Quyết định 501-BXD/VKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
97
lượt xem
9
download

Quyết định 501-BXD/VKT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 501-BXD/VKT của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư, xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 501-BXD/VKT của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA   uy Õ t  Þ nh Q ®  c ñ a B é  tr n g  B é  x © y  d ù n g  s è  501/BX D/V K T   ë n g µ y  18 th¸ng 9 n¨ m  1996   Ò   Ö c  V vi ban   µ n h   h quy   Þ n h ®   Ò  v chi  h Ý   È m   Þ n h   µ     Ê n   Ç u   , x © y   ù n g p th ® v tv ® t  d B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  5­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ò   Ö m  ô  Òn  ¹n vµ  v nhi v quy h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña    é, c¬  l  n  c¸cB   quan  ngang  é. B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  3­ ng 4­ 1994  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh chøc n¨ng  Ö m  ô  Òn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng. nhi v quy h v c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 42/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban   hµnh  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d ­Theo    Þ  ña  Ön  ëng  Ön    ®Ò ngh c Vi tr Vi Kinh  Õ  ©y  ùng, tx d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n  quy  nh  Ò     ®Þ v chi phÝ  Èm  nh  µ   Ên  u  ,x©y  ùng  th ®Þ v tv ®Ç t  d thay thÕ    cho  "Quy  nh    Ý   ®Þ chiph t vÊn  ©y  ùng" ban  µnh  xd   h theo Quy Õt  nh  è  BXD/VKT  µy  6­ ®Þ s 21­ ng 10­ 1995  cña  é  ©y  ùng. BX d §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  èng  Êt trongc¶  ­ 2. Quy ®Þ n c hi l     th nh    n íckÓ   õngµy  10­   t  01­ 1996. §i Ò u 3. C¸c  é,  ¬  B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm       tæ chøc    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Þ nh ® C hi p h Ý  th È m  ® Þ n h  v µ  t v Ê n  ® Ç u  t,  © y  d ù n g x (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 501­BXD/VKT  µy  9­ ng 18­ 1996  cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr BX d PhÇn  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1­ Chi  Ý   ph cho  c«ng  Öc  Èm   nh  µ   Ên  u  , x©y  ùng  vi th ®Þ v tv ®Ç t  d (sau  ®©y   äit¾t lµ c«ng  Öc  Èm  nh  µ   Ên) quy  nh  g      vi th ®Þ v tv   ®Þ trong v¨n b¶n  µy     n ® îctÝnh    trong tæng  ù    µ  µmøc    èi®a    ùc hiÖn      d to¸nv l   chit   ®Ó th   c¸cc«ng  Öc  vi nµy.Riªng ®èi víi   Ý   Ên  µc¨n cø    Ðt thÇu  Ón  än   Ên.Chñ          ph tv l     ®Ó x   chi tuy ch tv   ®Ç u    chÞu  t tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý,sö  ông      l  d ®Ó chi cho    c¸c c«ng  Öc  Èm   vi th ®Þnh  µ   Ên  u  ,x©y  ùng  v tv ®Ç t  d theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 2­  äi  i îng  ö  ông  èn  µ   íc chicho  M ®è t s d v Nh n     c«ng    Èm   nh  µ    t¸cth ®Þ vt vÊn  u   ®Ò ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti v¨n  b¶n  µy. Riªng  n  quy  nh  Ò   ®Þ v chiphÝ  Èm  nh  c¸o nghiªncøu    th ®Þ b¸o      kh¶  , Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët thi th ®Þ thi   k thu   cã    Þ ¸p  ông  ®èi  íic¸c dù  ®Ç u     gi¸tr   d c¶  v     ¸n  t b»ng  èn  ña    µnh  Çn  v c c¸c th ph kinh tÕ    kh¸c,nhng  èi®a     t   b»ng  70%  møc  quy  nh  ®Þ trong v¨n    b¶n. Chi  Ý     ph cho  Èm  nh  µ   Ên  i víi   ù    u    th ®Þ v tv ®è     d ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  ícngoµicã  c¸c ngu v n     quy  nh  ®Þ riªng. 3­ Trong v¨n b¶n  µy  n quy  nh     Ý   ®Þ chi ph cho  ét  è  m s c«ng  Öc  Èm   vi th ®Þnh  µ   Ên  v tv sau: 3.1­LËp        b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  .   ti   thi 3.2­LËp        b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶  . thi 3.3­ThÈ m   nh        ®Þ b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶  . thi 3.4­ThÈ m   nh  ÕtkÕ   ü  Ët.   ®Þ thi   k thu 3.5­ThÈ m   nh    ®Þ tæng  ù  d to¸n. 3.6­LËp  å  ¬  êi  Çu  µ  ©n  Ých  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p.   h s m th v ph t ® gi¸h s d th x l 3.7­ ThÈ m   nh  å  ¬  êi  Çu, tiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu,   ®Þ h s m th     ® gi¸h s d th   danh s¸ch  ù  Çu  µ  Õt  d th v k qu¶  u   Çu  ©y  ¾p  ®Ê th x l (sau  y   äit¾t lµ thÈm   ®© g       ®Þnh  å  ¬  µ  Õt  h s v k qu¶  u   Çu  ©y  ¾p). ®Ç th x l 3.8­ LËp  å  ¬  êi  Çu  µ  ©n  Ých  ¸nh    å  ¬  ù  Çu    h s m th v ph t ® gi¸h s d th mua   s ¾ m   ËttthiÕtbÞ. v      3.9­ ThÈ m   nh  å  ¬  êi  Çu, tiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu,   ®Þ h s m th     ® gi¸h s d th   danh s¸ch  ù  Çu  µ  Õt  d th v k qu¶  u   Çu  ®Ê th mua   ¾ m   Ët t thiÕtbÞ   s v      (sau  y   ®© gäit¾tlµthÈm  nh  å  ¬  µ  Õt       ®Þ h s v k qu¶  u  Çu  ®Ê th mua  ¾ m   ËttthiÕtbÞ). s v      3.10­Gi¸m        s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ. xd vl ® thi   Chi phÝ    cho    c¸c c«ng  Öc   Ên  vi tv kh¸c nh:kh¶o    ÕtkÕ,     s¸t,thi   qu¶n  ýdù  l  ¸n,tvÊn  Ò      v ph¸p  Ëtx©y  ùng  µ  îp ®ång  lu   d vh  kinh tÕ,lËp  n        ®¬ gi¸c«ng  ×nhtr   ®èi víi    c«ng  ×nh ® îclËp ®¬n    tr       gi¸riªng,  v.v.   .theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ    .   ®Þ ti  9  10 cña    v¨n b¶n  µy. n
 3. 3 Trêng  îp  Çn  Õtph¶i thuª tæ  hc thi       chøc, chuyªn    gia  íc ngoµi th×  n    ph¶i   tu©n  ñ theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. th      ®Þ hi h c Nh n 4­ Néi dung       c¸cc«ng  Öc  Èm  nh  µ   Ên  t¹ ®iÓ m   ph¶itheo  vi th ®Þ v tv nªu  i   3    ®óng    c¸cquy  nh  ®Þ sau: ­ §èivíi         c«ng  Öc        ©n  c¸c vi 3.1;3.2;3.3;tu theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng  Én  Ò   Ëp,thÈm  nh  ù  ®Ç u    µ  Õt K ho v§ t "H d vl  ®Þ d ¸n  t v quy   ®Þnh  u  ". ®Ç t ­ §èivíi         c«ng  Öc      ©n  c¸c vi 3.4;3.5;tu theo  quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v "Quy  chÕ   Ëp,thÈm   nh  µ  Ðt  Öt  ÕtkÕ   l  ®Þ v x duy thi   c«ng  ×nh x©y  ùng" vµ  íng tr   d   "H   dÉn  Öc  Ëp  µ  vi l v qu¶n  ýgi¸x©y  ùng  l    d c«ng  ×nh thuéc c¸c dù    u  " cña  tr       ¸n ®Ç t   Bé  ©y  ùng; X d ­ §èivíic¸c c«ng  Öc          ©n         vi 3.6;3.7;3.8;3.9 tu theo quy  nh  ®Þ trong Quy     chÕ   u  Çu  ®Ê th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   Õt sè  quy   43/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  ña  c ChÝnh  ñ; ph ­  Riªng  i  íic¸c c«ng  Öc  ®è v     vi gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   x d vl ® thiÕtbÞ     (3.10)th× néidung  µ    Çu  ña      v yªu c c c«ng  Öc  µy  µ:theo  âi,kiÓm   vi n l   d  tra,x¸c ®Þnh  èi l ng  µ  Êt l ng       kh  î v ch  î c¸c c«ng  Öc  vi trong  qu¸  ×nh    tr thic«ng  c«ng  ×nh ®Ó   ¶m   tr   ® b¶o c«ng  ×nh ® îcthi tr       c«ng theo ®óng  å  ¬  ÕtkÕ   ü    h s thi   k thuËt® îcduyÖt  µ     v theo  ng    ®ó c¸cquy  ×nh,quy  ¹m  ü  ËthiÖn  µnh    tr   ph k thu   h ¸p dông  i  íilo¹  ®è v   i c«ng  ×nh ¬ng  tr t øng; thùc hiÖn  Öc      vi nghiªm  tõng  Çn   thu  ph trong qu¸ tr×nh x©y  ¾p       l c«ng  ×nh vµ  tr   nghiÖ m      µn  µnh  thu khiho th c«ng  ×nh tr   (theo  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý chÊt l ng  l   î c«ng  ×nh  ©y  ùng  Bé   ©y  ùng    tr x d do  X d ban hµnh).Tæ     chøc  µo  ùc hiÖn  n th   c«ng  Öc  µy  ×  vi n th ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Ò     v viÖc    ®ã theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     5­ Qu¶n  ýsö  ông    Ý   È m   nh   µ   Ên   l  d chi ph th ®Þ v tv a)  èi víic«ng  Öc  Ëp  §   vi l b¸o  nghiªncøu  Òn  c¸o    ti kh¶  , thi kh¶  , Ëp  å  thi lh s¬  êi  Çu  µ  ©n  Ých  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ©y  ¾p, mua   ¾ m   Ët t m th v ph t ® gi¸h s d th x l   s v    thiÕtbÞ,    gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   ÕtbÞ   tæ  x d vl ® thi   do  chøc   Ên  tv thùc hiÖn,th× tæ        chøc   Ên  tv ph¶ilËp dù      Ý  ùc hiÖn      to¸nchiph th   c«ng  Öc    vi do tæ chøc  µy  ¶m   Ën  öitrong hå  ¬  ù  Çu    ñ  u    ã    xÐt n® nh g     s d th ®Ó ch ®Ç tc c¨n cø    chän  Çu   vÊn  µ  ý  îp  ng  ùc  Ön  th t v k h ®å th hi c«ng  Öc. Gi¸ ®Ó   ý  Õt  îp  vi     kk h ®ång  kh«ng  îcvîtmøc    Ý  ®   chiph quy  nh  ¹ v¨n b¶n  µy. ®Þ t    i n b) §èivíi      c«ng  Ö   Èm  nh  c¸o nghiªncøu  ngh th ®Þ b¸o      kh¶  ; Èm  nh   thi  th ®Þ thiÕtkÕ   ü  Ët;thÈm   nh    k thu   ®Þ tæng  ù  d to¸n;thÈm   nh  å  ¬  µ  Õt      ®Þ h s v k qu¶ ®Êu   Çu  ©y  ¾p, thÈm  nh  å  ¬  µ  Õt  th x l   ®Þ h s v k qu¶  u   Çu  ®Ê th mua   ¾ m   Ët t s v  thiÕtbÞ:   ­ C¸c c«ng  Öc  Èm   nh   vi th ®Þ nªu    u   c¸c  ¬  trªn ®Ò do  c quan  chøc n¨ng  (chuyªnm«n)  ùc hiÖn  ã  Ó  ö  ông  chøc   Ên,chuyªn gia ë  Ünh  ùc    th   c th s d tæ  tv      l v cÇn  Õt,nh  thi   quy  nh  ¹  Òu  ®iÓ m   vµ  Òu  cña  Òu  Ö  ®Þ ti§i 16  3  §i 27  §i l qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  cña  Ýnh  ñ; c¸c §iÒu  vµ  cña  Ch ph     42  43  Quy  Õ   u   Çu  ch ®Ê th ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 43/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  ña  Ýnh  ñ  µ  ¹  iÓ m     c Ch ph v t i® 2 m ôc     ña  XII c Th«ng   Liªn Bé   ©y   ùng  Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ­  é   µi t  X d ­  K ho v§ tB T  chÝnh  íng  Én    µnh  Òu  Ö  h d thih §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh    ®Þ 42/CP  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph ­C¬     quan chøc n¨ng  theo quy  nh    ®Þ ph¶ilËp dù      Ý  Çn      to¸nchiph ph c«ng  viÖc  ñ  ×thùc hiÖn  ù    Ëp theo  íng dÉn  ¹ phô  ôckÌm  ch tr     (d to¸nl   h  t  i l  theo      v¨n b¶n
 4. 4 nµy),®ång  êithèng  Êt  íi®Ç u    lùa  än  chøc   vÊn  Õu  ã  ö    th   nh v   t ch tæ  t (n cs dông) cã      ®ñ kh¶  n¨ng    ùc hiÖn  Öc  Èm    Çn  ®Ó th   vi th traph c«ng  Öc  Çn  vi c ph¶i   thÈm    tratheo  cÇu  ña  ¬  yªu  c c quan  chøc  n¨ng.Tæng    Ý    chiph cho  Öc  Èm   vi th ®Þnh  ña  ¬  c c quan  chøc n¨ng  µ  Èm    ña  chøc   Ên  v th trac tæ  t v kh«ng  îtmøc   v  quy  nh  ¹ phÇn    ña    ®Þ t i IIc v¨n b¶n  µy. n ­  ù   D to¸n do  ¬    c quan  chøc  n¨ng  Ëp  öi chñ  u    ®Ó   ×nh  Êp  ã  l g  ®Ç t tr c c thÈm  Òn    Öt  ¬ quan    Öt  ù    ÕtkÕ   ü  Ët,tæng  ù  quy phª duy (c   phª duy d ¸n,thi   k thu   d to¸n,kÕt    qu¶  u   Çu.. )Riªng  ù      Ý   Èm  nh  ®Ê th .  . d to¸nchiph th ®Þ b¸o    c¸o nghiªn  cøu  kh¶  ; Èm  nh  å  ¬  µ  Õt  thi th ®Þ h s v k qu¶  u   Çu  ©y  ¾p,mua   ¾ m   Ët ®Ê th x l   s v  tthiÕtbÞ   éc    ù  nhã m   do  ñ íng Bé       thu c¸c d ¸n  A  Th t   Qu¶n  ýngµnh l  hoÆc   ñ   Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, hoÆc   ñ ­ ¬  Th t íng  ¬  c quan  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt.Chñ   u    ã  duy   ®Ç t c tr¸chnhiÖ m     chuyÓn  kinh phÝ    theo dù    îcduyÖt cho  ¬    to¸n®     c quan  chøc n¨ng  ùc hiÖn  Çn  Öc  th   ph vi ®¶m   Ën. ­ C¬   nh     quan  chøc n¨ng  ph¶ih¹ch      to¸ntheo  âiriªngvÒ         d    thu chicho c¸c c«ng  Öc  Èm   nh    vi th ®Þ theo  Õ     Õ   ch ®é k to¸n m µ   ¬    c quan  ang  dông; ® ¸p    ®ång  êiquyÕt      Ý  ∙  ö  ông  íichñ  u    µ  Þu  ù  Óm     th   to¸nchiph ® s d v  ®Ç t v ch s ki tra, gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan  µi Ýnh  ã  Èm  Òn. t ch c th quy c) Trêng  îp chñ  u      h  ®Ç thoÆc   Ban Qu¶n  ýdù    ã    l   ¸n c ®ñ n¨ng  ùcvµ  îc l  ®   c¬ quan  Êp    ùc tiÕp  c trªntr   cho  Ðp  ù tæ  ph t   chøc  ùc  Ön  th hi c«ng  Öc    Ên  vi t v nµo  ;  ×  ñ  u    ®ã th ch ®Ç t hoÆc   Ban  Qu¶n  ýdù  ® îc hëng    Ý     ùc l   ¸n    chiph ®Ó th   hiÖn  Öc  µy  vi n theo  ù  d to¸n lËp  µ  îc c¬    v ®   quan  Êp    c trªnphª  Öt  ng  èi duy nh t   ®a  kh«ng  ính¬n  l  70%  møc     Ý   i  íic«ng  Öc   vÊn ¬ng  chi ph ®è v   vi t t øng    quy ®Þnh  ¹ v¨n b¶n  µy. t    i n d) Néi dung    Ý     chiph cho   c¸cc«ng  Öc   Ên  tæ  vi tv do  chøc   Ên  ùc hiÖn  tv th   (gåm  viÖc  Óm    c¶  ki tra)bao  å m:    Ý  ©n  g chiph nh c«ng,vËtliÖu,m¸y  ãc  Õt      m thi   bÞ, chiphÝ     qu¶n  ý,   µ  Õ  l   i thu theo quy  nh  Ön  µnh. l∙v   ®Þ hi h 6­ §èivíic«ng  ×nh ® îcphÐp  µnh  Ëp  éi ®ång       tr     th lH  nghiÖm     µ   íc thu Nh n   ®Ó   nghiÖm   thu c«ng  ×nh:th× c¬  tr     quan  êng  ùccña  éi ®ång  th tr   H  nghiÖm    thu Nhµ   íc lËp  ù  n  d to¸n chi phÝ      cho  Öc  µy  öi chñ  u       ×nh  Êp  ã  vi n g   ®Ç t ®Ó tr c c thÈm   Òn  quy phª  Öt.ViÖc  duy   qu¶n  ývµ  ö  ông    Ý     ña  éi ®ång  l  s d c¸c ph chic H   nghiÖ m   Nhµ   íc thùc hiÖn    thu  n    nh quy  nh  ¹  iÓ m     ôc  cña  b¶n  ®Þ ti ® 5, m b  v¨n  nµy. 7­ Chi phÝ       chicho    c¸cc«ng  Öc  Èm  nh  µ   Ên  ãit¹ ®iÓ m   trªn vi th ®Þ v tv n     i 3    ®©y   îc quy  nh   ¹  Çn    ña  ®  ®Þ t iph IIc v¨n  b¶n  µy; c¸c  n  møc     Ý   îc quy  chi ph ®   ®Þnh  theo  ã m,  nh quy    m« c«ng  ×nh vµ  Ýnh  tr   t b»ng  û lÖ    ï hîp víi     t   % ph       gi¸ c¸c trÞsau:   ­ Chi phÝ  Ëp b¸o       l   c¸o nghiªncøu  Òn kh¶      ti   thi(3.1): Ýnh   t theo  ûlÖ      t   % gi¸ trÞx©y  ¾p  µ  ÕtbÞ    l v thi   c«ng  ×nh trongb¸o    Òn kh¶    îcduyÖt; tr     c¸o ti   thi   ® ­Chi phÝ  Ëp b¸o c¸o nghiªncøu     l       kh¶    thi(3.2); Èm  nh  c¸o nghiªn  th ®Þ b¸o      cøu kh¶    thi(3.3);tÝnh    theo  û lÖ      Þ x©y  ¾p  µ  ÕtbÞ   t   % gi¸tr   l v thi   c«ng  ×nh  tr trongb¸o      c¸o kh¶    îcduyÖt. thi   ® ­ Chi phÝ     cho    c¸c c«ng  Öc:ThÈ m   nh  ÕtkÕ   ü  Ët(3.4); Èm   vi   ®Þ thi   k thu     th ®Þnh  tæng  ù    d to¸n(3.5); Ëp hå  ¬  êi  Çu  µ  ©n  Ých,®¸nh    å  ¬  ù      s m th v ph l t   gi¸h s d thÇu  ©y  ¾p  x l (3.6); Èm   nh  å  ¬  µ  Õt   th ®Þ h s v k qu¶  u   Çu  ©y  ¾p  ®Ê th x l (3.7);   gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ   xd vl ® thi   (3.10); Ýnh   t theo  û lÖ      t   % so víi   Þx©y  ¾p    tr   gi¸ l trong tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh ® îcduyÖt; tr    
 5. 5 ­ Chi phÝ  Ëp hå  ¬  êi  Çu  µ  ©n  Ých  ¸nh    å  ¬  ù  Çu     l   s m th v ph t ® gi¸h s d th mua   s ¾ m   ÕtbÞ   thi   (3.8); Èm  nh  å  ¬  µ  Õt   th ®Þ h s v k qu¶  u   Çu  ®Ê th mua   ¾ m   Ët t s v    thiÕtbÞ     (3.9);tÝnh    theo  û lÖ    víigi¸trÞ vËt t thiÕtbÞ   t   % so              trong tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh ® îcduyÖt.   tr     Khix¸c®Þnh      Ý  Èm  nh  µ   Ên,n Õu  a  ã      Þ® ­    c¸cchiph th ®Þ v tv   ch c c¸cgi¸tr   îc duyÖt  ãi trªnth×  ñ  u     µ      n    ch ®Ç t v c¸c bªn  tho¶  Ën    Þ t¹m  Ýnh    thu gi¸tr   t cho ®Õ n     ã    Þ ® îcduyÖt  ×    Ý  Èm  nh  µ   Ên  îcx¸c ®Þnh   khic gi¸tr     th chiph th ®Þ v tv ®     chÝnh  thøc theo    Þ ® îcduyÖt  µy.Trong  êigian cha    nh  îcchi gi¸tr     n  th     x¸c ®Þ ®   phÝ   Ýnh  ch thøc  ×  ñ  u    th ch ®Ç t chØ   îc phÐp  ¹m  ®  t øng    Ý   chiph cho      c¸c bªn thùc hiÖn  èi a    t   b»ng  ® 80%     Þt¹m  Ýnh.Riªng ®èi víi gi¸tr   t        c«ng  Öc   Ên  ùc vi tv th   hiÖn  u  Çu  Ón  än   Ên  × chiphÝ  ®Ê th tuy ch tv th     cho c«ng     Ên  µy  îcthùc t¸ctv n ®     hiÖn theo gi¸trÞtróngthÇu.       8­    Çn    nh    Ý   Èm   nh  µ    Ên  Khi c x¸c ®Þ chiph th ®Þ v t v trong kho¶n  møc     2  quy  nh  ¹ c¸cbiÓu    Çn    ña    ®Þ t    i ë ph IIc v¨n b¶n  µy  × dïng ph¬ng  n th     ph¸p néisuy.    9­  êng  îp  Tr h kh«ng  Ën  ông  îc quy  nh  vd ®  ®Þ trong v¨n    b¶n  µy      n ®Ó x¸c ®Þnh    Ý   Èm  nh,   Ên  chiph th ®Þ tv cho  ét  m c«ng  Öc  µo  ,  ×  ¬  vi n ®ã th c quan  ã c yªu cÇu  Çn  µm      c l v¨n b¶n  öiBé  ©y  ùng    èng  Êt c¸ch gi¶i g  X d ®Ó th nh       Õt. quy 10­ Chi phÝ  i víi      ®è     c«ng  Öc   Ên  ©y  ùng  : c¸c vi tv x d nh ­ Chi phÝ     kh¶o    ©y  ùng:TÝnh  s¸tx d   theo  quy  nh  ®Þ trong tËp:®Þnh     møc   dù to¸n kh¶o    ©y  ùng  Ìm    s¸tx d k theo Quy Õt  nh  ®Þ 177­BXD/VKT  µy  7­ ng 17­ 1995  ña  c Th«ng   sè  BXD/VKT   µy  7­ t 22­ ng 17­ 1995  íng  Én  Öc  Ëp  µ  h d vi l v qu¶n  ýgi¸kh¶o    ©y  ùng  ña  é  ©y  ùng. l    s¸tx d c BX d ­ Chi  Ý   ÕtkÕ     ph thi   c«ng  ×nh:tÝnh  tr   theo  quy  nh  ®Þ trong tËp    Õt   gi¸thi   kÕ  c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  ã  ®Þ s 179­BXD/VKT  µy  ng 17­ 1995  ña  é  ©y  ùng. 7­ c BX d ­ Chi phÝ     qu¶n  ýdù    Ýnh  l   ¸n:T theo Th«ng   è  BXD/VKT  µy  6­ ts 18­ ng 10­ 1995  ña  é  ©y  ùng  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn    ×nh  c BX d h  vi th   c¸ch thøc tæ    chøc  qu¶n  lýdù    u    µ  ©y  ùng.   ¸n ®Ç tv x d 11­ C¸c    c«ng  Öc   Ên  u  , x©y  ùng  a  vi t v ®Ç t  d ch quy  nh    Ý   ®Þ chiph trong  v¨n b¶n  µy  å m:   ng ­T  Ên  Ò     v v ph¸p luËtx©y  ùng  µ  îp ®ång     d vh  kinhtÕ;   ­LËp  n      ®¬ gi¸c«ng  ×nh ®èi víi tr       c«ng  ×nh ® îclËp ®¬n    tr       gi¸riªng; ­KiÓ m   nh  Êtl ng x©y  ùng    ®Þ ch  î   d c«ng  ×nh x©y  ùng; tr   d ­ §¸nh    µis¶n, thiÕtbÞ   µ s¶n  È m   ©y  ùng      gi¸t       l  ph x d ®Ó cho    c¸c bªn  ãp  g vèn    Ëp dù    u  ; khil   ¸n ®Ç t ­LËp  å  ¬  êi  Çu   Ên  µ  ¸nh    å  ¬  ù  Çu   Ên.   h s m th tv v ® gi¸h s d th tv ­C¸c    c«ng  Öc   Ên  vi tv kh¸c. §èivíic¸c c«ng  Öc       vi nªu    ×    Ý   Ên  îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  trªnth chiph t v ®     trªnc s lËp  ù  d to¸n chi phÝ,  ×nh  ¬     tr c quan  ã  Èm   c th quyÒn phª duyÖt  µ  ã  v c tho¶  thuËn  ña  é  ©y  ùng  i víi ù      Ý  õ100  iÖu®ång  ëlªn. c BX d ®è     to¸nchiph t   d tr   tr   12­  B¶n  quy  nh   µy  dông  µm  ®Þ n ¸p  l c¨n  ®Ó   Ëp  ù   cø  l d to¸n chi phÝ     hoÆc   ý  Õt  îp ®ång  kk h  kinh tÕ      c¸cc«ng  Öc  Èm  nh  µ   Ên  u  ,x©y  vi th ®Þ v tv ®Ç t  dùng  ùc hiÖn  õngµy  10­ th   t  01­ 1996.
 6. 6 P h Ç n  II B ¶ n g  c hi p h Ý  th È m  ® Þ n h  v µ  t v Ê n  ® Ç u  t, x © y  d ù n g A. C hi ph Ý  t Ý nh theo  û l Ö %   t so víigi¸ Þ x © y l ¾ p     tr v µ  thi Õt Þ  c«ng tr×nh  b
 7. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA B ¶ n g  1 Nhã m   Tªn  c«ng  Öc vi Gi¸trÞx©y  ¾p  µ  ÕtbÞ   û®ång)    l v thi   (t   CT 800 1000 2000 2 5 10 20 30 50 100 200 400 0,042 0,035 0,030 0,025 0,015 I 1.LËp  c¸o NC   Òn kh¶    b¸o    ti   thi 2.LËpb¸o        c¸o NC kh¶  thi 0,53 0,5 0,46 0,4 0,34 0,27 0,2 0,17 0,14 0,12 0,10 0,06 0,13 0,029 0,024 0,021 0,017 0,010 II 1.LËp  c¸o NC   Òn kh¶    b¸o    ti   thi 0,32 0,3 0,27 0,22 0,2 0,16 2.LËpb¸o        c¸o NC kh¶  thi 0,101 0,08 0,07 0,06 0,036 0,23 0,189 0,045 0,035 0,030 0,025 0,021 0,012 III 1.LËp  c¸o NC   Òn kh¶    b¸o    ti   thi 0,37 0,35 0,32 0,28 2.LËpb¸o        c¸o NC kh¶  thi 0,14 0,119 0,098 0,084 0,072 0,042 0,01 0,0095 0,005 I,II  I ThÈ m   nh         , II ®Þ b¸o c¸o NC kh¶  thi 0,05 0,046 0,042 0,038 0,034 0,03 0,025 0,02 0,015 Ghi chó    b¶ng  1 1­ Ph ©n  ã m     nh c«ng  ×nh: tr ­ Nhã m       I:C«ng  ×nh khaikho¸ng,c¬  Ý, ho¸ chÊt,luyÖn  tr       kh       kim, vËt liÖu x©y  ùng, c«ng       d   nghiÖp  Ñ,  Õ   Õn ¬ng  ùc, nh ch bi l th   thùc phÈ m,    kho  Ëttx¨ng dÇu, nhµ  v        m¸y  iÖn. ® ­ Nhã m   :   II C«ng  ×nh giao  tr   th«ng,thuû  î  Êp    l ic tho¸tníc,th«ng    u  iÖn, ® êng  ©y    iÖn  µ  ¹m  Õn    ,    tin, ® b   d t¶i® v tr bi ¸p,c¶ng s«ng  biÓn,thuû s¶n,n«ng        nghiÖp,l©m    nghiÖp,s©n    bay  ®êng  ( b¨ng,s©n  ),tuyÕn  ng  Én  Çu.   ®ç   èdd ­ Nhã m   I C«ng  ×nh y  Õ, v¨n ho¸,th ng  ¹i,gi¸odôc      II   : tr   t       ¬ m     ph¸tthanh truyÒn  ×nh, thÓ  ôc  Ó  h   d th thao,trôsë, du  Þch,nghiªn    l     cøu,x©y  ùng  ©n  ông.   d d d 2­ Chi phÝ  Èm  nh  c¸o nghiªncøu     th ®Þ b¸o      kh¶    thimøc  èithiÓu  t  kh«ng  á  ¬n  tr Öu ®ång, møc  èi®a  nh h 1  i     t   kh«ng  ính¬n    l  100 tr Öu®ång. i 
 8. 8 B . C hi p h Ý  t Ý nh theo t û l Ö %  s o  v íi  gi¸ Þ x © y  l ¾ p c « n g  tr × nh  tr B ¶ n g  2 Nhã m   Tªn  c«ng  Öc vi Gi¸trÞx©y  ¾p  ÕtbÞ  û®ång)    l thi   (t   CT 2 5 10 20 30 50 100 200 400 800 1000 2000 I 1.ThÈ m   nh    ®Þ TKKT 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.035 0.030 0.025 2.ThÈ m   nh    ®Þ TDT 0.18 0.16 0.12 0.1 0.08 0.068 0.053 0.044 0.068 0.033 0.028 0.023 3.  Ëp  å   ¬  êi  Çu  µ  L h s m th v ph©n   Ých  ¸nh    å   ¬  t ® gi¸ h s 0.55 0.5 0.4 0.3 0.22 0.14 0.1 0.075 0.065 0.055 0.045 0.038 dù  Çu  th XL 4. Gi¸m      s¸tthic«ng    µ  XD v 1.35 1.3 1.20 1.1 1.0 0.86 0.62 0.52 0.465 0.41 0.355 0.3 l¾p  Æt  ® TB II 1.ThÈ m   nh    ®Þ TKKT 0.13 0.120 0.100 0.84 0.07 0.056 0.049 0.035 0.028 0.025 0.021 0.018 2.ThÈ m   nh    ®Þ TDT 0.126 0.112 0.84 0.07 0.058 0.056 0.037 0.03 0.026 0.023 0.0196 0.016 3.  Ëp  å   ¬  êi  Çu  µ  L h s m th v ph©n   Ých  ¸nh    å   ¬  t ® gi¸ h s 0.385 0.35 0.28 0.21 0.16 0.1 0.07 0.05 0.04 0.038 0.032 0.027 dù  Çu  th XL 4. Gi¸m      s¸tthic«ng    µ  XD v 0.94 0.9 0.84 0.77 0.70 0.6 0.44 0.36 0.32 0.285 0.247 0.21 l¾p  Æt  ® TB III 1.ThÈ m   nh    ®Þ TKKT 0.16 0.15 0.13 0.11 0.85 0.068 0.06 0.043 0.043 0.030 0.025 0.022 2.ThÈ m   nh    ®Þ TDT 0.15 0.13 0.102 0.08 0.068 0.058 0.045 0.036 0.036 0.027 0.023 0.019 3.  Ëp  å   ¬  êi  Çu  µ  L h s m th v ph©n   Ých  ¸nh    å   ¬  t ® gi¸ h s 0.46 0.4 0.34 0.26 0.19 0.12 0.08 0.06 0.06 0.046 0.038 0.032 dù  Çu  th XL 4. Gi¸m      s¸tthic«ng    µ  XD v 1.14 1.1 1.02 0.90 0.8 0.73 0.52 0.44 0.44 0.34 0.3 0.25 l¾p  Æt  ® TB
 9. 9 I,   I  , II II ThÈ m   nh     êi  Çu  ®Þ HS m th 0.025 0.022 0.020 0.018 0.015 0.012 0.008 0.006 0.0035 0.0028 0.0023 0.0020 vµ    u  Çu  KQ ®Ê th XL Ghi chó    b¶ng  2: 1.Ph ©n  ã m     nh c«ng  ×nh I, , I(nh quy  nh  ¹ b¶ng  tr           II II : ®Þ t  i 1). 2.Chi phÝ  Èm  nh     th ®Þ TKKT,  Èm  nh  th ®Þ tæng  ù    d to¸nmøc  èi Óu kh«ng  á  ¬n  tr Öu®ång, møc  èi a  t  thi   nh h 1  i     t   kh«ng  ính¬n  ® l  250  iÖu®ång. tr   c. C hi p h Ý  t Ý nh theo t û  Ö %  so  víi l  gi¸ tr Þ    thi Õt b Þ  c« n g  tr× nh B ¶ n g  3 Nhã m   CT Tªn  c«ng  Öc vi Gi¸trÞx©y  ¾p  ÕtbÞ  û®ång)    l thi   (t   2 5 10 20 30 50 100 200 400 800 1000 2000 I LËp  å   ¬  êi  Çu  µ    ¸nh  h s m th v PT ® 0.37 0.34 0.3 0.26 0.21 0.17 0.11 0.095 0.08 0.065 0.055 0.03 gi¸hå  ¬  ù  Çu    s d th mua   ¾ m   Ët t s v  TB II LËp  å   ¬  êi  Çu  µ    ¸nh  h s m th v PT ® 0.26 0.24 0.21 0.18 0.15 0.12 0.08 0.068 0.058 0.046 0.038 0.021 gi¸hå  ¬  ù  Çu    s d th mua   ¾ m   Ët t s v  TB III LËp  å   ¬  êi  Çu  µ    ¸nh  h s m th v PT ® 0.31 0.28 0.26 0.22 0.18 0.14 0.09 0.08 0.068 0.055 0.046 0.025 gi¸hå  ¬  ù  Çu    s d th mua   ¾ m   Ët t s v  TB I,   I ThÈ m  ®Þnh   å   ¬  m êi thÇu  µ   , II II hs v 0.025 0.022 0.020 0.018 0.015 0.012 0.008 0.006 0.004 0.0023 0.002 0.0015 kÕt  qu¶  u   Çu  ®Ê th mua   ¾ m   Ët t s v    TB Ghi chó    b¶ng  3:
 10. 10 1.Ph ©n  ã m     nh c«ng  ×nh I, , I(nh quy  nh  ¹ b¶ng  tr           II II : ®Þ t  i 1). 2. Chi  Ý   Èm   nh  å  ¬  êi  Çu  µ  Õt    ph th ®Þ h s m th v k qu¶  u   Çu  ®Ê th mua   ¾ m   Ët t thiÕtbÞ,  èithiÓu  s v      t  kh«ng  á  ¬n  nh h 500.000  ®ång, møc  èi a    t   kh«ng  ính¬n  tr Öu®ång. ® l  30  i  
 11. P h ô   ôc l H í ng d É n   Ë p d ù  to¸n c hi p h Ý  c h o  c¸c c ¬  q u a n  ch øc  n¨ng  ù c hi Ö n  l th c« n g  vi Ö c  È m  ® Þ n h th TT Néi dung    c«ng  Öc vi DiÔn      Thµnh  gi¶ichi phÝ tiÒn 1 Chi  Ý   Êy ý  Õn  ph l   ki chuyªn gia tham    ¸nh     gia ® gi¸, Ën  Ðt cña    µnh  ªnquan  nh x   c¸cng li   2 Chi phÝ  cho c¸c c¸n bé  cña c¬  quan chøc  n¨ng  µm  l thªm  êthùc hiÖn  gi     c«ng  Öc  µy vi n 3 Chi  Ý   ph cho    éc  äp  c¸c cu h th«ng qua, b¸o      c¸o kÕt  qu¶ 4 Chi phÝ     cho  Öc  i  ¹   ë  ña  bé  vi ® l i¨n  c c¸n  tham   , gia  ùc  Ön  th hi c«ng  Öc   ®i  Óm       vi nh ki tra,x¸c minh  ×nh  ×nh,sè  Öu cÇn  Õt t h   li   thi 5 Chi phÝ    thuª,  mua  th«ng    µiliÖu tint   6 Chi phÝ      v¨n phßng  È m,  Þch  Ët,   n ph d thu   Ê in 7 C¸c    Ý   chiph kh¸c li     ªnquan  ùc tiÕp  n     tr   ®Õ qu¸ tr×nh thùc hiÖn      c«ng  Öc vi Tæng  éng c
Đồng bộ tài khoản