Quyết định 49/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 49/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 49/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 49/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   B é   t r ë n g   B é   V ¨ n   h o ¸   ­   t h « n g   t i n   S è   4 9 / 2 0 0 3 / Q § ­ B V H T T  n g µ y   2 2   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 3   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   Q u y Õ t  ® Þ n h   s è   1 8 / 2 0 0 2 / Q § ­ B V H T T   n g µ y   2 9   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 2   b a n   h µ n h  Q u y   c h Õ   c Ê p   g i Ê y   p h Ð p ,   t h a n h   t r a ,   k i Ó m   t r a ,   x ö   l ý   v i   p h ¹ m  viÖc thu ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh níc ngoµi  Bé trëng Bé V¨n ho¸ ­ th«ng tin ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh 63/2003/N§­CP ngµy 11 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin; ­ C¨n cø LuËt B¸o chÝ  ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 1989 vµ   LuËt Söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt B¸o chÝ  ngµy   12 th¸ng 6 n¨m 1999; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  51/2002/N§­CP ngµy 26 th¸ng 4   n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   B¸o chÝ, LuËt Söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt B¸o   chÝ;  ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  150/2003/Q§­TTg ngµy 22 th¸ng   7   n¨m   2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   söa   ®æi,   bæ   sung QuyÕt  ®Þnh sè  46/2001/Q§­TTg vÒ  qu¶n lý  xuÊt khÈu,   nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú  2001 ­ 2005 vµ  QuyÕt  ®Þnh sè   79/2002/Q§­TTg vÒ qu¶n lý viÖc thu c¸c ch¬ng tr×nh truyÒn   h×nh cña níc ngoµi;  ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Côc trëng Côc B¸o chÝ  Bé  V¨n hãa   ­ Th«ng tin, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:   Söa  ®æi, bæ sung §iÒu 13, Môc E, Ch¬ng I  vµ §iÒu 14, §iÒu 15 Ch¬ng II Quy chÕ cÊp giÊy phÐp, thanh  tra, kiÓm tra, xö  lý  vi ph¹m viÖc thu ch¬ng tr×nh truyÒn  h×nh   níc   ngoµi   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   18/Q§­ BVHTT ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2003 nh sau: “Môc   E:   NhËp   khÈu,   kinh   doanh   c¸c   thiÕt   bÞ   thu   tÝn  hiÖu truyÒn h×nh trùc tiÕp tõ vÖ tinh (TVRO) §i Ò u  13:   C¬   quan   nhËp   khÈu,   kinh   doanh   c¸c   thiÕt   bÞ   thu   tÝn  hiÖu   truyÒn   h×nh   trùc   tiÕp   tõ   vÖ   tinh   (TVRO)   ph¶i   xin 
  2. 2 phÐp vµ   ®îc sù  chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña Bé  V¨n ho¸ ­  Th«ng tin cho tõng l« hµng nhËp khÈu, kinh doanh. C¬  quan, tæ chøc nhËp khÈu, kinh doanh c¸c thiÕt bÞ  thu tÝn hiÖu truyÒn h×nh trùc tiÕp tõ  vÖ  tinh (TVRO) nép  hå  s¬  xin  cÊp  giÊy  phÐp nhËp khÈu,  kinh doanh  thiÕt  bÞ  TVRO cho Côc B¸o chÝ Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin.   Hå s¬ gåm: ­ §¬n xin cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu, kinh doanh thiÕt   bÞ  TVRO nªu râ  môc  ®Ých nhËp khÈu,  kinh doanh,  tªn gäi  cña thiÕt bÞ, tÝnh n¨ng kü  thuËt cña thiÕt bÞ, nguån gèc  xuÊt xø cña thiÕt bÞ, sè lîng, chñng lo¹i, mÉu m∙. ­ B¸o gi¸, catalog cña thiÕt bÞ  vµ  tµi liÖu kü  thuËt  kÌm theo. ­   B¶n   sao   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   cho   c¬   quan,   tæ  chøc kinh doanh viÖc l¾p  ®Æt, söa ch÷a thiÕt bÞ  thu tÝn  hiÖu truyÒn  h×nh trùc  tiÕp  tõ  vÖ  tinh  (TVRO)  do Bé  V¨n  ho¸ ­ Th«ng tin cÊp. §i Ò u  14:    Thanh tra, kiÓm tra Thanh tra chuyªn ngµnh v¨n ho¸ ­ th«ng tin thùc hiÖn  chøc n¨ng thanh tra chuyªn ngµnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. Côc B¸o chÝ Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan tæ chøc kiÓm tra  ®Þnh kú hµng n¨m hoÆc kiÓm tra ®ét xuÊt viÖc cÊp, sö dông  GiÊy phÐp thu ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh níc ngoµi trùc tiÕp  tõ   vÖ   tinh;   viÖc   nhËp   khÈu,   kinh   doanh   thiÕt   bÞ   TVRO;  viÖc   cung   cÊp,   ph©n   phèi   c¸c   bé   gi¶i   m∙   ch¬ng   tr×nh  truyÒn   h×nh   níc   ngoµi;  viÖc   l¾p   ®Æt,   söa   ch÷a   thiÕt   bÞ  thu tÝn hiÖu truyÒn h×nh trùc tiÕp tõ vÖ tinh. §i Ò u  15:  ChÕ ®é b¸o c¸o 1.  Së  V¨n ho¸  ­ Th«ng  tin c¸c  tØnh,  thµnh  phè  trùc  thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm: ­ Göi mét (01) b¶n GiÊy phÐp thu ch¬ng tr×nh truyÒn  níc ngoµØ trùc tiÕp tõ vÖ tinh ®∙ cÊp cho c¸c tæ chøc, c¸   nh©n trªn  ®Þa bµn  ®Þa ph¬ng m×nh vÒ  Côc B¸o chÝ  Bé  V¨n  ho¸ ­ Th«ng tin. ­ Thùc hiÖn chÕ   ®é  b¸o c¸o  ®Þnh kú  6 th¸ng, 1 n¨m vÒ   t×nh h×nh cÊp, sö  dông GiÊy phÐp thu ch¬ng tr×nh truyÒn  h×nh níc ngoµi trùc tiÕp tõ  vÖ  tinh trªn  ®Þa bµn  ®Þa ph­ ¬ng m×nh cho Côc B¸o chÝ Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin. 2. C¸c ®¹i diÖn ph©n phèi t¹i ViÖt Nam c¸c bé gi¶i m∙  ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh níc ngoµi cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o 
  3. 3 ®Þnh kú  1 n¨m vÒ  sè  lîng c¸c bé  gi¶i m∙  ®∙ cung cÊp, c¸c  ®èi tîng  ®îc cung cÊp vÒ  Côc B¸o chÝ  Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng   tin. 3. C¸c c¬  quan, tæ chøc kinh doanh viÖc l¾p  ®Æt, söa  ch÷a thiÕt  bÞ  thu  tÝn  hiÖu  truyÒn  h×nh  trùc tiÕp tõ  vÖ  tinh cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o  ®Þnh kú  1 n¨m vÒ  sè  lîng vµ  danh s¸ch,  ®Þa chØ cña c¸c  ®èi tîng  ®∙  ®îc c¬  quan, tæ  chøc thùc  hiÖn  viÖc l¾p  ®Æt, söa ch÷a  thiÕt  bÞ  thu tÝn  hiÖu truyÒn h×nh trùc tiÕp tõ  vÖ  tinh vÒ  Côc B¸o chÝ  Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin. 4. C¬  quan, tæ chøc nhËp khÈu, kinh doanh c¸c thiÕt   bÞ thu tÝn hiÖu truyÒn h×nh trùc tiÕp tõ vÖ tinh cã tr¸ch  nhiÖm  b¸o  c¸o   ®Þnh  kú  1 n¨m viÖc nhËp  khÈu,  kinh doanh  thiÕt bÞ TVRO ®∙ ®îc Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin cho phÐp nhËp   khÈu, kinh doanh.” §i Ò u   2:   Côc trëng Côc B¸o chÝ, Ch¸nh Thanh tra Bé  V¨n   ho¸   ­   Th«ng   tin,   Gi¸m   ®èc   Së   V¨n   ho¸   ­   Th«ng   tin  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng vµ  mäi tæ chøc, c¸  nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 
Đồng bộ tài khoản