Quyết định 53/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 53/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2004/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 4 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 53/2004/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2004 V M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH U TƯ T I KHU CÔNG NGH CAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 06 năm 2000, Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Lu t Thu thu nh p doanh nghi p ngày 17 tháng 6 năm 2003, Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Căn c Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao ngày 19 tháng 5 năm 2001, Ngh nh s 78/2001/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; Căn c Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Khu công ngh cao; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy t nh này quy nh m t s chính sách khuy n khích i v i các d án u tư t i các Khu công ngh cao theo quy nh t i i u 5 Quy ch Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph . i u 2. i tư ng áp d ng i tư ng ư c hư ng chính sách khuy n khích u tư quy nh t i Quy t nh này là:
  2. 1. Các t ch c, doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài, cá nhân là ngư i Vi t Nam, ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có d án u tư t i Khu công ngh cao theo quy nh t i i u 1 Quy t nh này (sau ây g i t t là Nhà u tư). 2. Cá nhân là ngư i Vi t Nam, ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c cho các d án u tư t i Khu công ngh cao theo quy nh t i i u 1 Quy t nh này. i u 3. Chính sách ưu ãi v thu 1. Thu thu nh p doanh nghi p Nhà u tư ư c hư ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong su t th i gian th c hi n d án; ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 4 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p trong 9 năm ti p theo. 2. Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao Cá nhân là ngư i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài quy nh t i kho n 2, i u 2 Quy t nh này ư c mi n, gi m thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao b ng m c thu ph i n p áp d ng v i ngư i nư c ngoài có cùng m c thu nh p. i u 4. Ưu ãi v s d ng t 1. Áp d ng chính sách m t giá i v i các Nhà u tư thuê t tr c ti p t Ban Qu n lý Khu công ngh cao, không phân bi t Nhà u tư trong nư c hay nư c ngoài. 2. Nhà u tư ư c th ch p giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t t i các t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 3. Nhà u tư th c hi n d án nghiên c u - phát tri n công ngh ho c ào t o nhân l c khoa h c - công ngh trình cao ư c mi n ti n thuê t theo quy nh c a Chính ph . i u 5. V n, tín d ng và b o lãnh 1. Nhà u tư có d án u tư s n xu t trong Khu công ngh cao ho t ng theo Lu t chuy n khích u tư trong nư c ư c Qu h tr phát tri n xem xét cho vay tín d ng trung h n, dài h n v i lãi su t ưu ãi, ư c b o lãnh vay v n, h tr lãi su t sau u tư theo qui nh hi n hành. 2. Nhà u tư ư c hư ng ưu ãi c a Nhà nư c v tín d ng h tr xu t khNu khi tr c ti p xu t khNu s n phNm và ư c áp d ng quy ch thư ng xu t khNu theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Xu t nh p c nh, cư trú
  3. 1. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c i tư ng nêu t i i u 2 Quy t nh này và các thành viên c a gia ình h ư c c p th th c xu t nh p c nh có giá tr s d ng nhi u l n v i th i h n phù h p v i th i gian làm vi c, ho t ng t i Khu công ngh cao. 2. Các i tư ng nêu t i i u 2 Quy t nh này ư c t o i u ki n thu n l i v cư trú, ư c thuê nhà, mua nhà trong khu công ngh cao theo qui nh c a pháp lu t. i u 7. Các quy nh khác 1. Áp d ng chính sách m t giá v d ch v công do Nhà nư c quy nh i v i các i tư ng nêu t i i u 2 Quy t nh này. 2. i v i d án u tư c bi t quan tr ng, Nhà u tư ư c hư ng các ưu ãi b sung theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 3. B Khoa h c và Công ngh ch trì , ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph ban hành các chính sách khuy n khích i v i các i tư ng vào làm vi c t i Vư n ươm doanh nghi p trong Khu công ngh cao, các nhà khoa h c, các t ch c nghiên c u - phát tri n công ngh ho t ng trong Khu công ngh cao. 4. Ngoài các quy nh nêu t i Quy t nh này, Nhà u tư ư c hư ng các chính sách ưu ãi khác m c cao nh t quy nh t i các văn b n pháp lu t có liên quan và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. Trư ng h p i u ư c qu c t có quy nh khác thì tuân theo quy nh c a i u ư c qu c t . i u 8. i u kho n thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Các quy nh khác trái v i quy nh t i Quy t nh này u bãi b . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công ngh cao có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản