Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc quy định mức kinh phí mua sách lý luận, chính trị của hệ thống thư viện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   b é   t r ë n g   B é   V ¨ n   h ã a   ­   T h « n g   t i n   S è   5 0 / 2 0 0 3 / Q § ­ B V H T T  ngµy 22 th¸ng 8  n¨m 2003 VÒ viÖc quy ®Þnh møc kinh phÝ  mua s¸ch lý luËn, chÝnh trÞ cña hÖ thèng th viÖn bé trëng Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin  ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   63/2003/N§­CP   ngµy   16/6/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé V¨n hãa­ Th«ng tin; ­ C¨n cø ChØ thÞ  sè  20­CT/TW ngµy 27/1/2003 cña Ban   BÝ th Trung ¬ng §¶ng vÒ n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng   t¸c   xuÊt   b¶n,   ph¸t   hµnh   s¸ch   lý   luËn,   chÝnh   trÞ   trong   t×nh h×nh míi; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Côc trëng Côc XuÊt b¶n, Vô  trëng   Vô Th viÖn vµ Vô trëng Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy ®Þnh  møc kinh phÝ  mua s¸ch lý  luËn, chÝnh trÞ  cña hÖ  thèng th  viÖn”. §i Ò u   2.  Quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y cña Bé V¨n hãa­ Th«ng tin tr¸i víi quy ®Þnh nµy ®Òu bÞ b∙i bá. §i Ò u   3.   C¸c   «ng   (bµ)   Ch¸nh   V¨n   phßng   Bé,   Ch¸nh  Thanh   tra   Bé,   Côc   trëng   Côc   XuÊt   b¶n,   Vô   trëng   Vô   Th  viÖn, Vô  trëng Vô  KÕ  ho¹ch ­ Tµi chÝnh, Gi¸m  ®èc c¸c th  viÖn   vµ   c¸c   tæ   chøc   cã   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Q uy  ®Þ nh Møc kinh phÝ mua s¸ch lý luËn, chÝnh trÞ  cña hÖ thèng Th viÖn (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh   sè:...................../2003/Q§­BVHTT  ngµy......... th¸ng........ n¨m 2003 cña Bé trëng Bé V¨n   hãa ­ Th«ng tin) §i Ò u   1:   V¨n   b¶n   nµy   quy   ®Þnh   møc   kinh   phÝ   tèi  thiÓu   hµng   n¨m   ®Ó   mua   s¸ch   lý   luËn,   chÝnh   trÞ   cña   hÖ  thèng th viÖn, trung t©m th«ng tin ­ th viÖn (sau ®©y gäi  chung lµ th viÖn) do Nhµ níc cÊp kinh phÝ ho¹t ®éng. §i Ò u   2:  Møc kinh phÝ quy ®Þnh ®Ó mua s¸ch lý luËn,  chÝnh  trÞ   ®èi  víi  c¸c  hÖ  thèng  th  viÖn  trong  toµn quèc  nh sau: a)   §èi   víi   hÖ   thèng   th  viÖn   c«ng   céng,   th  viÖn   ®a  ngµnh,   th  viÖn   chuyªn   ngµnh   ph¶i  dµnh   tèi   thiÓu   10%   sè   kinh   phÝ   mua   s¸ch,   b¸o   hµng   n¨m   ®Ó   mua   s¸ch   lý   luËn,  chÝnh trÞ. b) §èi víi hÖ thèng th viÖn chuyªn ngµnh thuéc c¸c c¬  quan, tæ chøc chÝnh trÞ  ph¶i dµnh tèi thiÓu 70% sè  kinh  phÝ   mua   s¸ch,   b¸o   hµng   n¨m   ®Ó   mua   s¸ch   lý   luËn,   chÝnh  trÞ. c)  HÖ  thèng  th  viÖn  thuéc  lùc lîng vò   trang  c¨n cø  quy   ®Þnh   nµy   ®Ó   thùc   hiÖn.   NÕu   xÐt   thÊy   cÇn   ph¶i   ®iÒu  chØnh cho phï  hîp  víi yªu cÇu  thùc tÕ  th×  b¸o c¸o, xin   ý kiÕn chØ ®¹o cña Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an. §i Ò u   3:   §èi   víi   th  viÖn   c«ng   céng,   th  viÖn   ®a  ngµnh, th  viÖn chuyªn ngµnh, ngoµi viÖc phôc vô  tèt nhu  cÇu   ®äc   s¸ch   lý   luËn,   chÝnh   trÞ   t¹i   chç   cßn   cã   tr¸ch  nhiÖm lu©n chuyÓn lo¹i s¸ch nµy xuèng th viÖn, phßng  ®äc  ë c¬ së. §ång thêi t¨ng cêng tuyªn truyÒn, phæ biÕn  réng  r∙i díi mäi h×nh thøc ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ nguån s¸ch  nµy. §i Ò u   4:  Cïng víi kinh phÝ ®îc quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n  nµy, c¸c hÖ  thèng  th  viÖn trong  toµn  quèc cÇn ph¸t huy  kh¶ n¨ng nguån tù  c©n  ®èi cña  ®¬n vÞ  vµ  khai th¸c triÖt  ®Ó   c¸c   nguån   kinh   phÝ   kh¸c   ®Ó   hç   trî   cho   kinh   phÝ   mua  s¸ch lý  luËn, chÝnh trÞ; b¶o  ®¶m phôc vô  tèt nhu cÇu  ®äc 
  3. 3 lo¹i   s¸ch   nµy,   tr¸nh   sö   dông   sai   môc   ®Ých,   g©y   thÊt  tho¸t, kÐm hiÖu qu¶. §i Ò u   5:   Côc   XuÊt   b¶n   phèi   hîp   víi   l∙nh   ®¹o   c¬  quan chñ  qu¶n vµ  c¸c nhµ  xuÊt b¶n, c¬  së  ph¸t hµnh s¸ch  lý  luËn, chÝnh trÞ, Ph©n viÖn B¸o chÝ tuyªn truyÒn thuéc  Häc viÖn ChÝnh trÞ  Quèc gia Hå  ChÝ  Minh, §¹i häc V¨n hãa  Hµ  Néi vµ  trêng Cao  ®¼ng V¨n hãa thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  ®¸nh gi¸ sè  lîng, chÊt lîng  ®éi ngò  c¸n bé  lµm c«ng t¸c  xuÊt b¶n, ph¸t hµnh s¸ch lý  luËn, chÝnh trÞ  hiÖn t¹i, cã  kÕ  ho¹ch  ®µo t¹o l¹i, båi dìng tr×nh  ®é  mäi mÆt  ®Ó  c¸c  c¸n bé  biªn tËp vµ  ph¸t hµnh cã  thÓ   ®¸p øng yªu cÇu n©ng   cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c xuÊt b¶n, ph¸t hµnh s¸ch   lý luËn, chÝnh trÞ trong t×nh h×nh míi. §i Ò u   6:  Vô Th viÖn chñ tr×, phèi hîp víi Thanh tra  Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin vµ Thanh tra c¸c Së V¨n hãa ­Th«ng   tin   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   kiÓm   tra  thùc hiÖn Quy  ®Þnh nµy vµ   ®Þnh kú  hµng n¨m b¸o c¸o kÕt  qu¶ vÒ Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin ®Ó Bé tæng hîp tr×nh Ban BÝ  th Trung ¬ng §¶ng. §i Ò u   7:   C¸c hÖ  thèng th  viÖn triÓn khai thùc hiÖn  Quy  ®Þnh nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  g×  víng  m¾c b¸o c¸o vÒ  Vô  Th viÖn  ®Ó  nghiªn cøu tr×nh Bé  V¨n hãa   ­ Th«ng tin xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản