Quyết định 5041/QĐ-BCT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định 5041/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 5041/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành để bổ sung một số chất vào danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 5041/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 5041/Q -BCT Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG M T S CH T VÀO DANH M C TI N CH T S D NG TRONG LĨNH V C CÔNG NGHI P BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 134/2003/Q -BCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2003 VÀ S 04/2004/Q -BCN NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2004 C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Lu t phòng, ch ng ma túy năm 2000 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng ma túy ã ư c Qu c h i thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c các Ngh nh c a Chính ph s 67/2001/N -CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 ban hành các danh m c ch t ma túy và ti n ch t; s 133/2003/N -CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 b sung m t s ch t vào danh m c các ch t ma túy và ti n ch t và s 163/2007/N -CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 v s a tên, b sung, chuy n, lo i b m t s ch t thu c danh m c các ch t ma túy và ti n ch t kèm theo Ngh nh s 67/2001/N -CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph ban hành các danh m c ch t ma túy và ti n ch t; Theo ngh c a C c trư ng C c Hóa ch t, QUY T NNH: i u 1. B sung vào Danh m c ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s 134/2003/Q -BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và s 04/2004/Q -BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p (nay là B Công thương) các ch t sau ây: STT MÃ HS TÊN CH T Công th c hóa h c 1 2939.63.00 Lysergic acid C16H16N2O2 2 2914.31.00 1-phenyl-2-propanone C9H10O 3 2924.23.00 N-acetylanthranilic acid C9H9NO3 4 2932.92.00 3,4-methyllenedioxypheny-2 C10H10O3 propanene 5 2914.19.00 Pyperonyl methyl ketone C10H10O3 6 2932.93.00 Pyperronal C8H6O3 7 2915.90.10 Acetyl chloride CH3COCl
  2. 8 2812.90.00 Thionyl chloride SOCl2 i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B ; các B và UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Công báo, Website B Công thương; Lê Dương Quang - Lưu: VT, HC, PC.
Đồng bộ tài khoản