Quyết định 53/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định 53/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  V¨n h ã a ­ T h « n g  tin s è  53/2003/Q§­B V H T T  n g µ y  04  ë th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ   9  Q xu Ê t b ¶ n  b¶ n  tin B é   ë ng B é   tr V¨n h ã a ­ T h«ng tin ­ C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 63/2003/N§­   µy  CP ng 11/6/2003  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ  chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é     v  h vcc tæ  c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng  tin. ­Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C B¸o  Ý   é  ch ­B V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   Êt b¶n    ch xu   b¶n tin. §i Ò u  2. Côc tr ng Côc B¶o chÝ, Ch¸nh Thanh tra Bé  V¨n ho¸ ­ ë     Th«ng    tin,Gi¸m  c  ë  ®è S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tintØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  µ  äi  chøc,c¸nh©n  Þu  v m tæ     ch tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 3. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ¨ng  ® c«ng    ÷ng  b¸o.Nh quy  nh  íc®©y     íiQuy Õt  nh  µy  u   ®Þ tr   tr¸v   i ®Þ n ®Ò b∙i á.  b
  2. 2 Q uy   Õ ch xu Ê t b ¶ n  b¶ n  tin (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 53/2003/Q§­BVHTT ngµy  th¸ng9  04    n¨m 2003  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin) C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. 1. Quy  Õ   µy  iÒu  ch n ® chØnh  ¹t ®éng  Êt  ho   xu b¶n b¶n    ña  tinc c¸c  ¬  c quan,tæ    chøc,ph¸p nh©n  ÖtNam.     Vi   2. ViÖc  Êt b¶n    xu   b¶n    ña    ¬  tinc c¸cc quan,tæ    chøc  ícngoµi,ph¸p  ©n  n    nh cã  Õu   è  íc ngoµi t¹  Öt  y tn    iVi Nam   ùc  Ön  th hi theo  c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  ®Þnh   è  s 28/2002/Q§­ BVHTT   µy  th¸ng 11  ng 21    n¨m  2002  ña  é   ëng  é  c B tr B V¨n  ãa    h ­ Th«ng   tinban  µnh  h Quy  Õ   Êt b¶n  ch xu   b¶n    µiliÖu,tê r¬i; tin,   t        ph¸t hµnh th«ng    chÝ; ®¨ng,ph¸tb¶n      µ n   ×nh  iÖn  ö cña    ¬  c¸o b¸o       tintrªnm h ® t  c¸c c quan,tæ    chøc  ícngoµi, n    ph¸p nh©n  ã  Õu  ènícngoµit¹ ViÖtNam.   cy t       i   3.C¬     quan,tæ    chøc,ph¸p nh©n  µ    ©n  ã  ªnquan  n   ¹t®éng      v c¸nh c li   ®Õ ho   xuÊtb¶n    b¶n    tinph¶itu©n    theo c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy.    ®Þ t i ch n §i Ò u    2. Bé  V¨n  ãa  Th«ng    µ c¬  h ­  tinl   quan  ùc  Ön  th hi chøc n¨ng qu¶n  ý,cÊp  l  giÊy phÐp  Êtb¶n    xu   b¶n        tintrªnl∙nhthæ  ÖtNam. Vi   §i Ò u 3. B¶n    tinnªu  trong Quy  Õ   µy    ch n kh«ng  éc lo¹  ×nh  chÝ  µ   µ Ên   thu   i h b¸o  m l  phÈ m  th«ng    Êtb¶n  nh  ú,tu©n  tin;xu   ®Þ k  theo c¸cquy  nh  ô  Ó  Ò      ®Þ c th v khu«n  khæ,  è  s trang,h×nh    thøc  ×nh bµy,néidung  µ  ¬ng  tr      v ph thøc  Ó  Ön  th hi nh»m   th«ng    Ò   ¹t®éng  éibé, híng dÉn  tinv ho   n      nghiÖp  ô,th«ng    Õt  v  tink qu¶  nghiªn   cøu, øng  ông, kÕt    d   qu¶ c¸c  éc  éi th¶o, héi nghÞ   ña  cu h      c c¸c  ¬  c quan, tæ    chøc,ph¸p nh©n  ÖtNam.     Vi   §i Ò u 4. 1.Ng êichÞu      tr¸chnhiÖ m  Êtb¶n    xu   b¶n    µngêi® îcc¬  tinl       quan,tæ    chøc,   ph¸p  ©n  ö  µm  êi ® øng    Þu  nh c l ng   tªnch tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Öc  Êt b¶n    th   vi xu   b¶n    tintheo quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy.   ®Þ t i ch n 2. C¬     quan, tæ    chøc, ph¸p  ©n  Êt b¶n    nh xu   b¶n    µ  êi chÞu  tinv ng   tr¸ch   nhiÖ m  Êtb¶n  xu   b¶n    Þu  tinch tr¸chnhiÖm   ícc¬    tr   quan qu¶n  ýNhµ   ícvµ  íc l  n   tr   ph¸p luËtvÒ   éidung      n  th«ng    µ  ¹t®éng  Êtb¶n  tinv ho   xu   b¶n  tin.
  3. 3 §i Ò u    5. ViÖc  Êtb¶n  xu   b¶n    tinph¶itu©n    theo nh÷ng    quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1. Kh«ng  ©y  ¬ng  ¹i®Õ n   c  Ëp,chñ  Òn  µ  µn  Ñn        g ph h  ®é l   quy v to v l∙nhthæ níc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam;    ho x∙ h   ngh Vi   kh«ng  îc kÝch  ng  ©n  ©n  ®  ®é nh d chèng  µ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam,    ¹ikhèi®¹i®oµn  Nh n   ho x∙h   ngh Vi   ph¸ ho      kÕt  µn  ©n. to d 2. Kh«ng  îckÝch  ng  ¹o  ùc,tuyªntruyÒn  Õn    ®  ®é b l     chi tranh x© m  îc,g©y    l  hËn  ïgi÷a c¸cd©n  écvµ  ©n  ©n    íc,kÝch  ng  © m     i trôy, éi th     t   nh d c¸cn   ®é d «,®å      t ¸c. 3. Kh«ng  îctiÕtlébÝ   Ët  µ   íc,bÝ  Ët  ©n  ù,an    ®       m Nh n   m qu s   ninh,kinh tÕ,      ®èi ngo¹ivµ  ÷ng  Ý   Ët      nh b m kh¸c do    ph¸p  ËtnícCéng  µ    éichñ  Üa  lu     ho x∙h   ngh ViÖtNam     quy  nh. ®Þ 4. Kh«ng  îc ® a  ®   th«ng      ù  Ët,xuyªn  ¹c,vu  èng  tinsai s th   t   kh nh»m   óc  x ph¹m danh  ù  ña  µ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam,  tÝn  ña  d c Nh n   ho x∙h   ngh Vi   uy  c c¸ctæ    chøc,danh  ù,nh©n  È m   ña    d  ph c c«ng  ©n. d 5. Kh«ng  îc xuÊt b¶n    ®    b¶n      a  ã  Êy  Ðp  ña  é   tinkhich c gi ph c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng  tin. 6.Kh«ng  îcqu¶ng      ®  c¸o trong b¶n    tin. 7. Kh«ng  îc lµm        ®  tr¸ c¸c quy  nh    i ®Þ ghitrong giÊy  Ðp  ¹t®éng      ph ho   b¶n tin. §i Ò u 6. 1. C¬     quan, tæ    chøc, ph¸p  ©n  îc phÐp  Êt b¶n    nh ®  xu   b¶n    tinph¶i thùc     hiÖn  Öc  ép u  Óu  íc khi ph¸thµnh  tiÕng  ng  å. §èi víib¶n    vi n l chi tr       24  ®å h     tin xuÊtb¶n  µng  µy,nép u  Óu  íct¸m    ês¸ng hµng  µy.   h ng   l chi tr   (8)gi     ng 2. B¶n   u  Óu  ép    tinl chi n cho  ôc  C B¸o  Ý  é  ch B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    b¶n, tin06    Së  V¨n     ho¸ ­Th«ng    ¬ixuÊtb¶n  tinn     b¶n    b¶n. tin02  B¶n    tinkh«ng  Êt b¶n    µ   éi nép u  Óu  xu   ëH N   l chi cho  ôc  C B¸o  Ý  é     ch B V¨n ho¸    ­ Th«ng    tinqua  u  iÖn. Thêi gian  ép u  Óu  Ýnh  b®     n l chi t theo  Êu  d tem  u  b ®iÖn. C h ¬ n g  II N é i d u n g, h × n h  thøc c ñ a b¶ n  tin §i Ò u 7. Néi dung    b¶n  tin: 1. Th«ng      Ünh  ùc  îc quy  nh   ¹  Òu  cña  tinc¸c l v ®  ®Þ t i§i 3  Quy  Õ   µy  ch n b»ng  Ó  ¹ tintøc. th lo i     2. Néi    dung th«ng    tinkh«ng  îc vi ph¹m    ®    c¸c quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 5  Quy  Õ   µy. ch n
  4. 4 §i Ò u 8. H×nh  thøc b¶n    tin 1.Khu«n    khæ   èi a  ña  t   c b¶n    µ19    27  ® tinl   cm x  cm.  è  S trang tèi®a  µ32      l  trang. 2.C¸c  éidung    n  ph¶ighitrªntrang1,trangcuèicña             b¶n  tin: a. Trang  ét:Ph Çn    ña    m  trªnc trang m ét    ÷    ®Ò ch B¶n  .Tªn  ña  tin  c b¶n    tin sau hoÆc   íich÷  d  b¶n  .Tªn  ña  ¬  tin  c c quan, tæ    chøc  Êt b¶n  µ  µy  xu   v ng th¸ng  n¨m  Êtb¶n  xu   b¶n    íi   tind   b¶n  tªn tin. b. Trang  èi:Ph Çn  èitrang cuèighirâ  è,ngµy    cu   cu        s  th¸ng n¨m  ña  Êy   c gi   phÐp  Êt b¶n  Bé   xu   do  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Êp, n¬i in,sè îng    ú  ¹n  Êt tinc       l in,k h xu   b¶n,ngêichÞu      tr¸chnhiÖm  Êtb¶n.   xu   Ch ¬ng   III §i Ò u  ki Ö n  v µ  th ñ t ô c c Ê p   h Ð p p §i Ò u 9. §iÒu  Ön  Êp  Ðp. ki c ph C¬  quan, tæ    chøc, ph¸p  ©n  Öt Nam   ã    nh Vi   c nhu  Çu  Êt b¶n  c xu   b¶n    tin ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau: 1.  ã   êi chÞu  C ng   tr¸ch nhiÖm   Ò   Öc  Êt    v vi xu b¶n  b¶n    ã  tinc nghiÖp  ô  v qu¶n  ýth«ng  l  tin. 2. Tæ     chøc  é  b m¸y  ¹t®éng  ï hîp  ho   ph   b¶o  ¶m   ® cho  Öc  Êt b¶n    vi xu   b¶n tin. 3.X¸c  nh  â néidung    ®Þ r    th«ng    ôc  ch  tin,m ®Ý th«ng    ú  ¹n  Êt b¶n, tin, h xu   k   khu«n  khæ,  è  s trang,sè îng,n¬iin,®èi t ng phôc  ô  ña    l        î   v c b¶n  tin. 4. Cã   a   iÓ m   µm  Öc  Ýnh    ®Þ ® l vi ch thøc  µ    iÒu  Ön  Çn  Õtb¶o  v c¸c ® ki c thi   ®¶m   cho  Öc  Êtb¶n  vi xu   b¶n  tin. §i Ò u 10. Hå   ¬    Êp  Ðp  Êtb¶n  s xinc ph xu   b¶n    å m: ting ­ §¬n    Êp  Êy  Ðp    xin c gi ph theo  É u   m quy  nh  ña  é   ®Þ c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng  tin. ­  B¶n  sao Quy Õt  nh   µnh  Ëp, cho  Ðp  µnh  Ëp  ¬  ®Þ th l  ph th l c quan, tæ   chøc,ph¸p nh©n  ã      c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íchoÆc   ña  ¬  Nh n   c c quan  cã  Èm  Òn. th quy ­S¬  Õu  ýlÞch cña  êichÞu   y l    ng   tr¸chnhiÖ m  Êtb¶n    xu   b¶n  tin. ­M¨ng­ Ðt cña    s  b¶n  tin. §i Ò u 11. Thñ  ôcxincÊp  Ðp: t    ph
  5. 5 C¬  quan, tæ    chøc, ph¸p  ©n  Öt Nam   ã    nh Vi   c nhu  Çu  Êt b¶n  c xu   b¶n    tin ph¶ilµm  ñ tôcxinphÐp  ôc    th       C B¸o  Ý  é  ch B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. 1.Côc    B¸o  Ý  ùctiÕp nhËn  å  ¬    Êp  Êy phÐp  Êtb¶n  ch tr     h s xinc gi   xu   b¶n    tin cña    ¬  c¸cc quan,tæ    chøc,ph¸p nh©n  éc Trung  ng.     thu   ¬ 2. Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng      tinc¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õp   ph tr     ¬ ti   nhËn, thÈm  nh  µ    Þ  ôc    ®Þ v ®Ò ngh C B¸o  Ý  ch xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  i  íi x c gi ph ®è v   hå  ¬    Êp  Êy  Ðp  Êt b¶n  s xin c gi ph xu   b¶n    ña    ¬  tinc c¸c c quan, tæ    chøc, ph¸p    nh©n  éc ®Þa  ¬ng  ×nh. thu   ph m §i Ò u 12. C Êp  Êy phÐp: gi   1. Côc    B¸o  Ý  µ c¬  ch l   quan  Êp  Êy  Ðp  Êt b¶n  c gi ph xu   b¶n    Þu  tin,ch tr¸ch  nhiÖ m   Óm    y      iÒu  Ön  ña  ¬  ki tra®Ç ®ñ c¸c ® ki c c quan,tæ    chøc,ph¸p  ©n      nh xin phÐp  Êtb¶n  xu   b¶n    íckhicÊp  Êy phÐp. tintr     gi   2. Trong  êng  îp    tr h kh«ng  Êp  Êy  Ðp  ×  Ë m   Êt lµ ba  ¬i (30) c gi ph th ch nh     m     ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬    Ðp  Êt b¶n    t  nh ®   s xin ph xu   b¶n    ôc  tin,C B¸o  Ý  ch ph¶itr¶lêi µ  râ lýdo.       nªu      v §i Ò u 13. HiÖu  ùccña  Êy phÐp: l  gi   1. Sau    s¸u  ¬i (60) ngµy, kÓ   õ ngµy  Êy  Ðp  Êt b¶n  m      t  gi ph xu   b¶n    ã  tinc hiÖu  ùc,n Õu  ¬  l  c quan,tæ    chøc,ph¸p  ©n    nh kh«ng  Êt b¶n  xu   b¶n    ×  Êy  tinth gi phÐp  kh«ng cßn    Þ.Côc  gi¸tr   B¸o  Ý  ã  ch c tr¸chnhiÖ m     thu  åi l¹ giÊy  Ðp. h  i   ph   N Õ u   ã  c nhu  Çu  Êtb¶n  c xu   b¶n    × ph¶ilµm  ñ tôcxinphÐp  ¹ . tinth     th       li 2. C¬     quan, tæ    chøc,ph¸p  ©n  ¹m  õng    nh t ng hoÆc     th«ikh«ng  Êt b¶n  xu   b¶n    tinph¶ith«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  ícm êil¨m  tr     (15)ngµy    cho  ôc  C B¸o  Ý. ch   Trêng  îp kh«ng  Êtb¶n  h  xu   b¶n    ÷a,giÊy phÐp  Þ    åi. tinn     b thu h 3. Thay  æi  ét    ® m trong c¸c ®iÒu       ghi trong giÊy  Ðp  Êt b¶n    ph xu   b¶n    tin ph¶ixinphÐp  ôc     C B¸o  Ý  ch b»ng    v¨n b¶n. C h ¬ n g  IV Thanh  tra, Ó m  tra,  ki  khe n  thë n g  v µ  x ö  lý vi p h ¹ m §i Ò u 14. Thanh    Óm  tra,ki tra 1.Thanh      trachuyªn ngµnh         v¨n ho¸ ­th«ng    ùc hiÖn  tinth   chøc  n¨ng  thanh  trachuyªn ngµnh      theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.Côc    B¸o  Ý  ã  ch c tr¸chnhiÖ m  ñ  ×, èihîp víi   ¬    ch tr  ph       c quan  ªnquan  c¸c li   tæ chøc  Óm    nh  ú  µng  ki tra®Þ kh n¨m hoÆc   Óm    t  Êt viÖc  Êt b¶n  ki tra®é xu   xu   b¶n    tintrong ph¹m    µn  èc.   vito qu 3.Së    V¨n   ­ Th«ng    ho¸     tintØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸ch   nhiÖ m   Óm     Öc  Êt b¶n  ki travi xu   b¶n      a   µn  a   ¬ng  ×nh  tintrªn®Þ b ®Þ ph m theo  c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy.   ®Þ t i ch n
  6. 6 §i Ò u 15. Khen  ëng th Tæ  chøc,c¸ nh©n  ã     c c«ng  trong viÖc    Ön  ÷ng    ¹m        ph¸thi nh viph c¸c quy ®Þnh  ¹ Quy  Õ   µy  Ï® îckhen  ëng  t i ch n s     th theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n §i Ò u 16. Xö  ýviph¹m. l    C¬  quan, tæ    chøc, ph¸p  ©n  µ    ©n    nh v c¸ nh kh«ng  ùc  Ön  ng    th hi ®ó c¸c quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy  × tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ   ö  ®Þ ti  ch n th     t ch   ®é viph m b x lýb»ng    ×nh    c¸ch thøc sau:   1.Thu  åi, Þch    n  È m.   h  t thu Ê ph 2.§×nh    b¶n. 3.Thu  åigiÊy phÐp  Êtb¶n.   h    xu   4. Xö   ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ö  ¹t lu   x ph   viph¹m  µnh  Ýnh    h ch tronglÜnh  ùc         v v¨n ho¸ ­th«ng  tin. 5. Truy cøu tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù    h s theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ViÖt lu     Nam. §i Ò u 17. ThÈ m   Òn  ö  ýviph¹m quy x l     1. Bé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  Èm  Òn  ö  ýc¸c viph¹m  µnh  Ýnh  tinc th quy x l      h ch trong ho¹t®éng  Êt b¶n     xu   b¶n    ña    ¬  tinc c¸c c quan,tæ    chøc,ph¸p  ©n  µ      nh v c¸ nh©n  trongníc.   2.  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  Èm   ¬ c th quyÒn  ö  ýc¸cviph¹m  µnh  Ýnh  x l      h ch trong ho¹t®éng  Êtb¶n     xu   b¶n    ña    tinc c¸c c¬  quan,tæ    chøc,ph¸p nh©n  µ    ©n    a  ¬ng  × nh.     v c¸nh ë ®Þ ph m Trêng  îp Uû   h   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ö  ý   ph tr     ¬ x l  kh«ng  ng  × Bé  ®ó th   V¨n     ho¸ ­Th«ng    Õt ®Þnh  ×nh  tinquy   h thøc xö  ý.  l 3. Bé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Õt  nh    åi,tÞch    n  È m,  nh   tinquy ®Þ thu h   thu Ê ph ®× b¶n,thu håigiÊy phÐp  Êtb¶n        xu   b¶n  tin. Trêng  îp  ã    ¹m  Æc   Öt nghiªm  äng,khÈn  Êp, Chñ   Þch  û   h c viph ® bi   tr   c  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  Òn  ¹m  êithu ¬ c quy t th     håi,tÞch    thu  n  È m,  nh  Ê ph ®× b¶n  Öc  Êt  vi xu b¶n  b¶n    µ  tinv b¸o  c¸o  ngay  b»ng    v¨n b¶n  cho  é  ëng  é  B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinxem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    4. ThÈ m   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc         v v¨n ho¸ ­th«ng tin. 5. Së     V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tintØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm   chøc    µnh    Õt  nh  ö  ýviph¹m  ña  é     tæ  thih c¸c quy ®Þ x l    c B V¨n     ho¸ ­ Th«ng    û   tin,U ban  ©n  ©n,  ñ   Þch  û   nh d Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph
  7. 7 trùcthuéc    Trung  ng  i  íiviÖc  Êt b¶n  ¬ ®è v   xu   b¶n      a   µn  a   ¬ng  tintrªn®Þ b ®Þ ph m × nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản