Quyết định 4825/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 4825/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4825/QĐ-UBND về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4825/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 4825/Q -UBND Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ QUY NNH VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C BAN TI P CÔNG DÂN C A UBND THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Ngh nh 136/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Quy t nh s 1934/Q -UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t án Ban Ti p dân c a y ban nhân dân Thành ph ; Xét ngh c a Chánh Văn phòng UBND Thành ph t i T trình s 29/TTr-VP ngày 16 tháng 9 năm 2009 v vi c thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a Ban Ti p công dân c a UBND Thành ph Hà N i; Theo ngh c a Giám c S N i v Thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ti p công dân c a UBND Thành ph Hà N i trên cơ s nâng c p Phòng Ti p dân c a Văn phòng UBND thành ph (sau ây g i t t là Ban Ti p công dân Thành ph ). Tr s chính c a Ban t t i: S 34, ph Lý Thái T , phư ng Lý Thái T , qu n Hoàn Ki m, Thành ph Hà N i. i u 2. V trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và biên ch c a Ban Ti p công dân Thành ph : 1. V trí, ch c năng a) Ban Ti p công dân Thành ph là t ch c tr c thu c Văn phòng UBND Thành ph v t ch c và sinh ho t; ng th i ch u s lãnh o tr c ti p v công tác c a UBND Thành ph . Ban Ti p công dân Thành ph có tư cách pháp nhân và con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Pháp lu t.
  2. b) Ban Ti p công dân Thành ph có ch c năng là cơ quan tham mưu giúp lãnh o UBND Thành ph t ch c ti p công dân theo quy nh hi n hành c a pháp lu t; là u m i ti p nh n, phân lo i, xu t x lý ơn thư khi u n i, t cáo, dân nguy n theo quy trình c a Lu t Khi u n i, t cáo; theo dõi, ôn c ti n gi i quy t c a các cơ quan, ơn v , báo cáo k t qu gi i quy t cho lãnh o UBND Thành ph và các cơ quan có thNm quy n c a Thành ph . 2. Nhi m v , quy n h n a) T ch c ti p công dân thư ng xuyên theo quy nh ghi nh n các yêu c u, ki n ngh , ph n ánh, khi u n i, t cáo c a công dân; gi i thích pháp lu t i v i t ng trư ng h p c th và hư ng d n công dân g i ơn n úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng ph c v Lãnh o Thành ph ti p công dân t i Tr s ti p công dân c a Thành ph ; d th o n i dung k t lu n c a Lãnh o Thành ph , thông báo truy n t n i dung k t lu n ho c ch o c a Lãnh o Thành ph t i các bu i ti p công dân g i n các cơ quan, ơn v có liên quan th c hi n. c) Là cơ quan u m i x lý bư c u t t c các ơn thư khi u n i, t cáo, dân nguy n ph n ánh theo lu t nh; giúp Lãnh o Thành ph theo dõi và qu n lý quá trình ti p nh n, x lý và gi i quy t ơn khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a Thành ph . D th o n i dung văn b n ch o trình Lãnh o UBND Thành ph giao nhi m v cho các cơ quan, ơn v xem xét, gi i quy t các v vi c thu c thNm quy n c a UBND Thành ph ; ng th i theo dõi, ôn c, t ng h p, thNm nh các k t lu n thanh tra, quy t nh gi i quy t khi u n i, thông báo gi i quy t t cáo trình lãnh o UBND Thành ph ký ban hành; d) Ki m tra, ôn c các s , ngành, qu n, huy n, th xã trong vi c th c hi n ý ki n ch o, k t lu n c a lãnh o Thành ph i v i vi c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo. ) Theo dõi, ôn c các cơ quan, t ch c và cá nhân th c hi n các quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t, quy t nh x lý t cáo, các n i dung k t lu n, ch o c a Trung ương và Lãnh o Thành ph có liên quan n công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo. e) nh kỳ, th c hi n ch báo cáo v i Lãnh o Thành ph v tình hình ti p công dân, x lý ơn; ti n thi hành các quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t, k t qu gi i quy t và vi c th c hi n thông báo gi i quy t các ơn t cáo, các văn b n ch o c a Trung ương và Lãnh o Thành ph . g) ư c tham d các cu c h p và h i ngh c a UBND Thành ph liên quan n công tác ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo và các cu c h p giao ban tu n c a UBND Thành ph . h) Ph i h p tuyên truy n pháp lu t liên quan n quy nh v công tác ti p công dân và ph i h p trong công tác hư ng d n v chuyên môn, nghi p v cho các T ti p công dân c a các s , ngành, qu n, huy n, th xã.
  3. i) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan gi i quy t các oàn khi u ki n ông ngư i t p trung t i c ng Tr s cơ quan c a Thành ph theo úng quy nh c a pháp lu t. k) Ch trì, ph i h p v i và t o m i i u ki n thu n l i ph c v cho công tác ti p công dân thư ng xuyên c a i bi u Qu c h i Thành ph , i bi u H ND Thành ph theo quy nh. l) Là u m i giúp UBND Thành ph trong vi c ph i h p v i Tr s ti p công dân c a Trung ương ng và Nhà nư c, các ơn v cơ s thu c Thành ph Hà N i gi i quy t ưa nh ng oàn khi u ki n ông ngư i c a Hà N i t i các cơ quan Trung ương tr v a phương. m) Giúp lãnh o UBND Thành ph yêu c u ho c tr c ti p yêu c u cơ quan công an a phương có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng ngư i có hành vi gây r i, m t tr t t ho c t t p kích ng, xúi gi c ngư i khác khi u n i, t cáo vi ph m pháp lu t. 3. Cơ c u t ch c, b máy và biên ch a) Lãnh o Ban Ban Ti p công dân Thành ph có Trư ng Ban và m t s Phó Trư ng Ban. Trư ng Ban là ngư i ng u Ban, do m t Phó chánh Văn phòng UBND Thành ph tr c ti p kiêm nhi m. Trư ng Ban ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Lãnh o UBND Thành ph v toàn b ho t ng c a Ban và th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. Phó Trư ng Ban là ngư i giúp Trư ng Ban ch o m t s nhi m v c a Ban theo s phân công c a Trư ng Ban và ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban v nhi m v ư c phân công. Khi Trư ng Ban v ng m t, m t Phó Trư ng Ban ư c y quy n i u hành ho t ng c a Ban. Trư ng Ban Ti p công dân Thành ph do Ch t ch UBND Thành ph b nhi m theo quy trình v công tác cán b c a Nhà nư c và Thành ph . Phó Trư ng Ban do Ch t ch UBND Thành ph b nhi m theo ngh c a Trư ng Ban. Vi c mi n nhi m, luân chuy n, cách ch c, khen thư ng, k lu t và th c hi n các ch , chính sách i v i Trư ng Ban, Phó Trư ng Ban theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . b) Các phòng chuyên môn, nghi p v : Căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, Ban Ti p công dân Thành ph có 02 phòng chuyên môn: m i phòng chuyên môn có Trư ng phòng do Phó Trư ng Ban Ti p công dân Thành ph kiêm nhi m, các Phó Trư ng phòng và cán b chuyên môn, nghi p v giúp vi c. C th như sau: b1) Phòng Ti p dân và x lý ơn;
  4. b2) Phòng T ng h p. Giao Trư ng Ban Ti p công dân Thành ph xây d ng Quy ch làm vi c c a Ban Ti p công dân Thành ph trình UBND Thành ph phê duy t. c) Biên ch Biên ch c a Ban Ti p công dân Thành ph là biên ch hành chính, ư c UBND Thành ph giao hàng năm trong t ng biên ch c a Văn phòng UBND Thành ph . Biên ch năm 2009 c a Ban Ti p công dân Thành ph là 25 (hai nhăm) ch tiêu (trong ó có 09 biên ch t phòng Ti p dân thu c Văn phòng UBND Thành ph chuy n sang). Vi c b trí, tuy n d ng cán b , công ch c vào làm vi c t i Ban Ti p Công dân Thành ph th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . 4. Ch , chính sách Cán b , công ch c thu c Ban Ti p công dân Thành ph khi tiêu chuNn, i u ki n theo quy nh ư c b nhi m và hư ng ch theo ng ch, b c ngành Thanh tra. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Các Quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các S , Ban, Ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã, Trư ng Ban Ti p công dân Thành ph và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 4; - B Tư pháp (C c Ki m tra VB QPPL) ( báo cáo); - B N i v , Thanh tra Chính ph ( báo cáo); - TT Thành y, TT H ND TP Hà N i ( báo cáo); - oàn i bi u QH TP Hà N i ( báo cáo); - /c Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - Các /c PCT UBND TP; - Tr s ti p CD TW ng và NN; Vũ H ng Khanh - Văn phòng Thành y; - Văn phòng oàn BQH và H ND Thành ph ; - VPUBNDTP: CVP/PVP, các ơn v tr c thu c; - Các Báo: Hà N i m i, KT& T, ài PTTHHN; C ng Giao ti p i n t Thành ph ; - Lưu: VT, BTCDTP.
Đồng bộ tài khoản