Quyết định 52/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định 52/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 52/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2003 -2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 52/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 52/2003/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, IM I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH B N TRE N NĂM 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c y m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh B n Tre, ý ki n c a các B : K ho ch và u tư, N i v , Lao ng, Thương binh và Xã h i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và c i m kinh t xã h i c a a phương, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân t nh B n Tre n năm 2005 như ph l c kèm theo. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh B n Tre có trách nhi m ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t. i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân t nh B n Tre trong vi c th c hi n phương án này. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo.
  2. Ch t ch U ban nhân dân t nh B n Tre và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH B N TRE TH C HI N S P X P, IM I N NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 52/2003/Q -TTg ngày 15 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG DOANH NGHI P MÀ NHÀ NƯ C N M GI 100% V N I U L : - Công ty C p thoát nư c; - Công ty Công trình ô th ; - Công ty Xây d ng và Khai thác công trình th y nông; - Công ty X s ki n thi t; - Công ty Tư v n xây d ng. II. DOANH NGHI P TH C HI N CÁC HÌNH TH C S P X P: 1. Doanh nghi p h p nh t tr thành doanh nghi p 100% v n nhà nư c: Năm 2003: H p nh t Xí nghi p Cơ khí công nông B n Tre và Xí nghi p Cơ khí giao thông B n Tre tr thành Xí nghi p Cơ khí B n Tre. Năm 2004: H p nh t Xí nghi p Phà B n Tre và Xí nghi p Qu n lý b n tr thành Xí nghi p Phà và B n xe. 2. Doanh nghi p chuy n sang T ng công ty Thu c lá Vi t Nam: Năm 2004: Nhà máy Thu c lá B n Tre.
  3. 3. Doanh nghi p chuy n sang ơn v s nghi p có thu Năm 2004: Công ty Phát hành phim và Chi u bóng chuy n thành Trung tâm Phát hành phim và Chi u bóng. 4. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá mà Nhà nư c gi trên 50% v n i u l : Năm 2003: - Công ty Dư c và V t tư y t ; - Công ty Sách và Thi t b trư ng h c; - Công ty Xây d ng và Khai thác công trình giao thông; - Công ty V t li u xây d ng. Năm 2004: Công ty Xây d ng và Phát tri n nhà. Năm 2005: Công ty ư ng B n Tre. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá mà Nhà nư c gi c ph n ít nh t 51% khi bán c ph n l n u: Năm 2003: - Công ty ông l nh thu s n xu t khNu; - Công ty Xây d ng B n Tre; - Công ty Thương m i Trúc Giang. Năm 2005: Công ty Xu t nh p khNu lâm th y s n. c) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi dư i 50% c ph n ho c không n m gi c ph n trong công ty: Năm 2003: Công ty Du l ch.
  4. Năm 2004: Công ty Xu t nh p khNu B n Tre. Trong quá trình th c hi n, nh ng doanh nghi p có quy mô v n nhà nư c dư i 5 t ng mà không c ph n hoá ư c thì y ban nhân dân t nh B n Tre ch o th c hi n theo Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c và Ngh nh s 49/2002/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 103/1999/N -CP. 5. Doanh nghi p th c hi n giao, bán: Năm 2003: Công ty V n t i thu b . 6. Doanh nghi p th c hi n gi i th : Năm 2003: Xí nghi p Ch bi n h i s n B n Tre.
Đồng bộ tài khoản