Quyết định 52/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định 52/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 52/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 52/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh sè 52/2005/Q§-BTC ngµy 25 th¸ng 07 n¨m 2005 vÒ viÖc b·i bá lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng hoa kú Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i t¹i C«ng v¨n sè 0695 TM/DM ngµy 13/06/2005; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. B·i bá lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng Hoa Kú quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 79/2004/Q§-BTC ngµy 11/10/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng Hoa Kú. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. Th¬ng nh©n xuÊt khÈu hµng dÖt, may thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng Hoa Kú theo QuyÕt ®Þnh sè 79/2004/Q§-BTC ngµy 11/10/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ ®¬n vÞ ®îc Bé Th¬ng m¹i giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản