Quyết định 49/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định 49/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 49/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ thông tin di động trả sau GSM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 49/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  49/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng 03 n¨ m  2003  a n  h µ n h   íc d Þ c h  v ô   B c th«ng tin di ® é n g   tr¶  u G S M sa B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  é    v  h v c c tæ  b m¸y  ña  é   cB B u  Ýnh,ViÔn  ch   th«ng; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l     c   ch   th«ng; ­C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ cB u  iÖn  íng dÉn  ùc hiÖn  ® h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/1997/N§­   µy  CP ng 12/11/1997  cña  Ýnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  Ch ph v B ch v Vi th«ng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­ TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     Th t   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh, l     c   ch   viÔn th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Ban  µnh  h b¶ng  ícth«ng      ng    c  tindi®é tr¶sau  M   ã b¶ng  GS (c   cíckÌm    theo). §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  th¸ng4  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  01    n¨m  2003.C¸c    quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­ V¨n    tr V K ho        tr ëng    n  Þ  ùcthuéc Bé  u  Ýnh,ViÔn  c¸c®¬ v tr     B ch   th«ng;c¸c doanh     nghiÖp  cung  cÊp  Þch  ô  Ôn  d v vi th«ng  µ    n   Þ   ã  ªnquan  Þu  v c¸c ®¬ v c li   ch tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 C í c th«ng tin di ® é n g  tr¶ s a u G S M (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 49/2003­Q§/BBCVT  ngµy  th¸ng3  20    n¨m 2003  ña  é  u  Ýnh,ViÔn  c B B ch   th«ng) I­ ¶ n g  c í c  B STT Danh  ôc  ícphÝ m c  §¬n  Þ  Ýnh vt Møc  íc c 1 C íchoµ  ¹ng    m giao cho    doanh  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  cd v quy  nh  íi iÒu  ®Þ v ® 1.1 kiÖn: ®ång/m¸y­ Çn       l    545.455 1.2 Møc  èi a  t   kh«ng  ® qu¸ ®ång/m¸y­ Çn      l    363.636 Møc  èi Óu kh«ng  Êp  ¬n t thi   th h 2 C ícthuªbao    ®ång/m¸y­         109.091 th¸ng 3 C ícth«ng    tin: 3.1 Néi vïng:   ®ång/phót             1.636 3.2 Liªnvïng:   ®ång/phót             2.455 3.3 C ícgäi®i  èc  Õ       qu t C íc néi vïng  éng     c víicíc  iÖn  ¹i   ® tho   ®i  èc  Õ qu t II­  C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   1­ C íchoµ  ¹ng     m ­Thu  ét  Çn,bao  å m   simcard.   ml  g c¶  2­ C ícthuªbao     2.1­Thu    theo th¸ng     2.2­Trêng  îp c¸c kh¸ch hµng  íi®¨ng  ý  ö  ông,hoÆc     Ê m       h     m  ksd   xinch døt hîp  ng  ö  ông  ®å sd kh«ng    än th¸ng,cíc thuª bao  ña  ®ñ tr        c th¸ng ®ã   îc tÝnh    ®  nh sau:                                         109.091  ng ®å C ícthuªbao     th¸ng=  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­   X  Sè  µy  ö  ông     ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­      ng s d trongth¸ng                           30  µy                        ng ­Sè  µy  ö  ông    ng s d trong th¸ng:   +  èi víikh¸ch hµng  íi®¨ng  ý  ö  ông: sè  µy  ö  ông  §     m  ksd   ng s d trong th¸ng     ® îctÝnh  õngµy    t  kh¸ch hµng  ý  îp ®ång  ö  ông  n   Õt    kh  sd ®Õ h th¸ng. +  èivíi §   kh¸ch hµng  Ê m     îp ®ång  ö  ông:sè  µy  ö  ông    ch døt h   sd   ng s d trong  th¸ng tÝnh  õ ngµy  cña    t  01  th¸ng ®Õ n   Õt  µy  Ê m     îp ®ång  ã  Öu    h ng ch døt h   c hi lùc.
  3. 3 2.3­§èivíi        thuªbao    ng  ö  ông  ét  Òu    di®é sd m chi thu møc  ícthuªbao  µ c    l  72.727  ng/m¸y­ ®å th¸ng. 3­ C ícth«ng     tin 3.1­C ícquy  nh      ôc         ®Þ ë c¸cm 3.1,3.2 trong b¶ng  íc® îc¸p dông    c     cho: ­ Thuª  bao    ng    di ®é tr¶ sau  äi thuª bao    ng    g    di ®é tr¶ sau, thuª bao  è      c ®Þnh, thuªbao    ng  ö  ông    di ®é sd c«ng  Ö   MA,  ngh CD thuªbao    ng  éc    di ®é thu m¹ng Call   ing,Mobilenet,  thuªbao  tuyÕn  éithÞ    v«  n  m¸y  u   èilµ di®éng  ®Ç cu       vµ  îcl¹ . ng   i ­ Thuª bao    ng    di ®é tr¶ sau  äi thuª bao    ng    íc,thuª bao    g    di ®é tr¶ tr     di ®éng    ícthuªbao  µy. tr¶tr     ng 3.2­C¸c  ïng cíc® îcquy  nh      v     ®Þ nh sau: ­Vïng      1:bao  å m     g c¸ctØnh  Òn  ¾ c  n   mi B ®Õ tØnh  Qu¶ng  ×nh B ­  ïng    V 3: bao  å m     g c¸c tØnh  µnh: Qu¶ng  Þ, Thõa  th   Tr   Thiªn ­ Hu Õ,  µ     § N ½ ng, Qu¶ng  Nam,  Qu¶ng  Ng∙i,B×nh  Þnh, Phó     §   Yªn, Kh¸nh  µ,    Ho Gia    Lai, Kon  Tum   µ  ¾c  ¾c. v§ L ­Vïng      2:bao  å m     g c¸ctØnh,thµnh  è    ph cßn  ¹ngoµivïng 1,3. l  i      ­C ícnéivïng ® îctÝnh         cho    éc  äitrong néibé  çi vïng. c¸ccu g     m  ­C ícli   ïng ® îctÝnh      ªnv     cho    éc  äigi÷a c¸cvïng: c¸ccu g      +  õ  ïng 1  n   ïng 2,vïng 3  µ  îcl¹ . T v   ®Õ v       v ng   i +  õ  ïng 2  n   ïng 3  µ  îcl¹ . T v   ®Õ v   v ng   i 3.3­§¬n  Þ  Ýnh  íclµphót,phÇn  Î ña  ótcuèicïng cña  éc  äi® ­   vt c      l  c ph       cu g   îclµm    µ01  ót.Cuéc  äicha  n   phót® îcthu cíc01  ót.   trßnl   ph   g  ®Õ 01          ph 3.4­C¸c  éc  äitõ c¸c thuªbao  iÖn  ¹i   ng  äi®i  èc  Õ:® îc   cu g         ® tho   ®é di g   qu t     tÝnh  ícb»ng  ícth«ng      ng  éivïng céng  íi íc®iÖn  ¹i i  èc  Õ  c  c  tindi®é n     v    c tho   qu t ® theo b¶ng  íc®iÖn  ¹i èc  Õ  Ön  µnh    c  tho  qu t hi h (1.636 ®ång/phót+  ícIDD).    c  3.5­Thu  íct¹ c¸c®iÓ m     c i     c«ng  éng  u  ôc,®¹ilý, iÓ m   u  iÖn      c (b c       ® B® ­ V¨n ho¸ x∙,tr¹m ®iÖn  ¹i Î) äicho  iÖn  ¹i   ng  îctÝnh  µ    íctheo      tho       th g ® tho   ®é ®   di v thu c     vïng cícm µ         thuªbao  iÖn  ¹i   ng  ¨ng  ý. ® tho   ®é ® di k 3.6­T¹ic¸c ®iÓ m       c«ng  éng  µi møc   íc li   ¹cquy  nh  ¹  iÓ m   c ngo   c   ªnl   ®Þ ti ® 3.5 cña  iÒu  µy      ® n c¸c doanh  nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  îcthu thªm  ícphôc  cd v®    c  vô.Møc  ícphôc  ô      c  v thu thªm  doanh  do  nghiÖp  ùquyÕt ®Þnh. t    4­ Gi¶m  íctheo thêigian sö  ông    c      d trong ngµy:   4.1­Gi¶m    30%   ícth«ng      ng  c  tindi®é cho    éc  äi: c¸ccu g ­ Tõ  giê ngµy    23    h«m   íc ®Õ n   giê s¸ng  µy  tr   01    ng h«m  sau  µ  õ 05  ê v t   gi   s¸ng ®Õ n   giês¸ng cho  Êtc¶    µy    07      t   c¸cng trong tuÇn.   ­Tõ    sau  giês¸ng ®Õ n   íc23  êcho    µy  Ô  µ  ñ  Ët. 07      tr   gi   c¸cng l v ch nh 4.2­Gi¶m    50%   ícth«ng      ng  c  tindi®é cho    éc  äitõsau  giê®Õ n   c¸ccu g     01    tr c05  êcho  Êtc¶    µy  í   gi   t   c¸cng trong tuÇn.   4.3­ C íc gäi ®i  èc  Õ  õ c¸c thuª bao    ng,  µi c¸c quy  nh         qu t t       di ®é ngo     ®Þ gi¶m  ícth«ng      «ng    c  tindi® nh quy  nh  ¹ m ôc      trªn, Öc  ®Þ t i 4.1,4.2 nªu    vi gi¶m  ­ c íc®iÖn  ¹i i  èc  Õ  îc¸p dông    tho   qu t ®     ® theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h
  4. 4 4.4­ViÖc    gi¶m  íccho    éc  äivµo  iÖn  ¹i   ng  ¹ c¸c ®iÓ m   c  c¸c cu g   ® tho   ®é di ti     c«ng  éng  u  ôc,®¹ilý,®iÓ m   u  iÖn    c (b c       B® ­ V¨n      ¹m  iÖn  ¹i Î)tõ ho¸ x∙,tr ® tho       th 23  ê h«m   íc ®Õ n   giê s¸ng  gi   tr   7    h«m  sau, trong c¸c ngµy  Ô  µ  ñ  Ët do       l v ch nh   doanh nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  ùquyÕt  nh. Møc  cd v t  ®Þ   gi¶m kh«ng  îcvîtqu¸ ®     30%  møc  ícquy  nh  ¹ m ôc  B¶ng  ícth«ng      ng    c  ®Þ t  i 3  c  tindi®é tr¶sau  GSM   ña  c Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 5­ C¸c    møc  ícquy  nh  ¹ B¶ng  íctrªn®©y  a  c  ®Þ ti   c    ch bao  å m   Õ    Þ g thu gi¸tr   giat¨ng.   6­ B¶ng  íc th«ng      ng  µy  dông  èng  Êt cho    c  tindi ®é n ¸p  th nh   c¸c thuªbao    di®éng      tr¶sau GSM  trong ph¹m    µn  èc.   vito qu 7­ C ícth«ng      ng  îcthu ë       tindi®é ®     thuªbao  ñ  äi. ch g Bé   u  Ýnh, ViÔn  B Ch   Th«ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản