Quyết định 53/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định 53/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2003 -2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 53/2003/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2003 PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH LÂM NG GIAI O N 2003 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và t ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c y m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Lâm ng t i Công văn s 1444/TT-UB; ý ki n các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c c a y ban nhân dân t nh Lâm ng giai o n 2003 - 2005 như ph l c kèm theo. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Lâm ng có trách nhi m ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t. Trư ng h p i u ch nh, b sung ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , a phương liên quan có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Lâm ng trong vi c th c hi n Phương án này theo các th t c, quy nh hi n hành. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ch o, ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo.
  2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Lâm ng và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH LÂM NG TH C HI N S P X P, I M I GIAI O N 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53/2003/Q -TTg ngày 15 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG DOANH NGHI P MÀ NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N: 1. Doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích gi nguyên như hi n có: - Công ty Qu n lý khai thác công trình thu l i, - Công ty D ch v nông nghi p, - Công ty Qu n lý công trình ô th à L t, - Công ty Qu n lý công trình ô th B o L c. 2. Doanh nghi p nhà nư c ho t ng kinh doanh gi nguyên như hi n có: - Công ty C p nư c Lâm ng, - Công ty X s ki n thi t, - Lâm trư ng B o Lâm, - Lâm trư ng T h, - Công ty Tư v n lâm nông nghi p, - Lâm trư ng Huoai, - Lâm trư ng Tam Hi p, - Lâm trư ng c Tr ng,
  3. - Lâm trư ng ơn Dương, - Lâm trư ng B o Thu n, - Lâm trư ng Di Linh, - Lâm trư ng L c B c, - Công ty In và phát hành sách, - Công ty Sách thi t b trư ng h c, - Xí nghi p B n xe, - Công ty Qu n lý ư ng b I, - Công ty Qu n lý ư ng b II, - Công ty ăng ki m, - Công ty i n nh. II. NH NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TI N HÀNH S P X P, IM I V I L TRÌNH: Năm 2003: 1. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n chi ph i: - Công ty Th c phNm. 2. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Công ty Xây d ng I Lâm ng, - Công ty V t li u xây d ng, - Công ty Xây d ng công trình giao thông, - Công ty xây d ng công nghi p, - Công ty Thương m i II. 3. Doanh nghi p th c hi n gi i th : - Công ty Thi công cơ gi i Lâm ng. Năm 2004:
  4. 1. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n chi ph i: - Công ty Chè Lâm ng, - Công ty Du l ch Lâm ng, - Công ty D ch v du l ch à L t, - Công ty Tư v n xây d ng, - Công ty Tư v n xây d ng giao thông, - Công ty Tư v n t ng h p Nam Lâm ng, - Công ty Tư v n xây d ng th y l i. 2. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Công ty Cơ khí và Xây l p, - Công ty Cơ khí giao thông. Năm 2005: 1. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n chi ph i: - Công ty Ch bi n xu t khNu cà phê, - Công ty Du l ch d ch v Xuân Hương, - Công ty Kinh doanh và Phát tri n nhà, - Công ty Lâm s n.
Đồng bộ tài khoản