Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
59
lượt xem
6
download

Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2001/Q -NHNN Hà N i, ngày 17 tháng 1 năm 2001 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 53/2001/Q -NHNN NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH U TH U TÍN PHI U KHO B C T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 01/2000/N -CP ngày 13/1/2000 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch phát hành trái phi u Chính ph ; Sau khi th ng nh t v i B Tài chính và theo ngh c a V trư ng V Tín d ng. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch u th u tín phi u Kho b c t i Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 61/Q -NH19 ngày 8/3/1995 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch t ch c u th u tín phi u Kho b c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Tín d ng, Giám c S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) các thành viên tham gia u th u tín phi u Kho b c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn Giàu ( ã ký) QUY CH
 2. U TH U TÍN PHI U KHO B C T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53/2001/Q -NHNN ngày 17 tháng 01 năm 2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c u th u tín phi u Kho b c t i Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. u th u tín phi u Kho b c t i Ngân hàng Nhà nư c là vi c Ngân hàng Nhà nư c làm i lý cho B Tài chính trong vi c phát hành tín phi u Kho b c theo phương th c bán buôn thông qua u th u gi a nh ng thành viên trên th trư ng sơ c p. i u 3. Nguyên t c u th u 1. Công khai, bình ng v quy n l i, nghĩa v gi a các thành viên tham gia u th u. 2. Bí m t m i thông tin t th u c a các thành viên và lãi su t ch o c a B Tài chính (n u có). i u 4. Hình th c bán tín phi u Kho b c. 1. Hình th c ngang m nh giá: Tín phi u ư c bán b ng m nh giá; ti n g c và lãi ư c thanh toán m t l n khi n h n. 2. Hình th c chi t kh u: Tín phi u ư c bán th p hơn m nh giá và thanh toán b ng m nh giá khi n h n. i u 5. i tư ng ư c tham gia u th u tín phi u Kho b c 1. Các ngân hàng ho t ng t i Vi t Nam bao g m Ngân hàng thương m i, ngân hàng phát tri n, ngân hàng u tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng h p tác, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài và các lo i hình ngân hàng khác ho t ng theo lu t các t ch c tín d ng. 2. Các công ty tài chính, công ty b o hi m, qu b o hi m, qu u tư ho t ng t i Vi t Nam. Chương 2 QUY NNH C TH i u 6. i u ki n tham gia th trư ng u th u tín phi u Kho b c t i ngân hàng Nhà nư c. Các i tư ng ư c xem xét công nh n là thành viên th trư ng u th u tín phi u Kho b c t i Ngân hàng Nhà nư c ph i có các i u ki n sau:
 3. 1. Có tư cách pháp nhân, ư c thành l p theo lu t pháp hi n hành c a Vi t Nam; 2. Có v n pháp nh t 20 t ng tr lên; 3. Có tài kho n ti n ng m t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh (trư ng h p i tư ng ngh tham gia là các t ch c tín d ng, Công ty tài chính, B o hi m ti n g i) ho c t i m t t ch c tín d ng là thành viên c a th trư ng u th u tín phi u Kho b c ( i v i các i tư ng khác). 4. Có ơn xin tham gia th trư ng u th u tín phi u Kho b c t i ngân hàng Nhà nư c và ăng ký danh sách ngư i ư c u quy n ký các văn b n tham gia u th u tín phi u Kho b c t i Ngân hàng Nhà nu c (theo M u s 01/TPKB ính kèm). i u 7: Công nh n thành viên tham gia u th u tín phi u Kho b c. 1. Ngân hàng Nhà nư c c p gi y công nh n là thành viên c a th trư ng u th u tín phi u Kho b c cho các i tư ng có các i u ki n ư c quy nh t i i u 6 c a Quy ch này. 2. Ngân hàng Nhà nư c xem xét thu h i gi y công nh n thành viên c a các thành viên th trư ng u th u tín phi u kho b c n u các thành viên không áp ng ư c các i u ki n theo quy nh. i u 8. Thông báo u th u 1. Trư c ngày t ch c u th u hai ngày làm vi c, căn c vào ngh phát hành tín phi u Kho b c c a B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c g i thông báo phát hành tín phi u Kho b c cho các thành viên tham gia th trư ng u th u tín phi u Kho b c và công b trên các phương ti n thông tin i chúng. 2. Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch) s g i thông báo phát hành tín phi u Kho b c theo các hình th c sau: a. G i qua h th ng vi tính n u các thành viên có n i m ng v i Ngân hàng Nhà nư c. b. Thông báo qua FAX cho các thành viên và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh. 3. Niêm y t t i S Giao d ch ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i Hà N i, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh và thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng. 4. Trư ng h p các thành viên không tham gia u th u trong 5 phiên liên t c thì Ngân hàng Nhà nư c s ng ng vi c thông báo tr c ti p b ng FAX cho các thành viên này vào các phiên u th u ti p theo. Vi c thông báo tr c ti p s ư c ti p t c tr l i khi các thành viên này ti p t c tham gia u th u. 5. N i dung thông báo phát hành tín phi u Kho b c c a Ngân hàng Nhà nư c theo M u s 02/TPKB ính kèm.
 4. i u 9. ăng ký u th u 1. Vi c ăng ký u th u c a các thành viên th c hi n th ng nh t theo M u bi u s 03/TPKB ính kèm. Các thành viên g i phi u ăng ký u th u trong kho ng th i gian t 8 n 12 gi c a ngày u th u. 2. N i dung ghi trong phi u ăng ký u th u c a các thành viên quy nh th ng nh t như sau: a. Lãi su t ư c ghi theo t l ph n trăm trên năm (%/năm) và ư c làm tròn n2 con s sau d u phNy; b. M i phi u ư c ăng ký t i a 5 m c lãi su t khác nhau. S lư ng ăng ký c a t ng m c lãi su t ph i là b i s c a 100 tri u ng Vi t Nam. c. Kh i lư ng ăng ký m i m c lãi su t và t ng s ph i ghi b ng ch và b ng s . Trư ng h p có s khác bi t gi a s và ch thì kh i lư ng ăng ký các m c t th u ó s không h p l và b lo i ra kh i phi u ăng ký. d. Phi u ăng ký u th u (b n chính) ph i có ch ký c a ngư i i di n theo pháp lu t c a thành viên, ã ăng ký ch ký t i Ngân hàng Nhà nư c và b vào phong bì có d u niêm phong. Trư ng h p phi u ăng ký ư c truy n qua m ng máy vi tính n i v i Ngân hàng Nhà nư c thì ph i b o m tính b o m t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Phi u ăng ký c a các thành viên tham gia th trư ng nhưng không có tài kho n t i Ngân hàng Nhà nư c thì ph i ghi rõ s hi u tài kho n và tên ngân hàng (là thành viên c a th trư ng) mà thành viên ó m tài kho n. i u 10. Ký qu 1. Các thành viên tham gia u th u ph i ký qu t i ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch NHNN ho c các chi nhánh NHNN ư c ch nh) b o m trách nhi m tham gia u th u c a mình. M c ký qu t i thi u b ng 5% giá tr ăng ký u th u. Phi u ăng ký u th u không b o m m c ký qu thì kh i lư ng tín phi u ã ăng ký u th u u c xét th u b ng 20 l n s ti n ã ký qu (tương ng v i m c ký qu t i thi u 5%). 2. Ngân hàng Nhà nư c m m t tài kho n ký qu riêng ghi s ti n ký qu cho các thành viên. S ti n ký qu s không ư c tr lãi trong th i gian ký qu . 3. i v i các thành viên không có tài kho n t i Ngân hàng Nhà nư c thì vi c ký qu th c hi n thông qua m t ngân hàng là thành viên c a th trư ng th c hi n ký qu t i Ngân hàng Nhà nư c. 4. Ti n ký qu ư c trích n p chuy n n p Ngân sách Nhà nư c trong trư ng h p thành viên trúng th u t ch i vi c mua tín phi u Kho b c ho c không ti n thanh toán ti n mua tín phi u theo quy nh.
 5. 5. Ngân hàng Nhà nư c s tr l i s ti n ký qu cho các thành viên không trúng th u ngay trong ngày u th u. i u 11. Cách th c g i phi u ăng ký u th u. 1. Trong m i l n u th u, thành viên tham gia u th u ch ư c g i m t phi u ăng ký cho m i lo i kỳ h n c a tín phi u Kho b c. 2. Phi u ăng ký chuy n tr c ti p vào hòm phi u t t i Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh) ho c truy n qua m ng máy vi tính cho S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh v b o m t thông tin c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Hòm phi u ư c khoá b ng 2 khoá do 2 cán b có thNm quy n gi , m i ngư i gi m t chìa khoá. Trư ng h p phi u ăng ký u th u qua m ng máy vi tính thì mã khoá ph i do ngư i có thNm quy n gi m b o bí m t c a phi u ăng ký u th u trư c khi m th u. i u 12. M th u 1. Gi m th u vào lúc 13 gi 30 c a ngày u th u dư i s ch ng ki n c a Ban u th u liên B . 2. B ph n x lý s ki m tra tính h p l c a các phi u ăng ký th u (qua hai nhân viên ki m tra và ký xác nh n riêng r vào phi u ăng ký u th u, ngư i ph trách b ph n x lý ký xác nh n). Nh ng phi u ăng ký u th u và m c ăng ký u th u không h p l (n i dung m c th u và phi u ăng ký th u không úng quy nh t i Kho n 2, i u 9 và không m c ký qu theo quy nh t i i u 10 c a Quy ch này) s b lo i b . S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh thông báo cho các thành viên có m c ăng ký u th u ho c phi u ăng ký u th u b lo i b và nói rõ lý do không h p l . 3. Sau khi lo i b các phi u ăng ký u th u và các m c ăng ký u th u không h p l , chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh truy n b ng t ng h p u th u và các phi u ăng ký u th u c a các thành viên v S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c t i Hà N i (b ng FAX và m ng máy vi tính theo các mã ký hi u riêng) xét th u t p trung t i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 13. Xét th u 1. Nguyên t c xét th u: Kh i lư ng tín phi u Kho b c trúng th u ư c xét theo m c lãi su t t th u t th p n cao. a. Trư ng h p có lãi su t ch o: Lãi su t trúng th u là lãi su t ăng ký u th u cao nh t trong ph m vi lãi su t ch o mà t i ó kh i lư ng tín phi u Kho b c trúng th u không vư t quá kh i lư ng tín phi u Kho b c d ki n phát hành. b. Trư ng h p không có lãi su t ch o: Lãi su t trúng th u là lãi su t ăng ký u th u cao nh t mà t i ó kh i lư ng tín phi u Kho b c trúng th u không vư t quá kh i lư ng tín phi u Kho b c d ki n phát hành.
 6. 2. Trư ng h p t i m c lãi su t trúng th u, t ng kh i lư ng ăng ký th u vư t quá kh i lư ng d ki n phát hành thì kh i lư ng tín phi u Kho b c t i m c lãi su t trúng th u s ư c phân b theo t l thu n cho các m c ăng ký th u t i lãi su t ó, b o m kh i lư ng tín phi u Kho b c trúng th u không vư t quá kh i lư ng tín phi u Kho b c d ki n phát hành. 3. Lãi su t trúng th u áp d ng cho t t c các tín phi u Kho b c trúng th u tính giá bán c a tín phi u Kho b c. 4. K t qu u th u ph i ư c i di n có thNm quy n c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c thu c Ban u th u tín phi u Kho b c ký xác nh n. i u 14. Giá bán tín phi u Kho b c. 1. i v i lo i tín phi u Kho b c phát hành theo hình th c ngang m nh giá. Giá bán tín phi u Kho b c b ng 100% m nh giá. S ti n thanh toán tín phi u Kho b c khi n h n (c g c và lãi) tính theo công th c sau: n T = G + (G x Ls x ------ ) 365 Trong ó: T: T ng s ti n (g c và lãi) ư c thanh toán tín phi u Kho b c khi nh n G: Giá bán tín phi u Kho b c. Ls: Lãi su t trúng th u tín phi u Kho b c (tính theo t l %/năm) n: Th i h n tín phi u Kho b c (tính theo ngày). 2. i v i lo i tín phi u Kho b c phát hành theo hình th c chi t kh u. Giá bán tín phi u Kho b c th p hơn m nh giá c a tín phi u Kho b c (tr i ph n lãi su t các thành viên ư c hư ng trong th i gian mua tín phi u Kho b c) và khi n h n các thành viên s ư c thanh toán b ng m nh giá tín phi u Kho b c khi phát hành. Giá bán tín phi u Kho b c tính theo công th c sau: MG G = --------------------------- Ls x n 1 + ---------------
 7. 365 x 1000 Trong ó: G: Giá bán tín phi u Kho b c. MG: M nh giá tín phi u Kho b c Ls: Lãi su t tín phi u Kho b c trúng th u (tính theo t l %/năm) n: Th i h n tín phi u Kho b c (tính theo ngày). 3. S ti n thành viên trúng th u ph i thanh toán ư c làm tròn n ơn v 100 ng. i u 15. Thông báo và báo cáo k t qu u th u Sau khi xác nh ư c k t qu u th u, Ban u th u tín phi u Kho b c báo cáo k t qu u th u cho B trư ng B Tài chính và Th ng c ngân hàng Nhà nư c; ng th i, thông báo tr c ti p cho các thành viên tham gia u th u b ng FAX ho c qua m ng vi tính (n u có) theo M u s 04/TPKB ính kèm, niêm y t t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh và công b trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 16. Thanh toán ti n mua và giao tín phi u Kho b c. 1. Căn c vào thông báo k t qu u th u c a Ngân hàng Nhà nư c, các thành viên trúng th u ph i thanh toán y ti n mua tín phi u Kho b c cho Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh) trong th i h n 2 ngày làm vi c k t ngày u th u. ng th i, Ngân hàng Nhà nư c s h ch toán ghi có tài kho n tín phi u Kho b c (trư ng h p tín phi u Kho b c dư i hình th c bút toán ghi s ) ho c giao ch ng ch tín phi u Kho b c (trư ng h p phát hành tín phi u Kho b c dư i hình th c ch ng ch ) cho các thành viên trúng th u. 2. Trư ng h p không nh n ư c ti n thanh toán c a các thành viên trúng th u vào ngày n h n thanh toán, Ngân hàng Nhà nư c s t ng trích tài kho n ti n g i c a các thành viên trúng th u t i ngân hàng Nhà nư c (n u có); ho c yêu c u t ch c tín d ng là thành viên c a th trư ng gi tài kho n ti n g i c a thành viên trúng th u trích tài kho n ti n g i thanh toán ti n mua tín phi u Kho b c; n u tài kho n ti n g i không s ti n ph i thanh toán thì Ngân hàng Nhà nư c s hu b ph n k t qu trúng th u chưa ư c thanh toán và trích chuy n ti n ký qu c a thành viên n p vào Ngân sách Nhà nư c. 3. Ngân hàng Nhà nư c s ghi có tài kho n ti n g i c a Kho b c Nhà nư c m t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c toàn b s ti n mua tín phi u Kho b c c a các thành viên trúng th u, ch m nh t vào sáng ngày làm vi c th 3, k t ngày t ch c u th u. i u 17. Thanh toán tín phi u Kho b c khi n h n.
 8. 1. Trư c ngày n h n thanh toán tín phi u Kho b c 1 ngày làm vi c, B Tài chính (Kho b c Nhà nư c Trung ương) s chuy n ti n thanh toán tín phi u Kho b c (bao g m c g c, lãi) cho Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch ngân hàng Nhà nư c). N u n ngày thanh toán mà Ngân hàng Nhà nư c chưa nh n ư c ch ng t chuy n ti n c a Kho b c Nhà nư c Trung ương thì Ngân hàng Nhà nư c t ng trích tài kho n ti n g i c a Kho b c Nhà nư c Trung ương thanh toán cho các ch s h u tín phi u. 2. Ngân hàng Nhà nư c s thanh toán cho các ch s h u tín phi u Kho b c ti n g c, lãi (n u có) vào ngày n h n c a tín phi u Kho b c. Trư ng h p ngày n h n thanh toán tín phi u Kho b c n h n trùng vào ngày ngh cu i tu n, ngày l , ngày T t thì ti n g c, lãi tín phi u ư c thanh toán vào ngày làm vi c ti p theo. i u 18. Trách nhi m c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c 1. S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. a. Xem xét c p và thu h i gi y công nh n thành viên cho các i tư ng ư c tham gia th trư ng u th u tín phi u Kho b c. b. Th c hi n ch o c a Ban u th u tín phi u Kho b c trong vi c g i thông báo phát hành tín phi u Kho b c, ti p nh n phi u ăng ký u th u, t ch c xét th u, và thông báo k t qu u th u cho các thành viên tham gia và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh theo quy nh t i Quy ch này. c. Thông báo phát hành tín phi u Kho b c và k t qu u th u tín phi u Kho b c trên các phương tiên thông tin i chúng. d. L p báo cáo k t qu u th u g i Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và B trư ng B Tài chính, ng g i V Tín d ng, V Chính sách ti n t , V k toán tài chính. . Nh n ti n Thanh toán mua tín phi u Kho b c c a các thành viên trúng th u và thanh toán tín phi u Kho b c n h n cho các ch s h u tín phi u. Th c hi n giao và thu h i tín phi u Kho b c i v i các thành viên khi trúng th u và n h n thanh toán tín phi u. e. H ch toán k toán nghi p v u th u và qu n lý ký qu tín phi u Kho b c theo quy nh. h. Căn c vào các Quy nh t i Quy ch này, Giám c S Giao d ch ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy trình nghi p v u th u tín phi u Kho b c. 2. V K toán tài chính. Hư ng d n ch h ch toán k toán nghi p v u th u tín phi u Kho b c. 3. V Phát hành Kho qu a. Ph i h p v i Kho b c Nhà nư c Trung ương t ch c in n và b o qu n ch ng ch tín phi u Kho b c theo quy nh v in n và b o qu n ch ng t có giá.
 9. b. T ch c v n chuy n, b o qu n và bàn giao ch ng ch tín phi u Kho b c cho S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c và chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh. c. M s theo dõi và quy t toán ch ng ch tín phi u Kho b c theo quy nh hi n hành. 4. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh. a. Ki m tra tư cách c a các thành viên trên a bàn, thông báo cho S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c trình Th ng c thu h i gi y công nh n c a các thành viên trên a bàn không i u ki n tham gia th trư ng u th u tín phi u Kho b c. b. Niêm y t thông báo u th u tín phi u Kho b c t i tr s chi nhánh. c. Nh n phi u ăng ký u th u và qu n lý ký qu c a các thành viên tham gia u th u. d. M th u và t ng h p phi u th u c a các thành viên trên a bàn tham gia u th u (sau khi ã lo i b nh ng phi u th u và m c th u không h p l ) truy n qua m ng máy vi tính v S Giao d ch ngân hàng Nhà nư c xét th u. i u 21. S a i, b sung Vi c s a i, b sung Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. M US 01/TPKB Tên ơn v ... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S .... ...., ngày.... tháng.... năm... ƠN XIN THAM GIA THN TRƯ NG U TH U TÍN PHI U KHO B C Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (S giao d ch) Tên ơn v : a ch : i n tho i: Telex : Telefax: Tài kho n ti n g i VN : T i ngân hàng: Xin ư c tham gia th trư ng u th u tín phi u kho b c v i các cam k t sau: * Ch p hành m i quy nh trong b n quy ch u th u tín phi u kho b c.
 10. * Cung c p cho Ngân hàng Nhà nư c m i thông tin liên quan n giao d ch tín phi u kho b c c a ơn v . * M tài kho n TPKB ghi s t i ngân hàng: Dư i ây chúng tôi xin gi i thi u cán b có thNm quy n ký các ch ng t giao d ch: H và tên Ch c v Ch ký 1 Ch ký 2 Ngư i th nh t: Ngư i th hai : Ngư i th ba : Chúng tôi xin g i kèm theo ây báo cáo tài chính m i nh t c a chúng tôi. R t hân h nh n u ngh c a chúng tôi ư c ch p thu n. Th trư ng ơn v (Ký óng d u) M US 02/TPKB NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S ....../ ...., ngày.... tháng.... năm... THÔNG BÁO U TH U TÍN PHI U KHO B C Kính g i:............................................. Theo Thông báo phát hành tín phi u kho b c s .... ngày..... c a Ban u th u Tín phi u kho b c, Ngân hàng Nhà nư c thông báo chi ti t c a t u th u Tín phi u kho b c t... như sau: * Lo i TPKB (chi t kh u hay ngang m nh giá); * Th i h n, kỳ h n c a TPKB; * Hình th c tín phi u (Ch ng ch hay ghi s ); * Kh i lư ng d ki n phát hành; * Ngày u th u; * Ngày thanh toán ti n mua và giao, nh n ch ng ch TPKB; * Ngày n h n;
 11. * Th i h n n p phi u u th u; * Nơi n p phi u u th u; * Ngày công b k t qu u th u * Ngày thanh toán ti n mua TPKB; * Nơi thanh toán TPKB n h n. - i v i các thành viên Th trư ng: T i S giao d ch NHNN và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ư c ch nh; - i v i các cá nhân t ch c không ph i là thành viên th trư ng: Thanh toán qua thành viên trúng th u tín phi u kho b c ho c t ch c tín d ng ư c u quy n thanh toán. Nơi g i TL/TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C GIÁM C S GIAO DNCH - Các thành viên th trư ng TTPKB (Ký tên, óng d u) - Các chi nhánh NHNN ư c ch nh - Lưu SGD M US 03/TPKB Tên thành viên C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S .... ...., ngày.... tháng.... năm... ĂNG KÝ U TH U TÍN PHI U KHO B C Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Theo các i u ki n nêu trong thông báo c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c u th u tín phi u kho b c ngày .... tháng ..... năm, chúng tôi ăng ký tham gia u th u tín phi u kho b c và ng ý chi tr toàn b s ti n tín phi u kho b c trúng th u theo giá quy nh. STT Lãi su t (l y n 2 ch S ti n s th p phân) B ng s (tri u ng) B ng ch 1 2
 12. 3 4 5 T ng s S ti n ký qu (tri u ng) T i ngân hàng: S hi u TK Ti n g i thanh toán T i ngân hàng: c a thành viên NGƯ I CÓ TH M QUY N ( Ký tên, óng d u) ----------------------------------------------------------------------------------------------Ph n dành riêng cho NHNN Ngư i ki m tra Ch ký Ngư i ki m tra 1 Ngư i ki m tra 2 Ngư i ph trách * Mã s máy tính * Mã s ăng ký * S hi u lô * Chi nhánh nh n (th i gian lưu tr 1 năm) M US 04/TPKB NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S ....../ ...., ngày.... tháng.... năm... THÔNG BÁO K T QU U TH U TPKB S hi u TPKB....... Ngày u th u........
 13. Ngày phát hành...... Ngày n h n thanh toán......... Kính g i:........ Căn c k t qu u th u TPKB ngày......, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thông báo k t qu u th u c a quý ơn v như sau: Lãi su t (%/năm) Kh i lư ng * Kh i lư ng trúng th u - M c....... ----- ----- - M c...... ----- ----- ......... ----- ----- T ng s * Kh i lư ng không trúng th u: ......... Tri u ng * Lãi su t trúng th u: * T ng s ti n thanh toán mua tín phi u kho b c: ngh quý ơn v thanh toán và nh n TPKB úng h n t i...... Trư ng h p ơn v không thanh toán úng h n thì Thông báo k t qu trúng th u này s h t hi u l c và ơn v s b x lý theo quy nh hi n hành. TL/TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C GIÁM CS GIAO DNCH (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản