ch u th u i v i gói th u thu c d án do Ch t ch UBND c p huy n, c p xã quy t nh u tư trên cơ s thNm nh c a Phòng Tài chính - K ho ch; b) Gi i quy t ki n ngh trong u th u; h y, ình ch cu c th u ho c không công nh n k t qu l a ch n nhà th u khi phát hi n có hành vi vi ph m pháp lu t v u th u ho c các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan i v i gói th u thu c d án do Ch t ch UBND c p huy n, c p xã quy t nh u tư. 4. Ch u tư có nhi m v : a) L p k ho ch u th u trình cơ quan thNm nh. Sau khi có k t qu thNm nh, trình c p thNm quy n xem xét, phê duy t; b) ThNm nh và phê duy t k ho ch u th u i v i các gói th u d ch v tư v n ư c th c hi n trư c khi có quy t nh u tư; c) ThNm nh và phê duy t h sơ m i th u các gói th u thu c các d án, t ch c u th u theo úng quy nh; d) Phê duy t k t qu l a ch n nhà th u; e) Quy t nh x lý các tình hu ng trong u th u theo thNm quy n.
  4. 5. Các gói th u thu c các d án còn l i, ngư i quy t nh u tư t ch c thNm nh, phê duy t k ho ch u th u; ch u tư thNm nh phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u." 3. S a i, b sung i u 9 như sau: " i u 9. Qu n lý d án u tư xây d ng công trình Hình th c qu n lý d án u tư xây d ng công trình th c hi n theo n i dung quy nh t i i u 33 c a Ngh nh s 12/2009/N -CP c a Chính ph và i u 11, i u 12 c a Thông tư s 03/2009/TT-BXD c a B Xây d ng. Ch u tư ư c xác nh theo i u 3 c a Ngh nh s 12/2009/N -CP c a Chính ph và i u 1 c a Thông tư s 03/2009/TT-BXD c a B Xây d ng." i u 2. X lý chuy n ti p 1. Các d án u tư ã ư c thNm nh nhưng chưa phê duy t ho c ã phê duy t trư c ngày Quy t nh này có hi u l c nhưng chưa tri n khai th c hi n ho c ang th c hi n d dang thì không ph i làm th t c thNm nh, phê duy t l i d án; các công vi c ti p theo ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh này. 2. i v i các d án ã ư c phê duy t trư c ngày Ngh nh s 12/2009/N -CP có hi u l c, trư ng h p có s i u ch nh d án làm thay i thi t k cơ s ã ư c thNm nh thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư quy t nh. ơn v u m i thNm nh g i h sơ ph n i u ch nh t i cơ quan qu n lý Nhà nư c tham gia ý ki n v thi t k cơ s theo quy nh c a Ngh nh s 12/2009/N -CP. 3. i v i các gói th u ã có báo cáo k t qu l a ch n nhà th u trư c ngày Quy t nh này có hi u l c, vi c thNm nh, phê duy t k t qu u th u th c hi n theo Quy t nh s 04/2009/Q -UBND. i u 3. i u kho n thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. 2. Giám c các s , ban, ngành thu c t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph trong t nh, th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xây d ng trên a bàn t nh Bình Thu n có trách nhi m th c hi n úng Lu t Xây d ng, Lu t u th u, các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng và Lu t u th u, các thông tư hư ng d n c a các b , ngành TW và Quy t nh này. 3. UBND t nh giao trách nhi m cho S Xây d ng ph bi n tri n khai th c hi n Quy t nh này, trong quá trình th c hi n n u có v n phát sinh vư ng m c ngh các cơ quan có ý ki n v UBND t nh thông qua S Xây d ng k p th i xem xét, gi i quy t./.
  5. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh T n Thành
Đồng bộ tài khoản