Quyết định 53/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định 53/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet để cung cấp dịch vụ kêt nối, dịch vụ truy nhập Internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  53/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng 03 n¨ m  2003  a n  h µ n h   íc d Þ c h  v ô  thuª  B c kªnh  Ô n  th«ng liªn vi  tØ n h  ¸p d ô n g   h o  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c u n g  c Ê p   c d Þ c h  v ô  k Õ t n èi Internet,d o a n h  n g hi Ö p   u n g  c Ê p  d Þ c h  v ô  truy n h Ë p     c Internet ® Ó  c u n g  c Ê p  d Þ c h  v ô  k Õ t n èi, Þ c h  v ô      d truy n h Ë p  Internet   B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ­   v  h   c c tæ  c BB u  Ýnh,ViÔn  ch   th«ng; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 55/2001/N§­   µy  CP ng 23/08/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ý, l  cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  c vsd d v Internet; ­ C¨n      cø Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l     c   ch   th«ng; ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ c tr ëng Tæng   ôc  u  iÖn  íng  Én    µnh  cB® h d thih NghÞ   nh   è  ®Þ s 109­   µy  CP ng 12/11/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  c Ch ph v B ch v Vi th«ng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v qu¶n  ýgi¸vµ  l    cícbu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; ­ C¨n  Th«ng   è    cø  t s 04/2001/TT­ TCB§  µy  ng 20/11/2001  ña  c Tæng  ôc  c tr ng  ë Tæng  ôc  u  iÖn  íng dÉn  ùc hiÖn  c B® h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 55/2001/N§­   CP ngµy 23/08/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý,cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  l  c vsd d v kÕt  èi Intenet,dÞch  ô  n    v truy nhËp    Internetvµ  Þch  ô   d v øng  ông  d Internet   trongbu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  íc thuªkªnh  Ôn  h c    vi th«ng  ªntØnh  ña    li   c c¸c doanh  nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  cd v thuªkªnh  Ôn    vi th«ng  trong níc¸p  ông  i víic¸c   d ®è       doanh nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  Õt  èiInternet(IXP),doanh  cd vk n      nghiÖp cung  cÊp  Þch  ô  d v truy nhËp    Internet(ISP) thuª ®Ó         cung  Êp  Þch  ô  Õt  èi, c d vk n  dÞch  ô    Ëp  v truynh Internet   , sau: nh 1.Chi phÝ  u   èi,cµi® Æt     ®Ç n     ban  u   doanh  ®Ç do  nghiÖp  cung  Êp  Þch  cd vô    thuªkªnh  Ôn  vi th«ng quy  nh    ¬  ë    µnh. ®Þ trªnc s gi¸th 2.C ícthuªkªnh  ªntØnh      li   (1.000®/th¸ng): Kªnh  èc t   Vïng 1 Vïng  2 Vïng  3 Vïng  4 Vïng  5 Vïng  6 ®é 2Mb/s 25.864 36.146 47.790 76.069 96.014 128.647 34 Mb/s 124.146 173.499 229.392 364.940 460.909 617.507 45 Mb/s 227.600 318.082 420.550 669.055 844.921 1.132.091
  2. 2 155 Mb/s 651.767 910.874 1.204.308 1.915.938 2.419.560 3.241.913 ­ Vïng  íckªnh  Ôn    c  vi th«ng  ªntØnh,møc  íckªnh  Ôn  li     c  vi th«ng  éitØnh  n  (®∙bao  å m   phÇn    g c¶  truyÒn  Én  éih¹t)®Ó   Õt  èikªnh  ªntØnh:¸p dông  d n    k n  li      theo b¶ng  ícthuªkªnh  Ôn  c    vi th«ng  ªntØnh  Bé   ëng  é   u  Ýnh, ViÔn  li   do  tr B B ch   th«ng quy  nh. ®Þ ­C¸c    møc  ícnªu    a  c   trªnch bao  å m   Õ    Þgiat¨ng(VAT). g thu gi¸tr       §i Ò u 2. Quy  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ 01/4/2003,thay ®Þ n c hi l     k t      thÕ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 16/2002/Q§­ TCB§   µy  ng 11/01/2002  ña  c Tæng   ôc  u  cB ®iÖn  Ò   Öc  v vi ban  µnh  ¹m  êicícdÞch  ô    h t th     v thuªkªnh  Ôn  vi th«ng  ªntØnh    li   ¸p dông cho    c¸c doanh nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  Õt  èiInternet(IXP),doanh  cd vk n      nghiÖp cung  Êp  Þch  ô    Ëp  cd v truy nh Internet(ISP) thuª ®Ó         cung  Êp  Þch  cd vô  Õt  èi, Þch  ô    Ëp  kn  d v truynh Internet . §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­ V¨n    tr V K ho        tr ëng    n  Þ  éc Bé   u  Ýnh, ViÔn  c¸c ®¬ v thu   B ch   th«ng;Tæng    Gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è c¸cdoanh    nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  Ôn  cd v vi th«ng,c¸cdoanh     nghiÖp  cung  Êp  c dÞch  ô  Õt  èi Internet(IXP),c¸c  vk n      doanh nghiÖp cung  Êp  Þch  ô    c d v truy nhËp  Internet(ISP) vµ  ñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  Þu      Th tr c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản