Quyết định 4809/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định 4809/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4809/2002/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh được ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 2320/2001/QĐ-BYT ngày 19/5/2001 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4809/2002/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4809/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 4809/2002/Q -BYT NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C S A I, B SUNG DANH M C THU C CH A B NH CH Y U S D NG T I CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH Ư C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 2320/2001/Q -BYT NGÀY 19/6/2001 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t , Căn c Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13/8/1998 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m y t , Theo ngh c a V trư ng V i u tr , V trư ng V Y h c c truy n, C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung Danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám ch a b nh ư c ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Y t s 2320/2001/Q -BYT ngày 19/6/2001 như sau: 1. Lo i ra kh i Danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám ch a b nh ban hành kèm theo Quy t nh s 2320/2001/Q -BYT ngày 19/6/2001 c a B trư ng B Y t , bao g m thu c sau: - Cerivastatin (s th t 264 trong Danh m c). - Biphenyl dimethyl dicarboxylat (s th t 347 trong Danh m c). 2. S a i tên thu c Cyclohexanol (s th t 21 trong Danh m c) thành tên g c tramadol. 3. Danh m c 39 thu c ư c b sung hàm lư ng, d ng dùng và tuy n chuyên môn k thu t (Ph l c s l). 4. B sung 90 thu c tân dư c vào Danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám ch a b nh (Ph l c s 2).
 2. 5. B sung 7 thu c y h c c truy n vào Danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám ch a b nh (Ph l c s 3). i u 2. Các thu c có trong Danh m c theo Quy t nh s 2320/2001/Q -BYT ngày 19/6/2001 c a B trư ng B Y t và các thu c có trong Danh m c theo Quy t nh này ch ư c s d ng khi ư c B Y t (C c Qu n lý Dư c Vi t Nam) cho phép lưu hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u bãi b . i u 4. Các Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V i u tr , V trư ng V Y h c c truy n, V trư ng c a các v có liên quan c a B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Giám c các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng y t ngành, Giám c các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Ng c Tr ng ( ã ký) PH L C 1 DANH M C CÁC THU C B SUNG HÀM LƯ NG, D NG DÙNG VÀ TUY N CHUYÊN MÔN K THU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4809/2002/Q -BYT ngày 03/12/2002 c a B trư ng B Y t ) STT Tên thu c ư ng dùng, S d ng cho b nh Ghi trong vi n lo i chú Hàm lư ng, d ng dùng Q s 2320 1 2 3 Khác và 4 I II III IV V VI VII VIII 12 Lidocain Khí dung chai x t + + + 10%/65g hydrochlorid Thu c m 5%; gel 2% + + + Tiêm; ng 1-2-5ml dung + + + +
 3. d ch 1%-2% 24 Diclofenac Tiêm; ng 75mg/3ml + + + 26 Ketoprofen U ng; viên 50- 50-200mg + + + + 33 Morphin sulfat U ng; viên 30mg + + + 44 Dimethinden U ng; viên 4mg + + 48 Promethazin Dùng ngoài; thu c m + + + + Vi t 2% Nam U ng; siro 5mg/ml + + + + Vi t Nam 98 Cephalexin U ng; gói 250mg + + + + Vi t Nam 101 Cefradin U ng; viên 500mg + + + 109 Phenoxy U ng; + + + + Vi t methylpenicillin viên 400.000UI Nam 135 Ciprofloxacin Tiêm truy n; chai + + + 100mg/50ml- 200mg/100ml 152 Fusafungin L bơm phun 5ml n ng + + 1% 162 Fluconazol U ng; viên 50mg + + + 166 Nystatin+metronidaz Viên t ph khoa + + + + Vi t ol+ 100.000UI Nam chloramphenicol+ +200mg+80mg+0,5mg dexamethasone acetat 200 Ondansetron U ng; viên 4-8mg + + 203 Cao pygeum U ng; viên 50mg + + africanum 206 Levodopar U ng; + + + +
 4. + benserazid viên 25+100mg; 50+200mg 210 S t gluconat+ U ng; ng + + + + 50+1,33+0,7mg/10ml mangan gluconat + ng gluconat 211 S t fumarat + folic U ng; viên + + + + 350mg+l,5mg+15 acid + mcg+150mg+1.5mg+5mg cyanocobalamin + ascorbi acid+vitamin B6 + ng sulfat 253 Nifedipin U ng; viên tác d ng + + + B ch m 20mg sung tuy n CMKT 254 Perindopril U ng; viên 2-4mg + + + B sung tuy n CMKT 266 Fenofibrat U ng; viên 200mg d ng + + + + micronisé 268 Simvastatin U ng; viên 20mg + + 269 Cinarizin + acetyl1in U ng; + + + + heptaminol viên 20+200mg 270 Ginkgo biloba Tiêm; + + + ng 17,5mg/5ml 273 Piracetam Tiêm; ng l-3g + + 285 Sa1icylic acid+ Dùng ngoài; thu c m + + + 15g, thu c thoa 10ml
 5. betamethason dipropionat 299 Ioxitalmat meglumin Tiêm; l 350mg/120ml + + +ioxitalmat sodium 314 Nhôm phosphat U ng; gói nhôm th keo + + + 20% 12,38g/gói Nhôm hydroxyd + U ng; gói + + + + magne hydroxyd + simethicon 356 Hydrocortisone Thu c m tra m t + + + + acetat + 37,5mg + 50mg/5g chloramphenicol 368 Gliclazide U ng; viên 30mg + + + + 371 Metformin U ng; viên 1000mg + + + + 373 Progesteron Tiêm; + + + B dung d ch d u ng 10- sung 25mg/ml tuy n CMKT 385 Neostigmin Tiêm; ng 0,5mg/1ml + + + metylsulfat 404 Kai iodide+natri Nh m t; + + + iodide l 3mg+ 3mg/1ml x 10ml 425 Salbutamol Tiêm; ng 2,5mg-5mg + + + + Xiro 2mg/5ml x 60ml + + + 431 Bromhexin Tiêm, ng 4mg/2ml + + + + 443 Natri chlorid Thu c nh m t, mũi 0,9% + + + + Vi t x5ml Nam
 6. 452 Vitamin B6 Tiêm; ng 25 - 100mg + + + + Vi t Nam 454 Vitamin C + Rutin U ng; viên 50 + 50mg + + + + Vi t Nam 1. Lo i b nh vi n g m: - Lo i 1, 2, 3, 4 - Lo i khác g m: phòng khám a khoa và cơ s y t có bác sĩ. 2. C t VIII ghi ch "Vi t Nam" có nghĩa là s d ng thu c c a xí nghi p dư c phNm trong nư c t tiêu chuNn th c hành t t s n xu t thu c (GMP). 3. C t VIII ghi ch "B sung tuy n CMKT" có nghĩa là thu c ư c b sung tuy n chuyên môn k thu t. PH L C S 2 DANH M C THU C TÂN DƯ C B SUNG VÀO DANH M C THU C CH A B NH CH Y U S D NG T I CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4809/2002/Q -BYT ngày 03/12/2002 c a B trư ng B Y t ) STT Tên thu c ư ng dùng, Hàm lư ng, D ng S d ng cho b nh Ghi dùng chú vi n lo i 1 2 3 Khác và 4 I II III IV V VI VII VIII II. Thu c gi m au, h s t, thu c ch ng viêm không steroid i u tr b nh gút và kh p 1. Thu c gi m au không có opi, thu c h s t, ch ng viêm không steroid 1 Nimesulid u ng; viên 0,1g + + + IV. Thu c c p c u và ch ng c 2 Cerebrolysin* ng l-5-10ml (1ml có + + (Thu c ch 215,2mg) dùng i u tr tai bi n m ch máu não t c p tính và b t u trong vòng 3
 7. ngày u) 3 Nimodipine Tiêm; + + (Ch dùng i u tr l 10-30mg/50ml xu t huy t màng não do phình m ch não ho c do ch n thương) V. Thu c an th n, ch ng r i lo n tâm th n 1. Thu c ch ng lo n th n 4 Bromazepam U ng; viên 1,5-3-6mg + + + 5 Zolpidem U ng; viên 10mg + + + 2. Thu c i u ch nh và d phòng r i lo n c m xúc 6 Tianeptin U ng; viên 12,5mg + + VI. Thu c tr ký sinh trùng, ch ng nhi m khu n 2. Ch ng nhi m khu n 7 Gatinoxacin* U ng; viên 400mg + + 8 Imipenem+cilastatin Tiêm; + sodium* l 500mg+500mg (Ch dùng trong h i s c c p c u và nhi m khuNn b nh vi n n ng) 9 Lomefloxacin Nh m t; dung d ch 1% + + + 10 Moxifloxacin* U ng; viên 400mg + + 11 Nitroxo1in U ng; viên 50-100mg + + + + 12 Piperacillin + Tiêm; l b t pha tiêm + + tazobactam* 4g+0,5g 13 Roxithromycin U ng; viên 50-150mg + + + 14 Trifluridin Nh m t; dung d ch + + + 10mg/5ml 4. Thu c ch ng n m 15 Itraconazol U ng; viên 100mg + VII. Thu c i u tr au n a u
 8. 16 Flunarizin U ng; viên 5mg + + VIII. Thu c ch ng ung thư và gi m mi n d ch 3. Thu c b tr trong i u tr ung thư 17 Glycyl funtumin Tiêm; ng 0,3mg/1ml + + + Vi t HCl Nam X. Thu c ch ng Parkinson 18 Piribedil U ng; viên 20-50mg + + + XI. Thu c tác d ng i v i máu 2. Thu c tác d ng lên quá trình ông máu 19 Enoxaparin sodique* Tiêm 20-40-60mg + + 20 Nadropann calcium* Tiêm; ng 0,3-0,4-0,6ml + + XII. Máu, ch ph m máu - thu c cao phân t 3. Thu c khác 21 Erythropoietin* Tiêm; ng 1000-2000-4000 + + (Chi phí thu c ch vqt ư c tính tương ương chi phí truy n máu thay th cho b nh nhân th n nhân t o và ung thư) XIII. Thu c tim m ch 2. Thu c ch ng lo n nh p 22 Sotalol U ng; viên 0,08g + + 3. Thu c i u tr tăng huy t áp 23 Carvedilol U ng; viên + + 6,25-12,5-25mg 24 Bisoprolol U ng; viên 2,5-5mg + + 25 Felodipin U ng; viên 2,5-5-10mg + + 26 Imidapril U ng; viên 5-10mg + + + 27 Lisinopril U ng; viên 5-10-20 mg + + 28 Metoprolol U ng; viên 50-100mg + + 29 Rilmenidine U ng; viên nén 1mg + +
 9. 30 Telmisartan U ng; viên 40-80mg + + 6. Thu c ch ng huy t kh i 31 Streptokinase Tiêm; l 1.500.000 v + + 7. Thu c h lipid máu 32 Atovastatin U ng; viên 10-20mg + + + 8. Tăng cư ng tu n hoàn não 33 Buflomedil HCL U ng; viên 150-300mg + + + Tiêm; + + + ng 50-150mg/5ml 34 Pentoxifyl1in U ng; viên 100-400mg + + + 35 Vicamin+Rutin U ng; + + + + viên 20mg+40mg XIV. Thu c ngoài da 36 Calcipotriol oil Dùng ngoài; tub m + + + 0,005% x 30g 37 Dexpanthenol Dùng ngoài; + + + + l 4,63g/150ml 38 Fucidic acid Dùng ngoài; kem, m 2% tub 5-15g + + + + Fucidic acid + Dùng ngoài; kem 20mg+1mg/1g x + + + Betamethason 5-15g 39 Xanh methylen + Dùng ngoài; l + + + + Vi t Nam tím gentian XVI. Thu c kh trùng 40 Sulfat ng + acid boric Thu c r a ph khoa + + + + Vi t Nam XVIII. Thu c ư ng tiêu hóa 1. Thu c ch ng loét d dày 41 Lanzoprazol U ng; viên 30mg + 42 Nizatidin U ng; viên 150-300mg + + 43 Pantoprazol* U ng; viên 40mg +
 10. Tiêm; l 40mg + 2. Thu c ch ng nôn 44 Acetyl leucin U ng; viên 0,5g + + + + Tiêm; ng 500mg/5ml + + 45 Domperidone U ng; viên 0,01g + + + U ng; huy n d ch + + + 1mg/ml x 30ml 3. Thu c ch ng co th t 46 Butyl hyosin bromid U ng; viên 10mg + + + 47 Cisaprid U ng; viên 5mg + + + 48 Drotavenn eh/ohydrat U ng; viên 40mg + + + + Tiêm; ng 40mg/2ml + + 49 Oxybutinin U ng; viên 5mg + + 50 Phloroglucinolhydrat + U ng; viên 80+80mg + + + trimethylphloroglucmol Tiêm; ng 40+40mg + + 4. Thu c t y, nhu n tràng 51 Glycerin Th t, tub 3-5ml + + + + Vi t Nam 52 Isapgol U ng; gói 0,66g + + + + 53 Lactulose U ng; gói 15ml + + + + 5. Thu c tiêu ch y 54 Bacillus subtilis U ng; viên, gói 105-107 + + + + Vi t Nam 55 Diiodo hydroxyquinolein U ng; viên 0,21 g + + + 8. Thu c khác 56 Amylase+papain+ U ng; viên 100+100+30mg + + + simethicon Amylase+papain U ng; dung d ch nh gi t + + + 20+10mg/ml 57 Trimebutine maleate U ng; viên 0,1g + + + XIX. Hormon, n i ti t t
 11. 1. Hormon thư ng th n và nh ng ch t t ng h p thay th 58 Adrenal cortical extract Tiêm; ng b t ông khô + + + 20CDU+10mg+50mg adenosin+cytidin+uridin 50mg+5mg+1000mg +guanosine+vitamin B12 59 Beclometason H p x t 50mg/1i u x 200 li u/h p + + dipropionat 60 Budesonid Khí dung ư ng hô h p ng 0,5- + + 1mg/2ml Bình x t nh li u 32-50-64- + + 200mg/1i u D ng hít 100-200mg + + 2. Các androgen 61 Nandrolon decanoat* Tiêm; ng 50mg/1ml dd trong d u + + + 3. Các Estrogen 62 Oestrogens liên h p U ng; viên 0,625mg + + Oestrogen liên h p U ng; v 40 viên (28+12) + + 0,625mg+norgestrel 0,l5mg 63.Promcstrien Viên t 10mg + + + Kem 1% 15g + + 4. Insulin và nhóm thu c h ư ng huy t 64 Benfluorex U ng; viên 150mg + + 65 Voglibose U ng; viên 0,2-0,3mg + + + 5. Các Progesteron 66 Dydrogesteron U ng; viên 10mg + + 67 Lynestrenol U ng; viên 5mg + + 6. Hormon giáp tr ng và thu c kháng giáp tr ng 68 Thiamazol U ng; viên 5mg + + + XXI. Thu c giãn cơ và c ch cholinesterase 1. Thu c giãn cơ và c ch cholinesterase 69 Eperison U ng; viên 0,05g + + +
 12. 70 Vecuronium bromid Tiêm; ng b t ông khô 4mg + + XXII. Thu c dùng cho m t, tai mũi h ng 2. Thu c làm co ng t và gi m nhãn áp 71 Betaxolol Nh m t 0,25% l 5-15ml + + 4. Thu c m t khác 72 Cao anthocyanosidique Viên 50mg + 50mg + + de vaccinium myrtillus + vitamin E 73 Indomethacin Nh m t; l 0,1% + + 74 Na hyaiuronat Nh m t; l 1mg/1ml x 5ml + + 75 Natri sulfacetamid + Nh m t; l + + + + Vi t Nam tetramethylthionin clorid 1g + 1mg + 0,2mg/10ml + thiomersalat 76 Polyvidon+acid boric+ Nh m t; viên nén d ch treo làm + + natri chlorid+natri lactat nư c m t nhân t o +kali chlorid+calci chlorid+magne chlorid 5. Thu c tai, mũi, h ng 77 Phenazone + lidocain Nh tai; 4g+ 1g/100 l 15 ml + + + HCL 78 Rhubarbe chi t xu t Dung d ch 5g+1g/100ml + + + mu i khô và tinh ch t + sa1icylic acid 79 Tyrothricin + tetracain Viên 1mg+0,1mg + + + + Vi t HCL Nam XXV. Thu c tác d ng trên ư ng hô h p 1. Thu c ch a hen 80 Fenoterol + ipratropium L x t chuNn + + 0,05+0,02mg/1i u x 200 li u 81 Ipratropium + Khí dung 1 ng có + + salbutamol 0,5+2,5mg 82 Terbuta1in Khí dung ng 5mg-10mg + + + + U ng; xiro 0,3mg/1ml + + + + 2. Thu c ch a ho
 13. 83 Eprazinon U ng; viên 50mg + + XXVI. Dung d ch i u ch nh nư c i n gi i và cân b ng acid-base 84 Kaliglutamat + magne viên 200+200mg + + + Vi t Nam glutamat Magne aspartat + kali U ng; + + aspartat viên 200+158mg Tiêm; ng + + 400+452mg/10ml XXVII. Vitamin và các ch t vô cơ 86 Calci Tiêm; ng 0,62g/5ml; + + + bromogalactogluconat 1,24g/10ml Calci carbonat+tribasic U ng; viên + + + + calci phosphat + calci florua + magne 375mg+75mg+0,5mg+50mg+250UI hydroxyd + cholecalciferol Calci glucoheptonat + U ng; ng 10ml có + + + vitamin D2+C+PP 1g+0,05mg+0,10mg+0,05mg Calci lactat U ng; viên 650mg + + + + Vi t Nam 87 Calcitriol U ng; viên 0,25mg + + 88 Mecobalamin Tiêm; ng 500mcg + + + XXVIII. Các thu c khác 98 Glucosamin U ng; viên 250-500mg + + 90 Piascledine U ng; viên 300mg + + + T ng c ng 90 86 46 16 Ghi chú: 1. Lo i b nh vi n g m: - Lo i 1, 2, 3, 4.
 14. - Lo i khác g m: phòng khám a khoa và cơ s y t có bác sĩ. 2. C t VIII ghi ch "Vi t Nam" có nghĩa là s d ng thu c c a các xí nghi p dư c phNm trong nư c t tiêu chuNn th c hành t t s n xu t thu c (GMP). PH L C 3 DANH M C THU C Y H C C TRUY N B SUNG VÀO DANH M C THU C CH A B NH CH Y U S D NG T I CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4809/2002/Q -BYT ngày 03/12/2002 c a B trư ng B Y t ) (s d ng cho t t c các tuy n) STT Tên thu c Thành ph n D ng bào ch ư ng dùng II. Nhóm thu c thanh nhi t, gi i c, tiêu ban, l i th y th m th p 1 Boganic Actiso, bi n súc, bìm bìm Viên bao U ng ư ng 2 Bài th ch Kim ti n th o, ích m u, Hoàng Viên bao U ng c m, Ngh , Binh lang, Ch th c, ư ng H u phác, B ch mao căn, M c hương, i hoàng IV. Nhóm thu c nhu n tràng, t h , tiêu th c, bình v , ki n tì 3 Hương sa l c ng sâm, B ch linh, B ch tru t, Viên hoàn U ng Cam th o, Tr n bì, Bán h , M c quân hương, Sa nhân V. Nhóm thu c an th n, nh chí, dư ng tâm 4 Cholestin Ngưu t t, Ngh , Hoa hòe Viên nang U ng 5 Hoàn an th n Táo nhân, Th o quy t minh, Hoàn m m U ng Tâm sen, ăng tâm th o VII. Nhóm thu c ch a các b nh thu c v Dương, v Khí 6 H i cNu hoàn Nhân sâm, H i cNu, T c kè, H i Viên hoàn U ng mã, L c giác giao, Th c a, Ba kích thiên, Dâm dương ho c, Hà th Ô , B ch tru t, ương quy, Hoàng kỳ, Nh c dung, M t ong XI. Nhóm thu c dùng ngoài 7 D u mù u Dung d ch mù u Dung d ch Bôi
 15. Ghi chú: Có th s d ng các ch phNm có công th c tương t thay th .
Đồng bộ tài khoản