Quyết định 499/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
87
lượt xem
6
download

Quyết định 499/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 499/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bảo hành xây lắp công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 499/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  X © y  d ù n g  s è  499 B X D/ G § ë n g µ y  18 th¸ng 9 n¨ m  1996 v Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ch Õ vi h b ¶ o  h µ n h  x © y  l ¾ p  c« n g  tr× nh B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 4/3/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ vÒ   chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v v c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 42/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m 1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d ­ Theo    Þ   ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng; tr   d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n  Quy  Õ   ch b¶o  µnh  h x©y  ¾p  l c«ng  ×nh,thay thÕ  tr     cho Quy  Õ   ch b¶o  µnh  h c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 535/BXD­G§   µy  ng 14/12/1994  ña  é  cB X ©y  ùng. d   §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  îc thùc hiÖn  èng  Êt trong c¶  íc vµ  ®Þ n ®    th nh     n  cã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý. hi l     h k t  k §i Ò u 3. C¸c  é,  ¬  B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  éc Trung  ng  ã    ph thu   ¬ c tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  
  2. 2 Q uy   Õ ch b ¶ o  h µ n h  x © y  l ¾ p  c« n g  tr× nh (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 499  BXD­G§   µy  ng 18/9/1996 cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr Bx d C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ôc  ch  Öc  hµnh: 1. M ®Ý vi b¶o  ViÖc  b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh nh»m   tr   b¶o  Ö   îÝch  ña  ñ  u    v l  i c ch ®Ç t ®ång  êix¸c ®Þnh  th     tr¸chnhiÖ m   ña    c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  Ò   Êt l ng x d v ch  î   c«ng  ×nh tr cchñ  u    µ  tr   í   ®Ç tv ph¸p luËt.    Doanh nghiÖp  ©y  ùng  ã  Üa  ô  xd c ngh v thùc hiÖn  öa  ÷a      áng  m × nh  ©y  trong thêih¹n b¶o  µnh.   s ch c¸ch h do  g nªn      h §i Ò u    ¹m      ông: 2. Ph vi¸p d C¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  u   tr x d ®Ò ph¶i ® îc c¸c     doanh  nghiÖp  ©y  ùng  x d thùc hiÖn    b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh trong thêih¹n  tr       quy  nh  ¹ Quy  Õ   ®Þ ti  ch nµy. Sè   Òn    ti b¶o  µnh  µ  êih¹n  h v th   b¶o  µnh  îc ghi trong  îp  ng  h ®   h ®å giao  nhËn  Çu  ©y  ¾p  ÷a  ñ  u    vµ  th x l gi ch ®Ç t c¸c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  Ën  x d nh thÇu  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh (sau ®©y  äichung  µdoanh  tr     g  l  nghiÖp  ©y  ùng): xd 1. Quy  Õ   µy    ch n quy  nh  Öc  ®Þ vi b¶o  µnh  ©y  ¾p    h x l c¸c c«ng  ×nh  ã  tr c vèn  u    ®Ç ttrong níc®∙  Õt  óc x©y  ùng, bµn      k th   d   giao c«ng  ×nh ® a  µo  tr   v khai   th¸c, ö  ông  tm ôc    ∙  nh.  d s ®¹   tiªu® ®Þ 2. Quy  Õ   µy  ch n kh«ng  dông  i  íiviÖc  ¸p  ®è v   b¶o  µnh    h c¸c s¶n  È m   ph kh¶o    ÕtkÕ.  s¸t,thi   C¸c doanh nghiÖp kh¶o    ÕtkÕ   ©y  ùng  s¸t,thi   x d ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícchñ  u    µ    tr   ®Ç tv ph¸p luËtvÒ   Êt l ng s¶n  È m,  Õt      ch  î   ph k qu¶  c«ng  t¸cdo  × nh  ùc hiÖn.  m th   3. ViÖc    b¶o  µnh  i  íic¸c lo¹  Ët t   ÕtbÞ   µ s¶n  È m   µng    h ®è v     i   , thi   l   v ph h ho¸ c«ng nghiÖp  îc thùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ña  é   ®Þ c B khoa  äc  h c«ng  nghÖ   µ  v m«i  êng. tr 4. ViÖc    b¶o  µnh  ©y  ¾p    h x l c¸c c«ng  ×nh cã  èn  u    íc ngoµitheo tr   v ®Ç t n       quy  nh  ®Þ riªng. §i Ò u  Thêih¹n  hµnh: 3.    b¶o  Thêi h¹n    b¶o  µnh  ©y  ¾p  îc tÝnh  õ ngµy  h x l ®  t  doanh nghiÖp  ©y  ùng  x d kÕt  óc ho¹t®éng  ©y  ùng,bµn  th     xd   giao c«ng  ×nh cho  ñ  u      tr   ch ®Ç t(hoÆc  êing   sö  ông)cho  n     Õt  êih¹n quy  nh  d   ®Õ khih th     ®Þ sau: ­ Thêih¹n  th¸ng ®èi víi     24       c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   ­ Thêih¹n    tr     ¸n nh A;      18 th¸ng ®èi víic«ng  ×nh thuéc dù    ã m   ­ Thêih¹n  th¸ng ®èi víi      tr     ¸n nh B;      12       c«ng  tr×nh thuéc dù    ã m       ¸n nh C. C¸c  é   B qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ng (giao th«ng,thuû  î  Ç m   á,      l ih , m ® êng  ©y    iÖn  µ  ¹m  Õn  Õ, bu  iÖn, n«ng  ©m  d t¶i® v tr bi th   ®   l nghiÖp) quy  nh     ®Þ
  3. 3 cô  Ó  êih¹n  th th   b¶o  µnh  i  íitõng  ¹  h ®è v   lo ic«ng  ×nh chuyªn ngµnh  éc Bé  tr     thu   qu¶n  ý,nhng  l  kh«ng  îcthÊp  ¬n  êih¹n  ®  h th   b¶o  µnh  ∙  h ® quy  nh  ®Þ trong Quy     chÕ   µy. n §i Ò u    4: Møc  Òn b¶o  µnh: ti   h Møc   Òn  ti b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh ® îctÝnh  tr     b»ng  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m  (%)  ña    Þ thanh  ý hîp  ng  Ën  Çu  ©y  ¾p. Sè   Òn  µy  îc sö  c gi¸tr   l  ®å nh th x l   ti n ®   dông    öa  ÷a      áng  ña  ®Ó s ch c¸c h h c c«ng  ×nh trong thêih¹n  tr      b¶o  µnh  lçi h do    cña  doanh  nghiÖp  ©y  ùng. xd Møc  Òn b¶o  µnh  ©y  ¾p  ti   h x l c«ng  ×nh ® îctÝnh    tr     nh sau: ­ 0,5%    Þ thanh  ýhîp ®ång  ©y  ¾p  i víic«ng  ×nh thuéc dù      gi¸tr   l    x l ®è     tr     ¸n nhã m   A; ­ 1,5%    Þ thanh  ýhîp ®ång  ©y  ¾p  èivíic«ng  ×nh thuéc  ù      gi¸tr   l    x l d   tr   d ¸n nhã m   B; ­ 3%     Þ thanh  ýhîp  ng  ©y  ¾p  i  íic«ng  ×nh  éc  ù      gi¸tr   l  ®å x l ®è v   tr thu d ¸n nhã m   C. Khi c«ng  ×nh  µn  µnh,chñ  u      tr ho th   ®Ç t nghiÖm  thu  a  ® c«ng  ×nh  µo  tr v khaith¸c, ö  ông  × doanh     d s th   nghiÖp  ©y  ùng  öivµo  ©n  µng  ¬i®∙  ë   xd g  Ng h n  m tµikho¶n    giao  Þch    ©y  ¾p  d khi x l c«ng  ×nh  tr kho¶n  Òn  ti b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l theo  møc  quy  nh  ®Þ trªn.Sè   Òn  öi nµy  îc tÝnh      ti g   ®  l∙ theo  i quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  ©n  µng.Trêng  îp doanh  c Ng h   h  nghiÖp  ©y  ùng  ã  ©n  µng    xd c Ng h b¶o l∙nh,doanh    nghiÖp  ©y  ùng  x d chØ   ép  ñ  u    giÊy  n ch ®Ç t b¶o    ña  ©n   l∙nh c Ng hµng  Ò   v kho¶n  Òn b¶o  µnh  ©y  ¾p  ti   h x l c«ng  ×nh theo møc  tr     quy  nh. ®Þ Chñ   u    ® îc sö  ông  è  Òn  ®Ç t  d s ti b¶o  µnh  µy  h n (b»ng  Òn  öi hoÆc   ti g   chøng  õ  t b¶o    ña  ©n   µng)  l∙nh c Ng h trong  èt thêih¹n  su     b¶o  µnh  h cho  ôc   m ®Ých b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh.tr §i Ò u    Öc  µn    Òn b¶o  µnh: 5: Vi ho tr¶ti   h § Õn   êi ®iÓ m   Õt  óc  êi h¹n  th   k th th   b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh  µ   tr m kh«ng  x¶y  h háng  ra  c«ng  ×nh  doanh  tr do  nghiÖp  ©y  ùng  ©y  x d g nªn, chñ    ®Ç u    t ph¶i x¸c nhËn    ©n   µng  µn    ng  ¹n     ®Ó Ng h ho tr¶®ó h cho  doanh  nghiÖp  x©y  ùng  µn  é  è  Òn b¶o  µnh  d to b s ti   h c«ng  ×nh céng  íil∙suÊt theo  êih¹n  tr   v   i   th   göit¹ Ng ©n  µng,hoÆc   µn    Êy b¶o    ña  ©n  µng.H Õt  êih¹n   i   h   ho tr¶gi   l∙nhc Ng h   th   b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh  µ   ñ  u    a    Ën    ©n   µng  tr m ch ®Ç t ch x¸c nh ®Ó Ng h hoµn    Òn  tr¶ti b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l cho  doanh nghiÖp  ©y  ùng  ×  ñ  u   xd th ch ®Ç t chÞu  ¹tvÒ     ¹m  îp ®ång  ph   viph h   giao nhËn  Çu  ©y  ¾p.§ång  êiph¶itr¶l∙   th x l   th        i xuÊt  theo  quy  nh   ña  ©n   µng  ña  è  Òn  ®Þ c Ng h c s ti b¶o  µnh  Ë m       h ch tr¶ cho doanh  nghiÖp  ©y  ùng. xd §i Ò u    ¹itrõtr¸chnhiÖm  hµnh  ©y  ¾p  6. Lo       b¶o  x l c«ng  ×nh: tr Doanh  nghiÖp  ©y  ùng  x d kh«ng ph¶i thùc  Ön    hi tr¸ch nhiÖ m     b¶o  µnh  h x©y  ¾p  l c«ng  ×nh        áng  tr khi c¸c h h c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d trong  êih¹n    th   b¶o hµnh kh«ng  ph¶ilçi ña     c doanh  nghiÖp  ©y  g nªn. Trêng  îp  h trong  êih¹n  th   b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh,m µ   é  Ën, tr   b ph   h¹ng  ôc   m c«ng  ×nh,c«ng  ×nh  chñ  u    vi ph¹m  tr   tr do  ®Ç t   ph¸p  Ët vÒ   ©y  lu   x
  4. 4 dùng  Þ   ¬  b c quan  µ  íccã  Èm  Òn    ông    Ön  nh n   th quy ¸p d c¸c bi ph¸p  éc    ì bu th¸od   th× doanh  nghiÖp  ©y  ùng  x d kh«ng  ã  c tr¸chnhiÖ m     b¶o  µnh  Æc   ï trong h m d    ®ã   ã  Ó  ã    ãtvÒ   ü  Ëtx©y  ùng. c th c sais   k thu   d §i Ò u    êng  îp ph¶ichivîtsè  Òn b¶o  µnh: 7. Tr h        ti   h Trêng  îp söa  ÷a      áng  h  ch c¸c h h c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d trong thêih¹n       b¶o hµnh  lçi ña  do    c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  µ   îtqu¸ sè  Òn b¶o  µnh  ©y  ¾p  xd m v     ti   h xl quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 4  b¶n Quy  Õ   µy  × chñ  u    ã  Òn  a    ¬  ch n th   ®Ç tc quy ® ra c quan  µ   íccã  Èm  Òn      Õt theo ph¸p luËt. Nh n   th quy ®Ó gi¶i quy       C h ¬ n g  II Q u y Ò n, n g h Ü a  v ô  c ñ a t æ  c h ø c giao, h Ë n  th Ç u x © y  l ¾ p v µ   n tr × nh t ù th ù c hi Ö n  b ¶ o  h µ n h §i Ò u    Òn,  Üa  ô  ùchiÖn  hµnh  ©y  ¾p  8: Quy ngh v th   b¶o  x l c«ng  ×nh: tr 1­ Quy Òn,  Üa  ô  ña  ñ  u  :   ngh v c ch ®Ç t a) Yªu  Çu    c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh thùc hiÖn  tr     b¶o  µnh  ©y  h x l¾p  c«ng  ×nh nh  ∙    tr   ® ghitrong hîp ®ång     giao nhËn  Çu  ©y  ¾p.   th x l b) Yªu  Çu    c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  Ën  Çu  ©y  ¾p  xd nh th x l c«ng  ×nh ph¶i tr     tu©n  ñ §iÒu  Ö  th   l qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh do  é  ©y  ùng  l   î   tr   B X d ban  µnh. h c)  ©n   ñ  Tu th c¸c chØ   Én    d khi khai th¸c,sö  ông     d c«ng  ×nh  ña    tr c c¸c doanh  nghiÖp kh¶o    ÕtkÕ   µ  ©y  ¾p  s¸t,thi   v x l c«ng  ×nh. tr d)  êng  îp  ã   háng  Tr h ch nÆng   é  Ën  b ph c«ng  ×nh  tr trong  êih¹n    th   b¶o hµnh  îc phÐp  ùc hiÖn    Ön  ®  th   c¸c bi ph¸p  ï hîp  íikh¶  ph   v   n¨ng  ña  ñ  u     c ch ®Ç t ®Ó   ¹n  Õ   h ch c¸c   háng  h c«ng  ×nh  µ  tr v th«ng  b¸o ngay cho  doanh  nghiÖp  kh¶o    ÕtkÕ,  ©y  ¾p  s¸t,thi   x l c«ng  ×nh biÕttrong thêih¹n  ¾n  Êt ®Ó   ö  tr        ng nh   c nh©n    ü  Ët®Õ n   viªnk thu   xem   Ðt,lËp biªnb¶n    Ën  Ön  x    ghinh bi ph¸p gi¶i    Õt. quy e)  Kh«ng  îc tù ý  ®     thuª m ét    doanh nghiÖp  kh¸c söa  ÷a    áng    ch h h c«ng  tr×nh  cßn trong thêi ¹n   h b¶o  µnh  µ   h m doanh nghiÖp  ©y  ùng  ã tr¸ch x d c   nhiÖ m  b¶o  µnh. Trõ  êng  îp  h   tr h doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ã  xd c tr¸chnhiÖm       b¶o hµnh  kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó cam   Õt  Ò   ù    µ  Õn    öa  ÷a      k v d to¸n v ti ®é s ch c¸c h háng  c«ng  ×nh do  tr   doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ©y    ñ  u    ã  Òn  ö  xd g ra,ch ®Ç tc quy s dông  è  Òn  s ti b¶o  µnh    h ®Ó thuªm ét    doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd kh¸c söa  ÷a    ch c¸c   háng  ña  h c c«ng  ×nh, ®ång  êith«ng  tr   th   b¸o b»ng  v¨n b¶n cho  doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ã  xd c tr¸chnhiÖ m    b¶o  µnh  h c«ng  ×nh. tr g) Trêng  îp thay ® æi  ñ  u    × ngêimíithay thÕ  îp ph¸p ® îcthõa   h    ch ®Ç tth        h       kÕ   c«ng  Öc  vi b¶o  µnh  ña  ñ  u    íc. h c ch ®Ç ttr 2.Quy Òn,  Üa  ô  ña    ngh v c doanh  nghiÖp  ©y  ùng: xd a) Yªu  Çu  ñ  u    ph¶i tu©n  ñ  Òu  Ö  c ch ®Ç t   th §i l qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  tr×nh do  é  ©y  ùng   BX d ban  µnh. h b)  îc quyÒn  õ  èi söa  ÷a  §  t ch   ch c¸c   háng  h c«ng  ×nh  tr kh«ng ph¶i do    m × nh   ©y  g nªn  µ  Õu  ¹ilªn Tæ   v khi n     chøc gi¸m  nh   µ   íc vÒ   Êt îng ®Þ Nh n   ch l   c«ng  ×nh x©y  ùng      Õt. tr   d ®Ó gi¶iquy
  5. 5 c) Cã   Üa  ô  öa  ÷a      áng    ngh v s ch c¸ch h c«ng  ×nh do  × nh  ©y  trong tr   m g nªn    thêih¹n b¶o  µnh.    h d)  èi hîp  íichñ  u    ùc  Ön    Ön  Ph   v  ®Ç t th hi c¸c bi ph¸p  ¹n  Õ       áng  h ch c¸c h h c«ng  ×nh khisö  ông  tr     d khaith¸ctrong thêih¹n b¶o  µnh.        h §i Ò u    ñ  ôc,tr×nh tùthùchiÖn  hµnh  ©y  ¾p  9. Th t        b¶o  x l c«ng  ×nh: tr 1. Khi c«ng  ×nh hoµn  µnh  ∙  îc chñ  u       tr   th ®®  ®Ç t nghiÖ m     a  µo  ö  thu ® v s dông  ×  th doanh  nghiÖp  ©y  ùng  x d ph¶i nép    cho  ñ  u     Êy  ch ®Ç t gi cam   oan ® b¶o  µnh  ã  h c x¸c  Ën  ña  ©n   µng  ∙  öi sè  Òn  nh c Ng h ® g   ti b¶o  µnh h theo    quy ®Þnh  hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  nh b¶o    è  Òn  l∙nhs ti b¶o  µnh  ©y  ¾p  ña  ©n   h x l c Ng hµng. Trong  êih¹n    th   b¶o  µnh  Õu  ã  h n c x¶y  h  áng  ra  h c«ng  ×nh  doanh  tr do  nghiÖp  ©y  ùng  ©y  xd g nªn  × doanh  th   nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶itu bæ,  öa  ÷a     s ch theo  êih¹n  chñ  u    th   do  ®Ç t chØ   nh.  äi  Ý   ®Þ M ph tæn  doanh  do  nghiÖp  ©y  x dùng  ph¶ichÞu. Nh ng  Õu  ù  Öc  îc x¸c ®Þnh  chñ  u    ©y  th×     n s vi ®     do  ®Ç t g ra    chñ  u    Þu    Ý  öa  ÷a  . ®Ç tch chiph s ch ®ã 2. Chñ   u      ®Ç t th«ng b¸o b»ng  v¨n b¶n cho doanh nghiÖp  ©y  ùng  µ  x d v Ng ©n  µng  ¬igöisè  Òn b¶o  µnh  h n     ti   h hoÆc   ©n  µng  Ng h b¶o        Ön  l∙nhkhiph¸thi cã    áng  hh c«ng  ×nh trong thêih¹n b¶o  µnh; tr       h 3. Doanh    nghiÖp  ©y  ùng  x d sau    Ën  îc v¨n  khi nh ®  b¶n  ña  ñ  u  , c ch ®Ç t  ph¶i cö  ©n    ü  Ët ®Õ n     nh viªn k thu   ngay  c«ng  ×nh    ïng  ñ  u    tho¶ tr ®Ó c ch ®Ç t   thuËn thùc hiÖn viÖc kh¶o s¸t Ön tr¹ng,  hi  x¸c ®Þnh  nguyªn nh©n, tr¸ch   nhiÖ m   ña  c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd hoÆc   tho¶ thuËn    ¬    thuªc quan   Ên    tv x¸c ®Þnh  nguyªn nh©n    áng    hh c«ng  ×nh. tr 4. Dù     µ  Õn    öa  ÷a    áng  ña    to¸n v ti ®é s ch h h c c«ng  ×nh ® îc thèng  Êt tr     nh   gi÷a chñ  u    µ    ®Ç tv doanh  nghiÖp  ©y  ùng. Chñ   u    µm  ñ tôc víiNg ©n   xd   ®Ç tl th       hµng    ö  ông  è  Òn b¶o  µnh      Öc  öa  ÷a    áng  ®Ó s d s ti   h chitr¶vi s ch h h c«ng  ×nh tr   cho doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd theo dù    öa  ÷a  ∙  èng  Êt.   to¸ns ch ® th nh 5. Sau    öa  ÷a    khis ch xong      áng  c¸c h h c«ng  ×nh,chñ  u    µ  tr   ®Ç t v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶inghiÖm    Çn  ∙  öa  ÷a.   thu ph ® s ch 6. Qu¸  ×nh thùc hiÖn    tr     b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh ph¶i® îclËp thµnh  tr       hå  ¬,bao  å m: s  g ­ B¶n  îp  ng  h ®å giao  Ën  Çu  ©y  ¾p  ÷a  ñ  u    vµ  nh th x l gi ch ®Ç t doanh  nghiÖp  ©y  ùng  Ën  Çu  ©y  ¾p  xd nh th x l c«ng  ×nh (b¶n  tr   sao). ­ B¶n  x¸c  Ën  ña  ©n   µng  Ò   è  Òn  nh c Ng h v s ti b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  tr×nh  ña  c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ∙  ép  ,  öi vµo  ©n   µng, hoÆc   x d ®n ®ñ g   Ng h   giÊy b¶o    ña  ©n  µng.   l∙nhc Ng h ­ B¶n  Õt  Ën    k lu gi¸m  nh  Êt l ng vÒ       áng  ®Þ ch  î   c¸c h h c«ng  ×nh trong thêi tr      h¹n b¶o  µnh  ña  chøc  h c tæ  Gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ®Þ Nh n   ch  î   tr   dùng  Õu  ã). (n c ­ B¶n nghiÖm  thu  Çn  ∙  öa  ÷a  ph ® s ch c¸c   háng  h c«ng  ×nh  ña  ñ  tr c ch ®Ç u    íi tv  doanh  nghiÖp  ©y  ùng. xd Hå   ¬  îclËp  µnh  bé  µ  îcl tr÷t¹  s ®   th 3  v ®  u    i doanh nghiÖp  ©y  ùng,Chñ  xd   ®Ç u  ,Ng ©n  µng  ¬iqu¶n  ýsè  Òn b¶o  µnh  t  h n  l   ti   h hoÆc   b¶o l∙nh.  
  6. 6 §i Ò u    ö  ýtranhchÊp: 10. X l     Trêng  îp  h tranh  Êp  Ò   Öc  ch v vi x¸c  nh   ®Þ nguyªn  ©n    háng  nh h c«ng  tr×nh,c¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn  ö  ýlµ: Nh n   th quy x l   ­§èivíi      c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   do  é  ©y  ùng    Õt; tr     ¸n nh A  B X d gi¶iquy ­§èivíi      c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C   Së  ©y  ùng    Õt. tr     ¸n nh B,  do  X d gi¶iquy §i Ò u    11. Tr¸ch nhiÖm   ña    c doanh nghiÖp  ©y  ùng    Õt  êih¹n  xd khih th   b¶o  µnh  h c«ng  ×nh. tr Trêng  îp h Õt  ¹n  h  h b¶o  µnh  h c«ng  ×nh míiph¸tsinh sù  è  viÖc  ©y  tr         c do  x l¾p  ã    ¹m  ínvÒ   ü  Ët,lµm  c sai ph l   k thu   gi¶m  ót nghiªm  äng  Êt l ng  s  tr ch  î c«ng  tr×nh hoÆc   ©y   háng  g h nÆng,  Ëp  æ   é   Ën  s ® b ph c«ng  ×nh  ×  tr th doanh  nghiÖp  ©y  ùng  Én  xd v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ëttheo    tr   lu   quy  nh  ¹ ®Þ ti   ®iÓ m   ®iÒu  vµ  iÓ m   §iÒu  cña  Òu  Ö  2  33  ® 2  57  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Òu  12. §i kho¶n    µnh: thih 1. Quy  Õ   µy    ch n thay thÕ    Quy  Õ   ch b¶o  µnh  h c«ng  ×nh ban  µnh  Ìm  tr   h k theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 535/BXD­GD   µy  ng 14/12/1994  ña  é   ëng  é   ©y   c B tr BX dùng. 2.Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy    ch n c hi l   t   ban  µnh. h
Đồng bộ tài khoản